03/08/2014

TRAO ĐỔI VỚI 61 ĐẢNG VIÊN KÌ CỰU VỀ THƯ NGÕ GỬI TRUNG ƯƠNG ĐẢNG

Tác giả: Unknown viết lúc 03/08/2014 | 3.8.14

Mõ Làng


Trong thư ngõ của 61 đảng viên “kì cựu” gửi Ban Chấp hành Trung ương và toàn thể đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam với lập luận rằng: “Từ nhiều năm nay, Đảng Cộng sản Việt Nam (ĐCSVN) dẫn dắt dân tộc đi theo đường lối sai lầm về xây dựng chủ nghĩa xã hội theo mô hình xô-viết, được coi là dựa trên chủ nghĩa Mác-Lênin… giữ nguyên thể chế độc đảng toàn trị kìm hãm tự do, dân chủ và chia rẽ dân tộc. Đường lối sai cùng với bộ máy cầm quyền quan liêu, tha hóa tạo điều kiện cho sự lộng hành của các nhóm lợi ích bất chính gắn với tệ tham nhũng, đưa đất nước lâm vào khủng hoảng toàn diện, ngày càng tụt hậu so với nhiều nước xung quanh”.

“Trong khi đó, giới lãnh đạo Trung Quốc từ lâu đã theo đuổi mưu đồ đặt nước ta vào vị thế lệ thuộc, phục vụ lợi ích của Trung Quốc… Cho đến nay, thế lực bành trướng Trung Quốc đã đi được những bước quan trọng trong mưu đồ biến Việt Nam thành “chư hầu kiểu mới” của họ”.

Vì vậy, các vị đã ngõ lời với Ban chấp hành Trung ương cùng toàn thể đảng viên hai việc: 

1. “ĐCSVN tự giác và chủ động thay đổi Cương lĩnh, từ bỏ đường lối sai lầm về xây dựng chủ nghĩa xã hội, chuyển hẳn sang đường lối dân tộc và dân chủ, trọng tâm là chuyển đổi thể chế chính trị từ toàn trị sang dân chủ một cách kiên quyết nhưng ôn hòa”. 

2. “Lãnh đạo đảng và nhà nước thống nhất nhận định về mưu đồ và hành động của thế lực bành trướng Trung Quốc đối với nước ta, từ bỏ những nhận thức mơ hồ, ảo tưởng; và có đối sách trước mắt và lâu dài bảo vệ độc lập, chủ quyền quốc gia, toàn vẹn lãnh thổ trong mọi tình huống, thoát khỏi sự lệ thuộc vào Trung Quốc, xây dựng quan hệ láng giềng hòa thuận, hợp tác bình đẳng, vun đắp tình hữu nghị giữa nhân dân hai nước”.

Như vậy, các vị đã thái quá khi phủ định sạch trơn lịch sử đấu tranh, xây dựng của Đảng (trong đó có cả các vị). Trong bài viết này, tôi chỉ trao đổi với các vị về một vấn đề uy tính của ĐCS Việt Nam và đường lối của Đảng hiện nay. Vấn đề cư xử với Trung Quốc xin nói sau. 

Theo tôi, vị thế và đường lối của đảng cộng sản Việt Nam có được như ngày nay đã chứng tỏ tính chính danh và hợp lý, bởi lẽ nó đã được thử thách qua thời gian và đáp ứng nguyện vọng của nhân dân vì mấy vấn đề: 

Thứ nhất, chắc các vị quá biết rằng, khi xã hội loài người chưa phát triển, con người sống thành bầy đàn và đã biết cần phải hiệp đồng với nhau để chống chọi với thiên nhiên, duy trì cuộc sống, từ đó hình thành nên các bộ tộc, bộ lạc. Do đó, đó đòi hỏi phải có những người thay mặt cộng đồng đứng ra điều hành hoạt động của cả cộng động, vì vậy, xuất hiện các tù trưởng, tộc trưởng, già làng, trưởng bản. Như vậy, khởi đầu trong đời sống, con người đã quan niệm sự hiện diện, hoạt động của thủ lĩnh là cần thiết, tất yếu, tất nhiên, hợp lý.

Thời phong kiến, xã hội thừa nhận quyền lực nhà nước, quyền lực của vua chúa là thứ quyền lực tuyệt đối. Vua không phải là người thay mặt cho đa số, nhưng vua là thiên tử, là người thay trời hành đạo. Vua có quyền nắm tất cả các quyền lập pháp, hành pháp và tư pháp để thực hiện cai trị thiên hạ, vua cha truyền ngôi cho vua con là đương nhiên, tất yếu. Sự tuân thủ đó là bổn phận tuyệt đối, không cần suy nghĩ của muôn dân. 

Các nhà tư tưởng thời cận đại, như J. Locke, Mông-tec-xki-ơ, J.J. Rut-so đều cho rằng, con người từ khi sinh ra đã có những quyền bất khả xâm phạm - quyền tự do công dân - họ là những công dân chính trị. Bất cứ nhà nước nào cũng gắn với quyền lực, nhưng quyền lực nhà nước là quyền lực của dân, do dân ủy quyền, dân nuôi nhà nước và do đó, nhà nước phải phục vụ dân, nhân viên công lực phải là công bộc của dân. Nhà nước thực hiện được những nguyên tắc đó thì sự tồn tại nhà nước đó là chính đáng. Nếu nhà nước vi phạm hợp đồng, có thể dân sẽ thay nhà nước đó bằng một nhà nước khác thông qua một cuộc cách mạng.

Chủ nghĩa Mác - Lênin khẳng định, sự xuất hiện giai cấp và đấu tranh giai cấp là kết quả tất yếu của sự phát triển kinh tế, khi xã hội có sản phẩm dư thừa và bộ phận người này chiếm đoạt sản phẩm lao động của bộ phận người khác. Giai cấp nắm quyền lực kinh tế tất yếu trở thành giai cấp nắm quyền lực thống trị và quyền lực của giai cấp thống trị bao giờ cũng được thiết lập bằng tổ chức nhà nước. Sự xuất hiện nhà nước vô sản và đảng vô sản cùng với các hình thức nhà nước khác, đảng khác nắm quyền trong thời đại ngày nay là chính đáng, cần thiết, tất yếu.

Ở Việt Nam, trong lịch sử hiện đại đã có rất nhiều chính đảng chính trị, tất cả họ đều ít nhiều có những tham vọng vươn lên nắm quyền lực. Tuy nhiên, rốt cuộc chỉ có ĐCS là chính đảng thành công. Bởi vì, chủ thể chính trị ấy đã có đường lối đúng, hợp lòng dân nên đã huy động được sức mạnh toàn dân làm cách mạng xã hội thắng lợi. Ngày nay ĐCS cũng đang lãnh đạo nhân dân khắc phục hậu quả chiến tranh, phá thế bao vây cấm vận, phát triển kinh tế thắng lợi, từng bước nâng cao mức sống của nhân dân nên được dân tin tưởng. Do vậy, quyền lãnh đạo của ĐCS là cần thiết, tất yếu, tất nhiên, chưa có một chính đảng chính trị nào hiện nay thay thế được. Chưa có ai thay thế được hình ảnh lãnh tụ Hồ Chí Minh của họ. Và do đó, quyền lãnh đạo của ĐCS là quyền chính đáng. 

Gần đây, ở trong nước có xuất hiện một số tổ chức tự phát dưới cái gọi là 16 tổ chức "xã hội dân sự" nhưng tập hợp trong nó là sự trở đi, trở lại của một số cái tên mà trong đó có quá nhiều những nhân vật có nhân cách hạ đẳng. Họ không thể và không bao giờ là ngọn cờ chính trị được cả về tầm nhận thức và phương pháp hoạt động.

Thứ hai, sự thừa nhận xã hội đối với một chủ thể xã hội hay chủ thể chính trị nào đó là sự thừa nhận về danh vị (địa vị, chức danh trong các thang bậc của quyền lực) và quyền hạn được làm những gì và không được làm những gì (nhiệm vụ, bổn phận, quyền và lợi) trong hành vi của mỗi chủ thể chính trị, xã hội. Sự thừa nhận xã hội là cái tạo cho mỗi chủ thể chính trị uy quyền chính đáng. 

Nho giáo đặc biệt nhấn mạnh uy quyền chính đáng theo tiêu chí sự thừa nhận xã hội về sự chính danh. Để duy trì được quyền lực, điều quan trọng nhất là nhà vua phải giữ được đức tín, giữ được lòng tin của dân. Dân đã tin thì vương triều đó hưng thịnh, thế lực rất mạnh, đất nước vững âu vàng.

Sự thừa nhận của xã hội về vị trí, vai trò, quyền lực chính trị đối với mỗi chủ thể chính trị bao giờ cũng thể hiện ở niềm tin chính trị, sự tín nhiệm xã hội đối với chủ thể đó. Chính niềm tin, sự tín nhiệm của dân chúng với đảng cầm quyền là cái tạo nên sức cuốn hút họ thực hiện quyền lực. Nhưng để có được niềm tin, để xã hội giao quyền cho một chủ thể nào đó và để có sự phục tùng nghiêm túc của dân chúng đối với chủ thể trong quan hệ quyền lực, lại tuỳ thuộc chủ yếu ở việc thực hiện các quan hệ lợi ích có đáp ứng được các yêu cầu chính đáng của dân chúng hay không. 

Sự thực ở Việt Nam, uy quyền chính đáng của Đảng cộng sản VN với nhân dân đã được Cương lĩnh chính trị của Đảng xác định là: “Đảng công sản VN là đại biểu trung thành lợi ích của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và của dân tộc”. Lợi ích của đảng thống nhất với lợi ích của nhân dân, Đảng lấy lợi ích của nhân dân làm mục tiêu hoạt động của mình. Xã hội mà VN đang xây dựng là xã hội XHCN có những đặc trưng cơ bản: “Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh; Do nhân dân làm chủ; Có nền kinh tế phát triển cao dựa trên lực lượng sản xuất hiện đại và chế độ công hữu về các tư liệu sản xuất chủ yếu; Có nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc; Con người có cuộc sống ấm no, tự do, hạnh phúc; có điều kiện phát triển toàn diện; Các dân tộc trong cộng đồng Việt Nam bình đẳng, đoàn kết, tôn trọng và giúp nhau cùng phát triển; Có Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân do Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo; Có quan hệ hữu nghị và hợp tác với nhân dân các nước trên thế giới”.

Những đặc trưng của xã hội xã hội chủ nghĩa được nêu trên vừa phản ánh được bản chất của chủ nghĩa xã hội mà ĐCS hướng tới. Đồng thời nó cũng phản ánh nguyện vọng của nhân dân Việt Nam. Vì vậy, nó tạo niềm tin của nhân dân vào một xã hội tốt đẹp. Nó cuốn hút toàn dân hưởng ứng chủ trương của ĐCS. Và chính nó khẳng định vị thế chính đáng mà ĐCS có được. Vì thế vị trí của đảng cộng sản ngày nay đồng nghĩa với sự thừa nhận, niềm tin, sức cuốn hút xã hội.

Thứ ba, một lực lượng nào đó muốn nắm được quyền lực, muốn giữ được quyền lực lâu dài thì chủ thể đó phải luôn ở vị trí tiên tiến, tiền phong. 

Trong các xã hội thực dân xâm lược, thống trị, tầng lớp cai trị trở nên phản động, là lực lượng đối lập với lợi ích toàn xã hội, kìm hãm phát triển xã hội, nên những lực lượng chính trị mới, thông qua một cuộc cách mạng để giành quyền lực. Lực lượng chính trị nào làm cách mạng để giành vị trí quyền lực mà có mục tiêu thúc đẩy xã hội phát triển theo hướng hợp lòng dân, hợp với xu thế thời đại, thì lực lượng đó sẽ được xã hội thừa nhận.

Xã hội tư bản, dưới sự thống trị của giai cấp tư sản là xã hội đầy rẫy áp bức, bất công. Với mục tiêu xóa bỏ áp bức, bất công, các đảng cộng sản ở nhiều nước châu Âu, châu Á đã thực hiện cuộc cách mạng vô sản giành chính quyền, xây dựng chủ nghĩa xã hội là tất yếu, phù hợp với xu thế của thời đại, do đó được dân chúng ủng hộ nên mới thành công. Nhiều nước thuộc địa ở châu Á, châu Phi và châu Mỹ La-tinh, nhiều đảng tư sản dân tộc, đảng công nhân đã đứng ở vị trí tiên phong trong lãnh đạo cuộc đấu tranh chống thực dân, giành độc lập cho đất nước, và nhiều đảng trong số đó đã cầm quyền cho đến ngày nay, được dân tín nhiệm, thừa nhận.

Nhưng để mỗi một chính đảng, mỗi lực lượng chính trị - xã hội vươn lên nắm được quyền lực, cầm quyền một cách vững vàng thì phải tỏ rõ là vị trí tiên phong về đường lối, chiến lược, sách lược và về nghệ thuật tập hợp lực lượng cách mạng, đứng về lợi ích của dân tộc, của đa số để giành được ưu thế trong cuộc cạnh tranh quyết liệt với nhiều lực lượng chính trị, nhiều xu hướng chính trị khác nhau.

Ở Việt Nam, ĐCS đã đưa ra cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kì quá độ lên chủ nghĩa xã hội. Với đặc thù của Việt Nam hiện nay, sự lựa chọn đó là đúng đắn, được nhân dân đồng tình, ủng hộ. Cho dù đây đó có những tiếng nói chê bai CNXH, cổ vũ cho mô hình TB. Song đó cũng chỉ là những ý kiến mang tính áp đặt chủ quan hoặc công kích, bôi xấu. CNTB cũng không phải là mô hình lý tưởng, trong nó cũng còn đầy rẫy những bất công mà các chính đảng chính trị cầm quyền cũng đang cố cải biến để tranh thủ lòng dân. Mỗi dân tộc có quyền chon lối đi cho mình. Những chính đảng chính trị cầm quyền nếu không chứng minh được đường lối của mình là tiên tiến, là tiến bộ thì tất yếu sẽ bị nhân dân phế bỏ, chẳng cần ai đó làm cách mạng thay họ. Vì vậy, mỗi khi ĐCS vẫn đứng vững ở vị trí cầm quyền của mình thì có nghĩa họ vẫn có uy tín trong nhân dân.

Thứ tư, Khi xem xét đến uy tính chính trị là xem xét đến trạng thái, mức độ bất tuân thủ quyền lực. Uy tính là những yếu tố mà chủ thể cai trị thiết lập được để thuyết phục những người bị trị phải tuân thủ và ủng hộ các mệnh lệnh mà chủ thể cai trị đưa ra một cách tự nguyện nhằm đạt được hiệu lực và hiệu quả của quyền lực. Như vậy, uy tính gắn với nghĩa vụ, bổn phận của các khách thể chính trị trong việc tuân thủ các mệnh lệnh của chủ thể quyền lực. Nghĩa vụ tuân thủ như vậy có cơ sở không phải từ nỗi sợ hãi bị trừng phạt hay thuần túy từ lợi ích cá nhân, mà là từ sự công nhận về chuẩn mực đạo đức, sự hợp lẽ, sự hợp lý, khách quan và tự nhiên của chủ thể quyền lực mà nhà nước là hiện thân.

Hiện nay, như đánh giá của đa số nhân dân, dưới sự lãnh đạo của ĐCS Việt Nam, đất nước đã vượt qua nhiều thử thách cam go, kinh tế, văn hóa, xã hội không ngừng phát triển, đời sống của nhân dân không ngừng được cải thiện, vị thế đất nước ngày càng cao, sự đồng thuận giữa đảng và nhân dân ngày càng bền chặt. Đội ngũ cán bộ, đảng viên tận tụy với công việc, gương mẫu, hết lòng vì dân. Tuy trong đội ngũ của đảng đang có bộ phận có những biểu hiện sa sút, thoái hóa về đạo đức, lối sống làm mất lòng dân, làm suy yếu uy tính của đảng. Song, bằng thái độ nghiêm khắc, chân thành, ĐCS đã thẳng thắn chỉ ra những yếu kém của mình và coi đó là nguy cơ cần được loại trừ để củng cố uy tính của Đảng. Tổng bí thư của Đảng đã mạnh mẽ tuyên chiến với tiêu cực, tham nhũng ở mức coi đó là “sự tồn vong” của Đảng. Và tất yếu khách quan, nếu Đảng không làm được điều đó thì nhân dân sẽ không còn tính nhiệm. Tính chất sống còn là ở chỗ đó, vì vậy như ông Tổng bí thư đảng đã nói "không buông, không nhân nhượng, không cho qua" với tiêu cực tham nhũng. Những vụ án lớn gần đây cho thấy đảng đã nói đi đôi với làm, chúng ta phải tin vào điều đó. 

Thứ năm, uy tính trong chính trị không bất biến mà khả biến (thay đổi) theo từng giai đoạn lịch sử phát triển của xã hội. Có những cái trước đây được coi là đúng đắn, nhưng có thể trong thời đại mới nó lại không được coi là đúng đắn nữa và ngược lại. Những yếu tố cho sự thừa nhận xã hội về tính chính danh của chủ thể chính trị thay đổi theo thời gian, theo sự phát triển của xã hội, theo trình độ tư duy chính trị ở mỗi thời đại, theo bản chất của giai cấp nắm quyền thống trị và theo quan niệm của các học thuyết, trường phái tư tưởng chính trị. Do đó, uy tính trong chính trị là một khái niệm có nội hàm mang tính tương đối.

Đảng cộng sản Việt Nam, cũng như các chính đảng cầm quyền khác, nếu không không ngừng hoàn thiện mình, làm mất lòng tin của dân chúng thì uy tính cũng sẽ không còn. Chính vì vậy, đường lối chính trị của ĐCS Việt Nam chưa bao giờ là sự sao chép nguyên xi của lịch sử. Mỗi kỳ đại hội là mỗi lần Đảng nhìn nhận đánh giá lại để chọn lựa cái đúng đắn, tiên tiến, loại trừ cái sai, cái lạc hậu. Trong đó, có những vấn đề cốt tử, chẳng hạn như vấn đề kinh tế thị trường, xóa bỏ nền kinh tế hế hoạch hóa, bao cấp. Và chắc chắn trong tiến trình phát triển, phù hợp với xu thế quốc tế, đáp ứng nguyện vọng chính đáng của nhân dân Đảng sẽ phải luôn hoàn thiện mình.

Ngày nay, uy tín của ĐCS vẫn chiếm ưu thế trong lòng dân Việt Nam. Bởi vì đường lối chính trị của Đảng đáp ứng nguyện vọng của nhân dân, lợi ích mà nhân dân có được như ngày nay là kết quả của quá trình đấu tranh gian khổ bằng sự đồng thuận của nhân dân với đảng. Ở Việt Nam chính trị vẫn ổn định, xã hội vẫn an toàn. Mặc dầu đây đó cũng còn những ý kiến phản biện trái chiều nhưng nó là tất nhiên và cần thiết cho một xã hội dân chủ. Điều quan trọng là, những ý kiến đó có thuyết phục được đông đảo nhân dân hay không. Những ý kiến của các vị cho rằng: “Từ nhiều năm nay, Đảng Cộng sản Việt Nam (ĐCSVN) dẫn dắt dân tộc đi theo đường lối sai lầm về xây dựng chủ nghĩa xã hội theo mô hình xô-viết, được coi là dựa trên chủ nghĩa Mác-Lênin… giữ nguyên thể chế độc đảng toàn trị kìm hãm tự do, dân chủ và chia rẽ dân tộc” là hàm hồ, phi lý và có tính vu cáo.

Mặc dầu, rất trân trọng quá khứ đóng góp của các vị song tôi cũng phải nói rằng, đừng bắn súng lục vào quá khứ mà hãy cùng đảng, nhà nước tháo gỡ khó khăn, phát triển đất nước.

68 nhận xét

14:38 4 tháng 8, 2014 Reply

Thế cũng giỏi, mình cứ nghĩ Mõ làng chỉ có văn hóa và tư duy ở độ vợ chồng thằng MỎ, mà có bài viết hay đáo để. Trước hết phải cảm ơn Mỏ làng đã đăng nội dung kiến nghị này cho mình biết được tin như vậy.
Mình nghĩ không ai phủ nhận vai trò lãnh đạo của đảng ta trong các thời kì đấu tranh giải phóng dân tộc,nhưng trong công cuộc xây dựng kinh tế đảng đã mắc nhiều sai lầm và tạo ra những khe hở sản sinh ra nhiều CB biến chất tham ô, tham nhũng tài sản của cải xã hội. Boa vụ đang ầm ĩ trên các phương tiện thông tin và các trang mạng nào Vinashin,Vinalin, PMU 18...,
Còn xã hội công bằng dân chủ ư? Ôi Mỏ làng có mắt không tròng rồi!
Lại nữa trên thế giới này còn bao nhiêu Quốc gia có Xã hội là XHCN? Liên bang Xô- Viết,các nước Đông Âu những thành trì của CNCS đã đỗ vỡ tan tành, vì sao vì độc đoán,độc tài nhất đảng và sai lầm về đường lối phát triển kinh tế.
Mà như Mỏ làng các vị 61 chỉ đòi hỏi cải cách tư duy của đảng để lãnh đạo đất nước và muốn mong đất nước phát triển đúng với tinh thần " Dân giàu, nước mạnh xã hội công bằng văn minh và dân chủ" đấy là điều tốt chứ sao.

16:34 5 tháng 8, 2014 Reply

liệu có khi nào các vị lão thành cách mạng nghĩ đến việc tự gửi thư ngỏ cho mình không?

14:59 6 tháng 8, 2014 Reply

Không biết các vị đã già nên mù quáng hay sao mà không biết lịch sử của dân tộc Việt Nam không biết khuất phục trước một kẻ thù nào hay sao. Sao các vị lại phủ nhận hết như thế chứ. Tôi không hiểu là họ đang nghĩ cái gì nữa hay họ không biết dùng cái đầu để tư duy hay sao???

15:41 6 tháng 8, 2014 Reply

Những vị đảng viên này cũng đã có những cống hiến không nhỏ cho đất nước và khi đến tuổi xế chiều không biết vì sao họ lại đổ đốn như vậy, có phải thấy bất mãn với chế độ hay là có nhiều điều cuộc sống cám dỗ họ nên họ đã thực hiện hành động đi lại lợi ích của dân tộc như vậy chứ. Tôi rất mong họ sẽ quay đầu lại đúng lúc và ít nhất trong những thời gian còn lại họ sẽ cống hiến hết mình cho dân tộc, góp phần thực hiện thắng lợi những đường lối, chính sách của đảng, đưa đất nước đi lên hơn nữa.

Nặc danh
16:03 6 tháng 8, 2014 Reply

Bài viết cũng kha khá hay đấy, đúng là tầm tư duy và lý luận quá chuẩn mực. Tôi nghĩ là những kẻ này mà cũng nói rằng họ là 61 vị Đảng viên Đảng Cộng sản kỳ cựu thì chắc là không phải nữa rồi. Những Đảng viên thực sự thì khi đang công tác, đương chức và kể cả khi về hưu an nhàn rồi cũng một lòng một dạ như một,không thể có chuyện phản bội lại đồng chí như vậy được.

17:45 6 tháng 8, 2014 Reply

một bức thư ngỏ cho thấy một sự phủ nhận hoàn toàn công sức cũng như bao thành tựu trong quá trình đấu tranh bảo vệ đất nước và phát triển dân tộc kể từ ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam đến nay. Với những gì đã làm được trong quá trình gian nan ấy chứ không phải ngẫu nhiên thì trong quá trình phát triển đảng ta đã có những bước tiến lên, đổi mình chứ không phải mãi dậm chân một chỗ để giúp đất nước ngày một đi lên

11:03 7 tháng 8, 2014 Reply

Nói gì thì nói tham nhũng và những tiêu cực của Đảng là nguyên nhân mà những tên cựu đảng viên này thoái hóa, muốn trách họ thì hãy tự trách mình đi trong đảng thì thoái hóa lợi ích nhóm rồi độn giá để kiếm chát thử hỏi rằng các ông là công bộc của dân thì đã làm được gì chưa, tôi thấy thời sự đăng tải hằng ngày về đời sống của dân vô cùng khổ cức đến nước sinh hoạt cũng đéo có, rồi nước nhiếm khuẩn gây ung thư, nhà máy thì xả thải ra môi trường. hê hê họ nói đúng đó làm ăn có ra cái kẹc gì đâu mà chả phủ nhận

11:05 7 tháng 8, 2014 Reply

Xây dựng đất nước mà giờ đây đến cái thủ đô cũng đéo có nước sinh hoạt các chung cư thì đến 3 4 tháng đéo có nước sinh hoạt thử hỏi rằng phát triển như thế thì mấy thằng cựu đảng viên chửi cho vào mặt là đúng rồi còn gì mà phải phản biện lịch mới chả sử, quyền lợi sát sườn của nhân dân thì không được đáp ứng đường ống dẫn nước sông đà thì mấy năm vỡ 9 lần mà không thấy thằng nào bị truy tố xử lí hình sự răn đe làm việc thì khác gì chó ỉa mà chửi bới bọn cựu đảng viên. Những cựu đảng viên đó đều đã từng đóng góp cho đảng đó nhưng mà cái họ xây dựng đã bị phá bởi những cái tệ nạn tham nhũng nên họ thay đổi cũng là phải thôi

11:09 7 tháng 8, 2014 Reply

Là một thằng nông dân thì tôi nói cho các bạn nghe này đường lối phát triển thì tôi chả phủ nhận làm gì nhìn khách quan mà nói rằng các ông tham quá thế nên người ta mới muốn thay đổi thôi, người dân rồi nhiều công nhân đang lao động trong các công xưởng thì chỉ được vài triệu đồng trên một tháng rồi bữa ăn của họ thì chả đủ ăn thử hỏi rằng công lí cho các ông nhân ở đâu. Các ông làm việc có ra cái gì đâu mà chửi họ, khéo họ làm việc còn có trách nhiệm hơn các ông đó đừng ngồi đó àm chê bai nữa, họ thoái hóa vì họ đã chán ngấy cái tình trạng vừa đá bóng vừa thổi còi rồi, làm việc thì tham ô hạch dịch, vì sao mà họ chửi là cướp đất vì không có chính sách đền bù thỏa đáng rồi mang công an đến đánh đập cưỡng chế nếu đền bù thỏa đáng thì thử hỏi rằng người dân có chống đối không, đền bù có 1 triệu đồng trên một mét vuông thì người dân bảo sao mà không đánh đuổi

11:10 7 tháng 8, 2014 Reply

Đời sống của nhân dân không ngừng được cải thiện nói mà nghe tức cười quá phải chăng mấy ông sống sung sướng quá rồi nên viết giả tạo à, hê cuộc sống của người dân nông thôn đang vô cùng khó cực đó đừng giả bộ không biết thử hỏi rằng kinh tế người dân được mấy triệu một tháng ăn chả đủ no mà kinh tế không ngừng phát triển à, có mà kinh tế nhà nước phát triển thì có, chỉ có mấy thằng cầm đầu doanh nghiệp nhà nước thì phát triển thôi ở nước ngoài thì hỗ trợ toàn bộ cho ngư dân . đơn của là ở trung quốc nó hỗ trợ ghê gớm lắm còn mấy ông lãnh đạo việt nam thì toàn mị dân đóng thuế thì to tướng nhất thế giới thì thử hỏi rằng các ông đàng làm cái khỉ gì đó

11:12 7 tháng 8, 2014 Reply

Việt nam vẫn là một nước nghèo các bạn à, nói rằng phát triển không ngừng chỉ là hoa mĩ mà thôi chứ giả tạo lắn con người thì mức sống hạn hép ít ỏi thì làm gì có quyền lợi đâu cái mà tôi cần đó là một đất nước tiên tiến phát triển những quyền lợi sát sườn của người dân mà được đáp ứng thì mới nói đến chuyện của nhân dân do nhân dân được, các kênh thông tin cũng như truyền thông thì không làm sâu hơn được ai đứng ra chịu trách nhiệm, các ông trình hằng chục tỉ của nhà nước thì bị đạp đổ bỏ không thử hỏi rằng quản lí thì vô cùng yếu kém thất thoát tài sản thì đó là sự phát triển à,

20:39 9 tháng 8, 2014 Reply

Bức “thư ngỏ” được gửi đến địa chỉ là Trung ương Đảng và toàn thể đảng viên và được viết lên bởi những đảng viên kỳ cựu, ấy thế nhưng nó đã bị che đậy và phủ kín bởi một lớp màn đen tối và thiếu thiện chí. Lâu nay, mọi người vẫn nghĩ rằng, “thư ngỏ” là bức thư được gửi đến người cần gửi những góp ý, đóng góp ý kiến tâm huyết làm cho người đó, cá nhân đó, tổ chức đó được tốt hơn. Thế nhưng, đọc bức “thư ngỏ” của 61 vị đảng viên này chẳng thấy góp ý đâu, toàn thấy những lời lẽ quy kết, buộc tội đối với tổ chức mà họ gửi đến.

