02/02/2014

VỀ BÀI PHỎNG VẤN CỦA VOV VỚI TỔNG BÍ THƯ

Tác giả: Unknown viết lúc 02/02/2014 | 2.2.14

Mõ Làng
Nhân đầu xuân VOV có bài phỏng vấn với Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Có thể nói, đó là một bài trả lời ngắn gọn, súc tích và "chuẩn không cần chỉnh". Vậy nhưng, mấy hôm qua, một số trang mạng đã cắt xén, chia rời bài trả lời của ông rồi bình luận loạn xạ theo lối kích động. Chẳng hạn, có trang giật cái tít thế này “Sức mạnh của nhân dân bắt nguồn từ sự lãnh đạo của đảng” rồi mỉa mai rằng, đó là đặt Đảng trên Nhân dân,là điều rõ ràng nhất về "thái độ của giới lãnh đạo cộng sản VN đối với dân, với nước"

Câu nói "“Sức mạnh của nhân dân bắt nguồn từ sự lãnh đạo của đảng” được trích trong bài nói của ông Trọng. Song nếu đặt nó trong ngữ cảnh của bài nói thì tuyệt đối đúng. Tôi nghĩ thế.

Ông Trọng nói thế này:"Đảng ra đời, tồn tại và phát triển là vì lợi ích của Nhân dân"...  "Sức mạnh của Đảng là mối liên hệ máu thịt với Nhân dân, cũng như sức mạnh của Nhân dân là bắt nguồn từ sự lãnh đạo của Đảng, dưới sự lãnh đạo của Đảng vì Nhân dân mà không có sự lãnh đạo, không có sự tổ chức lại thì cũng không thể mạnh được".

Nhân dân có sức mạnh tiềm tàng vĩ đại, song sức mạnh tiềm tàng đó chỉ trở thành hiện thực khi có vĩ nhân, có thủ lĩnh chính trị giỏi, có chính đảng mạnh để tập hợp, đoàn kết họ lại, vạch đường, chỉ lối, hướng dẫn họ làm cách mạng. Nếu không có vai trò tổ chức của một chính đảng thì sức mạnh của nhân dân mãi mãi chỉ là "tiềm tàng" mà thôi. Không việc gì phải xoắn.

Sau dây là bài phỏng vấn của VOV:

Thưa Tổng Bí thư, sang xuân Giáp Ngọ này, Đảng ta tròn 84 tuổi. Vậy Đảng cần phải tiếp tục nâng cao tầm trí tuệ, bản lĩnh như thế nào để hoàn thành sứ mệnh lịch sử và trọng trách là lực lượng lãnh đạo Nhà nước và xã hội, tăng cường gắn bó mật thiết với Nhân dân, phục vụ Nhân dân, chịu sự giám sát của Nhân dân, chịu trách nhiệm trước Nhân dân về những quyết định của mình như Hiến pháp 1992 sửa đổi đã quy định?

TBT Nguyễn Phú Trọng: Thực ra những nội dung mà Hiến pháp lần này nêu lên là sự cụ thể hóa, thể chế hóa hay nói cách khác là luật pháp hóa những nội dung mà trong Cương lĩnh, Điều lệ, Nghị quyết của Đảng đã nói về mối quan hệ giữa Đảng và Nhân dân.

Đảng ra đời, tồn tại và phát triển là vì lợi ích của Nhân dân. Nói cách khác là vì mục tiêu, lý tưởng độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, mang lại đời sống ấm no, hạnh phúc cho Nhân dân.

Sức mạnh của Đảng là mối liên hệ máu thịt với Nhân dân, cũng như sức mạnh của Nhân dân là bắt nguồn từ sự lãnh đạo của Đảng, dưới sự lãnh đạo của Đảng vì Nhân dân mà không có sự lãnh đạo, không có sự tổ chức lại thì cũng không thể mạnh được. Hai mặt này quan hệ rất biện chứng với nhau. Phải làm sao mà Đảng ngày càng gắn bó mật thiết hơn nữa với Nhân dân.

