12/12/2013

5 TIÊU CHÍ ĐỂ PHÂN BIỆT TƯ TƯỞNG THÙ ĐỊCH VỚI Ý KIẾN PHẢN BIỆN

Tác giả: Unknown viết lúc 12/12/2013 | 12.12.13

Mõ Làng: Báo Tin Tức giới thiệu bài viết của GS.TS Lê Hữu Nghĩa, Phó Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương với nhan đề “Phân biệt quan điểm sai trái, thù địch và những ý kiến khác với quan điểm, đường lối của Đảng”. Xin trích đăng một phần của bài viết.  

                                                                 GS.TS Lê Hữu Nghĩa

Sự khác nhau giữa những “quan điểm sai trái, thù địch” với những ý kiến khác với quan điểm, đường lối của Đảng, thể hiện ở mấy điểm sau đây . 

Thứ nhất, về động cơ, mục đích 

Các thế lực thù địch, cơ hội chính trị tung ra những quan điểm sai trái, thù địch một cách công khai, thẳng thắn nhằm đả kích vào Đảng, phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng, đả kích vào chế độ XHCN, phủ nhận con đường XHCN, nhằm lái đất nước đi vào con đường TBCN. Còn có những ý kiến của cán bộ, đảng viên khác, thậm chí có khi trái với một số chủ trương của Đảng trong một thời điểm nào đó nói chung là vì mục đích xây dựng, muốn đóng góp ý kiến với Đảng, Nhà nước để làm tốt hơn, lãnh đạo và quản lý đất nước hiệu quả hơn. Thậm chí trước những tiêu cực xã hội, những yếu kém trong lãnh đạo, quản lý, có thể có những ý kiến của cán bộ, đảng viên tâm huyết quá bức xúc, phê phán mạnh mẽ, gay gắt cũng là vì mục đích, động cơ xây dựng. 

Thứ hai, về nội dung các quan điểm

Các quan điểm sai trái, thù địch phủ nhận, bác bỏ thẳng thừng những nội dung cốt lõi , then chốt trong đường lối chính trị, quan điểm cơ bản của Đảng. Cụ thể là: 

- Bác bỏ những nguyên lý cơ bản hoặc toàn bộ nền tảng tư tưởng của Đảng là chủ nghĩa Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh. Những quan điểm này bằng nhiều cách xuyên tạc, phủ nhận, nói xấu, bôi đen nền tảng tư tưởng của Đảng và những người sáng lập ra nền tảng tư tưởng đó. 

- Bác bỏ lý tưởng XHCN, con đường đi lên CNXH, ca ngợi, cổ súy cho CNTB, bôi đen CNXH, xuyên tạc CNXH cả trên lý luận lẫn thực tiễn. 

- Phủ nhận, bác bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam , quy mọi sai lầm, khuyết điểm về cho Đảng Cộng sản. 

- Muốn lật đổ chế độ XHCN, thay đổi chế độ chính trị ở nước ta. Gần đây họ đưa ra cái gọi là “Diễn đàn xã hội dân sự”, họ tung lên mạng Internet, mạng xã hội đủ loại ý kiến mà mục đích cuối cùng là “chuyển đổi thể chế chính trị Việt Nam ” v.v... 

Thứ ba, về phương pháp, cách thức

Những người có quan điểm sai trái, thù địch không từ một thủ đoạn nào dù là xấu xa, bẩn thỉu nhất để chống Đảng Cộng sản Việt Nam, chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, chống chế độ XHCN, chống nhân dân. Họ sẵn sàng bịa đặt, nói xấu một cách vô liêm sỉ, đổi trắng thay đen, suy diễn một cách vô căn cứ, đồng nhất toàn bộ Đảng Cộng sản với một số cán bộ đảng viên tham nhũng, thoái hóa biến chất, phủ nhận công lao của Đảng, phủ nhận lịch sử, cực đoan, phiến diện, siêu hình, quy chụp mọi khuyết điểm, sai lầm về cho Đảng Cộng sản Việt Nam, lấy hiện tượng thay cho bản chất v.v.. Về hình thức diễn đạt, các quan điểm sai trái, thù địch còn dùng những ngôn từ xấu xa, tệ hại, vũ đoán, nói lấy được, thậm chí còn chửi bới bậy bạ, vô văn hóa. 