20:41 9 tháng 8, 2014 Reply

Họ cho rằng, vì Đảng theo chủ nghĩa Mác - Lênin, cùng với đường lối sai lầm đã đưa đất nước lâm vào khủng hoảng toàn diện và ngày càng tụt hậu với thế giới. Đó có khác nào là một sự quy chụp, buộc tội cho Đảng. Thử hỏi góp ý ở đâu? Đã không góp ý được cho Đảng, đằng này những con người mang danh đảng viên này còn nói xấu Đảng, phê phán Đảng. Như vậy, có đáng xấu hổ.

20:42 9 tháng 8, 2014 Reply

Bao năm theo Đảng, được Đảng nuôi nấng thế mà họ có thể buông ra những lời xúc phạm vô liêm sĩ như vậy. Đó có khác nào đâu là một sự phản bội. Thế nhưng, sau khi đã cho rằng Đảng sai lầm, tưởng đâu những con người này đưa ra được cao kiến gì, thì họ lại đề nghị như vậy, thật đáng buồn

20:43 9 tháng 8, 2014 Reply

Tôi chỉ đưa ra một câu hỏi, hiện nay nếu Đảng từ bỏ vai trò lãnh đạo thì ai có thể đủ sức để lãnh đạo đất nước, dân tộc này đi lên? Đảng khủng bố “Việt tân” à? Hay mấy nhóm tự xưng trên mạng như “Văn đoàn độc lập”, “hội nhà báo độc lập”… Thật đáng xấu hổ. Đã không biết giữ thể diện khi bị mọi người đánh cho tơi tả

Nặc danh
13:54 20 tháng 9, 2014 Reply

Nguyễn Trong Vĩnh, Đào Xuân Sâm, Lê Duy Mật, Nguyễn Phước Tương, Lữ Phương, Đào Công Tiến, Hạ Đình Nguyên... Nhóm 61 này là những kẻ "tham gia, chỉ đạo" cuộc chiến Bắc- Nam Việt Nam, là những kẻ ngu sy, độc ác, tàn bạo, giã man, tham lam vô độ, ham quyền cố vị... như phát biểu của tiến sỹ Hà Sỹ Phu.
Những kẻ này vẫn chưa sáng mắt khi đọc bài “Giải mã một thế hệ dẫn thân”...

Nặc danh
13:57 20 tháng 9, 2014 Reply

Nguyễn Trong Vĩnh, Đào Xuân Sâm, Lê Duy Mật, Nguyễn Phước Tương, Lữ Phương, Đào Công Tiến, Hạ Đình Nguyên... Nhóm 61 này là những kẻ "tham gia, chỉ đạo" cuộc chiến Bắc- Nam Việt Nam, là những kẻ ngu sy, độc ác, tàn bạo, giã man, tham lam vô độ, ham quyền cố vị... như phát biểu của tiến sỹ Hà Sỹ Phu.
Những kẻ này vẫn chưa sáng mắt khi đọc bài “Giải mã một thế hệ dẫn thân”...

18:04 6 tháng 10, 2014 Reply

DÂN “ MINH” ???

Muốn “ Xã hội CHỦ NGHĨA”
Chỉ “ Điều Tốt ” … Thấy nghe ???
“ Điều chướng tai - gai mắt … ”
( Cần cửa đóng then cài !
Tất cả vì ….. “ Nhạy Cảm ” )
http://bongbvt.blogspot.com/2014/02/mot-bo-may-ngon-77-san-van-ong-my-inh.html

“ … LUÂN CÔNG ” chân thiện mỹ …
“ TẨY NÃO ” khỏi con người …
“ Cuộc CÁCH MẠNG VĂN HÓA ”
Tạo “ KHÍ TRỜI ” sạch trong !!!
http://vidfetch.com/demos/freedown3/video/SYQEIKT3PiU/Ph%C3%A1p%20Lu%C3%A2n%20C%C3%B4ng%20b%E1%BB%8B%20%C4%91%C3%A0n%20%C3%A1p%20d%C3%A3%20man%20part%201.html

Sự CÁCH MẠNG định hướng …
“ VĂN MINH ” càng VĂN MINH
Cuộc cách mạng “ PHẬT DANH ”
“ ĐẠO ĐỨC ” càng TĂNG TIẾN ?
http://ttxva.org/toan-canh-nha-su-danh-nguoi-do-tuong-phat-tho-tuong-chinh-minh/

“ Chủ DÂN ” thêm tính CHỦ …
Khi “ Tức TÂM – Tức PHẬT ”
Pháp ĐẠO hướng DÂN GIAN …
“ Tám tư ngàn PHÁP MÔM ”
Để “ … NGOẠI ” tu theo NGOẠI
https://www.youtube.com/watch?v=km69mzcUimc&hd=1

Tu “ PHẬT TA ” dễ hơn ???
Hợp lòng DÂN lẽ NƯỚC
Nhờ “ THANH TỨ - THANH QUYẾT”
https://www.youtube.com/watch?v=RbZCTMa-vZ8&hd=1

Có “ DUY TUỆ - QUANG THUẬN”
“ MINH CHỨNG và HỘ PHÁP ” !!!
http://www.youtube.com/watch?v=6EDEhGhwd-o#t=683

PHẬT Việt Nam – HOÀNG TRẦN …
GIÁO HỘI ….. càng TỰ CHỦ !!!
“ TUỆ” thiền ??? … Tựa “ IM RE ”!!!
“ CÓ … - KHÔNG …” ? Nào AI biết /
Thiền “ TRÍ … ” khi NHẬP ĐỊNH
Vượt qua mọi “ Tầm CAO ”
http://cusiminhthanh.blogspot.com/2014/09/lam-nao-e-giao-hoi-khong-im-re-bai-1.html

Đạo TÂM - “ ĐẠO CHÂN THẬT ”
Đạo “ NHÂN QUẢ ” chân lý ???
Mọi sự “ CHÂN LÝ ” hơn …
Nhờ “ TU HÀNH HỘI NHẬP ”
Nhờ “ ĐỊNH HƯỚNG ” dân gian …
http://thuvienhoasen.org/p70a12894/dot-vang-ma-cho-tam-an-le-na-thu-hien-thuc-hien


Nhờ “ ấn TRẦN ” … LINH THIÊNG
( Mùa XUÂN … Người càng XUÂN )
http://hn.eva.vn/tin-tuc/khai-an-den-tran-lon-xon-va-chen-lan-c73a55782.html

MUÔN NĂM PHẬT HOÀNG TRẦN …
MUÔN NĂM PHẬT VIỆT NAM …

( NhânTâm Trung Tử )

18:24 6 tháng 10, 2014 Reply

LÀM THẾ NÀO ĐỂ GIÁO HỘI KHÔNG “IM RE”? BÀI 1
http://cusiminhthanh.blogspot.com/2014/09/lam-nao-e-giao-hoi-khong-im-re-bai-1.html

… “GIÁO HỘI TA HIỆN NAY CÓ TỔ CHỨC NHƯNG KHÔNG CÓ GIÁO QUYỀN” Trên đây là phát biểu của HT Thích Như Niệm, Ủy viên Thường trực Hội đồng Trị sự, Phó Trưởng ban Từ thiện xã hội Trung ương, Phó Ban Từ thiện GHPGVN TPHCM, trong bài trả lời phỏng vấn “Không nên thả nổi ngành từ thiện xã hội” đăng trên báo Giác Ngộ số 762, ngày 19/9/2014. Trong bài phỏng vấn nói trên, HT Thích Như Niệm cũng đi vào cụ thể việc thế nào là “không có giáo quyền”. HT Thích Như Niệm cho rằng “vụ việc vừa rồi, Ban TTTT [Thông tin truyền thông] của giáo hội lại “im re” không nói lên tiếng nói của đại diện Giáo hội, để báo chí truyền thông khai thác quá đà”. Hòa thượng cũng phân tích chi tiết cơ chế “không có giáo quyền” đó. Theo hòa thượng “Giáo hội ta hiện nay có tổ chức nhưng không có giáo quyền, không ai kỷ luật được những trường hợp này. Giáo hội cũng chỉ nhắc nhở, chứ không có quyền can thiệp sâu vào những việc làm của các vị trụ trì”. Đi vào cụ thể để khái quát vấn đề, HT Thích Như Niệm nói: “Không nên để các cơ sở này làm việc vô tổ chức, không khéo người ta sẽ nói Giáo hội là một tổ chức nhưng làm việc vô tổ chức”.

Cả HT Thích Như Niệm và GS TS Nguyễn Hồng Dương đều cho rằng trong Phật giáo chỉ vị trụ trì chùa là có quyền quyết định, quyền cuối cùng. Nếu trụ trì chùa nắm thực quyền như thế thì toàn bộ giáo hội cấp trên chỉ để làm kiểng, trang trí cho vui, không có quyền chi hết.

Không có thực quyền các chức vụ giáo hội trở thành những tiếng kêu leng keng vui tay, thỏa mãn “thị dục huyễn ngã” (cụm từ của Nguyễn Hiến Lê dùng trong bản dịch quyển Đắc Nhân Tâm nói về ham muốn thể hiện cái tôi) của người có chức, và chỉ kêu cho vui lòng nhau vậy thôi, thực tế không có quyền gì hết. HT Thích Như Niệm đã rất tinh tế khi phân biệt “chức” và “việc”. Do chỉ có chức mà không nhận việc, nhân sự Giáo hội làm thành một dạng tủ kiếng chưng bày chức tước, có khi một vị có đến hai, ba, bốn, cá biệt có đến năm chức ở đủ mọi nơi từ trung ương đến địa phương, vòng vèo đủ

;;; HT Thích Như Niệm phân tích. Mà nhận chức nhưng không nhận việc thì chỉ có hư danh, như tấm bảng cấp bậc chi đội trưởng, liên đội trưởng đeo lủng lẳng trên vai cho mọi người xem như một thứ đồ trang sức. Nhưng tệ hơn đồ trang sức, tệ lắm chỉ làm ra vẻ diêm dúa, kệch cỡm cho người đeo, các loại chức mà không việc đó làm tê liệt bộ máy Giáo hội, làm Giáo hội trở thành cái người ta có thể bôi bác, trêu ngươi, như một đám học sinh tinh nghịch cứ kéo giật bảng đeo cấp bậc của chi đội trưởng, liên chi đội trưởng làm trò vui.

việc Duy Tuệ viết sách rồi xuất bản công nhiên sách nội dung nói xấu Phật giáo. Cả xã hội nhìn vào đó như một phép thử. Thử để mà xem tổ chức của Phật giáo Việt Nam phản ứng thế nào trước việc tôn giáo, giáo chủ của mình bị lăng mạ, hạ nhục, nói xấu đủ điều… “Im re”

http://www.duytue.org/index.php

Tục ngữ có câu “Được đàng chân, lân đàng đầu”. Một giáo hội không có giáo quyền đã bị test khả năng thực thụ của giáo hội. Duy Tuệ, vụ nhà sư tạc tượng mình, vụ chùa Bồ Đề…, người ta đã đạp lấn tới từng ngón chân để tiến tới dẫm cả bàn chân. Rồi chắc chắn sẽ lên đàng đầu nếu cứ mà “im re” như thế. Đó là bước phát triển tất yếu. Không có một giáo hội nào mà ở đó mỗi đơn vị lại ban hành kinh tụng riêng, tùy ý sửa, đổi, thêm bớt vào lời của giáo chủ, rồi ngang nhiên tuyên bố, rằng đã làm thế đó đúng chứ sao!

...Vậy làm thế nào để Giáo hội có quyền? Câu trả lời có ngay trong bài trả lời phỏng vấn của HT Thích Như Niệm, là thôi không “im re” nữa, là nhận “việc” chứ không phải nhận “chức”. Chúng tôi sẽ đi vào chi tiết vấn đề trong một bài sau. MT Thông tin, thảo luận, phản hồi riêng và các bài tranh luận đặc biệt: vinasat132@yahoo.com, vi-vn.facebook.com/cusiminhthanh.
Đăng 5 days ago bởi Minh Thạnh

18:26 6 tháng 10, 2014 Reply

“ TĨNH TUỆ ” hay “ IM RE ” ?
http://cusiminhthanh.blogspot.com/2014/09/lam-nao-e-giao-hoi-khong-im-re-bai-1.html

… Sao lại nói “ IM RE ” ?
Nói “ TĨNH TUỆ ” đúng hơn !!!
Nhờ “ TĨNH TUỆ ” trí não …
“ ĐẠO PHÁP ” theo DÂN GIAN
http://thuvienhoasen.org/p70a12894/1/dot-vang-ma-cho-tam-an-le-na-thu-hien-thuc-hien

Vàng mã –Tượng “ PHẬT đốt ”
http://minhmancusi.blogspot.com/2014/08/v-behaviorurldefaultvmlo.html?showComment=1412062715521#c7704038977794894195

Thùng “ CÔNG ĐỨC ” … An TÂM .
http://www.vietgiaitri.com/xa-hoi/doi-song/2013/02/hot-bac-ngay-dai-le-cau-an/

“ Ấn TrầN ” linh … Thêm “ Linh ” !!!
http://hn.eva.vn/tin-tuc/khai-an-den-tran-lon-xon-va-chen-lan-c73a55782.html

Nhờ “ Tu hành hội nhập ”???
( Phật Hoàng Trần … “ Đăng quang ” )
http://thuvienhoasen.org/p59a12880/dai-le-tuong-niem-700-nam-ngay-duc-vua-phat-hoang-tran-nhan-tong-niet-ban-bai-va-anh-xuan-loan-cam-van

Ai nói thời “ PHÁP MẠT ” ???
ĐẠO VIỆT NAM đâu mạt …
“ ÂM – DƯƠNG ” Ta tự quyết !
… “ GIÁO HỘI một tổ chức
Làm việc vô TỔ CHỨC ” ???
Bởi “ Tức TÂM – Tức PHẬT ”
( Muốn PHẬT … Sẽ có PHẬT !!!
TÂM – Tác tạo được PHẬT …)
PHẬT DANH ta suy tôn …
PHÁP ĐẠO ta uốn nắn
Hợp lẽ NƯỚC lòng DÂN ???
Chẳng điều gì cản lo …
Ý “TÂM ” … Ta tất cả !!!
https://www.youtube.com/watch?v=RbZCTMa-vZ8&hd=1

Phải chăng là “ NHÂN QUẢ ”
( Lãnh việc hay lãnh chức
Nhớ ĐỊNH HƯỚNG duy trì
Chớ “ NGHE – NHÌN ” nhậy cảm ?
Nhớ “ CỬA ĐÓNG – THÊN CÀI ”
“Nhỏ - To ”… Răng môi miệng ? ”
( Chúng DÂN biết ….. Bất lợi
LÃNH ĐẠO phiền “ Long Thể ” )???
“ TRỤ TRÌ chùa ….. Có quyền
ĐẠO vững ….. Vì nắm “ THỰC …” !!! )
Hãy cố gắng TỰ HÀO
Thời “ TRÍ NÃO ” ….. Tĩnh TUỆ ???
PHẬT ngoại …Thêm PHẬT nội ?
PHẬT “ Tăng Tiến ” … Nhịp nhàng
http://thegioivohinh.com/diendan/showthread.php?742875-Tham-V%E1%BA%A5n-HT-Th%C3%ADch-Thanh-T%E1%BB%AB&p=1477995#post1477995

“ CHÂN LÝ ” càng CHÂN LÝ
“ ĐẠO ” hòa “ ĐỜI ” muôn năm !!!

( Nhân Tâm Trung Tử )

18:28 6 tháng 10, 2014 Reply

MUÔN NĂM PHẬT HOÀNG TRẦN …
http://www.phattuvietnam.net/doisong/tamlinh/12059-ph%E1%BA%ADt-ngo%E1%BA%A1i-ra-%C4%91i,-ph%E1%BA%ADt-vi%E1%BB%87t-nam-%E1%BB%9F-l%E1%BA%A1i.html

Phật giáo Việt Nam đã chính thức công bố ĐứcPhật Hoang Điều Ngự Trần Nhân Tông là vị Tổ Sư Người Việt Nam đã thống nhất Phật giáo Việt Nam cách đây hơn 700 năm,

http://citinews.net/xa-hoi/can-canh-tuong-phat-hoang-tran-nhan-tong-dat-2-ky-luc-viet-nam-TB77DSY/

đồng thời tất cả … “ Các chùa Việt Nam cần phải thờ phụng tôn tượng của đức Giác Hoàng Điều Ngự Trần Nhân Tông. Giáo hội Việt Nam hàng năm phải tổ chức lễ giỗ Tổ để tưởng nhớ công đức siêu tuyệt Phật Hoàng Trần nhân Tông thật long trọng như ngày lễ lớn của Phật Giáo Việt Nam ./.’”
( … Nhờ 750 tỉ đồng để có được tượng PHẬT HOÀNG ….. Vinh DANH đạt 2 kỷ lục VIỆT NAM cho khách thập phương …Du lịch chiêm ngưỡng mộ !!!!!
- Nếu để 750 tỉ đồng để GIÚP thỉnh tôn tượng PHẬT HOÀNG ….. Cho mỗi CHÙA trong cả NƯỚC … Sánh vai cùng PHẬT THÍCH CA … Cứu độ chúng sinh và dẫn dắt chúng DÂN VIỆT NAM … TOÀN CẦU … THẾ GIỚI ????? … Thì ý nghĩa và THÀNH QUẢ ĐẠO ĐỨC ….. Mục đích ….. Thành đạt được biết bao ?????
http://bongbvt.blogspot.com/2014/05/di-chuc-cua-vua-tran-nhan-tong.html

- ( PHẬT VIỆT NAM HOÀNG TRẦN ….. Sớm có thể tự lực – Tự CHỦ hoàn thành “ ĐẠI NGHIỆP …..” và thay thế ….. NGOẠI !!!!!
https://www.youtube.com/watch?v=km69mzcUimc

- Khỏi phải “ NHẬY CẢM ”
http://www.phattuvietnam.net/diendan/16688.html
http://www.phattuvietnam.net/diendan/18260.html...... mang tiếng phụ thuộc và nhờ vả NGOẠI ….. Tiễn NGOẠI dạo du và giúp NGOẠI trở về nôi TẠO SINH ????? )
………………………………………………
………………………………………………

“ ĐỜI ” !!! TƯƠNG TƯ… Cũng vậy ???
http://www.phattuvietnam.net/doisong/tamlinh/12059-ph%E1%BA%ADt-ngo%E1%BA%A1i-ra-%C4%91i,-ph%E1%BA%ADt-vi%E1%BB%87t-nam-%E1%BB%9F-l%E1%BA%A1i.html

“ Dám đối mặt sụ thật …
http://bongbvt.blogspot.com/2014/05/bieu-tinh-inh-cong-lon-nhat-trong-lich.html
Việc thực !!! – Bản thân ta …” ???
Giúp ta hiểu “ CHÂN THẬT ”
http://bongbvt.blogspot.com/2014/05/phan-oi-gian-khoan-bat-hop-phap-cua.html#more

“ ĐẠO – ĐỜI ” …Ta hướng tiến !!!
“ Trước sau cũng NHÂN QUẢ …”
https://www.youtube.com/watch?v=x1BF_m9viyM&list=PLMLgu_4cikhCSgFwEAwBTL203RB0L_HvP
Không hưởng sau ?… thì trước ?
http://www.ttxva.net/con-trai-con-re-bi-thu-tinh-uy-hai-duong-bang-bang-tren-duong-quan-lo/

Trong cõi sống – Hay chết …
https://www.youtube.com/watch?v=JKJSfQkEUZY
Lý T ưởng hướng TÂM ??? – DANH ???
“ Tùy Duyên ? – Tùy Nghiệp ? – Phước ” ?
http://www.gocnhinalan.com/bai-cua-khach/ng-ch-thng-ta.html#comment-77252
Sao mọi sự khéo léo …?
Thành QUẢ đạt mức cao …
http://cusiminhthanh.wordpress.com/2014/02/24/hai-chua-lon-hai-cach-don-tiep-phat-tu/
DANH có ? … Khỏi tiếng ĐỜI !!!
( PHẬT NỘI – Bên PHÂT NGOẠI …
http://kienthuc.net.vn/thoi-su/so-sanh-chi-tiet-tuong-su-tru-tri-voi-tuong-phat-hoang-279648.html?p=10
Thỉnh chùa nào cũng có …
Trong mọi Chùa BẮC - NAM … )
http://kyniem.easyvn.com/_easyweb/idl/lam/trangchu/63_.htm
Được mang tiếng KHIÊM NHƯỜNG
- TU HỌC … Sau KẾ TỤC ???
http://cusiminhthanh.blogspot.com/2014/02/hai-chua-lon-hai-cach-on-tiep-phat-tu.html?showComment=1397735072684
PHẬT cải cách HÙNG ANH
http://chuaphuclam.vn/index.php?/tin-tuc/dua-gia-tri-tu-tuong-phat-hoang-tran-nhan-tong-ra-the-gioi.ht
PHẬT thời TU HỘI NHẬP
CHÙA ĐỒNG cùng TƯỢNG ĐỒNG …
http://bantinsom.vn/xa-hoi/tuong-dong-phat-hoang-tran-nhan-tong-lon-nhat-viet-nam.bts
Tượng NGỌC … – Cùng ẤN NGỌC …
http://dantri.com.vn/xa-hoi/ra-mat-tuong-phat-hoang-tran-nhan-tong-lon-nhat-viet-nam-661766.htm
Thêm HÀO QUANG sáng tỏa ?????
Dạng danh khắp ĐỊA CẦU ?
http://bongbvt.blogspot.com/2014/05/nhun-nhuong-nhun-nhan-roi-nhuc-nha.html#more

NĂM CHÂU – Toàn THẾ GIỚI ???
http://trelangblogspotcom.blogspot.com/2014/05/hang-thong-tan-novosti-xuyen-tac-lich.html

MUÔN NĂM PHẬT HOÀNG TRẦN …
http://citinews.net/xa-hoi/nhung-cai-nhat-cua-phat-hoang-tran-nhan-tong-ILC5P7A/

NAM MÔ PHẬT THÍCH CA …
https://www.youtube.com/watch?v=km69mzcUimc

( NHÂN TÂM TRUNGTỬ )

18:30 6 tháng 10, 2014 Reply

TƯỢNG PHẬT “ SIÊU THOÁT ” ???
http://cusiminhthanh.blogspot.com/2014/09/truyen-thong-ot-tuong-phat.html

Tượng PHẬT cũng “ SIÊU THOÁT ” ?
Dành riêng cho PHẬT NGOẠI !!!
https://www.youtube.com/watch?v=km69mzcUimc&hd=1

Riêng PHẬT DANH ta tôn …
PHẬT VIỆT NAM “ HOÀNG TRẦN … ”
Sự “ ĐĂNG QUANG ” … Tiếp quản ???
http://thuvienhoasen.org/p59a12880/dai-le-tuong-niem-700-nam-ngay-duc-vua-phat-hoang-tran-nhan-tong-niet-ban-bai-va-anh-xuan-loan-cam-van

Một “ SỨ MỆNH ” an bài …..
http://newvietart.com/index4.1338.html

Cứu “ DÂN VIỆT - CHÚNG SINH ”
https://vn.news.yahoo.com/gi%E1%BA%A3i-th%C6%B0%E1%BB%9Fng-qu%E1%BB%91c-t%E1%BA%BF-mang-t%C3%AAn-v%E1%BB%8B-vua-003217552.html

Cần tạo tôn ….. Lan tỏa !!!
http://nhavantphcm.com.vn/doc-duong-van-hoc/xung-quanh-giai-thuong-quoc-te-tran-nhan-tong.html

Đất VIỆT - Địa NĂM CHÂU ????
http://trannhantong.net/2012/08/vi-co-
-vien-tran-nhan-tong-tran-nhan-tong-academy-tai-hoa-ky/

Danh “ TƯỢNG ” NGÀI dọi sáng !!!
“ HÓA GIẢI ” ….. Moi oán thù ???
http://thuvienhoasen.org/p59a16208/vai-tro-cua-tran-nhan-tong-va-hoa-giai-bbc

“ ĐẠO – ĐỜI ” ngày TĂNG TIẾN …
“ ĐỨC ĐẠO ” … Càng TIẾN TĂNG ?
http://nld.com.vn/phap-luat/vu-cong-an-dung-nhuc-hinh-ban-an-bi-phan-doi-toan-dien-20140403221818816.htm

Đâu còn THỜI MẠT PHÁP !
Sợ chi ĐẠO cải ĐẠO ?
http://chuaphuclam.com/index.php?/phat-giao-trong-nuoc/lam-dong-vien-chu-tv-van-hanh-tiep-tay-cho-2-ke-muon-ao-nha-su-de-tim-duong-ra-nuoc-ngoai.html

Vì “ GỐC RỄ ” QUỐC GIA
“ DÂN chủ ” ….. Càng làm CHỦ !!!
https://www.ttxva.net/xung-dot-dat-dai-ngay-cang-gia-tang-khi-nong-dan-y-thuc-ve-quyen-cua-ho/

“ Ở ĐỜI vui ĐẠO hãy TỰ NHIÊN
http://bongbvt.blogspot.com/2014/08/quan-chuc-sieu-giau-do-tham-nhung.html

ĐÓI đến thì ăn … MỆT ngủ liền
http://nld.com.vn/phap-luat/vu-cong-an-dung-nhuc-hinh-ban-an-bi-phan-doi-toan-dien-20140403221818816.htm

Trong nhà có BÁU thôi tìm kiếm
http://bongbvt.blogspot.com/2014/08/tui-than-qua-ong-truyen-oi.html

Mọi sự KHỎI LO !!! Hỏi THIỀN chi ? ”
http://bongbvt.blogspot.com/2013/08/hau-su-cua-ngoi-biet-thu.html

( NHÂN TÂM TRUNG TỬ )

18:31 6 tháng 10, 2014 Reply

ĐỐT PHẬT !!!
http://cusiminhthanh.blogspot.com/2014/09/ot-phat.html?showComment=1411668254551

Phàm việc … Giúp TÂM an ?
Chính là điều nên “ QUYẾT ” !!!
Nhờ có THÍCH THANH QUYẾT
Phó viện trưởng học viện
( PHẬT GIÁO của VIỆT NAM )
Trụ trì chùa PHÚC KHÁNH
Trủ trf chùa YÊN TỬ
(Tượng đồng PHẬT HOÀNG TRẦN …
Đạt kỷ lục ……. THẾ GIỚI !!! )
PHẬT VIỆT NAM ….. Hùng cường !
( Thời “ … Cuối TRẦN ” đâu mạt !!! )
Từ không sinh ra có …..
700 năm ĐĂNG QUANG !!!
Đốt vàng mã – TÂM an …..
“ Dốt PHẬT ” ….. TÂM càng an ???
Mỗi PHẬT cho mỗi “ VONG … ” ?
“ VONG … ” Kèm theo có PHẬT !!!
“ NHÂN VĂN ” – Càng sâu sắc …
TÂM mình càng THANH THẢN …
AN VUI càng AN VUI ???
( Kẻ CHẾT lẫn người SỐNG
TU HÀNH thời ….. HỘI NHẬP !!!
Hành ĐẠO … Hợp lẽ NƯỚC
Hành ĐẠO hướng LÒNG DÂN ??? )
http://thuvienhoasen.org/p70a12894/dot-vang-ma-cho-tam-an-le-na-thu-hien-thuc-hien

Việc gì thuộc DÂN GIAN …..
Cũng chính là “ ĐẠO PHÁP ” ???
Vì “ PHẬT ” đừng ngại tốn …..
“ ĐỐT PHẬT ” càng nhiều “… TRIỆU ”
( Càng nhiệt HUYẾT – Tín TÂM )
PHẬT ứng càng LINH ỨNG ???
( “ Đạo Tràng khỏi TĂNG SƯ ???
A DI … hay A MI ….. ?????
Khỏi lo ? Khỏi cần thiết !!!
“ VONG ” Nhiều “ PHẬT ” càng tốt !!!
Việc “ TRẦN … ” để cho “ TRẦN …” ?
Khi “ CHẾT ” ? – Nhớ “ ĐỐT PHẬT ” !!!
“ ÂM - DƯƠNG ”… Đều BẰNG AN ?
“ ĐẠO – ĐỜI ” … Đều BẰNG AN ?
“ ĐỨC ĐẠO … Tăng ĐẠO ĐỨC ” ???
MUÔN NĂM …” ĐẠO “ HỘI NHẬP !!!!!

