06/12/2014

SỰ KHÁC NHAU CỦA NỀN DÂN CHỦ TƯ SẢN VỚI NỀN DÂN CHỦ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA

Tác giả: Unknown viết lúc 06/12/2014 | 6.12.14

Mõ Làng: Dành cho ngày nhân quyền 10/12

Âm mưu tung hô vấn đề dân chủ mà các nhóm “đối lập” tự xưng là “xã hội dân sự” tung ra gần đây là nhằm phá hoại nền dân chủ xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam. Trong nhận thức của họ, chỉ có các đảng dân chủ -xã hội mới thật sự "dân chủ", còn đảng cộng sản không thể có dân chủ. Nhưng luận điệu đó đôi khi cũng làm vài người ngộ nhận bởi nó có thủ đoạn. Cốt lõi của thủ đoạn ấy là lờ đi sự khác nhau giữa dân chủ tư sản và dân chủ xã hội chủ nghĩa. Vậy sự khác nhau ấy ở chỗ nào.
Ngày nay, các hoạt động của các trào lưu xã hội dân chủ gắn với những quyền lợi của chủ nghĩa tư bản. Số phận của họ cũng rất khó tách rời số phận của nhà nước tư bản. Chủ nghĩa tư bản lại tiếp tục điều chỉnh đường lối cho phù hợp với tình hình thời cuộc. Nhiều học giả tư sản đã thừa nhận điều này. 

Chủ nghĩa xã hội dân chủ từ khi xuất hiện, cạnh những hạn chế về tư tưởng là những bước tiến khi họ biết tập trung giải quyết những vấn đề phúc lợi xã hội và dân sinh. Nó vừa là lý luận, vừa là một loại phong trào và chế độ. Bản thân nó là một quần thể tư tưởng phức tạp. Tư tưởng đa nguyên chính trị lại thay đổi luôn. Nội bộ của các đảng này không phải lúc nào cũng đoàn kết. Hạn chế lớn nhất của họ là không có một quan điểm thống nhất. Các đảng dân chủ - xã hội chủ trương thông qua tranh cử trong nghị viện để cầm quyền. Trong khi cầm quyền, họ thực hiện các chính sách kinh tế, chính trị, xã hội và thông qua đó, họ xây dựng nhà nước phúc lợi dân chủ. Một số đảng dân chủ – xã hội có xu hướng xây dựng "đường lối trung gian" (còn gọi là "đường lối thứ ba"), vừa không là chủ nghĩa tư bản, vừa không là chủ nghĩa xã hội.
Trong những năm gần đây, lý luận và đường lối của chủ nghĩa xã hội dân chủ có sự điều chỉnh liên tục. Sự điều chỉnh này đã lôi kéo được một bộ phận dân chúng.

Đảng Cộng sản Việt Nam do Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập và rèn luyện, đã kiên trì con đường chủ nghĩa xã hội khoa học, thực hiện cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân, tiến lên cách mạng xã hội chủ nghĩa. Nền tảng tư tưởng của Đảng là chủ nghĩa Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh. Độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội là ngọn cờ đã, đang và sẽ được phất lên trong quá trình xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. 

Dân chủ của Việt Nam là nền dân chủ xã hội chủ nghĩa, chứ không phải dân chủ tư sản. Bản chất của dân chủ tư sản và dân chủ xã hội chủ nghĩa là khác nhau. Dân chủ tư sản là một trong những hình thức chính trị của nhà nước tư sản. Dân chủ xã hội chủ nghĩa là một trong những hình thức chính trị của nhà nước xã hội chủ nghĩa, bắt nguồn từ chính bản chất của chế độ xã hội chủ nghĩa. Cơ sở kinh tế của dân chủ tư sản là những điều kiện tiên quyết của phương thức sản xuất tư bản chủ nghĩa. Trong quá trình phát triển do bản chất giai cấp, dần dần tính chất tiến bộ của nền dân chủ tư sản đã bị biến dạng. Từ chỗ quan hệ bình đẳng của công dân trước pháp luật đã thay bằng quan hệ áp bức và bất công, các phúc lợi tự do cá nhân, phần lớn rơi vào lớp người khá giả, giới thượng lưu. Còn những người làm thuê, nhân dân lao động lại ít được hưởng quyền tự do dân chủ thật sự. Ngay cả vấn đề thông tin đại chúng, nhà nước tư bản vẫn rêu rao là tự do, kỳ thực, nó được sử dụng chủ yếu vì lợi ích của những tổ chức độc quyền tư bản lớn. Nhiều nhà tư bản lớn ở phương Tây đã mua các báo, tạp chí, đài phát thanh, đài truyền hình, hãng phim và những phương tiện tuyên truyền khác để thao túng, uốn nắn dư luận xã hội theo ý đồ riêng của mình. Đó là thực chất của chế độ dân chủ tư sản hiện đại. 