Thứ tư, về nhân thân

Những người tung ra các quan điểm sai trái, thù địch chủ yếu là các thế lực thù địch bên ngoài, các đảng phái chính trị phản động như Đảng Việt Tân ở hải ngoại, các phần tử cơ hội, chính trị trong và ngoài nước, có những người đã từng vi phạm pháp luật Việt Nam, lòng đầy hận thù với chế độ. Trong số này, có cả một số người trước kia là cán bộ, đảng viên song bây giờ họ đã chuyển sang “trận tuyến bên kia”, họ đã sám hối, trở cờ, trở thành thế lực thù địch. Còn những cán bộ, đảng viên có ý kiến khác với đường lối của Đảng có thể do trình độ nhận thức hạn chế, do phương pháp tư duy giản đơn, không biện chứng, do ngộ nhận hoặc chịu ảnh hưởng nhất định của những quan điểm sai trái chứ không phải là thế lực thù địch. 

Thứ năm, về cách thức đăng tải ý kiến

Các thế lực thù địch tìm mọi cách để tuyên truyền, phát tán những quan điểm sai trái của mình trên các phương tiện thông tin đại chúng như cho xuất bản sách, báo ở nước ngoài, sản xuất băng đĩa hình, in truyền đơn rồi tìm cách chuyển về trong nước, sử dụng các đài truyền hình, phát thanh của nước ngoài (như RFI, BBC…) nhằm vào Việt Nam . Đặc biệt ngày nay dựa vào thành tựu của công nghệ thông tin hiện đại, các thế lực thù địch sử dụng mạng Internet, các mạng xã hội, các blog để tán phát rất nhanh, hữu hiệu quan điểm của họ vào Việt Nam và trên khắp thế giới. 

Trái lại, là cán bộ, đảng viên, nếu có ý kiến khác hoặc trái với đường lối, quan điểm của Đảng có thể phản ánh lên cấp trên, cấp có thẩm quyền, có quyền bảo lưu ý kiến, hoặc trình bày, thảo luận trong các hội thảo khoa học, hội nghị nội bộ chứ không được tùy tiện phát tán trên các phương tiện thông tin đại chúng; đảng viên phải chấp hành Điều lệ Đảng và Quy định của Ban Chấp hành Trung ương Trung ương về những điều đảng viên không được làm. 

Đối với 2 loại ý kiến trên đây chúng ta phải có thái độ và phương pháp đối xử đúng đắn, phù hợp. Đối với quan điểm sai trái, thù địch trong và ngoài nước, chúng ta phải đấu tranh, phê phán mạnh mẽ, kiên quyết, kiên trì, không mơ hồ, không thỏa hiệp. Các thế lực thù địch không từ một thủ đoạn nào để chống phá sự nghiệp cách mạng của chúng ta, chống phá Đảng, chống phá chế độ ta. Dã tâm của họ là không thay đổi. 

Còn đối với những cán bộ, đảng viên có ý kiến khác với đường lối, quan điểm của Đảng, đây là mâu thuẫn trong nội bộ nhân dân, chúng ta cũng phải đấu tranh, phê phán, làm rõ đúng – sai thông qua đối thoại, trao đổi, tọa đàm, thuyết phục trên tinh thần đồng chí, tăng cường đoàn kết, đồng thuận, không đẩy họ về phía các thế lực thù địch mà cố gắng lôi kéo họ về phía chúng ta; chúng ta phê phán quan điểm sai chứ không phê phán con người, xúc phạm, đả kích cá nhân. 