( Nhân Tâm Trung Tử )

23:37 7 tháng 10, 2014 Reply

VÕ THỊ THẮNG: có một nụ cười khác
Published on August 26, 2014 • 4 Comments
https://www.ttxva.net/vo-thi-thang-co-mot-nu-cuoi-khac/#comment-207724
Tám giờ mười lăm phút sáng ngày 22/8/2014 chị Võ Thị Thắng, uỷ viên trung ương đảng CS Việt Nam, nguyên Tổng Cục Trưởng Tổng cục Du lịch Việt Nam đã từ trần tại TPHCM sau một thời gian dài bị bệnh nan y.
Với tư cách là “người nhà” của chị, tôi xin ghi lại đôi điều mà tôi từng được nghe chị kể cùng với những kỷ niệm nhỏ giữa tôi và chị như một sự bày tỏ lòng thương tiếc và yêu mến.
… phác thảo bi kịch của một người đàn bà có địa vị ngang hàng với bộ trưởng, một người từng gan lì đuổi theo địch thủ của mình với một khẩu súng rỉ sét, một nữ sinh trường Gia Long đã nghĩ ra được câu tuyên bố để đời. Rồi cuối cùng chiếc ghế Tổng Cục Trưởng mà người ta trao cho chị cũng bị đặt trên bốn trái mìn nổ chậm được làm bằng lòng đố kỵ, bằng thù oán cá nhân, bằng những mưu đồ ma quỷ.
Người con gái “anh hùng” ngày xưa chợt biến thành nhân viên CIA Mỹ với tập hồ sơ dày cộm.
Đó là những ngày cuối năm 1996. Nhiều nhân vật có tình cảm với Võ Thị Thắng trong Bộ Chính Trị đều rất bàng hoàng. Con chạch lại leo lên đẻ trên ngọn đa! Vậy mà người ta vẫn có đầy đủ những tài liệu về một con chạch như vậy!
Và nhiều kế hoạch “ám sát” đã được nghĩ đến: xông thằng vào cuộc họp quốc hội “bắt nóng”? Hay bắn tỉa? Bắn ở đâu?
https://www.ttxva.net/truong-tan-sang-thoi-cong-san-cung-co-ke-hiem-ac-giau-mat-doi-xu-bat-nhan/cung-co-ke-hiem-ac-giau-mat-doi-xu-bat-nhan
Reply

23:39 7 tháng 10, 2014 Reply

GIẢI THOÁT ĐỂ LÀM GÌ ???
http://thegioivohinh.com/diendan/showthread.php?41806-T%C3%A2m-L%C3%BD-%C4%90%E1%BA%A1o-%C4%90%E1%BB%A9c-Gi%E1%BA%A3i-Tho%C3%A1t-%C4%90%E1%BB%83-L%C3%A0m-G%C3%AC&p=1473082#post1473082

….vì sao học sinh không tập trung học tập và rèn luyện Đạo đức. Bởi vậy, ở nhiều nước trên thế giới trong đó có nước ta, biết bao thế hệ con người lớn lên nhưng không được giáo dục Đạo đức một cách kỹ lưỡng.
(… Phải chăng chân lý của ĐẠO ĐỨC chỉ là sự tầm thường theo trào lưu của thời cuộc được tôn vinh suy tôn cho có DANH ……………….. Với sự sùng tín DÂN GIAN thay cho ĐẠO LÝ ……….. Nên Phật Hoàng TRẦN ……. Mang tiếng được đăng quang làm PHẬT…… Mà còn rất nhiều CHÙA chưa hưởng ứng lời HIỆU TRIỆU
Kêu gọi của giáo hội PHẬT GIÁO …… Thỉnh đón thân TƯỢNG NGÀI để an vị …… Tôn kính thờ ….. Và mang pháp danh với tên họ của NGÀI …………..??? )
Một xã hội cứ tiếp tục sản sinh và lớn lên những con người không được dạy kỹ về Đạo đức,…… xã hội ấy sẽ hỗn loạn, Đạo đức ngày càng suy đồi và tội lỗi sẽ tràn lan…..

23:40 7 tháng 10, 2014 Reply

BA VỊ PHẬT VƯƠNG
ĐÃ ĐỒNG HIỆN KẾT NỐI TRONG
LONG HOA PHÁP TẠNG TỪ VIỆT NAM ĐẾN HOA KỲ.
http://thegioivohinh.com/diendan/showthread.php?73751-TH%E1%BB%9CI-TH%C6%AF%E1%BB%A2NG-KI%E1%BA%BEP-%C4%90%C3%83-%C4%90%E1%BA%BEN!-12-TH%C3%81NG-GI%C3%8ANG-2012

Đức Di Lạc Tôn Phật là Lạc Long Quân đã di truyền, Hạ Lai tại Việt Nam, nước Lạc Việt xưa từ dòng Hùng Vương, Hồng Bàng.
Ngày 12 tháng Giêng Nhâm Thìn, 2012 Đại Lễ 50 Năm Khai Nguyên Pháp Tạng, 50 con của Lạc Long Quân hiện tướng.

VIỆT NAM HOÀN HẢO !!!

Không gì hơn VIỆT NAM
Phải chăng ĐỨC lẫn TÀI ???
DANH vang …… tỏa nổi trội
http://thuvienhoasen.org/D_1-2_2-136_4-16846_5-50_6-1_17-99_14-1_15-1/hien-tuong-tho-thien-cua-hoang-quang-thuan-hoa-tan-mua-tanh-non-yen-lang.html

Phật HOÀNG TRẦN … Đăng ngôi …
Mở đầu kỷ nguyên mới …..
http://www.duytue.org/index.php

Đứng đầu mọi tôn giáo ???
Đều VIỆT NAM – VIỆT NGOẠI
Mọi giáo lý TIỀN BỐI …..
Đều TỰ MÌNH khảo tra …..
Duyệt xét –“ BỚT hay THÊM ” ???
Nhờ “ TU HÀNH HỘI NHẬP ” …

“ GIÁO LÝ ” là chuyện nhỏ ???
Nhờ “ LÝ ĐẠO ” ….. DÂN GIAN
http://thuvienhoasen.org/D_1-2_2-111_4-13598/dot-vang-ma-cho-tam-an-le-na-thu-hien-thuc-hien.html

Cùng “ TỨC TÂM - TỨC PHẬT ”
“ SÁNG ĐẠO ” cùng “ MA QUÁI ”
Song hành – Đồng GIẢNG PHÁP
http://uia.com.vn/phat-hoc/thien-tong/hoa-thuong-thich-thanh-tu-nhan-xet-ve-ta-su-chon-quang.html

… ANH “ CÁCH MẠNG VĂN HÓA ”
… EM “ CÁCH MẠNG TÂM LINH ”
(Cách riêng ….. Nhưng “ MÁC ” chung !)
http://bongbvt.blogspot.com/2014/07/sao-lai-i-hoc-ke-thu.html#more

HỮU HẢO - “ TÌNH ĐOÀN KẾT ” !!!
Không kẻ nào ….. “ TÁCH – CHIA ”
http://bongbvt.blogspot.com/2014/02/chinh-nghia-troi-oi.html

Trừ khi “ TA - ĐẤU TA ” ???
Nhờ “ ĐẠO ” cải ….. THỨC TỈNH ???
http://chuaphuclam.com/index.php?/phat-giao-trong-nuoc/lam-dong-vien-chu-tv-van-hanh-tiep-tay-cho-2-ke-muon-ao-nha-su-de-tim-duong-ra-nuoc-ngoai.html

MUÔN NĂM PHẬT HOÀNG TRẦN
http://hn.eva.vn/phat-an-den-tran-2013-c73e1465.html
http://hn.eva.vn/tin-tuc/chen-nhau-cuop-loc-sau-gio-khai-an-den-tran-c73a128317.html

MUÔN NĂM ĐẠO VIỆT NAM
http://www.vietgiaitri.com/xa-hoi/doi-song/2013/02/hot-bac-ngay-dai-le-cau-an/
http://www.chuabuuminh.vn/mobile/default.aspx?CategoryID=210&GroupID=214&ContentID=56D04A


( Nhân Tâm Trung Tử )

23:42 7 tháng 10, 2014 Reply

ĐỒNG CHÍ TA, ĐỒNG CHÍ ĐỊCH
https://www.ttxva.net/tuong-thanh-dua-hoa-ky-va-nhat-ban-vao-the-viet-vi-tai-bien-dong/#comment-2008
http://bongbvt.blogspot.com/2014/06/ong-chi-ta-ong-chi-ich.html#more

“Sở dĩ chúng ta nghiên cứu thuyết Các Mác không phải vì luận điệu tốt đẹp của nó, cũng không phải vì nó đựng một phép thần diệu để trừ ma quỉ. Nó không đẹp, nó cũng không thần diệu. Nó chỉ ích lợi.(TDA nhấn mạnh) Có nhiều người cho nó là thần dược trừ bách bệnh. Chính những người này đã xem thuyết Các Mác là một giáo lý. Phải nói cho những người này hiểu rằng giáo lý của họ không có ích lợi bằng phân bón. Phân bón còn làm giàu ruộng đất, giáo lý không làm được việc đó.”
( Lời giáo huấn của Mao về giáo lý Mác ….. )

Đảng Quốc Xã của Hitler, các đảng viên cũng xưng với nhau là đồng chí. Tình đồng chí đậm nhất có lẽ thuộc về đảng của Pôn-pốt. Cùng đi ăn cướp cũng là đồng chí. Chỉ đơn giản vì nó là cùng chí hướng, một khái niệm thuần túy ngôn ngữ. Nó chẳng hề có xuất thân danh giá như nhiều người vẫn tưởng. Về sau nó được chính trị hóa và trở nên “linh thiêng” như ta đang thấy…..
Sau sự kiện giàn khoan HD-981, số phận của từ đồng chí lại một lần nữa trở nên mong manh và bi hài. Các báo của nhà nước đều dùng từ ông, ngài để gọi các lãnh đạo Trung Quốc. Lần đầu tiên sau hơn 20 năm, Đài truyền hình Việt Nam không dùng từ đồng chí trước tên Dương Khiết Trì khi đưa tin ông này sang Hà Nội. Bởi vì chính Trung Quốc đã làm cho từ đồng chí trở nên rất giả dối, sống sượng, đồng nghĩa với từ lừa lọc. Chả lẽ qua ngần ấy biến cố, lộ rõ bộ mặt đểu cáng, dã tâm độc ác của Trung Quốc, lại vẫn là đồng chí (cùng chí hướng) của nhau thì thật lố bịch? Cả trăm triệu người dân Việt đầy lòng tự trọng “quyết không đổi chủ quyền thiêng liêng lấy thứ hữu nghị viển vông” chắc chắn sẽ cảm thấy bị làm nhục và nổi giận. Xác đồng bào của họ vẫn còn bập bềnh trên biển Đông bởi súng đạn Trung Quốc. Chẳng ai chấp nhận cùng chí hướng với kẻ cướp chính đất nước mình, giết anh em, đồng bào, người thân của mình, ngoại trừ phải gọi rõ ra là đồng chí địch!
Đồng HƯỚNG !!!
http://bongbvt.blogspot.com/2014/07/sao-lai-i-hoc-ke-thu.html#more

PHÁP LUÂN CÔNG – TRUNG QUỐC
http://vidfetch.com/demos/freedown3/video/SYQEIKT3PiU/Ph%C3%A1p%20Lu%C3%A2n%20C%C3%B4ng%20b%E1%BB%8B%20%C4%91%C3%A0n%20%C3%A1p%20d%C3%A3%20man%20part%201.html

PHẬT HOÀNG TRẦN … - VIỆT NAM
http://thuvienhoasen.org/p59a11752/duc-vua-phat-hoang-tran-nhan-tong-vi-to-nguoi-viet-nam-cua-phat-giao-viet-nam-ht-thich-tri-quang

( Minh chứng …. NHÂN và QUẢ !!! )
http://uia.com.vn/phat-hoc/thien-tong/hoa-thuong-thich-thanh-tu-nhan-xet-ve-ta-su-chon-quang.html

LUÂN CÔNG – “ CHÂN THIỆN NHẪN ”
Sao “ THỐNG NHẤT ” THIÊN HẠ ???
https://www.youtube.com/watch?v=IkRjKpsZWgc&index=1&list=PL9370163BF629A449

SINH PHẬT NGOẠI – PHẬT NỘI
( Tu lấy TÂM … Hay DANH ????? )
https://www.ttxva.net/toan-canh-nha-su-danh-nguoi-do-tuong-phat-tho-tuong-chinh-minh/

“ DUY VẬT – DANH ! ” ĐẠO LÝ
( ĐẠO ….. chạy theo dòng ĐỜI ???)
http://thuvienhoasen.org/p70a12894/dot-vang-ma-cho-tam-an-le-na-thu-hien-thuc-hien

“THỰC – HƯ ” ….. TÂM hay XÁC ?????
https://www.ttxva.net/cai-gi-da-chen-hong-anh-tu/#comment-205133

“ MẬP MỜ ” … ĐẠO TÂM tu …..
( “ NƯỚC ĐỤC ” càng CÒ BÉO … ) !!!!!
http://bongbvt.blogspot.com/2014/02/mot-bo-may-ngon-77-san-van-ong-my-inh.html

TÂM loạn – XÁC “ MÊ NGU …”
( NỘI CHIẾN … Khỏi NGOẠI CHIẾN
http://bongbvt.blogspot.com/2014/07/suc-manh-cua-chu-nghia-ngu-dan.html#more

Tai tiếng ????? “ RĂNG ” cắn “ môi ” !!!
- “ ĐỒNG CHÍ ” vẫn ĐỒNG CHÍ …..
- http://bongbvt.blogspot.com/2014/06/ong-chi-ta-ong-chi-ich.html
-
“ MÁC ” CHỦ NGHĨA “ HẢO ” chung ???
- http://bongbvt.blogspot.com/2014/02/chinh-nghia-troi-oi.html

( Nhân Tâm Trung Tử )

23:51 7 tháng 10, 2014 Reply

Duy Tuệ – “Chính Trị” ? …Hay ý “Đời”
!!! http://www.duytue.org/index.php?option=com_dta&id=360
Đề nghị UNESCO vinh danh Phật hoàng Trần Nhân Tông là Danh nhân Văn hóa thế giới
http://phatgiaovnn.com/upload1/modul…iewst&sid=7290
Thực hiện tiêu chí của tổ chức Liên Hợp Quốc về Văn hóa, Khoa học, Giáo dục và Điều lệ của Liên hiệp các Hội UNESCO Việt Nam, Trung tâm UNESCO Nghiên cứu và Ứng dụng Phật học Việt Nam ra đời tháng 6 năm 1999, do Đạo sư Duy Tuệ là Chủ tịch Hội đồng sáng lập với chức năng tập hợp trí tuệ của cộng đồng, nghiên cứu các nguyên lí Phật học một cách khoa học, có hệ thống nhằm ứng dụng vào đời sống văn hóa và tinh thần của nhân dân, trong đó đặc biệt ưu tiên các biện pháp giải quyết những vấn đề giáo dục nhân cách cộng đồng, giáo dục trách nhiệm công dân đối với đất nước.
“Cách mạng” Phật Danh !!!
kynguyentamlinh.com/news.aspx?nid=478i
Ứng dụng “phật” …Việt Nam
Do đạo sư Duy Tuệ
Là chủ tịch hội đồng
Trách nhiệm – “Công…” Đất Nước !!!
- Đường hội nhập phát triển
Đạo hòa lẫn với đời
Phật không ở đâu xa …
Phật Hoàng …chính “chất” phật
http://www.phattuvietnam.net/doisong/tamlinh/12059-ph%E1%BA%ADt-ngo%E1%BA%A1i-ra-%C4%91i,-ph%E1%BA%ADt-vi%E1%BB%87t-nam-%E1%BB%9F-l%E1%BA%A1i.html
Thích Ca chỉ truyền thuyết …
http://voluongcongduc.com/news/news/Xa-hoi/Binh-Phuoc-Vu-dap-dot-pha-tuong-Phat-va-Bo-tat-161/
Hội thiền Trần Nhân Tông
Đang trên đà phát triển
Khắp thế giới hội về …
Đỉnh cao mọi thời đại
huvienhoasen.org/D_1-2_2-134_4-13583_5-50_6-1_17-48_14-1_15-1/dai-le-tuong-niem-700-nam-ngay-duc-vua-phat-hoang-tran-nhan-tong-niet-ban-bai-va-anh-xuan-loan-cam-van.html
http://thuvienhoasen.org/D_1-2_2-134_4-12425_5-50_6-1_17-48_14-1_15-1/duc-vua-phat-hoang-tran-nhan-tong-vi-to-nguoi-viet-nam-cua-phat-giao-vi
Mong thế giới Công nhận…
…Công nhận … “Phật Thích Ca” !
Tạo sinh “ngày hòa bình”…
Lòng tự trọng – Luân Lý !!!
Thượng Đế như chúng sinh …
Nhân quả không phân biệt !
“Nghiệp báo” – tạo thân xác .
Xác thân ! Sự vô thường …
“Tâm” Tự tại trường tồn
Trên con đường “bát chánh” !
Sự “Công bằng” – Nhân Quả !
Gốc – “Cán cân công lý” !
Đạo đức – chính Tâm phật .
Tâm linh không biên giới …
Hợp sướng “Ta là ai” ?
http://thuvienhoasen.org/D_1-2_2-176_4-16838_5-50_6-1_17-11_14-1_15-1/mo-xe-cai-goi-la-thien-minh-triet-cua-dao-su-duy-tue-ty-khuu-gioi-duc-minh-duc-trieu-tam-anh.html
Tình ca “Hồn… non nước” ???
http://kynguyentamlinh.com/news.aspx?nid=476
Đạo Phật…do trời ban ?
(Trong kỷ nguyên Tâm Linh.
http://kynguyentamlinh.com/news.aspx?nid=479)
Bài bản đã có sẵn
Nhờ “Duy vật” chuyển Tâm ?
Quyền chức cùng tri thức
Cùng “bóng” đồng…”sáng trong” ??
Tình Trung Hoa – Việt Nam
Môi hở – Răng chắc lạnh !!!
Bắc “cách mạng văn hóa” ?
Anh Hành mệnh Đạo đời !!!
Nam “cách mạng Phật Đạo” ?
Em Hành mệnh Đạo Tâm !!!
Vọng danh có trước sau
Hai như một không khác ? ..
-Phật ngoại ưa dạo du.. Mát sa – hàng thịt nướng !!!
http://www.phattuvietnam.net/diendan/16688.html
Đường Tông… “ Bao cao su”
http://www.phattuvietnam.net/diendan/18260.html
Khỏi phiền ? … phòng ngừa “Ếch” !
Đạo tràng… khỏi “Tăng” Sư ?
(Tính độc lập- tự cường…)
Trong chùa vàng mã hóa
http://www.phattuvietnam.net/tintuc/17932.html
Tâm an thùng -“Công Đức”
“Tiền”… Dương sao giải hạn
A Di… có gì thiêng ???
A mi… thời hội nhập…
Âm Dương chủ là ta
Vì Phật ta “Trời ban”…?
Dẫn đầu mọi tôn giáo
Ngọc Phật… gấp mười Phật
Thêm Di Lặc – Di Như
http://www.longhoahoithuong.org/D_1-…7-1_14-2_15-2/
Đức Mẹ cùng Giê Su
http://www.longhoahoithuong.org/D_1-…7-1_14-2_15-2/
Đều Việt Nam – Việt Ngoại
Kinh Đô Phật Yên Tử
http://www.phattuvietnam.net/5/27/18735.html

23:52 7 tháng 10, 2014 Reply

Tám tư ngàn pháp môn
Đến lúc ta tra khảo
Sao cho hợp dân gian
Vì tâm ai cũng Phật
(Cho dù vài tỷ năm…!)
Biết đâu theo Phật Hoàng
Bảy trăm năm… thành đạt ?
Đó chúng sinh tùy hỷ
Tùy hỷ đời – xác thân !
Tâm An – Danh phát triển…
“Sáng Đạo” – Sáng thời đại…
Thiên Địa Đạo hợp nhất
“Thiên…” có Thích Thanh Từ ?
http://uia.com.vn/phat-hoc/thien-tong/hoa-thuong-thich-thanh-tu-nhan-xet-ve-su-chon-quang.html
“Địa…” có Thích Chân Quang ?
http://www.youtube.com/watch?v=JKJSfQkEUZY
“Thuyết…” có Đức Duy Tuệ ?
http://www.duytue.org/index.php?option=com_dta&cid=20
“Hoằng …Hộ..”- Thích Nhật Từ ?
http://www.daophatngaynay.com/vn/dien-dan/doi-thoai/3528-Toi-doc-HIEU-THE-NAO-VE-quot-TOI-TO-TONG-quot-Cua-Nguyen-Thuy.html
http://www.thuvienhoasen.org/D_1-2_2…/#comment_list
- SYT xuất hiện !!
http://www.thegioivohinh.com/diendan…t=26521&page=8
Thập phương Phật nào bì ?
http://hoangthienlongtamlinhvanhoaviet.com/index.php?option=com_content&view=article&id=52&Itemid=512
Phật ta - Ta phải thờ ta –
Không như kỷ trước Thích Ca thờ tà:?
Ngồi thiền đánh trống buông trôi ???????
http://hoangthienlongtamlinhvanhoaviet.com/index.php?option=com_content&view=article&id=52&Itemid=512
Đạo ta Đạo chuyên chính
Chớ nghi ? ta điều gì !!!
Ta chỉ đúng không sai !
http://voluongcongduc.com/news/news/Xa-hoi/Lua-gat-nu-tu-thay-phap-phuc-mac-quan-phuc-de-bieu-dien-van-nghe-247/
Quyền Đạo – Ta phán xét ?
Quyền chấp nhận điều hay ?
http://bongbvt.blogspot.com/2013/10/tam-than-hay-tam-uc.ht
http://bongbvt.blogspot.com/2013/09/ai-cho-toi-luong-thien.html
Sự thực – điều thực ????
http://voluongcongduc.com/news/news/Xa-hoi/105-ngoi-mo-trong-Nghia-trang-Liet-Si-la-xuong-Dong-vat-281/
THICH DAO CHAN

23:54 7 tháng 10, 2014 Reply

TỰ HÀO !!!
http://bongbvt.blogspot.com/2014/02/chinh-nghia-troi-oi.html
http://www.youtube.com/watch?v=5jgaJj2Susk&feature=share

