24/09/2018

* Ông Lê Đình Kình thò bàn tay diêm dúa để gây chuyện

* Ông Lê Đình Kình thò bàn tay diêm dúa để gây chuyện

Tác giả: Bien Che viết lúc 24/09/2018 | 24.9.18

21/09/2018

* Hạng này, không đuổi cổ sẽ mất kỷ cương

* Hạng này, không đuổi cổ sẽ mất kỷ cương

Tác giả: Bien Che viết lúc 21/09/2018 | 21.9.18