Thông qua phê phán, chúng ta cũng phải xem lại mình, xem lại chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước có chỗ nào không đúng, còn khiếm khuyết cần phải sửa chữa, bổ sung, hoàn thiện; những nội dung nào thực hiện chưa tốt cần phải chấn chỉnh, thực hiện tốt hơn để giải tỏa bức xúc của nhân dân và cán bộ, những nội dung nào có vấn đề hoặc chưa rõ cần tiếp tục đi sâu nghiên cứu để làm rõ cơ sở lý luận và thực tiễn, qua đó hoàn thiện chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước. 

Như vậy sự phê phán đã chuyển thành tự phê phán, sự phê phán tiêu cực đã chuyển thành phê phán tích cực.

11 nhận xét

22:15 12 tháng 12, 2013 Reply

tới đọc song bài này có cảm tưỡng là ĐCS và XHCN không phải là lý tưỡng chính trị nữa là một giáo huấn đạo giáo

Những điều lệ được Giáo hội ĐCS XHCN đặt ra thì không ai được phản đối hay phủ nhận gì hết. Phải tuyệt đối tuân theo.

Phải bảo vệ, tin tưỡng tuyệt đối giáo điiều. v.v..

Càng ngày càng bệnh nặng.

22:33 12 tháng 12, 2013 Reply

Ông GS TS này chỉ giỏi lý luận trong nước vì nếu ông ta ra nước ngoài, tức rời khỏi phạm vi cai trị của ĐCS VN thì cách là sẽ bị đánh bại trên diễn đàn tranh luận.

Ở VN thì ông ta có thể nói ngược nói ngang, nói vô lý và mâu thuẫn, miệt thị dân tộc cũng được.Vì có ai mà dám đứng lên chỉ sự vô lý mâu thuẩn của ông ta không ?

Ông ta có thể nói mặt trời lên ở phương tây và lặn ở phương đông thì đố có thằng nào dám cải lại.

Nặc danh
23:15 12 tháng 12, 2013 Reply

con chiên: A men
phật tử: nam mô a di đà phật
con em Đảng: Đảng CS quang vinh muôn năm

21:20 13 tháng 12, 2013 Reply

Nhất định cần xác định rõ các tiêu chí để phân biệt rõ đâu là tư tưởng thù địch, đâu là ý kiến phản biện, bởi trong mỗi lần lấy ý kiến cử tri, ý kiến nhân dân thì bọn thế lực thù địch thường lợi dụng để đóng góp ý kiến nhằm phá hoại nhà nước ta, do đó việc xác định, phân loại rõ tư tưởng phá hoại và ý kiến phân biệt là hết sức cần thiết

21:30 13 tháng 12, 2013 Reply

Đấy đấy , cũng có nhiều kẻ lợi dụng cái gọi là "tư tưởng phản biện " này để làm nhiều cái chuyện xấu , tào lao lắm , người ta đóng góp , xây dựng ý kiến , quan điểm của mình để làm mục đích tốt , đóng góp ý kiến của mình vào để phát triển thêm , hoàn thiện và tích cực hơn , chứ không phải là với mục đích chống đối , phá hoại

21:50 13 tháng 12, 2013 Reply

Bài này rất có ý nghĩa. Nhất định cần xác định rõ các tiêu chí để phân biệt rõ đâu là tư tưởng thù địch, đâu là ý kiến phản biện, bởi trong mỗi lần lấy ý kiến cử tri, ý kiến nhân dân thì bọn thế lực thù địch thường lợi dụng để đóng góp ý kiến nhằm phá hoại nhà nước ta, do đó việc xác định, phân loại rõ tư tưởng phá hoại và ý kiến phân biệt là hết sức cần thiết đối với mọi người.