“Đông phương hồng…” Tỏa sáng
Phật Việt Nam – Tỏa theo
“Âm – Dương” ta làm chủ ?
Lời “Tâm linh… non nước” !!!
Nhớ thời … “một bảy sáu…”
Làm việc hai tư năm
Mười bốn năm thừa hưởng
Hưởng lương mười bốn tháng !!!
(Sáu trăm năm chín ngàn
Một ba bảy đồng lẻ)
Hoàn thiện đời vô sản !!!
Duy vật sinh tất cả
Chớ mê tín duy tâm ?
Nhân Quả là chân lý
Phật chính là Nhân Quả
Đâu “biểu quyết – quảng cáo” ?
Không danh – vướng lợi danh !
“Tự nhiên hương hữu xạ”
Sự suy đồi đạo đức
Sự nhũng tham – tham nhũng
Vì nhân dân làm chủ ?
Đang được dứt trừ dần !!!
… “Chủ” Dân – hoàn trong sạch !
Chẳng điều kiện nhũng tham
Chẳng áp bức bóc lột
Như phong kiến tư bản
Trong thế giới – “Đầy tớ”…
“Đầy tớ” của “Duy Vật”
Trí tuệ và hào hoa
Tiền bạc lưu thông nhanh
(ngàn tỷ – trăm ngàn tỷ…)
Tình anh em đồng chí
Như “môi – răng” – “tay – chân”
“Lọt sàng chắc xuống nia”
Đoàn kết – đại đoàn kết !!!
“Tự do” hơn … tự do !
“Luật định” ban – vi phạm
Phạm luật năm vạn lần…
(Đinh công Thân – chữa bỏng)
Đại xá vẫn đại xá !!!
Nhờ Phật Việt ra đời
Đạo hướng đời hưởng theo
Mong nhân loại thế giới.
Công nhận và theo hành !!!
Đại đồng – “Đông Nam Á”
Sau đại đồng “toàn cầu”!!!
Dưới vầng dương chói lọi
“Ô kê”… như “hảo hảo” !
Tự hào – thêm tự hào !!!
“Sống – chết” ta đều thắng !
http://www.thegioivohinh.com/diendan…t=53865&page=2
Nhân Quả vẫn Nhân Quả !!!
(Thích Đạo Chân )

23:55 7 tháng 10, 2014 Reply

TỰ HỎI “TÂM” ???
http://bongbvt.blogspot.com/2014/02/chinh-nghia-troi-oi.html
http://www.youtube.com/watch?v=5jgaJj2Susk&feature=share

Tại giữa chốn công đường
Viên trung tá công an
VŨ VĂN HIẾN mồm nói
“Tự do cái con cặt ”
http://luongkhaulao.wordpress.com/2012/09/28/tu-do-la-cai-con-cac/
Vẫy vùng nơi “phòng the”…
Đối tượng – nhờ “Tú bà” ?
Đức công – Tiền “Dân” chủ !!!
(Tiền phong bao – cúng dường)
Cho “Đầy tớ” nhân dân …
http://kinhdoanh.vnexpress.net/tin-tuc/doanh-nghiep/chu-tich-luong-tien-ty-toi-khong-xam-pham-dong-nao-cua-nha-nuoc-2871390.html
Học nữa và học mãi…
“Học theo gương Bác Hồ”
Dân “chủ” – khỏi nhũng tham
(Nhũng tham – không cơ hội !!!)
“Muôn năm – thời đại mới” !
Khi Duy vật chuyển Tâm
Khi “Tu hành” hội nhập …
Ta đã có phật riêng …
(Lời Pháp Chủ cảnh báo .?
Cảnh báo !… Riêng “Pháp Chủ” ???)
http://thuvienhoasen.org/D_1-2_2-134_4-13584_5-50_6-1_17-48_14-1_15-1/duc-phap-chu-thich-pho-tue-duc-tran-nhan-tong-toa-ngat-huong-thien-hue-minh-thuc-hien.html
-“Biểu quyết” là trên hết
(Cũng hội nghị Diên Hồng…)
Nhờ “Nhân Tông phật Hoàng”
“Phật Ngọc” mới ra đời !!!
Nãy sinh đủ loại Phật…
Đứng đầu mọi tôn giáo
Toàn Việt Nam – Việt Ngoại ?
Trong công thần – hội đồng !
Phần công sức “Duy Tuệ” .
Gốc “Kỷ Nguyên Tâm Linh”
(Tâm linh – Hồn …- Non Nước !
Hoàng Thiên Long – Đạo Bác )
“Phật Việt? – Đạo Bác Hồ ?
Nhờ đệ tử Phật Ngoại …
http://www.youtube.com/watch?v=I56WqjSdKKg
http://thuvienhoasen.org/D_1-2_2-134_4-13583_5-50_6-1_17-48_14-1_15-1/dai-le-tuong-niem-700-nam-ngay-duc-vua-phat-hoang-tran-nhan-tong-niet-ban-bai-va-anh-xuan-loan-cam-van.html
http://thuvienhoasen.org/D_1-2_2-134_4-12425_5-50_6-1_17-48_14-1_15-1/duc-vua-phat-hoang-tran-nhan-tong-vi-to-nguoi-viet-nam-cua-phat-giao-viet-nam-ht-thich-tri-quang.html
http://www.thegioivohinh.com/diendan/showthread.php?t=10755
(Hướng Danh – Hướng dân gian )
Cùng chung một mục đích
Ta tự lực cánh sinh
Ta tự lực tự cường
“Người nội – dùng hàng nội”
Thật “sáng tạo – sáng đạo” !
- Hơn hẳn mọi “soi sáng”
Tiềm năng “S.Y.T”
http://www.thegioivohinh.com/diendan/showthread.php?t=485448&page=3
http://www.thegioivohinh.com/diendan/showthread.php?t=26521&page=7
Chỉ Việt Nam ta có
(Trẻ thông minh Việt Nam
Gấp ngàn lần Do Thái !
- Việt Nam thành bá chủ !!!
Đất Việt “không biên giới …” ???)
Đâu nhờ tu theo “Ngoại”
http://www.youtube.com/watch?v=_XFsMcVrNlo
“Phật Ngoại” sẽ về ngoại …
Ta tự quyết “Âm Dương” !!!
“Tâm Vũ trụ” quy tập !!!
Tùy theo Tâm ban phát…
(Tâm Phật – Thánh – Chúng sinh)
Được lý trí – sức mạnh ???
(Đâu phải do Nhân Quả ? )
“Hãy đóng của bảo nhau” ?
(Vì có tật giật mình …
“Cây ngay không sợ chết …”
(Nhưng sợ chết lợi danh )
Đúng “Duy Vật biện chứng” !
(Vật chất sinh tất cả
Có “thực” mới vực Đạo )
“Hãy nghe – Xem để hiểu ?
Nhưng chớ có lầm tin !!!”
“Đạo – đời” gì ? Cũng tốt !!!
Vì Phật nào cũng Phật
(Phật trong mọi chúng sinh)
“Tâm” Đạo còn như vậy !!!
Hỏi sao trách Tâm “Đời” ???
Nhân Tâm Trung Tử

23:56 7 tháng 10, 2014 Reply

Cố Yêu “Người”.. Mà Sống !
http://thuvienhoasen.org/D_1-2_2-85_4-16061_5-50_6-2_17-179_14-1_15-1/khi-nguoi-tu-thieu-dung-day-di-ho-trung-tu.html
http://bongbvt.blogspot.com/2013/09/ai-cho-toi-luong-thien.html
http://ttxva.org/dai-uy-csgt-bi-danh-si-nhuc-truoc-khi-ban-chet-cap-tren/
Lửa thân người bừng cháy !
Sóng động bao con tim !
Thời pháp mạt – tu danh !!!
Đạo cùng đời lẫn lộn …
Tu danh ? Đạo dựa đời !!!
Danh tâm ? Đời dựa đạo !!!
(“Treo… dê – bán thịt chó !”)
Điều sợ !… Em chẳng ngờ ???
Thật – sai ? Hay trái – đúng ?
Quái ma ? Giảng pháp phật !…
Sáng đạo ? – Hướng dân gian !!!
“Tu hành thời…” ? Nhập đủ …!!!
Văn hóa … tục – “…tôm cá” !
http://www.daophatngaynay.com/vn/dien-dan/doi-thoai/3528-Toi-doc-HIEU-THE-NAO-VE-quot-TOI-TO-TONG-quot-Cua-Nguyen-Thuy.html
(Cảm hóa “Đạo” theo hành !)
“Đạo đức” – nở trăm hoa ???
Mạnh ai người đó phát !!!
Quyền – tiền hơn tất cả
“Lý tưởng” nào lớn hơn
Khi Duy Vật – biện chứng …
Biện chứng cho “thân xác”
Thân “hưởng lạc” – tồn vong?
(Xác – chết nghĩa là hết !
Đừng mê tín – Duy Tâm)
Phật của ta – ta hưởng !!!
Người nội dùng hàng nội
“Phật” tự lực cánh sinh …
Còn “…Dân tệ – đô la” !
Hảo hảo – cùng ok !!!
“Vật chất” sinh tất cả …
Tiền … nghiêng ngửa cán cân !
(Rừng vàng lẫn biển bạc
Sàng lọt… sẽ xuống nia
“Chúng sinh…” ? Chẳng đâu mất …!)
Nhân đó ! – Rồi quả đó ?
“Duyên nợ” – theo nghiệp căn !
Trên đời chẳng gì sợ …
Ta hành – hiểu “Nhân Quả”
Bát Chánh Đạo đường đi
“Sống – chết” ta đều thắng
http://www.thegioivohinh.com/diendan/showthread.php?p=733253#post733253
Thương và nhớ em nhiều !
-Cố yêu “người” mà sống
Rồi “đời mình” cũng qua !!!
Nhân Tâm Trung Tử

23:57 7 tháng 10, 2014 Reply

Đạo Việt Nam – Phật Việt
Tu đạo – Tu đạo đức ?
Đạo đức !…Đạo Việt Nam ?
Đạo “chuyên chính” hòa đời !!!
Chính chuyên kiểu “Vô Sản” ?
Ta chỉ đúng không sai !…
Quyền “Đạo” – ta phán xét…
(Quyền nghe nhận điều hay !!!
Điều thẳng ngay … sự thực !!!
“Nội bộ” …? Có thùng rác !)
Phật Tâm cùng pháp môn
Đạo lý cùng tâm pháp
(Từ khi phật nhập diệt )
Nay nhàn cư …ta “khảo” …
“Uốn” …sao hợp dân gian !!!
Vì chúng sinh tùy hỷ
Tùy hỷ “đời” xác thân !!!
Tâm An … “Danh” phát triển !
“Sáng đạo” sáng nước nhà ?
Sành điệu – sành thời đại !
“Thiên địa” – đạo hợp nhất ?
Hướng “Thiên” theo Thanh Từ
Hướng “Địa…” theo Chân Quang
Đoàn kết – đại đoàn kết
Thành công – Đại thành công
Đạo nào? – Cải đạo ta !!!
Niềm tự hào nhân loại ???
Kinh đô Phật Yên Tử !
Kinh đô Phật Việt Nam
Niềm tự hào Việt Nam
Lòng tự trọng !!! Danh dự ???
Đạo Việt Nam – Phật Nam …
(Nhân Tâm Trung Tử)

23:58 7 tháng 10, 2014 Reply

Luân lý – Thời đại ?
http://voluongcongduc.com/news/news/Xa-hoi/105-ngoi-mo-trong-Nghia-trang-Liet-Si-la-xuong-Dong-vat-281/
Thời đại sinh đường lối
Đường lối – Tạo luân lý !
Sách giáo dục Minh Triết
Sách quảng bá lễ hội
Của đạo Sư Duy Tuệ
http://minhtriet.vn/truyen-thong-bao-chi?news_id=154
http://www.duytue.org/index.php?option=com_dta&id=3
Chính thức – “Ta là ai” ?
Đang trên đà phát huy
Đạo đức trí tuệ mới ???
http://minhtriet.vn/truyen-thong-bao-chi?news_id=154
http://www.duytue.org/index.php?option=com_dtp&id=48
http://www.duytue.org/index.php
http://phathoc.net/mobile/?CategoryID=110&GroupID=1130&ContentID=567412
… “Hai Phật nên dùng một
Theo Phật Trần Nhân Tông
Của ta … và gần gũi !
- Còn Thích Ca Truyền Thuyết
Không biết có hay không ?
… Sống chẳng cần đức tin
Chẳng nhân quả – nghiệp chướng” …
Ảnh hưởng đời sung sướng !
Bản năng xác chúng sinh
Học “thế giới tự do”
“…Vật” – nhiều khi hơn người !
Nói gì “Nhân quyền” người !
Đạo đức người suy thoái …
Xã hội cũ tàn dư ?
Do thực dân phong kiến ?
Cài …nẩy trên đất này !!!
Đâu do tội “đầy tớ” ?
Xã hội vì nhân dân !
Tôn danh Phật đáp ứng
Phật – ứng hiên muôn màu ?
Việt Nam ta nhiều Phật
Phật Hoàng …thêm Ngọc Phật ?
Di Lặc cùng Di Như ?
http://www.longhoahoithuong.org/D_1-2_2-81_4-2_5-9_6-1_17-1_14-2_15-2/
Đức Mẹ …Chúa Desu ?
http://www.longhoahoithuong.org/D_1-2_2-81_4-28_5-9_6-1_17-1_14-2_15-2/
Đều Việt Nam – Việt Ngoại …
Duy vật chuyển duy tâm
“Tâm linh – hồn – non Nước”
http://kynguyentamlinh.com/news.aspx?nid=478
(Do xác đồng ứng báo…)
Âm dương ta làm chủ ?
Yên Tử – Thiền Trúc Lâm
http://www.phattuvietnam.net/5/27/18735.html
Tương lai – “Kinh Đô Phật”
Bảy trăm năm …nên danh
Trần Nhân Tông Phật Hoàng !
Luân …không loạn “Ngoại thích” !
http://chimviet.free.fr/vanhoc/chquynh/loixua1/loixua08.htm
Đạo lý theo Phật Việt
Tâm an ? “Hóa vàng mã” !
http://www.phattuvietnam.net/tintuc/17932.html
Giải hạn và dương sao
(Thoát nhân quả – Luân hồi …)
Dân gian hóa – tính ngưỡng
Mời ngoại Phật “dạo du”
http://www.phattuvietnam.net/diendan/16688.html
“Mát sa – hàng thịt nướng” !
“Tăng” …thỉnh bao cao su
http://www.phattuvietnam.net/diendan/18260.html
Giúp “Sư”… đề phòng “ếch” ?
Tự do lại tự tại
Không vướng víu gia đình
Như đạo Phật Nhật Bản !!!
“Công trình” mới giúp đạo ?
Để mọi đạo theo ta !
Công đức và sáng tạo ?
Khoa báo chí tuyên truyền
Đoàn thanh niên cộng sản
Hà Nội giữa “trung ương”
(Giải đặc biệt xuất sắc…)
Nay thế kỉ tâm linh
Môi trường – ngày tận thế ?
“Tận thế” là chuyện nhỏ !
Danh vọng có tận đâu ?
Hoàng pháp – Phật Việt Nam
“Phát huy” …điều dễ nghe
“Dọn rác” …điều khó lọt …
http://www.thegioivohinh.com/diendan/showthread.php?t=63424
“Tâm trong sạch? – Sạch trong ?”
Mọi đạo ? Ta thấy khuyết !
Ta đâu khuyết điều gì ???
- Đâu như Phật thế giới
Hàng ngàn năm vẫn …một ?
Phật Thích Ca – “duy nhất”.
Đồng duy nhất “Nhân Quả”…
(Chân lý của tự nhiên)
Ta sống vì – Xác thân ?
Hay “Tâm” hằng vĩnh viễn …
Trong “kinh tế – thị trường”
Đục nước – “cò” dễ béo !!!
- Mong “Đời – Đạo” nghĩ suy ???
(Nhân Tâm Trung Tử
Xem tin nguồn: http://ttxva.org/bai-da-xoa-nha-ngoai-cam-phan-thi-bich-hang-bang-bo-giao-ly-dao-phat/#ixzz2jynycIZx
Follow us: thongtanxavanganh on Facebook

00:02 8 tháng 10, 2014 Reply

Đời …? Việt Nam !!!
Phật Tổ của Việt Nam
Trần Nhân Tông Phật Hoàng .
Tóm gọn truyền “ba đời” !
Đó mới là “Tam Bảo” ?
Đầu Trần – Phật Hoàng …Phát !!!
Cuối Trần – Phật …Cải Tổ .
Đạo nho – “Đời” – Thay thế !!!
(Do Phật ta khiêm nhường…?)
Theo văn hóa – dân gian
Tập tục cùng tín ngưỡng
Phật ta “Mặt mày” nở !
Ngang hàng Phật mười phương …
…”Phật” muôn đời bất diệt ?
Nhờ “công đức” còn đầy !!!
- Trong chùa “vàng mã” hóa
Phật phát triển …còn nhiều …!
“Ngọc Phật” …Phật “Di Lặc”…?
“Đức mẹ” và Giêsu …
Đều Việt Nam – Việt ngoại…
“Phật” Không độc dòng họ !
Họ Trần – Nguyễn…còn nữa !!!
“Sáng đạo” ? Phật còn sinh
Sinh mọi nơi – mọi chỗ ?
Giáo lý Phật Việt Nam ?
Hợp “Thị trường kinh tế”
Hình – Tượng Phật “Dạo du”…
Đã nói lên tất cả !!!
“Đức công” còn nhiều nữa !
Bằng khen và huân chương
Ghi công Tăng – Giáo hội ?
Thế thời – Đời – Công nhận !!!
Phật ta thật vô biên ?
Vô biên – Ta sinh Phật !!!
Dù chỉ danh với danh ?
Độc quyền ta tự nắm
(Âm dương ta làm chủ
Lời tâm linh …Non nước
Báo trước và ấn định …
Của “kỷ nguyên tâm linh” !)
…Phong kiến và tư bản
Mãi vẫn chỉ mị dân !
- Chủ nhiều – đầy tớ ít
Lao công – “Nhọc” còn nhiều ?
Nhọc – Chức quyền ? Danh lợi ?
“Trọn gói”* …? – Dễ gánh vác !!!
Nay “nhọc” phát triển phật …
“Đức” tự tại trường tồn ???
Vượt qua mọi kiếp tai !!!
- Đời “giúp” đạo thỏa hiệp !
Mới xứng “đời” …? – Việt Nam !!!
(Nhân Tâm Trung Tử)
*Trọn gói (danh từ thầu khoán) : Vây cánh – phe phái

00:05 8 tháng 10, 2014 Reply

Xin hãy hiểu ?
Đạo “Chân” ? Theo “thực”
Đâu cần Thần Thông ?
Thần – Không sinh Phật
Danh lợi – “Phật” sinh?
“Có thực – vực Đạo”
Học thuyết dân gian
Nay hòa Đạo Lý
“Kinh tế thị trường”
Hợp hòa đồng Tu
Dựa bậc “Vĩ Nhân”
Dựng Danh – tạo Phật.
“Chiều” lòng ngưỡng mộ ?
Thiên hạ mọi nơi
Đề xướng ! Công ai ?..
- Phải chăng Giáo Hội ?
- Chư tăng – Tông phái ?
- Luật pháp – chính quyền ?
Nên … “Pháp” – càng mạt !
Tăng – Sư bất đồng !!!
Phật đâu vì “Danh” ?
Vì Tâm – “Nhân Quả”
Đường đi – “Bát chánh”
Thoát tử luân Hồi !
- Kẻ ban Danh Phật
- Nhạo báng “Tâm” Phật .
Tạo Phật “Nội – Ngoại”
“Thau – Vàng lẫn lộn”
Hậu quả đã thấy !
Màn kịch diễn Phật
Đất “Việt – Hoa Kì”
Phật – Độc Việt Nam !
Danh ? Phật ? Tự tôn !..
Con khen ? Mẹ hát !
Tiến trình tiếp diễn .
Khán giả quý vị
Phật tử – Chư tăng !
Bảo trọng tấm lòng .
Trí tuệ minh xét !..
Nội ? Ta cổ vũ !
Ngoại ? Ta tiễn về ?..
Đồng tình ? Phước hưởng !!!
Tạo Nhân -sinh Quả
Điều đến … Tất đến …
( Nhân Tâm Trung Tử )TÔN “DANH” VẪN CHỈ “DANH”
Trường học – “ Phật Việt Nam”
Theo tín ngưỡng – Dân gian
Ngồi Thiền dễ “sáng Đạo”
“Sáng Đạo” *– dễ sinh Phật !
Phật sinh – do tôn danh…
Phật danh ! nhu cầu hợp ?…
“Khi nội – cần thế Ngoại” !!!
Ta làm chủ Âm – Dương
Duy Vật chuyển Duy Tâm
Mời Ngoại Phật về nước !!!
Thế thời ưu tiên ngoại
“Ngoại thoả thích dạo du
Nơi “Mát sa” – Rượu – Thịt!
Vì “Phật Ngoại “ Đạo đức
Của thế giới lương tri
Sinh tạo ngày “Hòa bình”
Liên Hiệp Quốc công nhận…!
… Phật ta – Phật tự cường !
Quyền chức với học thức
Cùng xác đồng tạo nên
Là hiện thân “Ngọc Phật”
Hơn hẳn mười “Thích Ca”
.. “Sử Thi một không hai.!
Thế kỷ Tâm Linh – Chuyển !
(“Lời Tâm Linh …. Non nước”
Trần Đình – Khiển – Phạm Xuyến)
Theo học – Phật Việt Nam
Cần chi đâu giáo lý
Giảng pháp… chuyện cõi Âm…
Ngàn bài hơn … vẫn “Đọa”!?
“Chớ nghe… Chân Quang …nói !*
Chi bằng lo cho Âm
Vàng mã hóa trong chùa
Thuận tín ngưỡng – Dân gian
Thật “Công Đức”… Thanh Quyết* !!!
Năm mới xin chúc mừng
Chư tăng cùng Đạo hữu
Thế Phật… “Đạo đức”… tăng ?
Mong Phật Việt – thêm Phật!
Vì “Tâm” – Ai cũng Phật …
“Nhân quả vẫn Nhân quả”
Tôn Danh vẫn chỉ Danh ???
(Nhân tâm Trung Tử)
Chú thích:
* “Sáng Đạo” – Hòa thượng Thích Thanh Từ khi nhập thất 15/9 Mậu Thân – ngày 8/12 cùng năm ra ……….. “Ngài cũng sáng Đạo – nước Cam Lồ từ đây dưới khắp – suối từ bi từ đây tuôn chảy…”???
* Lời cảnh báo của Hòa Thượng Thích Thanh Từ khi nói về Thượng toạ Thích Chân Quang chủ trì chùa Phật Quang (Bà Rịa – Vũng Tàu)
* Quan điểm hành theo giáo lý Phật của phó viên trưởng học viện Phật giáo Việt Nam.
- Thượng tọa Thích Thanh Quyết.

00:08 8 tháng 10, 2014 Reply

“Phật tái lai ???
bi hỷ xả chí …”
(Lời giáo sư Vũ Khiêu…
Tặng ngài đôi câu đối…”)
Hòa thượng Thích Thanh Tứ
Người đại biểu nhân dân
Chính sách lớn …dân tộc
Chính sách thiết thực …sống !
Phù hợp … Dân ý Đảng
(Phù hợp … giáo lý Phật ?)
…Phòng chống tham nhũng tốt
Nghị quyết đại hội X !
“Chống bằng miệng” thắng lợi !!!
tube.com/watch?v=iS_j1gFf_c8" http://www.youtube.com/watch?v=iS_j1gFf_c8
… Khỏi giáo lý ? Dịch học ?
Lớn lên từ tranh đấu
Giải phóng đất quê hương
“Phật pháp bất ly …gian”…
Lòng “hộ quốc an dân”
Sớm giác ngộ cách mạng
Ngài hóa thân Bồ Tát ?
Sự gian hãm …khảo tra
Sự tra tấn tù đày
Là đài sen thử thách
Hơn hẳn thế tọa thiền …
“Yên Tử – Phật Hoàng Vua”
(Khi của báu khỏi tìm
Khát uống – đói ăn – ngủ …)
Thư kí đoàn … tham vấn
Thư kí ban vận động
Nhờ “Tam Bảo” gia trì …
Và Ngài được suy cử
Làm phó tổng thư kí
Phó chủ tịch – trị sự …
Phó chủ tịch thường trực
Cũng nhờ Đảng – Nhà Nước
Mặt trận tổ quốc Việt …
Nhiều tâm lực trí tuệ ???
(Đời Phật Mới – …Khai quang !!!)
Việt Nam Phật Hoàng Trần …
Tâm “sáng đạo” tự sáng !!!
Phật chiến thắng quân Nguyên …
Nhờ thân xác tù đày …
Cứ gì phải giáo lý
Tám tư ngàn pháp môn
(Phật nào đã sinh pháp ?
Pháp môn có bao giờ ???)
“Bút” có thể thay Tâm
Dành vị ngôi hướng đạo ???
Chính Phật “Ngài” còn ai !!!
Phật tái sinh là Ngài ???
Có …Thông Lạc – Hộ pháp
Kiểu ra đi “Danh” Phật …
???
Việt Nam – Đạo tự hào !
Tự hào Đạo Việt Nam !!!
Nhân Tâm Trung Tử

Kính Tưởng Ngài … Thanh Tứ .!
áp !
Tám Tư ngàn pháp môn ..?
Đâu ? … Do lời Phật nói !!!
“Pháp Phật” _ Có bao giờ ?
“Pháp” nhân _ Do nhân Quả .
“Tâm Phật” sinh _ Tất hiểu !!!
Phật pháp đâu do nói …
Tùy “Đức – Duyên” sinh thành
Ngài … Thanh Tứ cũng vậy .
Chẳng thuyết … chẳng pháp môn !
Chẳng nói điều … giáo lý .
Chẳng “Dịch _ Thuyết” điều gì !
Sinh trí tuệ – biết Phật !
- Trần “…Phật Hoàng” ra đời …
Phần Công Đức … Thanh Tứ .
Phần giáo Hội …cùng “Đời” !!!
Khôi phục _ Danh tiếng Phật .
Khi … Nhân Tông nhập diệt .
Con cháu “Trần” … thế thay .
Tiếng đời ! thêm tiếng tăm !!!
(Đạo … nhường ngôi nho giáo)
i” vĩ đại .
… Anh linh Trí tuệ “Ngài” …
Rồi “Đạo Phật _ Trời ban” .
Lời “Tâm linh … Non Nước”
(Hình thành _ Tiến triển thêm) .
Sao ngài nỡ ra đi …
Bàng hoàng trong giáo hội .
Di chúc ? tiếp theo “Phật”
Xứng đáng tên vị nào ???
“Đời” … không lẽ độc tôn !
Tre già ! … măng không mọc ?
Linh thiêng ! ngài chỉ dụ ???
“Phật” Kế thừa tiếp nối ?
Chỉ môn đồ “Sáng Đạo” …
Tâm nhận biết “Quái Ma”
(“Ma quái” _ giảng pháp phật
Ai nghe _ tất “đọa đày …” !)
Đại xá _ Đại đại xá
Từ bi _ Đại từ bi
Quay đầu là bờ bến !
Khi biết phật của ta .
(Chỉ mới bảy trăm năm)
Lẫy lừng trên chiến thắng .
Quyền ban phát “Dương Sao”
An … ? Đâu bằng “giải hạn” !!!
“Công _ Đức” càng thông thoáng …
Mỗi khi đầu xuân sang
Môn đồ đông hơn Hội !!!
Ai nói Phật Pháp mạt ?
(Cải đạo ? _ lẫn cải Tổ ?)
Đừng ghen bóng _ như “Đời” !!!
Đóng cửa _ Tự bảo nhau ???
“Không hay _ Xấu” …sẽ Tốt .
“Phật Việt” ta đâu mạt .
Thử thách “Huỳnh Xuân Long”
!!
“Vô sản” Sinh tài lộc …
Rượt mèo _ chêm ngưỡng hổ
Vừa “Oai” lại “Bằng an” !!!
Ta hướng Phật _ ta sinh !..
Nhân Quả _ Vẫn nhân Quả .
(Nhân Tâm Trung Tử)

00:10 8 tháng 10, 2014 Reply

NIỀM TỰ HÀO ?
Việt Nam đã có Phật
Thật là đáng tự hào ?
Phật – Thế giới công nhận !
Phật – Thấy biết nhân quả !
Bát chánh một đường đi,
Thoát luân hồi – sinh tử !
Phật ta – Phật Tự Tôn ! …
Lại có thêm Ngọc Phật ! …
Gấp mười lần Thích Ca …
“Lời Tâm Linh – Hồn Nước”.
Thật tự hào nước ta ?
Không như các Nước bạn
Thế giới chẳng nước nào !
Cả nhân loại cũng thế !
Bao nhiêu Đạo thế gian .
Sẽ theo ta – tạo Đạo !
Nước ta Phật còn nhiều …
Ta Độc tôn – Tạo sinh ! …
Đáng ghi sử “Guiness”
Chuyện lạ ? có tự nhiên ! …
Thế giới – ta hơn hẳn ! …
Tính khiêm nhường xưa nay
Nhờ có Bác dẫn đường
Con đường Bác “Di chúc”
Sống vừa Chuyên vừa Hồng
Có Tài phải có Đức
Nay ta tự sinh Phật !
“Đạo” sẽ loạn lần hai !
Thời “Phật” ! Hai mạt pháp ?
Nhưng chỉ có “Tâm” mạt ,
“Tâm” đó chính “Tâm” Ta !
“Tâm” ai ? Hãy cẩn thận .
“Nước” mất – “Nguồn” chẳng còn !…
VSTVS
Thích Thiện Quang
Chú thích : Bác là Hồ Chí Minh – Bác cầu mong tâm Phật, Bác không phải Ngọc Phật
- Không muốn mang danh Phật – mong muôn Đạo hợp hòa.

