09/12/2013

KHÔNG ĐỂ CÁC TỔ CHỨC XÃ HỘI DÂN SỰ BỊ LỢI DỤNG

Tác giả: Unknown viết lúc 09/12/2013 | 9.12.13QĐND - Gần đây, một số người lập ra cái gọi là “diễn đàn xã hội dân sự” với ý định không úp mở thúc đẩy "chuyển hóa" chế độ chính trị ở Việt Nam. Thực chất ý đồ lợi dụng "xã hội dân sự" của họ là gì?Ở Việt Nam, xã hội dân sự (XHDS) được hiểu một cách phổ thông là các tổ chức xã hội nằm ngoài nhà nước, trong đó người dân liên kết với nhau trong những hoạt động vì một mục đích chung.

XHDS ở Việt Nam bao gồm: Các tổ chức chính trị - xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, nhân đạo, từ thiện, hữu nghị; các tổ chức cộng đồng theo dòng tộc, sở thích, câu lạc bộ; các tổ chức dịch vụ công và các quỹ không phải do Nhà nước lập ra,… hoạt động phi lợi nhuận, tuân thủ các quy định của pháp luật và tích cực phối hợp hoạt động với Nhà nước.

Sự ra đời, phát triển của XHDS là một đòi hỏi khách quan đối với mọi xã hội. Chúng ta không phủ nhận những đóng góp của tổ chức XHDS đối với sự phát triển của xã hội. Nhưng cần thấy rõ rằng, ở nhiều quốc gia, nhất là những nước đang phát triển, sự hình thành XHDS thường chịu sự tác động của nhiều nhân tố, trong đó có những lực lượng chính trị từ bên ngoài, thông qua các hình thức trao đổi thông tin, quan điểm và nhất là hình thức tài trợ. Thông thường, các lực lượng chính trị từ bên ngoài thúc đẩy XHDS để áp đặt các điều kiện về chính trị, kinh tế, văn hóa… Chúng ta đã từng chứng kiến một trong những nguyên nhân dẫn đến tình trạng mất ổn định tại nhiều quốc gia liên quan đến hoạt động của XHDS.

Đời sống chính trị quốc tế những thập kỷ qua cho thấy, các sự kiện “Cách mạng màu” ở các nước Đông Âu và Trung Á, như: Gru-di-a, U-crai-na, Cư-rơ-gư-xtan…; “Cách mạng nhung” ở Tiệp Khắc; “Cách mạng đường phố” ở Nam Tư hay những biến động chính trị gần đây ở một số nước Trung Đông, Bắc Phi cho thấy, các thế lực chính trị phương Tây đã hậu thuẫn cho một số tổ chức XHDS tham gia tích cực vào các biến cố đó. Để chuyển hóa, tiến tới lật đổ chế độ ở những quốc gia nói trên, các thế lực chính trị đặc biệt quan tâm thúc đẩy, cho ra đời các tổ chức XHDS theo hình mẫu phương Tây, từng bước tạo ra những tổ chức “đối lập”, hình thành một cơ cấu xã hội đa nguyên, đa đảng.

Ở nước ta, ý đồ tạo dựng các tổ chức XHDS và từng bước làm cho các tổ chức này trở thành tổ chức chính trị đối lập với Đảng, Nhà nước ta ngày càng được các thế lực thù địch quan tâm. Để đạt được ý đồ ấy, các thế lực thù địch ra sức đề cao XHDS, tuyệt đối hóa tính “độc lập” tương đối của XHDS với chính quyền, nhằm làm cho người dân hiểu và tin rằng, XHDS là hiện thân của tự do, dân chủ và những gì tốt đẹp trong xã hội, đối lập với XHDS là nhà nước chuyên chế, cưỡng bức, bảo thủ... Với ý định thông qua thúc đẩy phát triển XHDS để thực hiện “dân chủ hóa”, các thế lực thù địch hy vọng sẽ tác động hình thành trong nội bộ các cơ quan, tổ chức chính trị; đặc biệt là các cơ quan dân cử xu hướng hoạt động “độc lập”, thậm chí “đối lập” với sự lãnh đạo của Đảng ta. Mặt khác, các thế lực thù địch còn lợi dụng các hoạt động viện trợ, quan hệ kinh tế, thương mại, ngoại giao,… để gây sức ép, đặt điều kiện về “dân chủ”, “nhân quyền”, đòi Nhà nước ta cho phép thành lập các tổ chức độc lập về chính trị; tác động thay đổi đường lối, chính sách, luật pháp, nhằm làm suy giảm vai trò lãnh đạo của Đảng, hạn chế vai trò của Nhà nước đối với đời sống xã hội. Thực chất là họ muốn tạo cơ sở tư tưởng, pháp lý cho sự ra đời của các tổ chức XHDS đối lập về chính trị.