Chính vì thế, mà Đảng phải chịu sự giám sát của Nhân dân, lắng nghe ý kiến của Nhân dân, gắn bó chặt chẽ, mật thiết với Nhân dân. Chỉ có làm như vậy, tức là làm được những điều như Cương lĩnh, Điều lệ, Hiến pháp đã nói thì Đảng ta mới thật sự xứng đáng là người lãnh đạo, người tổ chức mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam, là người lãnh đạo xã hội, lãnh đạo Nhà nước, lãnh đạo Nhân dân, xứng đáng là đội tiên phong của giai cấp công nhân, đồng thời là đội tiên phong của nhân dân lao động và toàn dân tộc, là đại biểu trung thành cho lợi ích của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và của cả dân tộc.

Muốn thế không có cách nào khác, Đảng phải tự chỉnh đốn mình, tự xây dựng cho mình ngày càng trong sạch, vững mạnh cả về chính trị, tư tưởng, tổ chức. Trước mắt phải thực hiện thật tốt nội dung Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XI của Đảng đã đề ra, trực tiếp là phải thực hiện thật tốt Nghị quyết Trung ương 4 về xây dựng đảng.

Trong đó đã nêu những nội dung, những phương hướng, những giải pháp rất cụ thể để làm cho Đảng ngày càng trong sạch, vững mạnh, chống cho được suy thoái tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, thói quan liêu, xa dân, hách dịch với dân. Tất cả những cái đó làm hư hỏng, thoái hóa bản chất cách mạng, bản chất giai cấp của Đảng ta.

Như Tổng Bí thư vừa nói, một trong những nhiệm vụ thường xuyên là phải xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh. Vừa qua, một số vụ tham nhũng đã được đưa ra xét xử nghiêm minh. Vậy trong năm 2014, công tác phòng, chống tham nhũng sẽ được đẩy mạnh như thế nào góp phần vào việc xây dựng Đảng, thưa Tổng Bí thư?

TBT Nguyễn Phú Trọng: Đúng là trong năm 2013, với sự nỗ lực, cố gắng, đồng thuận của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân và cả hệ thống chính trị, trong đó có sự tham gia rất tích cực của cơ quan chức năng thì công tác phòng, chống tham nhũng cũng đạt được một số kết quả mới, có thêm một bước tiến mới, được dư luận nhân dân đồng tình, kể cả trong việc phòng, trong việc chống.

Tuy nhiên, nhiều lần tôi đã nói nhiệm vụ phòng, chống tham nhũng còn lâu dài, gian khổ, phức tạp, khó khăn lắm, thực sự là một cuộc đấu tranh. Nó khó khăn phức tạp vì xảy ra ngay trong nội bộ của chúng ta, nó đã thành lợi ích nhóm, lợi ích ràng buộc với nhau.

Sắp tới, theo chủ trương chung của Đảng, Nhà nước, đặc biệt theo kế hoạch, phương hướng, nhiệm vụ đã đề ra của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng phải làm một số việc rất cụ thể.

Một là, tiếp tục bổ sung, hoàn thiện cơ chế, chính sách, luật pháp để làm mạnh hơn nữa công tác phòng ngừa, răn đe, đồng thời xử lý nghiêm những vụ việc tiêu cực, vụ án nghiêm trọng.

Thứ hai là phải làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục, làm cho toàn Đảng, toàn dân, toàn quân thấm nhuần sâu sắc nguy cơ về tham nhũng với một đảng cầm quyền. Nếu không làm cái này thì dẫn tới, tôi nhiều lần nói nguy cơ đe dọa sự tồn vong của Đảng, của chế độ.

Thứ ba, phát huy kinh nghiệm đã có của năm 2013, tiếp tục xử lý một số những vụ án, vụ việc nghiêm trọng, phức tạp được dư luận quan tâm. Nhất là những vụ việc, vụ án đưa vào diện Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, chỉ đạo.

Thứ tư, tiếp tục thành lập một số đoàn công tác liên ngành để kiểm tra công tác thanh tra, phát hiện, khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử của các cơ quan thực hiện nhiệm vụ này, kể cả ở Trung ương và địa phương.