PHẬT VIỆT NAM “CHÂN LÝ” ?
Phật của ta ra đời!
Do ngài đạt “chánh quả”?
Đâu phải “Tâm ý” ngài?
Do tâm ý đệ tử!…
Theo “kinh tế thị trường”
Dân gian hóa đạo lý
Hợp tâm nguyện – lòng dâ
Cùng tín ngưỡng dân tộc
Đâu phải “giáo lý” Phật
Phải chăng do Phật “Danh”
Đăng quang? Sinh “ngọc Phật”!
Phật nội hơn Phật ngoại
“A mi” thay “A di”
“Loại tăng khỏi Tam Bảo?”
Phật ngoại tất ra đi
Dương âm chủ quyền ta!!!
Bước tiến trình – như vậy!
Phật giáo đại hội tới
“Tu tâm” -chính la sửa!
Sửa chi? Khi thấy ta!
Mọi điều hoàn hảo hết.
“Coi chừng các đạo khác!
Cố tình cải đạo ta”…
Theo nguyên lý – “Mèo – Hổ”
Tâm ta sẽ an nhàn
Danh Phật – ta “ban phong”!
Trời? – cũng chỉ như vậy!
“Giáo hội” cùng quyền chính
Vô hạn – niềm tự hào
Mong chư Tăng cả nước
Đồng nhất quán một lòng
Cho vua Phật Việt Nam
Sánh vai – Thập Phương Phật
“Phật ngoại” là chuyện nhỏ
Khi đã có Phật ta
“ Độc lập và tự chủ
Sành điệu và độc đáo”
Khi chỉ ta với ta!!!
Lòng tham của danh vọng !
Bỏ giáo lý – Tâm Phật
Theo con đường “Bát chánh”
Tất cả “không bằng không”…
Mọi chuyện cho ngoài tai
Ta sai chi mà sửa?
Hướng Phật – đã là “Tu”!
“Phật ta” – là thế đó!
Phật ta – theo thời đại
Theo văn hóa dân gian
“Ma quái” thời hiện đại
Giảng pháp hơn nghìn bài
Không bằng – “Tâm từ bi”
Vào chùa – “vàng mã hóa”
“Ma quái” bị đả phá
“Vàng mã”? công đức nhiều!
(An lòng – Tâm thiên hạ)
Nhân quả – sinh chân lý
Chân lý chỉ có một!
“Danh Phật” hay Tâm Phật.
Phật giáo đi về đâu?
Mong ai ai cũng “Tĩnh”???
Thích Chân Đạo

00:36 8 tháng 10, 2014 Reply

DANH PHẬT
“Hữu Xạ – Tự nhiên hương”!
Tự nhiên – Chính Danh Phật!
Không kể – Phật huyền thoại !
Lịch sử – Chỉ một Phật
Thái Tử – Phật ra đời
Ngày “Hoà Bình” Nhân Loại
Thế giới đón mừng vui
Phật Vua – Vua Phật Hoàng
Khiêm nhường – “Ta” – “Phước Bình”!
Chắc “Công” của “Ý – Tứ”?
Phật nào ? Cũng là Phật
Đón mừng – Dựng danh Phật
Sao chỉ Ta với Ta ?
Phật đâu “Cốt” ở Danh
Vì Danh – Để sinh Phật
“Quả”? – Đề Bà Đạt Đa !!!
Tâm Phật là vô biên
Vô biên ở Tâm Từ
Chúng sinh là tất cả
Chúng sinh đồng một cõi
Nhân Quả chính “Phật Tâm”
Nhân quả không phân biệt
Quyền chức với giàu sang
Đói kém với nghèo hèn
Động vật với thực vật
Âm – Dương đều chung sống
Phật – Danh là Nhân Quả
Danh Phật – Trong Bất Tử!
“Chân lý” – Không sai biệt!
Không có Phật thứ hai !
Nếu “Tâm” không đồng vậy !
Tôn tạo thêm Danh Phật
“Tâm” không xứng “Phật Tâm” !
Chính là bổ báng Phật
Bổ báng lại – Nhân Quả
Bổ báng lại – Tâm mình !
Tâm tất sẽ tự huỷ.
Muôn đời không hình xác !
Nay thế kỷ Tâm Linh
Thế kỷ của Nhân Quả
Reo “Nhân” tất “Quả” đến !!!
Hãy xem “Quả” thế nào ?
Thích Đạo Chân


NGỌC PHẬT
Tượng “Ngọc” mới ra đời
Đừng tưởng lầm ý Phật.
Phật tu không mong “Ngọc” !
Thành “Ngọc” có nghĩa chi?
Huống chi chỉ là tượng.
“Ngọc Phật” Chính là Tâm !
Chúng sinh – Thoát sinh tử !
Là Phật – Nghĩa là gì?
Tất cả chỉ là “không” !
Trong “không” mang tính “có”.
“Có” muôn đời bất diệt !!!
“Nhân Quả” của tự nhiên.
-Bấu víu chi “Ngọc Phật”?
Lấy danh để tự hào !
Hiểu sai “Tâm” hướng Phật.
Để tôn tạo Đạo mầu?
“Tâm Linh – Hồn – Non nước”?
Phật Ngoại? với Phật ta !
“Ngọc Phật” hơn Phật thật !
Bao trùm cõi uy linh
-Bác không phải “Ngọc Phật”
“Phật” chẳng phải chức danh
Tham vọng hay tráo đổi !
Không ai ban – Công nhận !
Ngoài “Tâm” của chính “Tâm”
Thoát “Luân hồi – Sinh tử”
Hiểu “Nhân – Quả” chân lý !
Cứu độ – giúp chúng sinh
Bình đẳng chung “Cõi Thiện”
Lời nói với việc làm
Cùng chung một “Tâm” hướng !
Giúp Âm thuận – Dương Hòa
- Nay thế kỷ “Tâm Linh”
Chúng sinh đều nhận biết !
Âm – Dương không tách biệt
“Hồn – Xác” không phân chia
“Tranh đấu” đâu có dứt !
“Nếu ta – không thắng ta” !
Thắng bản than – Tham vọng !
“Quyền uy – sắc – bạc – tình”
“Cao Tâm – Sang về Đức”
Tứ Hải – Giai Huynh đệ
Năm Châu – Chung một nhà !
Hiểu Phật – Hướng Tâm Phật
“Vô sản” ? – không “Vô Sản” !!!
VSTVS
Thích Thiện Chân
Chú thích : – Bác chính là Chủ tịch Hồ Chí Minh hướng theo Tâm phật để cầu mong
Tâm như Phật !…
- Bác không muốn là “Ngọc Phật” hay “Ngọc” của Phật !…

11:37 8 tháng 10, 2014 Reply

Đếm “ SAO ” ???
https://www.youtube.com/watch?v=7rq3yNNv2WU

“ Một ông SAO … sáng
”Hai ông sáng SAO …
Ba ông SAO … Sáng
Sáng chiếu muôn ánh VÀNG !!!
Bôn ông sáng SAO …
Kìa năm ông SAO … Sáng
Kìa sáu ông sáng SAO …
Trên trời … CAO !!! ”
… Chỉ cần ngồi đếm SAO !!!
Trên “ CỞ HỒNG MÀU ĐỎ …”
Cũng “ … Mát mày – Nở mặt ” ?
Nặng nghĩa tình “ ANH – EM ”

“ CHÂN LÝ ” … Như trước sau ???
Vẫn … OKE - HẢO HẢO !!!
Mọi “ … Bất bình - NHẠY CẢM ”
Nhớ “ KÍN CỬA – BẢO NHAU ”
Chớ “ GIÓ ” … Lùa khe cửa ???
“ LONG THỂ ” … Bất an – Phiền !!!
“ LÝ TƯỞNG ” … Một chí hướng !
Chỉ biết điều “ TỐT ” ….. Thôi !!!
( Thấy điều xấu - Tật xấu …..
“ ĐỊNH HƯỚNG ” sẽ ảnh hưởng ! )

Thời PHONG KIẾN – ĐẾ QUỐC
“ BÓC LỘT ” nhờ ... “ NGU DÂN ”
“ PHÁN ” gì ? DÂN biết vậy …..;
( …” Xác ” còn … HỒN tất còn ….. )
Nay DUY VẬT CHỦ NGHĨA
( VẬT CHẤT sinh tất cả … )
Lại chính GỐC - “ DÂN chủ ” ???
“Quốc hội tức là dân.
Dân quyết sai dân chịu!
Chứ biết kỷ luật ai?”

“ DÂN GIAN ” hóa PHÁP ĐẠO !!!
“ PHẬT ” do “ ĐỜI ” tôn DANH …..
“ CHÂN LÝ ” – Thời cuộc sinh ???
( “ Được … VUA – Thua tức GIẶC ” )
( Luân lý … Càng Luân Lý )
ĐẠO ĐỨC càng TĂNG TIẾN …..
Nhờ TU HÀNH HỘI NHẬP
Nhờ ĐẠO nhập lẫn ĐỜI ???
( Đứng đầu mọi TÔN GIÁO …
Đều VIỆT NAM - VIỆT NGOẠI )

“ THIỀN ” môn … Càng ƯU VIỆT !!!
“ TUỆ ” thiền … Tựa “ IM RE ”
( Kiểu TU sớm ….. Đắc lợi .???
Sáng ĐẠO ? … Càng SÁNG thêm )
… Chẳng còn điều “ PHẢN CẢM ”
Khi NGHĨ – TƯỞNG … “ SAO đếm !!! ”
Điều ĐẾN … tất sẽ TỚI ….. !!!!!
MUÔN NĂM PHẬT HOÀNG TRẦN …
MUÔN NĂM PHẬT VIỆT NAM

( Nhân Tâm Trung Tử )

17:05 5 tháng 11, 2014 Reply

ĐẠO – ĐỜI !!!

Anh hùng hơn anh hùng !
Quang vinh đời “ ĐẠO ĐỨC ”
Từ “ KHÔNG ” sinh ra CÓ !!!
( “ Vô sản ” của DUY VẬT )
“ Thanh tra ” trừ THAM NHŨNG
Lao động thối “ MÓNG TAY ”
http://bongbvt.blogspot.com/2014/08/tui-than-qua-ong-truyen-oi.html

Hành động như LAO ĐỘNG !!!
Gương ngài TRẦN VĂN TRUYỀN
( Tổng THANH TRA CHÍNH PHỦ )
Mẫu mực cần PHÁT HUY …..
Sớm xóa đói giảm nghèo …..
Khi chính DÂN – Tín CHỦ ???
“ Trâu buộc thì ghét Trâu ăn !
Quan VÕ “THẮC MẮC ”…..
Quan VĂN … Dài quần !!! ” ???
“ MÁC ” … Bách chiến – Bách thắng !!!
Hãy giữ VỮNG LÒNG TIN ???
Chủ….. Chính là NHÂN DÂN !!!
http://bongbvt.blogspot.com/2014/10/muon-cong-xem-nhung-anh-nay.html

“ VÌ NHÂN DÂN phục vụ …..”
( Nhớ đóng cửa bảo nhau …..
Kẻo KẼ HỞ ….. Gió lùa …..
Nguy SINH MẠNG nhạy CẢM ? )
http://bongbvt.blogspot.com/2014/10/cu-on-nang-vo-co-giua-uong-can-ieu-tra.html

Nhờ TU HÀNH HỘI NHẬP !!!
Nhờ CÁCH MẠNG “ PHẬT DANH ” ???
PHẬT TA là TẤT CẢ ……
Niềm tin và TỰ HÀO !!!!!
Soi chân lý ĐẠO ĐỨC …..
“ Có tóc ”… Như “ KHÔNG TÓC ”
Ngài DUY TUỆ - “ MINH TRIẾT ”
http://www.duytue.org/index.php?option=com_dta&id=360

“ PHẬT HOANG TRẦN …” mở mang …
Khắp NĂM CHÂU BỐN BIỂN
… Vinh danh thay PHẬT VIỆT !!!
NHÂN QUẢ chân lý VIỆT …..
( Dù cuối … TRẦN – ĐẠO MẠT …
Thành PHẬT … Cứ gì TU …..???)
Sự CÔNG NHẬN – ĐĂNG QUANG …
Nhờ “ DIÊN HỒNG – THỜI ĐẠI ”
MUÔN NĂM PHẬT HOÀNG TRẦN …
NAM MÔ THÍCH CA PHẬT

( Nhân Tâm Trung Tử )

09:10 9 tháng 11, 2014 Reply

TU “ MắT ” ???
http://bongbvt.blogspot.com/2014/10/cu-on-nang-vo-co-giua-uong-can-ieu-tra.html

Ở địa vị … TA biết !!!
http://bongbvt.blogspot.com/2014/10/muon-cong-xem-nhung-anh-nay.html

Chẳng liên quan điều gì ???
Cứ “ Tức TÂM – Tức PHẬT ”
TÂM tức tự ….. TỊNH TÂM ?????
Vì ….. “ Xã hội CHỦ NGHĨA ”
Chỉ “ Điều Tốt ” … Thấy nghe ???
“ Điều chướng tai - gai mắt … ”
( Cần cửa đóng then cài !
Tất cả vì ….. “ Nhạy Cảm ” )
http://bongbvt.blogspot.com/2014/02/mot-bo-may-ngon-77-san-van-ong-my-inh.html

“ … LUÂN CÔNG ” chân thiện mỹ …
“ TẨY NÃO ” khỏi con người …
“ Cuộc CÁCH MẠNG VĂN HÓA ”
Tạo “ KHÍ TRỜI ” sạch trong !!!
http://vidfetch.com/demos/freedown3/video/SYQEIKT3PiU/Ph%C3%A1p%20Lu%C3%A2n%20C%C3%B4ng%20b%E1%BB%8B%20%C4%91%C3%A0n%20%C3%A1p%20d%C3%A3%20man%20part%201.html
Sự CÁCH MẠNG định hướng …
“ VĂN MINH ” càng VĂN MINH
Cuộc cách mạng “ PHẬT DANH ”
“ ĐẠO ĐỨC ” càng TĂNG TIẾN ?
http://ttxva.org/toan-canh-nha-su-danh-nguoi-do-tuong-phat-tho-tuong-chinh-minh/

“ Chủ DÂN ” thêm tính CHỦ …
Khi “ Tức TÂM – Tức PHẬT ”
Pháp ĐẠO hướng DÂN GIAN …
“ Tám tư ngàn PHÁP MÔM ”
Để “ … NGOẠI ” tu theo NGOẠI
https://www.youtube.com/watch?v=km69mzcUimc&hd=1

Tu “ PHẬT TA ” dễ hơn ???
Hợp lòng DÂN lẽ NƯỚC
Nhờ “ THANH TỨ - THANH QUYẾT”
https://www.youtube.com/watch?v=RbZCTMa-vZ8&hd=1

Có “ DUY TUỆ - QUANG THUẬN”
“ MINH CHỨNG và HỘ PHÁP ” !!!
http://www.youtube.com/watch?v=6EDEhGhwd-o#t=683

PHẬT Việt Nam – HOÀNG TRẦN …
GIÁO HỘI ….. càng TỰ CHỦ !!!
“ TUỆ” thiền ??? … Tựa “ IM RE ”!!!
“ CÓ … - KHÔNG …” ? Nào AI biết /
Thiền “ TRÍ … ” khi NHẬP ĐỊNH
Vượt qua mọi “ Tầm CAO ”
http://cusiminhthanh.blogspot.com/2014/09/lam-nao-e-giao-hoi-khong-im-re-bai-1.html

Đạo TÂM - “ ĐẠO CHÂN THẬT ”
Đạo “ NHÂN QUẢ ” chân lý ???
Mọi sự “ CHÂN LÝ ” hơn …
Nhờ “ TU HÀNH HỘI NHẬP ”
Nhờ “ ĐỊNH HƯỚNG ” dân gian …
http://thuvienhoasen.org/p70a12894/dot-vang-ma-cho-tam-an-le-na-thu-hien-thuc-hien

Nhờ “ ấn TRẦN ” … LINH THIÊNG
( Mùa XUÂN … Người càng XUÂN )
http://hn.eva.vn/tin-tuc/khai-an-den-tran-lon-xon-va-chen-lan-c73a55782.html

MUÔN NĂM PHẬT HOÀNG TRẦN …
MUÔN NĂM PHẬT VIỆT NAM …

( NhânTâm Trung Tử )

06:49 12 tháng 11, 2014 Reply

HỘ PHÁP
https://www.youtube.com/watch?v=RbZCTMa-vZ8

Đạo nào … Hộ PHÁP nấy !!!
Điều nhậy CẢM khó nghe …..
Nhớ “ Gạt bỏ - Xóa ngay … ”
Dù đó điều ….. “ Sự Thực ” ???
Nhớ “ Đóng cửa ….. Bảo nhau ”!!!
Kẻo gió “ NGOẠI ” … Lùa vào ?
“ … Hội nhập ” TU ảnh hưởng !!!
“ ĐẠO PHẬT ”- Đạo chân thật …..
“… DÂN GIAN ” chân thật hơn ???
( Hợp THỜI ĐẠI – “ Lòng Dân ” ) !!!
Chính “ Tức TÂM - Tức PHẬT ”
Hãy hướng tới TƯƠNG LAI …
Xã Hội … .. “ DÂN vẫn CHỦ ” !!!
Mọi “ VA ĐẬP … ” trước mắt !!!!!
( Chớ bận TÂM ….. “ CHUYỆN nhỏ ” )
Tám Tư Ngàn ….. PHÁP MÔN
Tạo “ TƯ DUY - ĐẠO ĐỨC ”
Của mười phương ….. Chư PHẬT !
Tha hồ TA …… “ KHẢO TRA ”
( Ra – Vào ….. Thêm hoặc Bớt … )
Ai … Phận nấy - “ NHÂN QUẢ ” !!!
Chớ “ THẮC MẮC ” – phiền TÂM …..
Sai … LỆCH … đường “ PHƯƠNG HƯỚNG ”
Kim chỉ nam ….. PHẬT HOÀNG …..
Đã ….. An TỌA … DƯƠNG GIAN !!!!!
“ HÀO QUANG ” … Mãi chói lọi …..
“ PHẬT TA ” … TA … Không biết ???
Hỏi “ ĐỨC - ĐẠO ” ….. Biết gì ?????
“ Hãy Nghe – Nhìn ….. Để biết !!!
….. Nhưng chớ có LẦM TIN ”
MUÔN NĂM PHẬT HOÀNG TRẦN …
MUÔM NĂM PHẬT VIỆT NAM

( Thích Đạo Chân )

06:50 12 tháng 11, 2014 Reply


Ý NGHĨA VÀ LỢI LẠC CỦA CÚNG DƯỜNG ĐÈN .
Thích Tánh Tuệ
http://minhmancusi.blogspot.com/2014/07/y-nghia-va-loi-lac-cua-cung-duong-en.html?showComment=1415309519635#c2185528641626573272S
s

ĐÈN “ HẢI ĐĂNG ” CHÂN LÝ ???
TỎA SÁNG MỌI ĐƯỜNG ĐI !!!
http://www.phattuvietnam.net/tintuc/4365-h%C3%A0-n%E1%BB%99i-h%E1%BB%8Dp-ph%C3%A2n-c%C3%B4ng-ch%E1%BB%A9c-s%E1%BB%B1-t%E1%BB%95-ch%E1%BB%A9c-%C4%91%E1%BA%A1i-l%E1%BB%85-t%C6%B0%E1%BB%9Fng-ni%E1%BB%87m-700-n%C4%83m-ng%C3%A0y-m%E1%BA%A5t-tr%E1%BA%A7n-nh%C3%A2n-t%C3%B4ng.html

Tự hào PHẬT VIỆT NAM
PHẬT vua … PHẬT HOÀNG TRẦN …
Nhờ “ DIÊN HỒNG ” - ĐỊNH HƯỚNG !!!
Nhờ “ ĐẠO LÝ – DÂN GIAN ”
Biểu quyết ….. Tôn ban DANH
( Khi thời TRẦN ….. Hậu TRẦN
Hủy hoại sự TÔN QUÝ ….. )
“ PHẬT ”…. Như mười phương PHẬT
Đâu hẳn TU ….. Mới PHẬT !!!
PHẬT - thời thế tạo nên …
Gương chỉnh đốn ĐẠO TÂM …
Muôn năm THÍCH THANH TỨ
http://giacngo.vn/chude/letanghoathuongthichthanhtu/2011/11/30/5FE208/

Như vị “ PHẬT ” tái lai !!!
Chẳng “ LÝ …” cũng chẳng “ THUYẾT …”
Vì chuẩn mực “ BIỂU QUYẾT ”
TU HÀNH THỜI HỘI NHẬP
https://www.youtube.com/watch?v=RbZCTMa-vZ8

“ DIÊN HỒNG ”quyền TỰ QUYẾT
PHẬT HOÀNG “ Đấu Chiến Thắng …”
Bẩy trăm năm …. “ ĐĂNG QUANG ”
Quyền ban TƯỚC ….. Ban DANH ???
Chí VIỆT NAM ….. mới có !!!
ĐẠO TÂM nhờ ban DANH
Tín uy TÂM là gì?
Dựa vào đâu “ CHÂN LÝ ” ???
“ ĐẠO LÀM NGƯỜI ” hoàn thiện !!!
http://www.gocnhinalan.com/bai-cua-khach/ng-ch-thng-ta.html#comment-77252

PHẬT TÂM thêm PHẬT DANH
PHẬT NGOẠI thêm PHẬT NỘI
Luân lý ĐỜI ĐẠO ĐỨC ….
Ngày đẹp tươi nở rộ ???
Sợ chi ngày MẠT PHÁP …
Quyền “ DANH PHẬT ”… Ta ban !!!
“ ĐOÀN KẾT – ĐẠI ĐOÀN KẾT …
HỢP TÁC XÃ - QUỐC DOANH ”
Chính SỨC MẠNH TẬP THỂ
http://bongbvt.blogspot.com/2013/09/ai-cho-toi-luong-thien.html

San bằng mọi trở ngại …..
Lời hiệu triệu GIÁO HỘI …..
Mong Đền - Chùa mọi miền
Thỉnh TƯỢNG PHẬT HOÀNG TRẦN …
Sánh vai PHẬT THÍCH CA !!!
Thức tỉnh Chúng … NHÂN LOẠI
Hãy theo gương DUY TUỆ …
http://www.duytue.org/index.php

TƯ DUY của MINH TRIẾT
TÓC ĐẦU vẫn TỰ NHIÊN
Thỉnh PHẬT HOÀNG ….. AN CƯ …
Khắp năm châu bốn biển …..
Độ cứu khắp HOÀN CẦU … )
“ HÓA GIẢI ” ….. Mọi oán thù
http://thuvienhoasen.org/p59a16208/vai-tro-cua-tran-nhan-tong-va-hoa-giai-bbc

Huống chi NGƯỜI với NGƯỜI !
Huống chi “ ANH và EM ….. ”
( Môi – RĂNG đồng chung BỤNG
XỨ xa lạ NGƯỠNG MỘ !!!
Hỏi ĐẤT ta ….. XỨ ta ?
http://thuvienhoasen.org/a20990/khoi-lam-cuoc-tinh#cmm_item_43012

KHIÊM NHƯỜNG chần chừ gì ???
Khi mỗi độ XUÂN sang
“ ẤN ” … Đời TRẦN càng TỎA …..
http://hn.eva.vn/tin-tuc/khai-an-den-tran-lon-xon-va-chen-lan-c73a55782.html

Sự LINH THIÊNG càng lớn …
Khi Môn ĐỆ … ĐỆ TỬ …..
Mang PHÁP DANH … Tổ PHẬT ???
PHẬT VIỆT NAM - PHẬT HOÀNG …
Vì “ Tức TÂM tức PHẬT ”
“TÂM LINH ” … Trong chỉ đạo !!!
“ ĐẠO – ĐÚC ” còn lo gì ???
http://uia.com.vn/phat-hoc/thien-tong/hoa-thuong-thich-thanh-tu-nhan-xet-ve-ta-su-chon-quang.html

Không gì hơn PHẬT TA
TA tự TA giáo hóa ….
( Người VIỆT – Hiểu tiếng VIỆT …S
Người NỘI dùng hàng NỘI !!! )
Bằng an ….. Lại an TÂM ???)
http://thuvienhoasen.org/p70a12894/1/dot-vang-ma-cho-tam-an-le-na-thu-hien-thuc-hien

Gương NGÀI … TRẦN VĂN TRUYỀN
http://dantri.com.vn/xa-hoi/kiem-tra-dau-hieu-vi-pham-cua-ong-tran-van-truyen-905207.htm

Tổng THANH TRA CHÍNH PHỦ
Lao động THỐI MÓNG TAY
http://bongbvt.blogspot.com/2014/08/tui-than-qua-ong-truyen-oi.html

Còn phút chót ..... thời gian !!!
… Tạo “ TÀI NHÂN ”? ….. Lợi NƯỚC !!!
http://bongbvt.blogspot.com/2014/03/tbt-kim-quoc-hoa-chung-toi-co-u-chung.html

THỜI MẠT PHÁP ….. Đâu sợ ???
Chỉ sợ ….. MẠT “ LÒNG ” TA !!!!!
http://bongbvt.blogspot.com/2014/08/khi-can-bo-o-va-xa-hoi-en-thanh-lien.html

( Nhân Tâm Trung Tử )

21:11 14 tháng 11, 2014 Reply

TƯỚNG ???
http://bongbvt.blogspot.com/2014/11/quoc-hoi-mo-xe-ve-phong-tuong.html

QUÂN SỰ mạnh nhờ TƯỚNG !
VÌ “ TƯỚNG ” tạo nên UY !!!
“ UY TÍN ” – Quyền … Định HƯỚNG ?
( QUÂN thiếu ………. đã có DÂN )
TƯỚNG nhiều ….. Phải sinh SOÁI !!!
SOÁI nhiều …. Đất NƯỚC mạnh ???
( … Học ANH CẢ ….. ANH HAI !!!!! )
Khỏi lo NGOẠI ,,,,, BÀNH TRƯỚNG ???
“ VŨ KHÍ ” nào mạnh hơn …..
Khi “ Quân TƯỚNG - Dân TƯƠNG ”
SOÁI chỉ huy ….. Xung TRẬN ….
ĐỊA LINH ….. Sinh NHÂN KIỆT !!!
“ PHẬT VIỆT ” ….. TA lo được !!!
Khó gì khi ….. TƯỚNG thiếu !!!
TƯỚNG sẽ là DŨNG KHÍ …..
Củng cố ,,,,, LÒNG QUÂN DÂN ???
( Mọi mặt trận ….. LÂM NGUY !!!
Cùng “ ĐỨC ĐẠO ” ….. NHÂN THẾ ??? )
Lời ….. TÂM TƯ - Đại TƯỚNG !!!
… LỜI “ NON SÔNG – ĐÁT NƯỚC ” ???
LỜI “ BIỂN BẠC … RỪNG VÀNG … ”
Từ đây ….. và MÃI MÃI ….. ?????
CHỦ - QUYỀN TA ….. Tắt cả !!!
( MỘNG xâm lăng ….. Xâm lược ???
Hết mọc LÔNG ….. Mọc CÁNH !!! )
ĐOÀN KẾT ….. ĐẠI ĐOÀN KẾT !!!
,,, Có “ DIÊN HỒNG ” ….. BIỂU QUYẾT ???
MUÔN NĂM PHẬT HOÀNG TRẦN ….. !!!
MUÔN NĂM PHẬT VIỆT NAM !!!