Đất nước ta đang trong thời kỳ quá độ lên CNXH với mô hình tổng quát là: Phát triển kinh tế thị trường định hướng XHCN, xây dựng Nhà nước pháp quyền XHCN, xây dựng nền dân chủ XHCN ... Chúng ta không phủ nhận những đóng góp của các tổ chức XHDS trong việc phát huy dân chủ, xây dựng cơ chế, chính sách, pháp luật và thực hiện giám sát, phản biện xã hội đối với các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, góp phần xóa đói, giảm nghèo, phát triển đất nước. Nhưng cần thấy rõ một thực tế là, các thế lực thù địch, phản động luôn lợi dụng XHDS để tạo dựng các lực lượng đối lập với Nhà nước, chống phá Đảng Cộng sản ngay trong lòng xã hội ta. Để thực hiện mưu đồ ấy, họ tìm mọi cách tác động cho ra đời những tổ chức XHDS kiểu phương Tây, để tạo dựng “ngọn cờ”…

Trong bối cảnh đó, cùng với thừa nhận sự tồn tại khách quan của các tổ chức XHDS, quan tâm tạo điều kiện để các tổ chức XHDS hoạt động đúng hướng, phục vụ lợi ích của đất nước và dân tộc, tuân thủ hiến pháp và pháp luật, chúng ta cần nhận thức rõ và khắc phục những hạn chế, thách thức của nó đối với sự phát triển xã hội. Để phát huy vai trò của các tổ chức XHDS, hạn chế những tác động tiêu cực của nó, cần có các biện pháp quản lý các tổ chức XHDS phù hợp với điều kiện thực tế của đất nước bằng hệ thống các văn bản quy phạm pháp luật đồng bộ, đáp ứng được cơ chế vận hành của thể chế chính trị. Chính sự quản lý và định hướng bằng pháp luật của Nhà nước sẽ tạo ra một môi trường dân chủ, lành mạnh cho sự phát triển hài hòa của toàn xã hội. Mặt khác cần chủ động củng cố và phát huy vai trò của các tổ chức chính trị, xã hội, các tổ chức phi chính phủ hiện có… theo phương châm chính trị: Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, nhân dân làm chủ.

Đấu tranh với âm mưu lợi dụng hoạt động của các tổ chức XHDS để phá hoại Đảng, Nhà nước và khối đại đoàn kết toàn dân tộc là một bộ phận quan trọng trong đấu tranh chống âm mưu “chuyển hóa dân chủ” nhằm thực hiện chiến lược “Diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch. Nhận thức đúng đắn về XHDS là cơ sở để chúng ta đấu tranh chống mọi tư tưởng, quan điểm, hành vi lợi dụng XHDS chống phá Việt Nam; để các tổ chức XHDS phát triển lành mạnh, phát huy tốt vai trò, tác dụng của mình đối với các hội viên, thành viên và toàn xã hội.