Còn trào lưu xã hội dân chủ vẫn rêu rao là đại diện cho phong trào công nhân quốc tế ngày nay, thực chất là thứ chủ nghĩa xã hội dân chủ cải lương (theo con đường tiến hoá). Nét thể hiện của kiểu dân chủ này là xu hướng thay thế đấu tranh giai cấp bằng hợp tác giai cấp, quan niệm về tính chất "siêu giai cấp" của nhà nước và của dân chủ, quan niệm về chủ nghĩa xã hội như là một phạm trù đạo đức. Lý thuyết này, những người xã hội dân chủ đã áp dụng vào việc quản lý xã hội tại nhiều nước ở phương Tây. Có được khả năng điều khiển bộ máy nhà nước, các vị thủ lĩnh của các đảng xã hội - dân chủ tự cho mình là thầy thuốc bên giường bệnh của chủ nghĩa tư bản. Nhiều đảng xã hội - dân chủ chuyển sang hệ tư tưởng chiết trung, "đa nguyên" và tuyên bố chủ nghĩa xã hội dân chủ là cương lĩnh tư tưởng của họ. 

Trong thực tế, một số đảng xã hội-dân chủ đã thành đạt trong một số cải cách xã hội. Song, những cải cách ấy, xét cho cùng, vẫn có lợi cho nhà nước tư bản nhiều hơn là lợi cho đại đa số nhân dân nước họ. Rút cục, chính sách thích nghi vẫn lệ thuộc vào chế độ tư bản chủ nghĩa. Những quyền lợi cơ bản về chính trị và kinh tế vẫn nằm trong tay nhà nước tư bản. 

Một số đảng xã hội - dân chủ thực hiện chính sách hai mặt. Một mặt, họ gắn với nhà nước tư bản, mặt khác, họ lại liên hệ với phong trào công nhân, với công đoàn và các tổ chức quần chúng khác. Hiện nay, phái xã hội-dân chủ vẫn là một lực lượng chính trị - xã hội quan trọng ở những nước tư bản chủ nghĩa phát triển. Tuy nhiên, trước sự phản ứng của một bộ phận trong công nhân và nông dân, nhiều đảng xã hội - dân chủ đã tính đến sự hoà dịu, ủng hộ chính sách cùng tồn tại hoà bình. 

Một số đảng xã hội - dân chủ tiến bộ ở châu Âu đã phản đối việc Mỹ gây chiến tranh xâm lược các nước nhỏ bé, vi phạm quyền độc lập dân tộc của họ. Một số người trong phái xã hội- dân chủ thừa nhận tính ưu việt của nền dân chủ xã hội chủ nghĩa và có những quan hệ về đảng với đảng cộng sản. Một số chính khách trong cánh tả đã mạnh dạn sửa đổi cương lĩnh của mình. 

Nhà nước xã hội chủ nghĩa, một mặt, lên án những tư tưởng cải lương, cơ hội của phái xã hội dân chủ, mặt khác, để mở rộng đường dân chủ, cũng chủ trương hợp tác với họ trên cơ sở đáp ứng lợi ích của dân tộc mình. Sự khác biệt về quan điểm nhận thức dân chủ giữa những người cộng sản và những người xã hội-dân chủ được giới hạn bởi những nguyên tắc của nó. Trượt theo bánh xe dân chủ của chủ nghĩa xã hội dân chủ sẽ dẫn đến sự phản bội những tư tưởng dân chủ xã hội chủ nghĩa mà các nhà sáng lập chủ nghĩa xã hội khoa học đã dày công xây dựng và vun đắp. So với dân chủ tư sản và dân chủ của chủ nghĩa xã hội dân chủ, thì dân chủ xã hội chủ nghĩa là một bước tiến mới trong tư tưởng dân chủ của xã hội loài người. 