Kinh nghiệm năm 2013 đây là việc tốt. Thành lập 7 đoàn kiểm tra có tác dụng tốt, vừa đôn đốc, nhắc nhở, tăng cường phối hợp, vừa răn đe, đồng thời phát hiện vụ việc tiêu cực đưa vào chỉ đạo.

Thứ năm, quan tâm hơn nữa tới công tác phòng, chống tham nhũng ở các địa phương. Giao trách nhiệm cho cấp ủy đảng, đồng chí bí thư cấp ủy phải trực tiếp lo công việc phòng, chống tham nhũng.

Thứ sáu, làm tốt công tác phối hợp với các cơ quan phòng, chống tham nhũng ở nước ngoài, nhất là trong công tác hỗ trợ tư pháp, hỗ trợ điều tra.

Tôi tin với những kinh nghiệm vừa qua và với tinh thần quyết tâm mới chắc là năm 2014 sẽ có bước tiến mới trong công tác phòng, chống tham nhũng.

Thưa Tổng Bí thư, năm 2014, chúng ta tiến hành 2 công việc rất quan trọng là chuẩn bị cho Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII và triển khai tổng kết 30 năm đổi mới. Xin Tổng Bí thư cho biết nội dung trọng tâm và yêu cầu đặt ra với những công việc này là như thế nào?

TBT Nguyễn Phú Trọng: Vừa rồi, Hội nghị Trung ương 8 đã quyết định thành lập một số Tiểu ban chuẩn bị cho Đại hội toàn quốc lần thứ XII, dự kiến sẽ họp vào quý I năm 2016. Như vậy, thời gian còn rất ngắn, còn 2 năm nữa. Cho nên, công việc chuẩn bị cho Đại hội là rất khẩn trương.

Trọng tâm vẫn là công tác chuẩn bị văn kiện Đại hội và công tác nhân sự cho Đại hội. Hai nội dung này rất là quan trọng của một Đại hội toàn quốc cũng như Đại hội đảng bộ các cấp.

Văn kiện thì cứ 5 năm một lần có sự bổ sung, phát triển đường lối. Hiện nay, có một số Tiểu ban, Tiểu ban báo cáo chính trị, Tiểu ban kinh tế xã hội đang triển khai rồi.

Về công tác nhân sự tiếp tục thực hiện quy hoạch cán bộ, tiến hành luân chuyển cán bộ, chuẩn bị đào tạo cán bộ cho nhiệm kỳ trước mắt và nhiệm kỳ tiếp theo. Trực tiếp là nhiệm kỳ 2016- 2021.

Chúng ta tiến hành đổi mới toàn diện đất nước, tính mốc từ năm 1986 đến Đại hội XII của Đảng năm 2016 tròn 30 năm. Vừa qua theo quyết định của Trung ương và Bộ Chính trị, Ban Chỉ đạo tổng kết 30 năm đổi mới đã được thành lập và đang được triển khai tích cực.

Các Tiểu ban đang làm việc vì thời gian không còn nhiều. Nội dung tổng kết phải toàn diện trên tất cả các lĩnh vực kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại, xây dựng đảng và hệ thống chính trị.

Trọng tâm tập trung vào những vấn đề mới khó, đang vướng mắc cần phải tiếp tục tháo gỡ. Ví dụ như kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; quan hệ giữa thị trường với vai trò quản lý, điều hành của Nhà nước; vấn đề kinh tế độc lập tự chủ với mở cửa hội nhập kinh tế quốc tế; vấn đề tăng trưởng kinh tế với tiến bộ, công bằng xã hội. 

Hay là vấn đề kinh tế nhà nước, kinh tế nhiều thành phần trong điều kiện đang ở thời kỳ quá độ thế này như thế nào? Hay là nhận định tình hình bối cảnh quốc tế trong 5–10 năm tới.