Nặc danh
10:09 14 tháng 12, 2013 Reply

Cần phải phân định rõ cho dư luận nhân dân còn hiểu. Kẻo có những kẻ lợi dụng phản biện để phá hoại. Vỏ ngoài tuy có chút giống nhau nhưng trong ruột thì toàn là độc địa

10:31 14 tháng 12, 2013 Reply

Trong những năm đổi mới, các thế lực thù địch không ngừng thực hiện âm mưu và hoạt động “diễn biến hòa bình” nhằm chống phá cách mạng Việt Nam. Chúng sử dụng các chiêu bài “dân chủ,” “nhân quyền,” “dân tộc,” “tôn giáo” hòng xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng, thay đổi chế độ chính trị ở nước ta.
Chúng tung ra các quan điểm sai trái, thù địch hòng đánh vào nền tảng tư tưởng của Đảng, hòng gây hoang mang, dao động về hệ tư tưởng, về lý tưởng xã hội chủ nghĩa. Chúng phủ nhận chủ nghĩa Mac-Lenin, cho rằng chủ nghĩa Mac-Lenin đã lỗi thời, chỉ thích hợp với thế kỷ XIX, cùng lắm là đầu thế kỷ XX, chỉ thích hợp với nền văn minh công nghiệp, còn bây giờ sang thế kỷ XXI, thời đại văn minh tin học, kinh tế tri thức nên đã lỗi thời, đã bị lịch sử vượt qua, hoặc cho rằng chủ nghĩa Mac-Lenin là sản phẩm ngoại nhập của phương Tây, không thích hợp với các nước kinh tế lạc hậu như Việt Nam. Đấy chính là một ví dụ điển hình cho những tư tưởng thù địch nhằm chống phá phá hoại Nhà nước ta.

22:35 16 tháng 12, 2013 Reply

Một chế độ chính trị được tạo nên để tàn phá, cướp quyền tự chủ của dân tộc thì Tại sao không được thay đổi ? Đảng cũng từng thay đổi chế độ chính trị ở nước ta vậy.

Tại sao không được phép phủ nhận chủ nghĩa mác lenin. Mác Lenin là tưỡng của người ngoại quốc mà ? Mác Lenin đâu phải là trời !

Vì sao dân Việt nam phải làm theo lời của 2 ông tây ?
Tại sao dân Việt Nam phải tôn thời 2 ông tây ?

Có nước nào đi theo chủ nghĩa mác Lenin mà dân giàu, sống hạnh phúc không ?

Thế thì tại sao dân VIệt nam phải chấp nhận số phận nô lệ cho ĐCS, phải làm những gì ĐCS áp đặt, định sẳn cho dân ?

Dân chủ hay là Đảng chủ ? dân Việt nam sẽ chọn cái nào

Nặc danh
22:36 16 tháng 12, 2013 Reply

Bà nội khùng này là lên đàn, tụng kinh Đảng CS. Lập đi lập lại những lời hù dọa, lưu manh của bài tuyên truyền đảng ta.
Chán quá.

Nặc danh
21:37 24 tháng 12, 2013 Reply

100% nhung nguoi dan co hieu biet deu k tin vao thu CN Mac-Le roi.Chi con nhung nguoi thieu hieu biet thuc te va nhung ke bam viu quyen luc,danh loi la con cu dam an xoi thoi.Ly thuyet cach nay hang 100 nam troi tay k phu hop voi cay da gieng nuoc san dinh o VN dau.Su that da phoi bay ra roi,mo to mat ra ma nhin di hoi nhung con nguoi mong du oi.

Đăng nhận xét

Cám ơn đã đọc bài viết!
- Mọi thắc mắc, gợi ý hoặc bình luận xin chia sẻ bên dưới hoặc Gửi thư hay Báo lỗi
- Hãy viết bằng tiếng Việt có dấu để mọi người dễ đọc hơn!
- Chèn link bằng thẻ: <a href="Link" rel="nofollow">Tên</a>
- Tạo chữ <b>đậm</b> <i>Ngiêng</i>
Thank You!