Sự hình thành và phát triển nền dân chủ xã hội chủ nghĩa là một quá trình khách quan do nhiều yếu tố xác định. Sự bình đẳng, công bằng xã hội, tự do cá nhân và quyền lực nhân dân là mục đích có tính chất lịch sử của nền dân chủ xã hội chủ nghĩa. Cái cốt lõi của nền dân chủ xã hội chủ nghĩa đã được xác định, đó là quyền lực của nhân dân. Tất cả các công dân đều có quyền tham gia vào công việc của nhà nước. Dân chủ xã hội chủ nghĩa đồng nghĩa với tính chủ động sáng tạo của quần chúng nhân dân hết sức rộng rãi. Hệ thống dân chủ của chủ nghĩa xã hội xây dựng trên những điều kiện mới của sự phát triển lực lượng sản xuất và quan hệ sản xuất. Hình thức cơ quan lãnh đạo dân cử, quyền công dân, những thể chế và những yếu tố dân chủ được những lực lượng tiến bộ của xã hội xây dựng và bảo vệ. Các cơ quan chính quyền được bầu ra thông qua cuộc đầu phiếu phổ thông, bình đẳng, trực tiếp và bỏ phiếu kín. 

Dưới chế độ xã hội chủ nghĩa, những hình thức dân chủ trực tiếp khác nhau cũng được phát triển rộng rãi, biểu hiện trong những hoạt động của các tổ chức xã hội. Nhà nước xã hội chủ nghĩa tạo cho công dân những khả năng rộng rãi để tự do bày tỏ nguyện vọng và trình bày những ý kiến của mình về những vấn đề thuộc về đời sống xã hội. Nền dân chủ xã hội chủ nghĩa tuyên bố bảo đảm những quyền xã hội của công dân, quyền đi lại, lao động, nghỉ ngơi, học hành, quyền tham gia vào những vấn đề chính trị, xã hội.
Lực lượng chủ đạo của toàn bộ quá trình phát triển nền dân chủ xã hội chủ nghĩa là Đảng Cộng sản. Nghị quyết, đường lối, chính sách của Đảng phản ánh những lợi ích của nhân dân.
Là một kiểu tổ chức dân chủ cao nhất của xã hội loài người, nền dân chủ xã hội chủ nghĩa hình thành và đi qua những chặng đường đáng ghi nhớ. Những hình thức tổ chức đời sống chính trị mới được hình thành, những thể chế dân chủ được tạo nên, những truyền thống mới được xác lập. 