Còn về thời gian chúng ta đã qua 30 năm rồi. Nhưng mà đã có 20 năm tổng kết lần trước thì kế thừa 20 năm đó. Còn tập trung vào 10 năm từ năm 2006 đến nay. Giai đoạn từ năm 2006 đến nay có nhiều vấn đề mới đặt ra. Nhất là khi chúng ta quyết định chuyển sang hội nhập ngày càng sâu hơn vào quốc tế.

Ở đây phương pháp tổng kết rất quan trọng. Làm sao vừa kế thừa cái cũ vừa phát triển cái mới. Kết hợp tổng kết dài hạn với xử lý những công việc trước mắt thế nào cho hài hòa. Tôi tin là lần này sẽ có bước tiến mới về nhận thức lý luận và tổng kết thực tiễn của chúng ta. Việc tổng kết 30 năm đổi mới có liên quan rất chặt chẽ với việc xây dựng văn kiện cho Đại hội toàn quốc lần thứ XII.

Nhân dịp năm mới, Tổng Bí thư có điều gì nhắn gửi tới đồng chí, đồng bào cả nước và kiều bào ta ở nước ngoài?

TBT Nguyễn Phú Trọng: Nhân dịp đón Xuân Giáp Ngọ 2014, tôi xin thân ái gửi lời thăm hỏi và lời chúc tốt đẹp nhất tới đồng bào, đồng chí và chiến sĩ cả nước, kiều bào ta ở nước ngoài.

Tôi cũng mong và chúc toàn Đảng, toàn quân, toàn dân ta bước sang năm mới đoàn kết một lòng, tin tưởng vững chắc hơn vào Đảng, vào tương lai phát triển của đất nước để cùng nhau bước vào năm mới với một khí thế, ý chí, quyết tâm mới xây dựng đất nước ta vươn lên tầm cao mới, từng bước, từng bước thực hiện thành công Cương lĩnh của Đảng, đường lối của Đảng ta từ nay tới năm 2020 và xa hơn nữa.

8 nhận xét

13:01 2 tháng 2, 2014 Reply

đúng rồi tôi đang mong một bài viết phản bác lại những bịa đặt của bè lũ rận chủ,cám ơn bác Mõ đã viết ,đầu xuân bác vẫn rất tích cực.lang thang wed bắt gặp ngày những lời cắt xén phát biểu của bác trọng rồi chúng không cần biết ngữ cảnh hay lời nói khác mà chăm chăm vào cái đó để nói bác coi trọng đảng hơn nhân dân,nếu những người không biết rõ sẽ hiểu lầm ngày.rất cảm ơn bác

Cam
20:03 4 tháng 2, 2014 Reply

"Đảng ra đời, tồn tại và phát triển là vì lợi ích của Nhân dân". Nếu câu nói này mà đặt trong bài nói của tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng thì không cần chỉnh. Nhưng một số blog lại đăng thông tin với cách cắt xén bớt để bình luận rồi dựa vào đó để phê phán. Điển hình nhất là blog Dân làm báo. Có lẽ từ giờ phải gọi blog đó là đám viết láo mới đúng.

Dinh
20:10 4 tháng 2, 2014 Reply

Cảm ơn bác Mõ làng đã bỏ công sức ra để lật tẩy bộ mặt thật của những blog như Dân làm báo với cái trò bẩn bựa là chuyên đi cắt xén bài nói của người khác rồi bôi nhọ, rồi xuyên tạc và bịa chuyện. Nhân dịp đầu năm mới, xin chúc bác Mõ luôn luôn mạnh khỏe để tiếp tục có những bài viết rất kịp thời, mang tính thời sự cho cư dân mạng như tôi đọc.