KIM NGỌC (Báo QĐND)

12 nhận xét

19:39 9 tháng 12, 2013 Reply

Những năm qua, Đảng ta đã có những chỉ thị và tổ chức các đợt sinh hoạt chính trị rộng lớn, nâng cao tinh thần cảnh giác của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân lên một bước, đấu tranh và có đối sách cụ thể đối với một số trường hợp, làm thất bại nhiều âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch. Song nhìn chung, tinh thần cảnh giác cách mạng của một số cán bộ, đảng viên chưa cao, đây chính là vấn đề mà Đảng ta cần phải khắc phục, có như thế mới có sức mạnh để đánh trả những luận điệu sai trái của các thế lực thù địch

19:47 9 tháng 12, 2013 Reply

Điều đặc biệt quan tâm là một bộ phận thiếu vững vàng về chính trị, dao động giảm sút lòng tin vào chủ nghĩa Mác-Lênin, chủ nghĩa xã hội, hoài nghi đường lối của Đảng, thậm chí có người do bất mãn cá nhân đi đến phản bội lý tưởng, gây tác hại nghiêm trọng như vừa qua, trên một vài trang mạng xuất hiện bài với nội dung xuyên suốt cổ xúy đa nguyên, đa đảng tại Việt Nam. Đây không phải là vấn đề mới, báo chí đã không ít lần đề cập và đã có nhiều học giả hiểu cao, biết rộng phân tích nông sâu mọi nhẽ

19:51 9 tháng 12, 2013 Reply

cái lý mà những kẻ lập ra các tổ chức xã hội dân chủ chỉ các tổ chức xã hội nằm ngoài nhà nước, trong đó người dân liên kết với nhau trong những hoạt động vì một mục đích chung. Thật là một mục đích cao cả nhưng ẩn trong đó là sự lợi dụng những người không tìm hiểu kĩ lưỡng để từng bước làm cho các tổ chức này trở thành tổ chức chính trị đối lập với Đảng, Nhà nước ta ngày càng được các thế lực thù địch quan tâm.

19:54 9 tháng 12, 2013 Reply

Trước những diễn biến phức tạp mặt trái của cơ chế thị trường, chủ nghĩa thực dụng, chủ nghĩa cá nhân đang trỗi dậy chi phối suy nghĩ và hành động của một số cán bộ, đảng viên, công chức, sức chiến đấu của một số tổ chức cơ sở Đảng bị giảm sút, đây cũng chính là nguyên nhân để các thế lực thù địch lợi dụng vào âm mưu của chúng, chúng cố tình kích động người dân với những vấn đề này

19:56 9 tháng 12, 2013 Reply

Qua một số vụ tham nhũng, một số điểm nóng gần đây cho thấy cần đánh giá chính xác hơn và có những biện pháp chỉ đạo cụ thể hơn, sâu sát hơn đối với tổ chức cơ sở Đảng và hệ thống chính trị ở cơ sở. Những yếu kém trong nội bộ là mảnh đất tốt nhất cho các thế lực thù địch lợi dụng để thực hiện ý đồ tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ ta, kích động, gây rối bạo loạn phục vụ cho ý đồ chính trị của chúng

19:59 9 tháng 12, 2013 Reply

Từ bài học lịch sử trên và tình hình thực tiễn ở nước ta, chúng ta càng nhận rõ cuộc đấu tranh chống diễn biến hòa bình nói chung và nói riêng trên mặt trận tư tưởng văn hóa là cuộc đấu tranh quyết liệt, phức tạp và lâu dài. Trước hết, cần coi việc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, Cương lĩnh của Đảng, Hiến pháp Nhà nước, đường lối, chính sách độc lập tự chủ của Đảng và Nhà nước ta là một nhiệm vụ cực kỳ quan trọng và bức xúc để bảo vệ Đảng, bảo vệ mục tiêu độc lập dân tộc gắn liền với CNXH trong quá trình xây dựng đất nước

20:02 9 tháng 12, 2013 Reply

Hiện nay, các thế lực thù địch tăng cường hoạt động phá hoại tư tưởng đối với Việt Nam. Mục tiêu của chúng là xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng cộng sản, hướng Việt Nam theo con đường tư bản chủ nghĩa. Để thực hiện được âm mưu đó, các thế lực thù địch trong nước đã câu kết với các trung tâm phá hoại tư tưởng, các chuyên gia chiến tranh tâm lý ở nước ngoài, huy động tối đa lực lượng, phương tiện tuyên truyền, xuyên tạc chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đòi xóa bỏ vai trò lãnh đạo của ĐCS Việt Nam, trong đó chúng đòi Việt Nam phải thực hiện đa nguyên, đa đảng