Trong quá trình phát triển nền dân chủ xã hội chủ nghĩa luôn phải đấu tranh quyết liệt với nền dân chủ tư sản. Bằng những phương tiện thông tin đại chúng hiện đại, nền dân chủ tư sản rêu rao nền dân chủ xã hội chủ nghĩa là không dân chủ. Vì vậy, vấn đề đặt ra là phải tiếp tục nghiên cứu, phát triển lý luận dân chủ xã hội chủ nghĩa để thấy tính hơn hẳn của nền dân chủ xã hội chủ nghĩa so với nền dân chủ tư sản. Về thực tiễn, phải tiếp tục mở rộng hơn nữa nền dân chủ xã hội chủ nghĩa, thể hiện ở việc làm cho nhân dân ngày càng có điều kiện tham gia vào việc quản lý xã hội, tạo điều kiện cho bộ máy chính quyền nhà nước hoạt động ngày càng có hiệu quả, phục vụ nhân dân ngày một tốt hơn. Hệ thống chính trị được tăng cường và bảo đảm. Dân chủ đã trở thành một đòi hỏi của quá trình phát triển xã hội.
Nền dân chủ xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam được thể hiện và thực hiện theo Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Đó là "Nhà nước của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân. Tất cả quyền lực Nhà nước thuộc về nhân dân mà nền tảng là liên minh giai cấp công nhân với giai cấp nông nhân và tầng lớp trí thức". Mọi công dân đều bình đẳng trước pháp luật, quyền bình đẳng nam nữ, quyền tự do kinh doanh theo quy định của pháp luật, quyền nghiên cứu khoa học, kỹ thuật, phát minh, sáng chế, sáng tác, học tập... Để bảo đảm quyền làm chủ thật sự của nhân dân, Hiến pháp ghi rõ Đảng Cộng sản Việt Nam là lực lượng lãnh đạo Nhà nước và xã hội.
Nền dân chủ xã hội chủ nghĩa Việt Nam đang được phát huy và đã gặt hái được những thành tựu to lớn trên các lĩnh vực kinh tế, chính trị, văn hoá, xã hội. Vai trò xã hội của nhân dân không ngừng được nâng cao. Quy chế dân chủ đang được xác lập ở từng cấp và đang được thực hiện ở cơ sở. Không khí dân chủ trong xã hội đang được phản ánh trên các phương tiện thông tin đại chúng. 

Việt Nam đang từng bước khắc phục những hiện tượng vi phạm dân chủ ở cơ sở; làm rõ cơ sở lý luận dân chủ xã hội chủ nghĩa trong điều kiện một đảng cầm quyền và nhiều đoàn thể nhân dân. Đẩy lùi được những hiện tượng quan liêu, tham nhũng, cơ hội chính trị, mất dân chủ sẽ dần dần làm cho bộ mặt dân chủ xã hội chủ nghĩa của Việt Nam sáng lên trong lòng bầu bạn trên thế giới.
Thực hiện dân chủ phải đi đôi với việc chấp hành nghiêm chỉnh pháp luật của Nhà nước. Luật pháp của Nhà nước bảo đảm cho việc thực hiện quyền dân chủ của nhân dân. Sống và làm việc theo pháp luật chính là cơ sở pháp lý bảo đảm quyền tự do dân chủ của nhân dân. 

Năm 1949, Chủ tịch Hồ Chí Minh viết bài: Dân vận. Người khẳng định: "Nước ta là nước dân chủ”. Nội dung của một nước dân chủ là: 
"Bao nhiêu lợi ích đều vì dân. 
Bao nhiêu quyền hạn đều của dân. 
Công việc đổi mới, xây dựng là trách nhiệm của dân. 
Sự nghiệp kháng chiến, kiến quốc là công việc của dân. 
Chính quyền từ xã đến Chính phủ Trung ương do dân cử ra. 
Đoàn thể từ Trung ương đến xã do dân tổ chức nên. 
Nói tóm lại, quyền hành và lực lượng đều ở nơi dân". 

Trong quá trình hoàn thiện nền dân chủ xã hội chủ nghĩa, nhân dân ta đang thực hiện lời giáo huấn của Người. 

27 nhận xét

12:50 6 tháng 12, 2014 Reply

Hiện nay chiêu bài dân chủ là một trong những chiêu bai mà đế quốc mỹ và các nước phương tây thường xuyên sử dụng để gây tác động, can thiệp vào công việc nội bộ của các nước nhỏ, trong đó có việt nam , nhưng chúng không biết là nền dân chủ tư sản nó hoàn toàn khác với nền dân chủ xã hội chủ nghĩa, nếu cứ áp đăt như thế là không được, nó chỉ gây nên những mâu thuẫn trong lòng mỗi xã hội thôi