( Nhân Tâm Trung Tử )

11:51 16 tháng 11, 2014 Reply

Quá đói, bé gái lớp 3 chết khi đi học về
• Chính quyền xã …………… đã đưa gia đình anh thoát khỏi hộ nghèo lên hộ cận nghèo.

http://plo.vn/xa-hoi/qua-doi-be-gai-...ve-498657.html

(PL)- Sự việc đau lòng xảy ra vào sáng 25-9. Do gia đình quá nghèo khó, em Phạm Thị Nhung (10 tuổi, học sinh lớp 3 Trường Tiểu học Đức Bồng, xã Đức Bồng, huyện Vũ Quang, Hà Tĩnh) nhịn ăn sáng đến trường.
http://ttxcc9.blogspot.com/2014/09/q...30273652461506

Csos! BỘ MÁY XÓA ĐÓI GIẢM NGHÈO ĂN HẾT 94% TIỀN XÓA ĐÓI GIẢM NGHÈO
http://bongbvt.blogspot.com/2014/02/mot-bo-may-ngon-77-san-van-ong-my-inh.html
(Một bộ máy ‘ngốn’ 77 sân vận động Mỹ Đình?
Lê Nguyễn Duy Hậu
Theo Vnn
http://ngominh.vnweblogs.com/post/2246/446303
NQL:Đọc bài này nhà báo Mạnh Quân đã giật mình thảng thốt kêu lên:” Kinh khủng! 1 đồng chi cho người nghèo thì mất 20 đồng chi cho bộ máy vận hành xóa đói giảm nghèo. Bộ máy đó mỗi năm tiêu hết 3,5 tỉ USD cho riêng việc tổ chức vận hành.” Một năm ta chi vào bộ máy xóa đói giảm nghèo 3,5 tỷ USD, tương đương giá trị… 77 sân vận động Mỹ Đình.
Đấy là một bộ máy, trên đất nước này có hàng trăm nghìn bộ máy như thế đang vận hành theo cơ chế “Định hướng XHCN” đã làm tổn thất cho Đất nước là bao nhiêu? Không ai biết, sẽ không ai biết cả! Một khi đảng vẫn kiên trì với “Định hướng XHCN” sẽ không một ai biết cái định hướng ấy đang ăn tàn phá hại Đất nước đến mức nào?
Con số giật mình
Theo số liệu của Bộ trưởng Bộ LĐTBXH Phạm Thị Hải Chuyền cung cấp cho báo chí, Quỹ xóa đói giảm nghèo của VN trong giai đoạn 2011-2013 đạt mức 120 nghìn tỷ đồng/năm (khoảng 5,5 tỷ USD).
Việt Nam hiện nay có từ khoảng 500 nghìn đến 3 triệu hộ nghèo theo nhiều nguồn khác nhau. Đa số các hộ nghèo tập trung ở khu vực nông thôn, nơi thu nhập bình quân đầu người vào khoảng 4,2 triệu đồng/người/năm.Thử làm một phép tính nhỏ, nếu lấy 120 nghìn tỷ đồng/năm chia cho tổng số 500 nghìn hộ nghèo ở Việt Nam, sẽ ra kinh phí hàng năm để giúp một hộ thoát nghèo là 240 triệu đồng, tức 20 triệu đồng/hộ/tháng.
Tiền thực sự đã đi đâu?
Làm phép tính, ta sẽ thấy một năm chúng ta đã chi vào bộ máy xóa đói giảm nghèo (3,5 tỷ USD) tương đương giá trị 77 sân vận động Mỹ Đình và gần 75% hệ thống đường metro ở TPHCM. Có lẽ chỉ có những nhà kinh tế học mới có thể biện minh thỏa đáng cho hiện tượng này, vì đối với những người dân, không một suy nghĩ thông thường nào có thể giải thích được cho sự lãng phí khủng khiếp kể trên.
( Nguồn : quechoa)
Trackback URL: http://www.vnweblogs.com/trackback.php?id=446303

20:44 19 tháng 11, 2014 Reply

“ Khẩu ” ĐẠO ???
http://thegioivohinh.com/diendan/showthread.php?746215-NH%C6%AF%CC%83NG-BA%CC%80I-PHA%CC%81P-CU%CC%81-THUY%C3%8A%CC%81T-PHA%CC%81P-CU%CC%89A-TT-THI%CC%81CH-CH%C3%82N-QUANG&p=1480151&posted=1#post1480151

“ HOẰNG PHÁP ” không hiểu PHÁP !
“ HỘ PHÁP ” không biết PHÁP !
“ Ý ” tốt – “ Hành ” … TRÁI NGƯỢC ???
- Phải chăng do … “ Tín ” cuồng !!!!!
( “ Tốt – Xấu ” ….. Khỏi phân biệt ??? )
“ VÔ HÌNH ” - Không vô hình ….. !!!
Quyền ý TA ….. Tất cả ?????
Một khi ….. “ TU HỘI NHẬP ” !!!!!
“ PHÁP ” mạnh do ….. Mạnh “ Khẩu ” ???
http://www.daophatngaynay.com/vn/dien-dan/doi- /3528-Toi-doc-HIEU-THE-NAO-VE-quot-TOI-TO-TONG-quot-Cua-Nguyen-Thuy.html

Đúng ….. ĐẠO LÝ “ DÂN GIAN ” !!!!!
Cùng ….. “ Lẽ NƯỚC - Lòng DÂN ” ???
Cũng … “ Tức TÂM - Tức PHẬT ” !!!
Thời “ PHÁP ” …. M ạt chuyện nhỏ ?
Sợ mạt ….. Chính “ TÂM ” ta “?????

( Nhân Tâm Trung Tử )

20:46 19 tháng 11, 2014 Reply

TÂM LINH !
https://www.youtube.com/watch?v=RbZCTMa-vZ8&hd=1

Không gì TÂM LINH hơn …
Là ĐẠO PHẬT “ NHÂN QUẢ ”
“DUY VẬT ” PHẬT đăng quang !!!
“ CÁNH MẠNG ” nào hơn thế ???
MUÔN NĂM PHẬT HOÀNG TRẦN …
MUÔN NĂM PHẬT VIỆT NAM …
Hợp lẽ NƯỚC … Lòng DÂN ???
“ ĐỜI – ĐẠO ” thêm ĐOÀN KẾT ???
“ Người NỘI … Dùng hàng NỘI ”
Để trọn … Hoàn “ CÁCH MỆNH ”
Hãy theo “ PHÁP DANH ” ngài …?
Đúng tinh thần “ TỰ LỰC ” !!!
Đâu riêng gì phải “ THÍCH ” ???
Mới ĐỘ HÓA ….. Trần ai !!!
THẾ THỜI dù XUÔI NGƯỢC …
“ NHÂN QUẢ ”… Vẫn CHÂN LÝ !
“ DANH ”… Không thể thay TÂM !!!
“ Trần ”… Ai thay được “ THÍCH ”???
“ HỮU XẠ TỰ NHIÊN HƯƠNG ”
THƯỢNG ĐẾ cũng NHÂN QUẢ !!!

(Nhân Tâm Trung Tử )

14:21 23 tháng 11, 2014 Reply

TU “ PHÁP ” ???
https://www.youtube.com/watch?v=RbZCTMa-vZ8&hd=1

Ngắm “ Hạ ” Dân ….. NHÂN QUẢ !!!
Phải đâu “ THIÊN ” giao nhận … ???
http://bongbvt.blogspot.com/2013/09/ai-cho-toi-luong-thien.html

Vì chính “ DÂN ” ….. Là CHỦ !!!
( “ DÂH ….. Quyết sai DÂN chịu !!!
“ Đầy Tớ ” … Vẫn của DÂN … ??? ” )
http://bongbvt.blogspot.com/2014/04/oi-truong-ta-xung-huu-ot.html

“ Đầy TỚ ” ….. Tính TỰ LỰC !!!
Chẳng “ PHONG BÌ – PHONG BAO ” ???
Chỉ “ Đầu ” ….. Móng tay thối !!!
Làm nên ….. “ SỰ NGHIỆP LỚN ” ???
http://bongbvt.blogspot.com/2014/08/tui-than-qua-ong-truyen-oi.html

“ KIM CHỈ NAM ” ….. Cần HƯỚNG ???
( Định HƯỚNG … “ ĐỜI – ĐẠO – LÝ ” )
http://thuvienhoasen.org/p70a12894/1/dot-vang-ma-cho-tam-an-le-na-thu-hien-thuc-hien

Khéo “ Đóng CỬA ….. Bảo nhau ” ???
Sự NHÌN … Haysự NGHE ….. !!!
Miễn “ Điều CHỈNH ” ….. Đúng HƯỚNG !
http://uia.com.vn/phat-hoc/thien-tong/hoa-thuong-thich-thanh-tu-nhan-xet-ve-ta-su-chon-quang.html

Mọi thứ sinh ….. NHẠY CẢM ???
Phải ….. “ Tắt – dập – dẹp - trừ ”
( Ngay THỜI KỲ ….. “ Trứng … nước ” )
http://cusiminhthanh.blogspot.com/2014/09/lam-nao-e-giao-hoi-khong-im-re-bai-1.html?showComment=1415394346480

Để ….. “ ĐẠO – ĐỜI ” chung HƯỞNG !!!
ĐẠO nào “ HỘ PHÁP ” nấy ……..
Tự ‘’ TÂM ” ….. TĨNH hơn nhiếu ???
( Cũng bời “ THỰC ” ….. Vực ĐẠO !!! )
http://www.daophatngaynay.com/vn/dien-dan/doi- /3528-Toi-doc-HIEU-THE-NAO-VE-quot-TOI-TO-TONG-quot-Cua-Nguyen-Thuy.html

PHẬT HOÀNG … Cùng MINH TRIẾT …..
( Không TÓC ….. Như có TÓC !!! )
Đang sức vươn ….. “ PHÙ ĐỔNG ”
MUÔN NĂM … và MÃI MÃI …..
http://phatgiaovnn.com/upload1/modules.php?name=News&op=viewst&sid=7290

“ Hãy NGHE – NHÌN ….. Để biết !!!
Nhưng ….. Chớ có … Lầm TIN ??? ”
MẠT kiếp ….. THỜI THƯỢNG KIẾP ?
Bằng đâu … MẠT ….. LÒNG TA !!!!!
http://thegioivohinh.com/diendan/showthread.php?73751-TH%E1%BB%9CI-TH%C6%AF%E1%BB%A2NG-KI%E1%BA%BEP-%C4%90%C3%83-%C4%90%E1%BA%BEN!-12-TH%C3%81NG-GI%C3%8ANG-2012

Muôn năm PHẬT HOÀNG TRẦN ...
http://baodautu.vn/ne-m-tie-n-cuop-loc-ta-i-le-khai-an-den-tran.html

MUÔN NĂM ….. PHẬT VIỆT NAM !!!

(Nhân Tâm Trung Tử )

05:26 24 tháng 11, 2014 Reply

Đạo Việt Nam – Phật Việt

Tu đạo – Tu đạo đức ?
Đạo đức !...Đạo Việt Nam ?
Đạo “chuyên chính” hòa đời !!!
Chính chuyên kiểu “Vô Sản” ?
Ta chỉ đúng không sai !...
Quyền “Đạo” – ta phán xét…
(Quyền nghe nhận điều hay !!!
Điều thẳng ngay … sự thực !!!
“Nội bộ” …? Có thùng rác !)
Phật Tâm cùng pháp môn
Đạo lý cùng tâm pháp
(Từ khi phật nhập diệt )
Nay nhàn cư …ta “khảo” …
“Uốn” …sao hợp dân gian !!!
Vì chúng sinh tùy hỷ
Tùy hỷ “đời” xác thân !!!
Tâm An … “Danh” phát triển !
“Sáng đạo” sáng nước nhà ?
Sành điệu – sành thời đại !
“Thiên địa” - đạo hợp nhất ?
Hướng “Thiên” theo Thanh Từ
Hướng “Địa…” theo Chân Quang
Đoàn kết – đại đoàn kết
Thành công – Đại thành công
Đạo nào? - Cải đạo ta !!!
Niềm tự hào nhân loại ???
Kinh đô Phật Yên Tử !
Kinh đô Phật Việt Nam
Niềm tự hào Việt Nam
Lòng tự trọng !!! Danh dự ???
Đạo Việt Nam – Phật Nam …

(Nhân Tâm Trung Tử)

17:01 9 tháng 12, 2014 Reply

PHẬT VIỆT !
https://www.youtube.com/watch?v=K1URzZ-7NGs&hd=1

ĐẠO PHẬT – ĐẠO chân thật !
Vì “ NHÂN QUẢ ” … Chân lý .
Muôn năm PHẬT HOÀNG TRẦN …
Có “ Điện ảnh ” ….. Chứng minh !!!
https://www.youtube.com/watch?v=cboI5N7nAjM&hd=1

Cùng “ Diên Hồng ” … Bất diệt …..
“ Đấu Chiến Thắng ” … Nguyên Mông …..
Hơn mọi PHẬT ….. “ Sử Sách ” ???
Dù cuối … TRẦN ….. ĐẠO suy !!!
http://www.hkt.vn/hoang-phap-tre/cuoc-song-quanh-ta/4635-Nhung-nguyen-nhan-chu-yeu-lam-cho-Thien-phai-Truc-Lam-doi-hau-Tran-suy-yeu.html

Thời “ … Hội nhập ” ….. Xưng PHẬT ?
Công do “ ĐẠO hòa ĐỜI ” …..
TÂM TỊNH nhờ ….. “ IM RE ” !!!
http://cusiminhthanh.blogspot.com/2014/09/lam-nao-e-giao-hoi-khong-im-re-bai-1.html?showComment=1415394346480

Ngày 1 tháng mười một …
Tưởng kính PHẬT HOÀNG TRẦN …
Mong Chư Tăng mọi miền …..
Trong NƯỚC như ngoài NƯỚC …
Nếu là người VIỆT NAM
Theo PHÁP danh PHẬT HOÀNG …???
( Như Con ….. Theo HỌ CHA !!! )
Vì mọi PHẬT ngang nhau …
Người VIỆT hiểu tiếng VIỆT
Tu PHẬT VIỆT dễ hơn ???
( Hợp lẽ NƯỚC ….. Lòng DÂN !!! )
Để NĂM CHÂU – BỐN BIỂN …
LIÊN HIỆP QUỐC – THẾ GIỚI …
Mọi ĐẠO lấy làm gương
https://www.youtube.com/watch?v=8A6-z-FjOuA

Khỏi đề nghị … Đề xuất …..
https://www.youtube.com/watch?v=kzgGzwEaZIc

Như “ DUY TUỆ ” … Trước đây !!!
https://www.youtube.com/watch?v=LoCsu3J-SRs&index=19&list=PL_Uhty3ZhEoV7C19kiJpxfbvgkIlUqzrm

Sẽ vinh DANH PHẬT HOÀNG …..
Lòng “ TỰ TRỌNG – TÂM HỒN ”
Khỏi TIẾNG tai – TAI tiếng ???
“ Tôn DANH và mượn DANH ” !!!
MUÔN NĂM PHẬT HOÀNG TRẦN ...
MUÔN NĂM ĐẠO … VIỆT NAM

( Nhân Tâm Trung Tử )

23:24 16 tháng 12, 2014 Reply

TU “ MắT ” ???
http://bongbvt.blogspot.com/2014/10/cu-on-nang-vo-co-giua-uong-can-ieu-tra.html

Ở địa vị … TA biết !!!
http://bongbvt.blogspot.com/2014/10/muon-cong-xem-nhung-anh-nay.html

Chẳng liên quan điều gì ???
Cứ “ Tức TÂM – Tức PHẬT ”
TÂM tức tự ….. TỊNH TÂM ?????
Vì ….. “ Xã hội CHỦ NGHĨA ”
Chỉ “ Điều Tốt ” … Thấy nghe ???
“ Điều chướng tai - gai mắt … ”
( Cần cửa đóng then cài !
Tất cả vì ….. “ Nhạy Cảm ” )
http://bongbvt.blogspot.com/2014/02/mot-bo-may-ngon-77-san-van-ong-my-inh.html

“ … LUÂN CÔNG ” chân thiện mỹ …
“ TẨY NÃO ” khỏi con người …
“ Cuộc CÁCH MẠNG VĂN HÓA ”
Tạo “ KHÍ TRỜI ” sạch trong !!!
http://vidfetch.com/demos/freedown3/video/SYQEIKT3PiU/Ph%C3%A1p%20Lu%C3%A2n%20C%C3%B4ng%20b%E1%BB%8B%20%C4%91%C3%A0n%20%C3%A1p%20d%C3%A3%20man%20part%201.html
Sự CÁCH MẠNG định hướng …
“ VĂN MINH ” càng VĂN MINH
Cuộc cách mạng “ PHẬT DANH ”
“ ĐẠO ĐỨC ” càng TĂNG TIẾN ?
http://ttxva.org/toan-canh-nha-su-danh-nguoi-do-tuong-phat-tho-tuong-chinh-minh/

“ Chủ DÂN ” thêm tính CHỦ …
Khi “ Tức TÂM – Tức PHẬT ”
Pháp ĐẠO hướng DÂN GIAN …
“ Tám tư ngàn PHÁP MÔM ”
Để “ … NGOẠI ” tu theo NGOẠI
https://www.youtube.com/watch?v=km69mzcUimc&hd=1

Tu “ PHẬT TA ” dễ hơn ???
Hợp lòng DÂN lẽ NƯỚC
Nhờ “ THANH TỨ - THANH QUYẾT”
https://www.youtube.com/watch?v=RbZCTMa-vZ8&hd=1

Có “ DUY TUỆ - QUANG THUẬN”
“ MINH CHỨNG và HỘ PHÁP ” !!!
http://www.youtube.com/watch?v=6EDEhGhwd-o#t=683

PHẬT Việt Nam – HOÀNG TRẦN …
GIÁO HỘI ….. càng TỰ CHỦ !!!
“ TUỆ” thiền ??? … Tựa “ IM RE ”!!!
“ CÓ … - KHÔNG …” ? Nào AI biết /
Thiền “ TRÍ … ” khi NHẬP ĐỊNH
Vượt qua mọi “ Tầm CAO ”
http://cusiminhthanh.blogspot.com/2014/09/lam-nao-e-giao-hoi-khong-im-re-bai-1.html

Đạo TÂM - “ ĐẠO CHÂN THẬT ”
Đạo “ NHÂN QUẢ ” chân lý ???
Mọi sự “ CHÂN LÝ ” hơn …
Nhờ “ TU HÀNH HỘI NHẬP ”
Nhờ “ ĐỊNH HƯỚNG ” dân gian …
http://thuvienhoasen.org/p70a12894/dot-vang-ma-cho-tam-an-le-na-thu-hien-thuc-hien

Nhờ “ ấn TRẦN ” … LINH THIÊNG
( Mùa XUÂN … Người càng XUÂN )
http://hn.eva.vn/tin-tuc/khai-an-den-tran-lon-xon-va-chen-lan-c73a55782.html

MUÔN NĂM PHẬT HOÀNG TRẦN …
MUÔN NĂM PHẬT VIỆT NAM …

( NhânTâm Trung Tử )

23:30 16 tháng 12, 2014 Reply

TÂM LINH !
https://www.youtube.com/watch?v=RbZCTMa-vZ8&hd=1

Không gì TÂM LINH hơn …
Là ĐẠO PHẬT “ NHÂN QUẢ ”
“DUY VẬT ” PHẬT đăng quang !!!
“ CÁNH MẠNG ” nào hơn thế ???
MUÔN NĂM PHẬT HOÀNG TRẦN …
MUÔN NĂM PHẬT VIỆT NAM …
Hợp lẽ NƯỚC … Lòng DÂN ???
“ ĐỜI – ĐẠO ” thêm ĐOÀN KẾT ???
“ Người NỘI … Dùng hàng NỘI ”
Để trọn … Hoàn “ CÁCH MỆNH ”
Hãy theo “ PHÁP DANH ” ngài …?
Đúng tinh thần “ TỰ LỰC ” !!!
Đâu riêng gì phải “ THÍCH ” ???
Mới ĐỘ HÓA ….. Trần ai !!!
THẾ THỜI dù XUÔI NGƯỢC …
“ NHÂN QUẢ ”… Vẫn CHÂN LÝ !
“ DANH ”… Không thể thay TÂM !!!
“ Trần ”… Ai thay được “ THÍCH ”???
“ HỮU XẠ TỰ NHIÊN HƯƠNG ”
THƯỢNG ĐẾ cũng NHÂN QUẢ !!!

(Nhân Tâm Trung Tử )

23:40 16 tháng 12, 2014 Reply

Ngơ ngơ ngáo ngáo
http://thegioivohinh.com/diendan/showthread.php?742830-Ng%C6%A1-ng%C6%A1-ng%C3%A1o-ng%C3%A1o

"Ngơ ngơ không tu thiện,
Ngáo ngáo không làm ác,
Lặng lẽ dứt thấy nghe,
Thênh thang tâm không dính."
Đây là bài thơ đúc kết tâm tình của lục tổ gửi lại để làm yếu chỉ " kiến tánh" cho người sau trước khi nhập diệt . Cả thiện và ác đều không dính mắc thì sẽ được cái tâm thênh thang yên tịnh .