20:12 9 tháng 12, 2013 Reply

Trong cuộc đấu tranh này, vấn đề cơ bản có ý nghĩa quyết định là phải tăng cường sức mạnh mọi mặt của ta, trước hết là về lý tưởng cách mạng, bản lĩnh chính trị, đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên. Điều quan trọng nhất là lãnh đạo công cuộc đổi mới thành công, đúng định hướng xã hội chủ nghĩa ,đồng thời tăng cường giáo dục chính trị, nâng cao cảnh giác cách mạng, kịp thời đấu tranh với các luận điệu sai trái của các phần tử cơ hội về chính trị và phản động

20:15 9 tháng 12, 2013 Reply

Đảng ta cần phải củng cố nguyên tắc tập trung dân chủ, nâng cao ý thức tổ chức kỷ luật cho cán bộ, đảng viên, tăng cường đoàn kết nội bộ, xây dựng Đảng và Nhà nước trong sạch, vững mạnh, tăng cường mối quan hệ mật thiết với nhân dân. Cần sử dụng lực lượng tổng hợp và các hình thức, phương pháp phong phú để đấu tranh, kết hợp giữa công tác tư tưởng, công tác tổ chức, công tác dân vận, công tác bảo vệ chính trị nội bộ và các công cụ luật pháp Nhà nước

20:20 9 tháng 12, 2013 Reply

Thông thường thì các vị dân chủ luôn làm cho những việc đơn giản thành phức tạp, những điều dễ hiểu thành khó hiểu, trong cái mập mờ rối tung như canh hẹ thì mới trộn lẫn nhập nhằng các khái niệm, để thực hiện trò đánh lận con đen là nghề của các vị dân chủ nhằm lôi kéo những người bị hạn chế về nhận thức chính trị cả trong và ngoài nước để làm cho họ hiểu sai về Đảng và Nhà nước ta

20:25 9 tháng 12, 2013 Reply

để đối phó với những âm mưu của những kẻ phản động, thế lực thù địch thì chúng ta cần phải không ngừng nâng cao mọi mặt đời sống tinh thần của nhân dân, nhất là nhân dân lao động trong thời kỳ đổi mới đất nước, hình thành dư luận xã hội lành mạnh nhằm giữ vững ổn định chính trị - xã hội. Giáo dục cho cán bộ, nhân dân và các lực lượng vũ trang truyền thống yêu nước, yêu CNXH, nêu cao ngọn cờ độc lập dân tộc và CNXH. Đồng thời đề cao cảnh giác cách mạng, đập tan mọi âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch, để thực hiện đúng đắn hai nhiệm vụ chiến lược xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa

http://dantri.com.vn/
22:37 9 tháng 12, 2013 Reply

ở Việt Nam cái gì cũng lợi dụng. Lợi dụng dân chủ, lợi dụng quyền lực, lợi dụng xã hội dân sự v.v..

Có lẽ phải lợi dụng quyền làm người mới được ăn cơm.

Lợi dụng lưỡi đế nói.
lợi dụng tai để nghe.
Lợi dụng mắt để nhìn.
Lợi dụng óc để suy nghỉ.
Lợi dụng chân để đi.

Bất cứ cái gì ở XHCN cũng phải lợi dụng mới có được.

Bọn phản động xúi dục dân ta đói bụng để có cơ hội lợi dụng đói để đòi ăn cơm. Bọn phản động thật là xấu.

Đăng nhận xét

Cám ơn đã đọc bài viết!
- Mọi thắc mắc, gợi ý hoặc bình luận xin chia sẻ bên dưới hoặc Gửi thư hay Báo lỗi
- Hãy viết bằng tiếng Việt có dấu để mọi người dễ đọc hơn!
- Chèn link bằng thẻ: <a href="Link" rel="nofollow">Tên</a>
- Tạo chữ <b>đậm</b> <i>Ngiêng</i>
Thank You!