17:01 5 tháng 2, 2014 Reply

chỉ là một bài phỏng vấn của VOV với tổng bí thư trong những ngày đầu năm mà một số báo chí, trang mạng đã cắt xén, chia rời bài trả lời của ông rồi bình luận loạn xạ theo lối kích động. Chúng đã cố tình bịa đặt, xuyên tạc để bôi nhọ Đảng ta, bôi nhọ lãnh đạo. Chúng ta luôn phải cảnh giác để lật tẩy những việc làm bẩn thiểu như thế này của chúng để mọi người không bị mắc lừa

Nặc danh
23:12 5 tháng 2, 2014 Reply

Đảng là đầy tớ của dân. Ai dám bội nhọ đầy tớ thì kẻ đó sẻ chết. Ai muốn xa thải đầy tớ thì sẽ vào tù. Ai dám chống lại đầy tớ thì sẽ bị lãnh án tù.

Vì vậy nên đảng ta luôn muốn làm đầy tớ.

Nặc danh
23:21 5 tháng 2, 2014 Reply

lưu ý. VOV là đài nằm dưới sự kiểm soát quản lý của Đảng CS. Có nghĩa là VOV không được nói hay hỏi những gì bất lợi cho nền thống trị độc tài của Đảng CS.

Bất cứ quốc gia nào cũng cần một bang lãnh đạo. Nhưng sự khác biệt giữa lãnh đạo và thống trị là ở chổ.

Lãnh đạo bất tài thì người dân bầu lãnh đạo khác. Nhưng người dân không thể bầu một thống trị khác.

Ở nước Pháp, Úc, và Canada hay Nhật bản. người dân có quyền bầu một lãnh đạo mới nếu họ không hài lòng với đường lối chính trị của chính phủ.

Dân Việt nam ta thì phải chấp nhận nền thống trị của Đảng. Dù dân có bất mãn, thù ghét đảng đến đâu đi nữa thì cũng không làm gì được Đảng CS.
Vì Đảng ta có hàng triệu Công an, con cháu đảng, sẳn sàng khủng bố, đàn áp dân để bảo vệ nên thống trị của ĐCS.

Nặc danh
23:32 5 tháng 2, 2014 Reply

Đảng ta rất sợ thông tin tự do. Vì thông tin tự do đa chiều sẽ giúp cho dân tộc Việt nam phát triển, hiểu rõ sự thống trị của Đảng CS hiện nay. Cho nên Đảng CS luôn tìm cách kiểm soát thông tin tự do.
Việt nam tuy có hơn 600 tờ báo. Nhưng tất cả điều nằm trong sự kiểm soát, quản lý của Đảng CS, còn gòi là báo lề phải. Ban biên tập chỉ có thể viết theo chỉ thị của Đảng.
Những nguồn tin bất lợi cho Đảng điều bị cắt xén, xóa bỏ.

Thí vụ. là Hình ảnh tượng lenin bị lật đổ ở đông âu. Một vài báo vô tình đăng ảnh lên. Nhưng trong vòng vài tiếng đồng hồ đã bị gởi xuống hết.

Một chủ biên tập đăng bài tản mạn trường sa, gây bất lợi với TQ, bị Đảng ta cho thôi việc.

Cuộc đàn phán biên giới với TQ của Đảng Cộng sản có kết quả gì. ? Việt nam phải cắt nhường cho TQ thêm bao nhiêu phần đất.
Không có báo quốc danh nào dám đăng tin chi tiết. Chỉ biết là thác bản dốc bổng dưng mất 1/2 cho TQ.

Nặc danh
23:34 5 tháng 2, 2014 Reply

tàu bình minh bị TQ cắt dây cáp lần đầu thì Đảng ta chỉ thị cho báo đăng rùm ben lên. Nhưng khi TQ cắt dây cáp lần thứ hai thì Báo đảng không một lời nhắc đến nữa.
Lý do là Bắc kinh gởi thánh chỉ đến hà nội cấm đăng tin bất lợi cho TQ.

Đăng nhận xét

Cám ơn đã đọc bài viết!
- Mọi thắc mắc, gợi ý hoặc bình luận xin chia sẻ bên dưới hoặc Gửi thư hay Báo lỗi
- Hãy viết bằng tiếng Việt có dấu để mọi người dễ đọc hơn!
- Chèn link bằng thẻ: <a href="Link" rel="nofollow">Tên</a>
- Tạo chữ <b>đậm</b> <i>Ngiêng</i>
Thank You!