“ Phải – Trái ”… Không cần biết ?
“ Sự Thực … ” Coi trả NGHIỆP !!!
http://bongbvt.blogspot.com/2014/10/muon-cong-xem-nhung-anh-nay.html

Chẳng NHÌN ? Chẳng thấy NGHE ???
(THIỆN – ÁC ….. Không dính mắc !!!!! )
http://ttxcc9.blogspot.com/2014/09/qua-oi-be-gai-lop-3-chet-khi-i-hoc-ve.html?showComment=1415881838372#c9097930273652461506

“ Chúng Sinh … ” Vô TUỆ não ?
Sớm “ Tức PHẬT – Tức TÂM ” ?????
https://www.youtube.com/watch?v=RbZCTMa-vZ8&hd=1

( Nhân Tâm Trung Tử )

07:09 22 tháng 12, 2014 Reply

Ban văn Hóa Phật giáo Việt Nam nên có ý kiến vấn đề nầy khi bị xúc phạm. ???
http://googletienlang2014.blogspot.com/2014/12/vu-clip-sex-lien-quan-en-nha-su- thich.html

Một hình ảnh hớ hênh của "đường tăng" trong clip
Việt Nam cũng có phiên bản “Tây du kí thời hiện đại” nhưng là một phiên bản quá rẻ tiền thậm chí một loại văn hóa “hạ cấp” dành cho giới teen hiện nay. Từ trang phục, hành động, đối thoại...không chỉ là trò cười vô duyên còn mang tính châm biếm xuyên tạc: “sư phụ đi thỉnh kinh làm gì cho mệt, tháng nào mà chả có kinh!!!” Người con gái đóng vai Đường Tăng, trang phục không nghiêm túc khi hình thức chếc y sệ để lộ da thịt, vén y lên tận vế mang tính gợi dục. www.phathocdoisong.com
Ngôn ngữ đối thoại, Đường Tăng nữ gọi đồ đệ là “thằng kia, nhìn cái gì” khi sư phụ vén...lên. Vai đóng Tôn Ngộ không phát ngôn cũng sàm sỡ, đưa tay vào khỏi bụng móc bửu bối thổi ra quạt bảo: “sư phụ cứ yên tâm nằm xuống”... www.phathocdoisong.com
http://gaivietxinh.net/video-nong-dai-duc-thich-chuc-minh-chua-tu-ton-hoang-dam-vo-do-voi-gai-viet-kieu.html

"Tây du ký thời hiện đại -phiên bản Việt Nam" ảnh cắt từ clip
Hầu hết, nội dung không chỉ chọc cười vô duyên mà còn mang tính xuyên tạc rẽ tiền, hàm ý giáo dục tiêu cực. Cho dù là hài hước dưới bất cứ hình thức nào cũng nên có chút văn hóa giáo dục. Người làm phim ảnh, kịch nghệ, sách báo là một thiên chức định hướng văn hóa và thể hiện văn hóa. Một tác phẩm có giá trị văn hóa và nội dung triết lý, thường được biến tấu qua nhiều phiên bản dưới góc nhìn khác nhau nhưng vẫn mang giá trị nhân văn. Đi ngoài định hướng nầy đều là loại văn hóa hạ cấp
http://nguoidongbang.blogspot.com/2014/12/hon-o-khong-phinh-phuong.html

Rất tiếc, Việt Nam chưa có một tác phẩm giá trị như Tây Du Ký nhưng thừa sức tạo một tác phẩm “Tây du hý” để mọi người thấy được bản chất ti tiện, nông cạn, đố kỵ; đó là cái quyền của những trình độ tiếm quyền “cao thượng” làm thành tác phẩm “hạ cấp” như “Tây du kí thời hiện đại - Đường tăng phiên bản Việt Nam”. www.phathocdoisong.com
http://googletienlang2014.blogspot.com/2014/12/vu-clip-sex-lien-quan-en-nha-su-thich.html

Trong video clip nhân vật đóng "đường tăng" là hotgirl Linh Miu
Được đăng bởi Cư sĩ Minh Mẫn vào lúc 04:51
http://minhmancusi.blogspot.com/2014/12/clip-tay-du-ky-xuc-pham-hinh-anh-uong.html?showComment=1418873857204#c2902644571474432471

08:24 24 tháng 12, 2014 Reply


CHUYÊN CHÍNH !!!
http://www.phattuvietnam.net/blogchua/30017-kh%C3%A1nh-h%C3%B2a-t%C6%B0%E1%BB%9Fng-ni%E1%BB%87m-706-n%C4%83m-%C4%91%E1%BB%A9c-vua-ph%E1%BA%ADt-ho%C3%A0ng-tr%E1%BA%A7n-nh%C3%A2n-t%C3%B4ng-n.html

Sự “ CHUYÊN CHÍNH ” Vô Sản !
Nay đang được ….. PHÁT HUY ?
Cho bất cứ ….. KẺ NÀO ?????
Gây “ DANH PHẬT ” ảnh hưởng !!!
Dù nương nhẹ ….. “ Mười triệu ”
http://www.daophatngaynay.com/vn/tin-tuc/trong-nuoc/16521-bao-khanh-hoa-bi-phat-10-trieu-vi-dua-tin-ve-dai-duc-thich-chuc-minh.html

( Vì “ Người TA - PHẬT ta ”)
“ CÔNG MINH ” – Đã huy động …
- Phải chăng là ảnh ….. ghép ?
- Hay ANH – EM ….. Sinh đôi ???
Để trả sự ………. SẠCH TRONG !!!
PHẬT GIÁO ….. Của HÒA KHÁNH .
http://googletienlang2014.blogspot.com/2014/12/xem-clip-sex-bang-chung-vv-su-thay.html

“ Không có việc gì khó ……
Có “ TÂM ” ….. Mọi sự nên ….. ”
Mừng ….. Kỉ niệm PHẬT HOÀNG …
… Biết thế nào QUYỀN UY ???
“ … Không qua khỏi ĐỊNH HƯỚNG ”
Nếu mọi chyện ….. “ Móc Bới … ” !!!
https://www.ttxva.net/tu-nha-ong-truyen-den-biet-thu-bien-va-nha-tho-ho-cua-pho-thu-tuong-nguyen-xuan-phu/

“ DÂN ” ….. Đâu còn “ ĐẦY TỚ ” ???
Hãy “ Đóng cửa ….. Bảo nhau ….. ”
“ Im re ” ….. TÂM – “ Tịnh Thiền ” ???
http://cusiminhthanh.blogspot.com/2014/09/lam-nao-e-giao-hoi-khong-im-re-bai-1.html?showComment=1418117691992

Vì “ Tức TÂM - Tức PHẬT ” !!!
Học tập gương ….. KHÁNH HÒA …
Ngưỡng Tôn ….. PHẬT VIẾT NAM
Nếu theo ….. Pháp DANH ngài …
Như ….. CON theo Họ CHA …
Mới thực TÂM kính Tổ ….. ?????
Của NGOẠI …… sẽ về NGOẠI !!!
ĐỨC ĐẠO ….. Càng TIẾN TĂNG !!!
MUÔN NÂM PHẬT HOÁNG TRÂN …
MUÔN NĂM PHẬT VIỆT NAM .

( Nhân Tâm Trung Tử )

15:53 24 tháng 12, 2014 Reply

LIÊN TÔN !
http://cusiminhthanh.blogspot.com/2014/11/lien-ton-sap-bay.html?showComment=1419397074267

Đạo PHẬT hướng DÂN GIAN !
PHẬT NỘI … Tỏa HÀO QUANG ?
http://thegioivohinh.com/diendan/showthread.php?235590-V%E1%BB%81-Ph%E1%BA%ADt-ho%C3%A0ng-Tr%E1%BA%A7n-Nh%C3%A2n-T%C3%B4ng

Nhờ LIÊN TÔN … “ PHẬT - ĐẠO ”
“ Nhân Qủa ” – TÂM “ THƯỢNG ĐẾ ”
“ DIÊN HỒNG ” là SỨC MẠNH ???
Thành CÔNG - Đại ….. Thành CÔNG !!!

( Nhân Tâm Trung Tử )

11:26 25 tháng 12, 2014 Reply


TA VẪN LÀ TA !
http://www.phattuvietnam.net/blogchua/30017-kh%C3%A1nh-h%C3%B2a-t%C6%B0%E1%BB%9Fng-ni%E1%BB%87m-706-n%C4%83m-%C4%91%E1%BB%A9c-vua-ph%E1%BA%ADt-ho%C3%A0ng-tr%E1%BA%A7n-nh%C3%A2n-t%C3%B4ng-n.htm

Khi đã có UNG NHỌT !
Tìm GỐC nguồn TỪ BỎ …
http://googletienlang2014.blogspot.com/2014/12/xem-clip-sex-bang-chung-vv-su-thay.html

Càng CHE dấu ĐẠY đắp ???
Nhọt GỐC – Ung LÂY LAN …
Dù chỉ lời ….. XIN LỗI !!!!!
http://googletienlang2014.blogspot.com/2014/12/vu-clip-sex-lien-quan-en-nha-su-thich.html

Kẻ “ QUAY … ” đã biết rồi !
Kẻ “ DIỄN … ” đã thấy đâu ?
Nhờ “ Từ bi – PHẬT VIỆT ”
Nhờ “ Hội nhập … LIÊN TÔN ”
TÂM TỊNH … Nhờ “ IM RE ” ???
http://cusiminhthanh.blogspot.com/2014/09/lam-nao-e-giao-hoi-khong-im-re-bai-1.html?showComment=1418117691992

Dù chỉ lời ….. XIN LỗI !!!!!
Để giải tỏa ….. TRÁI OAN ???
Giáo hội PHẬT - KHANH HÒA
Cho VIỆT NAM - PHẬT giáo !!!
Dù đã biết ,,,,,,,,,, Kẻ “ QUAY ” !
Dù ĐẠO ….. Đã nhờ “ Đời ”…..
Điều TRA ….. Tìm MANH MốI !!!
http://nguoidongbang.blogspot.com/2014/12/hon-o-khong-phinh-phuong.html

Mọi việc chưa …… SÁNG TỎ ?
Chỉ do CHUYỆN ….. Qúa NHỎ ???
Hãy tự … “ Gột ” nhọt UNG !!!
Để … TA vẫn là TA …..
Đạo PHẬT đạo CHÂN THẬT .
TÂM – “ Nhân Qủa ” chân lý .,,

(Nhân Tâm Trung Tứ)

08:14 30 tháng 12, 2014 Reply

Luân lý và Thời đại ?
http://www.phattuvietnam.net/blogchua/30017-kh%C3%A1nh-h%C3%B2a-t%C6%B0%E1%BB%9Fng-ni%E1%BB%87m-706-n%C4%83m-%C4%91%E1%BB%A9c-vua-ph%E1%BA%ADt-ho%C3%A0ng-tr%E1%BA%A7n-nh%C3%A2n-t%C3%B4ng-n.html

Thời đại sinh đường lối
Đường lối – Tạo luân lý !
http://www.daophatngaynay.com/vn/tin-tuc/trong-nuoc/16521-bao-khanh-hoa-bi-phat-10-trieu-vi-dua-tin-ve-dai-duc-thich-chuc-minh.html

Sách giáo dục Minh Triết
Sách quảng bá lễ hội
Của đạo Sư Duy Tuệ
http://minhtriet.vn/truyen-thong-bao-chi?news_id=154
http://www.duytue.org/index.php?option=com_dta&id=3
Chính thức – “Ta là ai” ?
Đang trên đà phát huy
Đạo đức trí tuệ mới ???
http://minhtriet.vn/truyen-thong-bao-chi?news_id=154
http://www.duytue.org/index.php?option=com_dtp&id=48
http://www.duytue.org/index.php
http://phathoc.net/mobile/?CategoryID=110&GroupID=1130&ContentID=567412
… “Hai Phật nên dùng một
Theo Phật Trần Nhân Tông
Của ta … và gần gũi !
- Còn Thích Ca Truyền Thuyết
Không biết có hay không ?
… Sống chẳng cần đức tin
Chẳng nhân quả – nghiệp chướng” …
http://googletienlang2014.blogspot.com/2014/12/xem-clip-sex-bang-chung-vv-su-thay.html

Ảnh hưởng đời sung sướng !
Bản năng xác chúng sinh
Học “thế giới tự do”
“…Vật” – nhiều khi hơn người !
Nói gì “Nhân quyền” người !
Đạo đức người suy thoái …
http://chuaphuclam.com/index.php?/phat-giao-trong-nuoc/lam-dong-vien-chu-tv-van-hanh-tiep-tay-cho-2-ke-muon-ao-nha-su-de-tim-duong-ra-nuoc-ngoai.html
Xã hội cũ tàn dư ?
Do thực dân phong kiến ?
Cài …nẩy trên đất này !!!
Đâu do tội “đầy tớ” ?
https://www.ttxva.net/tu-nha-ong-truyen-den-biet-thu-bien-va-nha-tho-ho-cua-pho-thu-tuong-nguyen-xuan-phu/

Xã hội vì nhân dân !
Tôn danh Phật đáp ứng
Phật – ứng hiên muôn màu ?
https://www.ttxva.net/tu-biet-thu-bien-nha-tho-ho-den-khoi-tai-san-khong-lo-cua-gia-dinh-pho-thu-tuong-nguyen-xuan-phuc/?PageSpeed=noscript

Việt Nam ta nhiều Phật
Phật Hoàng …thêm Ngọc Phật ?
Di Lặc cùng Di Như ?
http://www.longhoahoithuong.org/D_1-2_2-81_4-2_5-9_6-1_17-1_14-2_15-2/
Đức Mẹ …Chúa Desu ?
http://www.longhoahoithuong.org/D_1-2_2-81_4-28_5-9_6-1_17-1_14-2_15-2/
Đều Việt Nam – Việt Ngoại …
Duy vật chuyển duy tâm
“Tâm linh – hồn – non Nước”
http://kynguyentamlinh.com/news.aspx?nid=478
(Do xác đồng ứng báo…)
Âm dương ta làm chủ ?
http://nguoidongbang.blogspot.com/2014/12/nguyen-tong-thanh-tra-tiep-tuc-bi-khui.html?showComment=1419093003196#c8963798934577183750

Yên Tử – Thiền Trúc Lâm
http://www.phattuvietnam.net/5/27/18735.html
Tương lai – “Kinh Đô Phật”
Bảy trăm năm …nên danh
Trần Nhân Tông Phật Hoàng !
Luân …không loạn “Ngoại thích” !
http://chimviet.free.fr/vanhoc/chquynh/loixua1/loixua08.htm
Đạo lý theo Phật Việt
Tâm an ? “Hóa vàng mã” !
http://www.phattuvietnam.net/tintuc/17932.html
Giải hạn và dương sao
(Thoát nhân quả – Luân hồi …)
Dân gian hóa – tính ngưỡng
Mời ngoại Phật “dạo du”
http://www.phattuvietnam.net/diendan/16688.html
“Mát sa – hàng thịt nướng” !
“Tăng” …thỉnh bao cao su
http://www.phattuvietnam.net/diendan/18260.html
Giúp “Sư”… đề phòng “ếch” ?
Tự do lại tự tại
Không vướng víu gia đình
Như đạo Phật Nhật Bản !!!
“Công trình” mới giúp đạo ?
Để mọi đạo theo ta !
Công đức và sáng tạo ?
Khoa báo chí tuyên truyền
Đoàn thanh niên cộng sản
Hà Nội giữa “trung ương”
(Giải đặc biệt xuất sắc…)
Nay thế kỉ tâm linh
Môi trường – ngày tận thế ?
“Tận thế” là chuyện nhỏ !
Danh vọng có tận đâu ?
Hoàng pháp – Phật Việt Nam
http://thuvienhoasen.org/D_1-2_2-136_4-16846_5-50_6-1_17-99_14-1_15-1/hien-tuong-tho-thien-cua-hoang-quang-thuan-hoa-tan-mua-tanh-non-yen-lang.html
“Phát huy” …điều dễ nghe
“Dọn rác” …điều khó lọt …
http://www.thegioivohinh.com/diendan/showthread.php?t=63424
“Tâm trong sạch? – Sạch trong ?”
Mọi đạo ? Ta thấy khuyết !
Ta đâu khuyết điều gì ???
- Đâu như Phật thế giới
Hàng ngàn năm vẫn …một ?
Phật Thích Ca – “duy nhất”.
Đồng duy nhất “Nhân Quả”…
(Chân lý của tự nhiên)
Ta sống vì – Xác thân ?
Hay “Tâm” hằng vĩnh viễn …
Trong “kinh tế – thị trường”
Đục nước – “cò” dễ béo !!!
- Mong “Đời – Đạo” nghĩ suy ???

( Nhân Tâm Trung tử )

21:00 1 tháng 1, 2015 Reply

Sự thật kinh hoàng: Không qua khỏi cú đầu độc hèn hạ của Nguyễn Xuân Phúc, ông Nguyễn Bá Thanh sẽ được đưa về Đà Nẵng chiều ngày 2/1/2015
https://www.ttxva.net/su-that-kinh-hoang-khong-qua-khoi-cu-dau-doc-hen-ha-cua-nguyen-xuan-phuc-ong-nguyen-ba-thanh-se-duoc-dua-ve-da-nang-chieu-ngay-2-1-2015

TA VẪN LÀ TA !
http://www.phattuvietnam.net/blogchua/30017-kh%C3%A1nh-h%C3%B2a-t%C6%B0%E1%BB%9Fng-ni%E1%BB%87m-706-n%C4%83m-%C4%91%E1%BB%A9c-vua-ph%E1%BA%ADt-ho%C3%A0ng-tr%E1%BA%A7n-nh%C3%A2n-t%C3%B4ng-n.htm

Khi đã có UNG NHỌT !
https://www.ttxva.net/tu-nha-ong-truyen-den-biet-thu-bien-va-nha-tho-ho-cua-pho-thu-tuong-nguyen-xuan-phu/


Tìm GỐC nguồn TỪ BỎ …
http://googletienlang2014.blogspot.com/2014/12/xem-clip-sex-bang-chung-vv-su-thay.html

Càng CHE dấu ĐẠY đắp ???
https://www.ttxva.net/viet-nam-ngan-chan-thong-tin-chia-re-noi-bo/#comment-218751

Nhọt GỐC – Ung LÂY LAN …
https://www.ttxva.net/su-that-kinh-hoang-khong-qua-khoi-cu-dau-doc-hen-ha-cua-nguyen-xuan-phuc-ong-nguyen-ba-thanh-se-duoc-dua-ve-da-nang-chieu-ngay-2-1-2015/

Dù chỉ lời ….. XIN LỗI !!!!!
http://googletienlang2014.blogspot.com/2014/12/vu-clip-sex-lien-quan-en-nha-su-thich.html

Kẻ “ QUAY … ” đã biết rồi !
Kẻ “ DIỄN … ” đã thấy đâu ?
Nhờ “ Từ bi – PHẬT VIỆT ”
Nhờ “ Hội nhập … LIÊN TÔN ”
TÂM TỊNH … Nhờ “ IM RE ” ???
http://cusiminhthanh.blogspot.com/2014/09/lam-nao-e-giao-hoi-khong-im-re-bai-1.html?showComment=1418117691992

Dù chỉ lời ….. XIN LỗI !!!!!
Để giải tỏa ….. TRÁI OAN ???
Giáo hội PHẬT - KHANH HÒA
Cho VIỆT NAM - PHẬT giáo !!!
Dù đã biết ,,,,,,,,,, Kẻ “ QUAY ” !
Dù ĐẠO ….. Đã nhờ “ Đời ”…..
Điều TRA ….. Tìm MANH MốI !!!
http://nguoidongbang.blogspot.com/2014/12/hon-o-khong-phinh-phuong.html

Mọi việc chưa …… SÁNG TỎ ?
Chỉ do CHUYỆN ….. Qúa NHỎ ???
Hãy tự … “ Gột ” nhọt UNG !!!
Để … TA vẫn là TA …..
Đạo PHẬT đạo CHÂN THẬT .
TÂM – “ Nhân Qủa ” chân lý .,,

(Nhân Tâm Trung Tứ)

04:42 11 tháng 1, 2015 Reply

HỘ PHÁP
https://www.ttxva.net/ong-phung-quang-thanh-ong-co-the-cho-biet-nhung-diem-nao-trong-khoi-tai-san-khong-lo-sau-day-la-xuyen-tac-bia-dat/
Người Đồng Bằng
Đạo nào … Hộ PHÁP nấy !!!
https://www.youtube.com/watch?v=RbZCTMa-vZ8

Điều nhậy CẢM khó nghe …..
https://www.ttxva.net/de-nghi-tw-thanh-tra-khoi-tai-san-hang-nghin-ty-cua-vu-chi-hung-con-re-pho-thu-tuong-nguyen-xuan-phuc/

Nhớ “ Gạt bỏ – Xóa ngay … ”
https://www.ttxva.net/tu-biet-thu-bien-nha-tho-ho-den-khoi-tai-san-khong-lo-cua-gia-dinh-pho-thu-tuong-nguyen-xuan-phuc/

Dù đó điều ….. “ Sự Thực ” ???
Người Đồng Bằng
https://www.ttxva.net/bao-nhieu-ong-tran-van-truyen-moi-bang-mot-pho-thu-tuong-nguyen-xuan-phuc

Nhớ “ Đóng cửa ….. Bảo nhau ”!!!
https://www.ttxva.net/nguyen-sinh-hung-ha-van-tham/#comment-219230

Kẻo gió “ NGOẠI ” … Lùa vào ?
https://www.ttxva.net/viet-nam-ngan-chan-thong-tin-chia-re-noi-bo/#comment-218751

“ … Hội nhập ” TU ảnh hưởng !!!
https://www.ttxva.net/bo-nhiem-cap-tap-hang-loat-can-bo-cap-vu-chu-nhiem-vpcp-nguyen-xuan-phuc-da-vo-vet-duoc-bao-nhieu/

“ ĐẠO PHẬT ”- Đạo chân thật …..
https://www.ttxva.net/nhan-su-bo-chinh-tri-tin-via-he-tin-chinh-thong/

“… DÂN GIAN ” chân thật hơn ???
http://www.daophatngaynay.com/vn/tin-tuc/trong-nuoc/16521-bao-khanh-hoa-bi-phat-10-trieu-vi-dua-tin-ve-dai-duc-thich-chuc-minh.html

( Hợp THỜI ĐẠI – “ Lòng Dân ” ) !!!
https://www.ttxva.net/dan-khong-bau-dai-bieu-quoc-hoi-de-lua-dao/

Chính “Tức TÂM – Tức PHẬT ”
http://thuvienhoasen.org/p70a12894/dot-vang-ma-cho-tam-an-le-na-thu-hien-thuc-hien

Hãy hướng tới TƯƠNG LAI …
https://www.ttxva.net/vu-chi-hung-con-re-pho-thu-tuong-nguyen-xuan-phuc-rua-tien-hay-tron-thue/

Xã Hội … .. “ DÂN vẫn CHỦ ” !!!
http://bongbvt.blogspot.com/2014/10/muon-cong-xem-nhung-anh-nay.html

Mọi “ VA ĐẬP … ” trước mắt !!!!!
http://ttxva.org/tham-nhung-3-000-ti-thoi-nguyen-phu-trong-lam-bi-thu-thanh-uy-ha-noi-van-chua-bi-xu-ly/

( Chớ bận TÂM ….. “ CHUYỆN nhỏ ” )
https://www.ttxva.net/ai-da-dau-doc-phong-xa-ong-nguyen-ba-thanh/

Tám Tư Ngàn ….. PHÁP MÔN
Tạo “ TƯ DUY – ĐẠO ĐỨC ”
http://uia.com.vn/phat-hoc/thien-tong/hoa-thuong-thich-thanh-tu-nhan-xet-ve-ta-su-chon-quang.html

Của mười phương ….. Chư PHẬT !
Tha hồ TA …… “ KHẢO TRA ”
http://www.phattuvietnam.net/doisong/tamlinh/12059-ph%E1%BA%ADt-ngo%E1%BA%A1i-ra-%C4%91i,-ph%E1%BA%ADt-vi%E1%BB%87t-nam-%E1%BB%9F-l%E1%BA%A1i.html

( Ra – Vào ….. Thêm hoặc Bớt … )
http://www.phattuvietnam.net/tintuc/4365-h%C3%A0-n%E1%BB%99i-h%E1%BB%8Dp-ph%C3%A2n-c%C3%B4ng-ch%E1%BB%A9c-s%E1%BB%B1-t%E1%BB%95-ch%E1%BB%A9c-%C4%91%E1%BA%A1i-l%E1%BB%85-t%C6%B0%E1%BB%9Fng-ni%E1%BB%87m-700-n%C4%83m-ng%C3%A0y-m%E1%BA%A5t-tr%E1%BA%A7n-nh%C3%A2n-t%C3%B4ng.html

Ai … Phận nấy – “ NHÂN QUẢ ” !!!
http://bongbvt.blogspot.com/2014/02/mot-bo-may-ngon-77-san-van-ong-my-inh.html

Chớ “ THẮC MẮC ” – phiền TÂM …..
https://www.youtube.com/watch?v=H52V3yFEzec

Sai … LỆCH … đường “ PHƯƠNG HƯỚNG ”
https://www.youtube.com/watch?v=3u5fimfBltQ&hd=1

Kim chỉ nam ….. PHẬT HOÀNG …..
Đã ….. An TỌA … DƯƠNG GIAN !!!!!
http://www.phattuvietnam.net/blogchua/30017-kh%C
3%A1nh-h%C3%B2a-t%C6%B0%E1%BB%9Fng-ni%E1%BB%87m-706-n%C4%83m-%C4%91%E1%BB%A9c-vua-ph%E1%BA%ADt-ho%C3%A0ng-tr%E1%BA%A7n-nh%C3%A2n-t%C3%B4ng-n.html

“ HÀO QUANG ” … Mãi chói lọi …..
http://www.vietgiaitri.com/xa-hoi/doi-song/2013/02/hot-bac-ngay-dai-le-cau-an/

“ PHẬT TA ” … TA … Không biết ???
Hỏi “ ĐỨC – ĐẠO ” ….. Biết gì ?????
https://www.youtube.com/watch?v=RrsI-LhkzbI

Hãy Nghe – Nhìn ….. Để biết !!!
https://www.youtube.com/watch?v=TypzPri3x_E

….. Nhưng chớ có LẦM TIN ”
https://www.youtube.com/watch?v=35EwBzKBjn8

MUÔN NĂM PHẬT HOÀNG TRẦN …
MUÔM NĂM PHẬT VIỆT NAM
( Thích Đạo Chân )
TB:
“Quốc hội tức là dân. Dân quyết sai thì dân chịu! Chứ kỷ luật ai?”
https://www.youtube.com/watch?v=H52V3yFEzec

(Nguyên văn tiêu đề dài dòng (vừa bị tòa soạn thay đổi!) của bài phản ánh nội dung phần thảo luận trách nhiệm của cá nhân, tập thể khi chủ trương và quyết định đầu tư công sai lầm, trên VNECONOMY ngày 11-4-2014).
http://bongbvt.blogspot.com/2014/04/oi-truong-ta-xung-huu-ot.html#comment-form

06:25 13 tháng 1, 2015 Reply

Quốc hội “mổ xẻ” về PHONG TƯỚNG

"Sức mạnh của quân đội cơ bản do lòng dân, chứ còn phong nhiều tướng quá thì thực sự là người dân chưa đồng tình. Các đồng chí giải quyết thế nào đó để khi chúng tôi là Đại biểu về giải thích cho cử tri thông suốt. Tôi đề nghị các đồng chí cân nhắc cái đó. Xác định phong tướng để phục vụ yêu cầu tác chiến, yêu cầu xây dựng quân đội, còn nếu xác định phong tướng để giải quyết chế độ chính sách thì nên tách tiền lương ra khỏi quân hàm thì tốt hơn.

http://bongbvt.blogspot.com/2014/11/quoc-hoi-mo-xe-ve-phong-tuong.html

TƯỚNG ???
https://www.ttxva.net/ong-phung-quang-thanh-ong-co-the-cho-biet-nhung-diem-nao-trong-khoi-tai-san-khong-lo-sau-day-la-xuyen-tac-bia-dat/

QUÂN SỰ mạnh nhờ TƯỚNG !
VÌ “ TƯỚNG ” tạo nên UY !!! \
https://www.ttxva.net/bao-nhieu-ong-tran-van-truyen-moi-bang-mot-pho-thu-tuong-nguyen-xuan-phuc

“ UY TÍN ” – Quyền … Định HƯỚNG ?
https://www.youtube.com/watch?v=RbZCTMa-vZ8&hd=1

( QUÂN thiếu ………. đã có DÂN )
https://www.youtube.com/watch?v=35EwBzKBjn8&hd=1

TƯỚNG nhiều ….. Phải sinh SOÁI !!!
https://www.ttxva.net/de-nghi-tw-thanh-tra-khoi-tai-san-hang-nghin-ty-cua-vu-chi-hung-con-re-pho-thu-tuong-nguyen-xuan-phuc/

SOÁI nhiều …. Đất NƯỚC mạnh ???
https://www.ttxva.net/bo-nhiem-cap-tap-hang-loat-can-bo-cap-vu-chu-nhiem-vpcp-nguyen-xuan-phuc-da-vo-vet-duoc-bao-nhieu/

( … Học ANH CẢ ….. ANH HAI !!!!! )
Khỏi lo NGOẠI ,,,,, BÀNH TRƯỚNG ???
http://www.daophatngaynay.com/vn/tin-tuc/trong-nuoc/16521-bao-khanh-hoa-bi-phat-10-trieu-vi-dua-tin-ve-dai-duc-thich-chuc-minh.html

“ VŨ KHÍ ” nào mạnh hơn …..
Khi “ Quân TƯỚNG – Dân TƯƠNG ”
https://www.ttxva.net/dan-khong-bau-dai-bieu-quoc-hoi-de-lua-dao/

SOÁI chỉ huy ….. Xung TRẬN ….
ĐỊA LINH ….. Sinh NHÂN KIỆT !!!
https://www.ttxva.net/nguyen-sinh-hung-ha-van-tham/#comment-219230

“ PHẬT VIỆT ” ….. TA lo được !!!
Khó gì khi ….. TƯỚNG thiếu !!!
https://www.youtube.com/watch?v=H52V3yFEzec

TƯỚNG sẽ là DŨNG KHÍ …..
Củng cố ,,,,, LÒNG QUÂN DÂN ???
https://www.ttxva.net/tu-biet-thu-bien-nha-tho-ho-den-khoi-tai-san-khong-lo-cua-gia-dinh-pho-thu-tuong-nguyen-xuan-phuc/

( Mọi mặt trận ….. LÂM NGUY !!!
Cùng “ ĐỨC ĐẠO ” ….. NHÂN THẾ ??? )
http://ttxva.org/tham-nhung-3-000-ti-thoi-nguyen-phu-trong-lam-bi-thu-thanh-uy-ha-noi-van-chua-bi-xu-ly/

Lời ….. TÂM TƯ – Đại TƯỚNG !!!
… LỜI “ NON SÔNG – ĐÁT NƯỚC ” ???
https://www.ttxva.net/viet-nam-ngan-chan-thong-tin-chia-re-noi-bo/#comment-218751

LỜI “ BIỂN BẠC … RỪNG VÀNG … ”
Từ đây ….. và MÃI MÃI ….. ?????\\
https://www.ttxva.net/nhan-su-bo-chinh-tri-tin-via-he-tin-chinh-thong/

CHỦ – QUYỀN TA ….. Tắt cả !!!
( MỘNG xâm lăng ….. Xâm lược ???
Hết mọc LÔNG ….. Mọc CÁNH !!! )
https://www.ttxva.net/ai-da-dau-doc-phong-xa-ong-nguyen-ba-thanh/

ĐOÀN KẾT ….. ĐẠI ĐOÀN KẾT !!!
,,, Có “ DIÊN HỒNG ” ….. BIỂU QUYẾT ???
http://www.phattuvietnam.net/blogchua/30017-kh%C
3%A1nh-h%C3%B2a-t%C6%B0%E1%BB%9Fng-ni%E1%BB%87m-706-n%C4%83m-%C4%91%E1%BB%A9c-vua-ph%E1%BA%ADt-ho%C3%A0ng-tr%E1%BA%A7n-nh%C3%A2n-t%C3%B4ng-n.html

MUÔN NĂM PHẬT HOÀNG TRẦN ….. !!!
MUÔN NĂM PHẬT VIỆT NAM !!!
( Nhân Tâm Trung Tử )

06:01 20 tháng 1, 2015 Reply

Bến bờ !!!
https://www.ttxva.net/khi-thu-tuong-noi-ve-facebook/

Biết đối diện Bản THÂN …
https://www.ttxva.net/nhin-lai-nhung-chi-dao-quyet-liet-day-trach-nhiem-cua-thu-tuong/

Là “ TÂM ”… Người CHÂN CHÍNH .
https://www.ttxva.net/dan-khong-bau-dai-bieu-quoc-hoi-de-lua-dao/

Quay đầu tức là Bờ …..
https://www.ttxva.net/lien-minh-den-toi-hut-mau-quan-doi-va-nhan-dan-tong-giam-doc-cityland-bui-manh-hung-bo-truong-quoc-phong-phung-quang-thanh-va-dai-ta-phung-quang-hai/

Bởi ….. NHÂN DÂN là Gốc …..
https://www.ttxva.net/khoang-im-lang-sam-set-cua-nguyen-xuan-phuc/

Mọi thông tin ….. Trái … Sai !!!
https://www.ttxva.net/bao-nhieu-ong-tran-van-truyen-moi-bang-mot-pho-thu-tuong-nguyen-xuan-phuc

Đâu chuyển lay ….. TÂM – THỰC ???
http://googletienlang2014.blogspot.com/2014/12/vu-clip-sex-lien-quan-en-nha-su-thich.html

Sự tác động “ NGŨ HÀNH ” …
http://ttxva.org/tham-nhung-3-000-ti-thoi-nguyen-phu-trong-lam-bi-thu-thanh-uy-ha-noi-van-chua-bi-xu-ly/

Tạo “ Nhân Qủa ” ….. TỰ NHIÊN …..
https://www.youtube.com/watch?v=H52V3yFEzec

“ NGỌC ”….. Chùi lau càng SÁNG …..

( THÍCH ĐẠO CHÂN )

08:15 9 tháng 7, 2015 Reply

Cư TRẦN … Lạc ĐẠO !!!
https://www.youtube.com/watch?v=f5etMo8EgX4

Của BÁU … Khỏi tìm …..
Ăn ngủ … Thản nhiên …..
https://www.ttxva.net/ong-phung-quang-thanh-ong-co-the-cho-biet-nhung-diem-nao-trong-khoi-tai-san-khong-lo-sau-day-la-xuyen-tac-bia-dat/

“ DIÊN HỒNG ” … Biểu quyết ?
Tăng “ PHẬT ” … Tăng Quyền !!!
“ ĐẠO ĐỨC ” tiến tăng ?
“ LUÂN LÝ ” tăng tiến ?
https://www.ttxva.net/to-cao-lanh-dao-cap-cao-tham-nhung-la-xuyen-tac-bia-dat-ma-khong-can-xac-minh-lam-ro/

Tu thời ….. Hội nhập …..
“ Quyền lực ” chân dung …..
“ Chân dung ” quyền lực …..
“ ĐẠO cao – MA khảo ” ???
http://bongbvt.blogspot.com/2015/07/nhung-uan-khuc-trong-tai-nan-cua-tuong.html

Toàn điều … PHẢN CẢM !!!
Phản cảm ….. Đặt điều ???
http://bongbvt.blogspot.com/2015/07/hien-tuong-phung-quang-thanh.html

Thử thách ……… Lòng DÂN …
“ DÂN CHỦ ” cởi mở …..
https://www.ttxva.net/nghi-phuoc-lai-ban-ve-bieu-tinh/

Nhất ĐẢNG ….. Chỉ ĐẢNG …..
http://bongbvt.blogspot.com/2015/06/nguoi-cs-co-cai-sua-che-o-cs-thi-khong.html

Con đường ….. LÝ TƯỞNG …
http://cuongdaita.blogspot.com/2015/07/vi-sao-ang-tieu-su-tuong-thanh-bao-phap.html

“ DÂN ” Quyền ….. Làm CHỦ !
Ngày thêm vững chắc ?????
http://bongbvt.blogspot.com/2015/06/co-dung-khi-moi-khong-so-van-e-nhay-cam.html

“ Cửa ĐÓNG ….. Kín Gió …..
http://bongbvt.blogspot.com/2015/06/toi-sap-bi-ky-luat-va-thu-hoi-chung-chi.html

Nội Bộ ….. Chỉnh TU ……… ”
http://bongbvt.blogspot.com/2015/06/ke-xuyen-tac-ang-yeu.html

( “ Quay ĐẦU ….. Là BỜ …..” )
DÂN an …..,,,, TÂM nhàn ………
MUÔN NĂM PHẬT VIỆT …
MUÔN NĂM PHẬT HOÀNG …

( Nhân Tâm Trung Tử )

08:09 21 tháng 8, 2015 Reply

LIÊM CHÍNH ???
http://bongbvt.blogspot.com/.../ai-yeu-trung-quoc-nhu-ong...

Giữa cái sống !..... Sự chết ?
http://baomai.blogspot.com/2015/07/ly-do-tai-sao-gia-inh-tpqt-bi-am-sat.html

( Gốc vì NƯỚC ….. Vì DÂN )
https://www.ttxva.net/co-trung-quoc-6-sao-tap-can-binh/

Bỏ qua sự ….. “ Nhạy Cảm ”
https://www.youtube.com/watch?v=nT2o2S4XG8g

( Hữu xạ tự nhiên hương )
https://www.youtube.com/watch?v=46ON6EtfPns

Là “ Rường Cột ” NƯỚC nhà !
https://www.youtube.com/watch?v=AlmXPARF3Fo
ĐẠI TƯỚNG … Về “ Đất MẸ ”
https://www.youtube.com/watch?v=AlmXPARF3Fo

Vì phân biệt “ Công – Tư ” ?
( Khỏi đón tiếp … Linh đình …)
http://bongbvt.blogspot.com/2015/07/anh-la-ai_21.html

Dù “ Tình Cảm ” Tối thiểu …..
http://vietinfo.eu/chuyen-phiem/cuu-tbt-nong-duc-manh-tu-con-trai-nong-quoc-tu%E1%BA%A5n.html

Vợ … Con … Bạn … Thân hữu
http://baomai.blogspot.com/.../ly-do-tai-sao-gia-inh-tpqt...

Vì “ Tức TÂM – Tức PHẬT ”
https://www.youtube.com/watch?v=WQWqns8BOvc

Chúng sinh không phân biệt
https://www.youtube.com/watch?v=JYeN7Pe341g

“ Khi nước mắt cùng mặn
https://www.youtube.com/watch?v=3UM6fGJrNtc

Khi máu chảy cùng đỏ …”
https://www.ttxva.net/hanh-duongg-gia-mao/

Tâm tư TƯỚNG – “ Tĩnh Tại ”
“ Có THỰC … Vực được ĐẠO ”
http://chandungquyenluc.blogspot.com/.../khoi-tai-san...

Nhờ “ Lạc ĐẠO … Cư TRẦN ”
Của BÁU ….. Khỏi cần tìm
http://chandungquyenluc.blogspot.com/.../bao-nhieu-tran...

… Ăn … Uống … Nằm thản nhiên
http://chandungquyenluc.blogspot.com/.../dan-ngheo-quang...

Thế thời ……… từ xưa nay …
http://chandungquyenluc.blogspot.ru/.../chu-tich-nuoc...

PHÙNG đại TƯỚNG độc nhất …
Thật “ TRÍ CÔNG – VÔ TƯ ”
http://chandungquyenluc.blogspot.com/.../chu-tich-quoc...

Lại “ Vừa HỒNG vừa CHUYÊN ”
“ LIÊM chính ” cả TÌNH Cảm !!!
http://chandungquyenluc.blogspot.com/.../de-nghi-thanh...

MUÔN NĂM PHẬT HOÀNG TRẦN
https://www.youtube.com/watch?v=RinUs-klYj0

( Có ĐIỆN ẢNH chứng minh )
https://www.google.com/search?q=phim+ph%E1%BA%ADt+ho%C3%A0ng+tr%E1%BA%A7n+nh%C3%A2n+t%C3%B4ng&sa=X&es_sm=93&biw=1024&bih=719&tbm=isch&tbo=u&source=univ&ved=0CDMQ7AlqFQoTCJDHl53di8cCFcSflAodGSkESQ

MUÔN NĂM PHẬT VIỆT NAM

( NHÂN TÂM TRUNG TỬ )

08:10 21 tháng 8, 2015 Reply

CHUYÊN CHÍNH !!!
http://www.phattuvietnam.net/blogchua/30017-kh%C3%A1nh-h%C3%B2a-t%C6%B0%E1%BB%9Fng-ni%E1%BB%87m-706-n%C4%83m-%C4%91%E1%BB%A9c-vua-ph%E1%BA%ADt-ho%C3%A0ng-tr%E1%BA%A7n-nh%C3%A2n-t%C3%B4ng-n.html

Sự “ CHUYÊN CHÍNH ” Vô Sản !
http://baomai.blogspot.com/2015/01/thich-minh-chuc-chua-tu-ton-hon-o.html

Nay đang được ….. PHÁT HUY ?
http://chandungquyenluc.blogspot.com/2015/01/nguyen-hoa-binh-chay-an-vo-chong-lien-ty.html

Cho bất cứ ….. KẺ NÀO ?????
http://www.vanews.org/2014/12/video-nong-chan-dung-ai-uc-thich-chuc.html

Gây “ DANH PHẬT ” ảnh hưởng !!!
http://www.vanews.org/2014/12/phat-giao-khanh-hoa-them-mot-ong-su-ho.html

Dù nương nhẹ ….. “ Mười triệu ”
http://www.daophatngaynay.com/vn/tin-tuc/trong-nuoc/16521-bao-khanh-hoa-bi-phat-10-trieu-vi-dua-tin-ve-dai-duc-thich-chuc-minh.html

( Vì “ Người TA - PHẬT ta ”)
http://googletienlang2014.blogspot.com/2015/06/vu-thich-chuc-minh-la-thu-thu-toi-cua.html?showComment=1438565601794#c3166255401104829315

“ CÔNG MINH ” – Đã huy động …
- Phải chăng là ảnh ….. ghép ?
http://vaolblog.blogspot.com/2015/02/chan-dung-ai-uc-thich-chuc-minh-hoang.html

- Hay ANH – EM ….. Sinh đôi ???
https://www.youtube.com/watch?v=Gl42_JeDfAo
http://chandungquyenluc.blogspot.ru/2014/02/su-that-ve-thanh-tra-at-ai-o-nang.html

Để trả sự ………. SẠCH TRONG !!!
PHẬT GIÁO ….. Của HÒA KHÁNH .
http://googletienlang2014.blogspot.com/2014/12/xem-clip-sex-bang-chung-vv-su-thay.html

“ Không có việc gì khó ……
Có “ TÂM ” ….. Mọi sự nên ….. ”

http://vietinfo.eu/chuyen-phiem/cuu-tbt-nong-duc-manh-tu-con-trai-nong-quoc-tu%E1%BA%A5n.html

Mừng ….. Kỉ niệm PHẬT HOÀNG …
https://www.youtube.com/watch?v=RinUs-klYj0

… Biết thế nào QUYỀN UY ???
http://baomai.blogspot.com/2015/07/ly-do-tai-sao-gia-inh-tpqt-bi-am-sat.html

“ … Không qua khỏi ĐỊNH HƯỚNG ”
http://chandungquyenluc.blogspot.ru/2014/12/chu-tich-nuoc-truong-tan-sang-va-cu-lua.html

Nếu mọi chyện ….. “ Móc Bới … ” !!!
https://www.ttxva.net/tu-nha-ong-truyen-den-biet-thu-bien-va-nha-tho-ho-cua-pho-thu-tuong-nguyen-xuan-phu/

“ DÂN ” ….. Đâu còn “ ĐẦY TỚ ” ???
http://chandungquyenluc.blogspot.com/2015/01/dan-ngheo-quang-ngai-va-ong-bi-thu-tinh.html

Hãy “ Đóng cửa ….. Bảo nhau ….. ”
http://chandungquyenluc.blogspot.com/2015/01/khoi-tai-san-khong-lo-cua-phung-quang-hai.html

“ Im re ” ….. TÂM – “ Tịnh Thiền ” ???
http://cusiminhthanh.blogspot.com/2014/09/lam-nao-e-giao-hoi-khong-im-re-bai-1.html?showComment=1418117691992

Vì “ Tức TÂM - Tức PHẬT ” !!!
https://www.youtube.com/watch?v=NewwVMFU_xU

Học tập gương ….. KHÁNH HÒA …
Ngưỡng Tôn ….. PHẬT VIẾT NAM
Nếu theo ….. Pháp DANH ngài …
https://www.youtube.com/watch?v=nT2o2S4XG8g

Như ….. CON theo Họ CHA …
Mới thực TÂM kính Tổ ….. ?????
http://www.vietgiaitri.com/xa-hoi/doi-song/2013/12/khanh-thanh-tuong-dong-phat-hoang-tran-nhan-tong-lon-nhat-viet-nam/

Của NGOẠI …… sẽ về NGOẠI !!!
http://www.ijavn.org/2015/07/vntb-tuong-phat-sup-o-va-tin-nguong-cao.html

ĐỨC ĐẠO ….. Càng TIẾN TĂNG !!!
http://chandungquyenluc.blogspot.com/2014/11/chu-tich-quoc-hoi-nguyen-sinh-hung-vung.html

MUÔN NÂM PHẬT HOÁNG TRÂN …
https://www.google.com/search?q=phim+ph%E1%BA%ADt+ho%C3%A0ng+tr%E1%BA%A7n+nh%C3%A2n+t%C3%B4ng&sa=X&es_sm=93&biw=1024&bih=719&tbm=isch&tbo=u&source=univ&ved=0CCgQsARqFQoTCJKv7pvli8cCFcGSlAodvDYOag

MUÔN NĂM PHẬT VIỆT NAM .

( Nhân Tâm Trung Tử )

08:11 21 tháng 8, 2015 Reply

CƠ DUYÊN ???
http://bongbvt.blogspot.com/2014/06/sao-con-sang-trung-quoc-nghien-cuu-va.html

“ TIỀN TỆ ” – Ngân hàng ngoại !!!
Xuất ngoại – Có ngoại lo …..
http://chandungquyenluc.blogspot.com/2015/01/khoi-tai-san-khong-lo-cua-phung-quang-hai.html

Chủ “ NHÂN ” – Dân “ VÔ SẢN ” !
“ Không còn gì để mất ” …
http://chandungquyenluc.blogspot.com/2015/01/dan-ngheo-quang-ngai-va-ong-bi-thu-tinh.html

Vẫn còn ….. Càng dũng mãnh …
http://chandungquyenluc.blogspot.com/2015/01/nguyen-hoa-binh-chay-an-vo-chong-lien-ty.html

Cùng giai cấp ….. “ TIÊN PHONG ”
http://chandungquyenluc.blogspot.com/2014/11/ong-nguyen-sinh-hung-tan-cong-chinh-phu.html

Quyết giữ gìn ….. CÁCH MẠNG !!!
http://chandungquyenluc.blogspot.com/2014/11/chu-tich-quoc-hoi-nguyen-sinh-hung-vung.html

Gìn giữ … ĐẤT NON SÔNG …..
Khỏi “ KẺ NGOẠI ” ….. Lấn chiếm ?
http://chandungquyenluc.blogspot.com/2014/10/chu-tich-quoc-hoi-nguyen-sinh-hung-tao.html

Vẫn “ ANH EM ” ….. Một nhà !!!!!
http://vietinfo.eu/chuyen-phiem/cuu-tbt-nong-duc-manh-tu-con-trai-nong-quoc-tu%E1%BA%A5n.html

“ NGÂN HÀNG ” ngoại – Gửi tiền …
http://chandungquyenluc.blogspot.com/2015/01/de-nghi-thanh-tra-tai-san-nghin-ty-vu-chi-hung.html

Xuất NGOẠI – Đi “ CỨU NƯỚC ” ?
“ VÔ SẢN ” CÀNG HOÀN CHỈNH !!!
http://chandungquyenluc.blogspot.com/2015/01/de-nghi-thanh-tra-tai-san-nghin-ty-vu-chi-hung.html

( Chẳng có gì ….. để mất ) ?????
Vẫn HẢO HẢO – OKE !!!!!
http://chandungquyenluc.blogspot.com/2015/01/biet-thu-nguyen-hoa-binh-tai-ha-noi.html

Nhờ “ DIÊN HỒNG ” PHẬT TRẦN …
https://www.youtube.com/watch?v=nT2o2S4XG8g

“ SÁT THÁT ” – Diệt NGUYÊN MÔNG ?
http://bongbvt.blogspot.com/2014/02/chinh-nghia-troi-oi.html

“ CHU DU ” …. Thời TAM QUỐC !!!
Chắc “ BÀNH CHƯỚNG ” ngày nay ???
https://www.ttxva.net/trung-quoc-phung-quang-thanh/

MUÔN NĂM PHẬT HOÀNG TRẦN
https://www.youtube.com/watch?v=RinUs-klYj0

( Có ĐIỆN ẢNH chứng minh)
https://www.google.com/search?q=phim+ph%E1%BA%ADt+ho%C3%A0ng+tr%E1%BA%A7n+nh%C3%A2n+t%C3%B4ng&sa=X&es_sm=93&biw=1024&bih=719&tbm=isch&tbo=u&source=univ&ved=0CDMQ7AlqFQoTCJDHl53di8cCFcSflAodGSkESQ

MUÔN NĂM PHẬT VIỆT NAM
( Nhân Tâm Trung Tử )

08:12 21 tháng 8, 2015 Reply

Nhân đọc bài “Chất vấn TT. Nhật Từ về tự ý đổi tên nhân vật trong kinh Phật” của Minh Thạnh trên trang nhà Phật tử Việt Nam
Những điều nên trên cho thấy anh MT hoặc do tư thù
http://www.vanews.org/2014/12/phat-giao-khanh-hoa-them-mot-ong-su-ho.html

với thầy TNT hoặc do háo thắng đã tấn công thầy TNT bằng những lời lẽ thiếu thiện chí của một Phật tử. Dù phát xuất từ động cơ nào, việc anh MT phê phán thầy TNT một cách chủ quan, do thiếu hiểu biết, hoặc do hiểu chưa tới nơi tới chốn, nên tránh trong tương lai, để không rơi vào
https://www.youtube.com/watch?v=NewwVMFU_xU

tình trạng “phe ta đánh phe mình”,
http://www.daophatngaynay.com/vn/tin-tuc/trong-nuoc/16521-bao-khanh-hoa-bi-phat-10-trieu-vi-dua-tin-ve-dai-duc-thich-chuc-minh.html

một kiểu “nhiệt tình thành phá hoại.”
http://www.vanews.org/2014/12/video-nong-chan-dung-ai-uc-thich-chuc.html

Mong sao anh MT nên lấy đây làm bài học kinh nghiệm để không tiếp tục xúc phạm đến thầy TNT nói riêng và các Tăng Ni khác nói chung, như anh MT đã từng viết và đăng trong Phật tử Việt Nam và trang Facebook của riêng mình. Tôi xin trích ra đây câu nói tôi đọc đâu đó, đã quên tác giả, để cùng chiêm nghiệm: “Mặt trời giữa trưa thực sự thì không cần khoe ánh sáng như những con đom đóm về đêm!”
http://minhmancusi.blogspot.com/2014/08/nhan-oc-bai-chat-van-tt.html?showComment=1418752851868#c7567888138732523294


TÂM LINH !
https://www.youtube.com/watch?v=RbZCTMa-vZ8&hd=1

Không gì TÂM LINH hơn …
Là ĐẠO PHẬT “ NHÂN QUẢ ”
http://bongbvt.blogspot.com/2015/07/su-nhuc-ma-uy-danh-ai-tuong.html

“DUY VẬT ” PHẬT đăng quang !!!
https://www.youtube.com/watch?v=nT2o2S4XG8g

“ CÁNH MẠNG ” nào hơn thế ???
http://googletienlang2014.blogspot.com/2015/06/vu-thich-chuc-minh-la-thu-thu-toi-cua.html?showComment=1438564810309#c7454726271025010257

MUÔN NĂM PHẬT HOÀNG TRẦN …
https://www.youtube.com/watch?v=RinUs-klYj0


( Có ĐIỆN ẢNH chứng minh )
https://www.google.com/search?q=phim+ph%E1%BA%ADt+ho%C3%A0ng+tr%E1%BA%A7n+nh%C3%A2n+t%C3%B4ng&sa=X&es_sm=93&biw=1024&bih=719&tbm=isch&tbo=u&source=univ&ved=0CDMQ7AlqFQoTCJDHl53di8cCFcSflAodGSkESQ

MUÔN NĂM PHẬT VIỆT NAM …
Hợp lẽ NƯỚC … Lòng DÂN ???
http://www.vanews.org/2015/08/tuong-ai-la-bong-che-cho-ang.html

“ ĐỜI – ĐẠO ” thêm ĐOÀN KẾT ???
“ Người NỘI … Dùng hàng NỘI ”
https://www.youtube.com/watch?v=jdJ7br7o39c

Để trọn … Hoàn “ CÁCH MỆNH ”
http://vietinfo.eu/chuyen-phiem/cuu-tbt-nong-duc-manh-tu-con-trai-nong-quoc-tu%E1%BA%A5n.html

Hãy theo “ PHÁP DANH ” ngài …?

Đúng tinh thần “ TỰ LỰC ” !!!
Đâu riêng gì phải “ THÍCH ” ???
https://www.youtube.com/watch?v=_XFsMcVrNlo

Mới ĐỘ HÓA ….. Trần ai !!!
http://nguoidongbang.blogspot.com/2015/06/thich-chuc-minh-xuat-that-chet-sinh.html?showComment=1438385081075#c4656795553057793978

THẾ THỜI dù XUÔI NGƯỢC …
“ NHÂN QUẢ ”… Vẫn CHÂN LÝ !
“ DANH ”… Không thể thay TÂM !!!
https://www.youtube.com/watch?v=3UM6fGJrNtc

“ Trần ”… Ai thay được “ THÍCH ”???
“ HỮU XẠ TỰ NHIÊN HƯƠNG ”
http://vaolblog.blogspot.com/2015/02/chan-dung-ai-uc-thich-chuc-minh-hoang.html

THƯỢNG ĐẾ cũng NHÂN QUẢ !!!
(Nhân Tâm Trung Tử )

Đăng nhận xét

Cám ơn đã đọc bài viết!
- Mọi thắc mắc, gợi ý hoặc bình luận xin chia sẻ bên dưới hoặc Gửi thư hay Báo lỗi
- Hãy viết bằng tiếng Việt có dấu để mọi người dễ đọc hơn!
- Chèn link bằng thẻ: <a href="Link" rel="nofollow">Tên</a>
- Tạo chữ <b>đậm</b> <i>Ngiêng</i>
Thank You!