14:16 6 tháng 12, 2014 Reply

Dân chủ xã hội chủ nghĩa là bản chất của chế độ xã hội mới - xã hội xã hội chủ nghĩa. Xây dựng nền dân chủ xã hội chủ nghĩa là một trong những nhiệm vụ lâu dài và trọng yếu, bảo đảm tất cả quyền lực thuộc về nhân dân. Muốn vậy, vấn đề trung tâm là phải xây dựng, hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa thực sự của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân. Nhà nước pháp quyền không phải cái riêng có của chủ nghĩa tư bản. Chủ nghĩa xã hội cũng cần thực hiện nhà nước pháp quyền. Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa khác về bản chất với nhà nước pháp quyền tư sản ở chỗ: pháp quyền dưới chủ nghĩa tư bản thực chất là công cụ của giai cấp tư sản để thống trị và bóc lột giai cấp công nhân và nhân dân lao động; pháp quyền dưới chủ nghĩa xã hội là công cụ thể hiện và thực hiện quyền làm chủ của nhân dân. Nhà nước pháp quyền quản lý xã hội bằng pháp luật và các công cụ khác, nhưng việc sử dụng bất cứ công cụ nào cũng phải trong khuôn khổ pháp luật. Thông qua thực thi pháp luật, nhà nước thể hiện nhân dân là chủ thể của quyền lực chính trị, thực hiện chuyên chính với mọi hành động xâm phạm lợi ích của Tổ quốc và nhân dân.

14:22 6 tháng 12, 2014 Reply

Ðể tiến lên chủ nghĩa xã hội, thực hiện thắng lợi sự nghiệp CNH, HÐH đất nước, mở rộng hội nhập quốc tế, phát triển bền vững, thực hiện thành công mục tiêu: Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh của Ðảng đề ra, chúng ta phải coi trọng phát triển nền dân chủ xã hội chủ nghĩa vì nó là một mục tiêu cơ bản của quá trình xây dựng chủ nghĩa xã hội. Ðến lượt nó, nền dân chủ xã hội chủ nghĩa được phát triển và hoàn thiện lại trở thành động lực mạnh mẽ thúc đẩy xã hội không ngừng phát triển. Chủ nghĩa xã hội ở nước ta từ chỗ chưa chín muồi đến chín muồi, từ chỗ chưa hoàn thiện đến hoàn thiện, từ chỗ chưa phát triển đến phát triển. Quá trình này cần có thời gian và môi trường ổn định, đặc biệt là ổn định chính trị, nếu không có sự ổn định thì không thể làm được việc gì. Muốn duy trì ổn định xã hội để tiến lên phải phát triển dân chủ xã hội chủ nghĩa và lấy đó làm động lực thúc đẩy sự phát triển toàn diện xã hội.

14:37 6 tháng 12, 2014 Reply

Xã hội dân sự thực ra nó rất tốt đẹp, nó hòa giải con người bằng những quy chuẩn của dân sự, và không hề có cái ý đồ âm mưu gọi là phe phái hội nhóm chính trị, tranh giành đối lập mà nó chỉ có đếm đến cho nhân dân một cái nhìn khách quan hơn về xã hội, nhưng mà ở VN thì có nhiều hội nhóm đang lợi dụng các vấn đề đó để thành lập các hội nhóm chính trị để đấu tranh đòi giành chính trị với đảng cộng sản

15:27 6 tháng 12, 2014 Reply

Nếu đã là dân chủ thì nó không có sự khác biệt, đó là cuộc sống mà ai cũng bình đẳng như nhau. Người dân được nói lên tiếng nói của mình. Nhưng thực sự thì ở tư sản có dân chủ hay không? Hay chỉ có giai cấp tư sản mới có tiếng nói, còn giai cấp công nhân, tầng lớp nghèo khó thì chỉ biết làm công cho họ thôi?

15:33 6 tháng 12, 2014 Reply

Ở các nước tư bản cũng có dân chủ sao? Dân chủ ở đó định nghĩa như thế nào vậy? Người dân có dám nói lên những thứ mình thấy, mình nghe được hay không? Có ai dám nói rằng các vị tổng thống Hoa Kỳ thế này thế kia khi họ mắc sai lầm không? Thế dân chủ ở đó là gì vậy?

15:40 6 tháng 12, 2014 Reply

Nước ta đang trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đai hóa đất nước, hướng tới mục tiêu đưa nước ta trở thành một nước văn mình giàu đẹp, xã hội công bằng dân chủ văn minh. Thế nhưng hiện nay có những kẻ đang cố tình xuyên tạc, nói xấu chủ trương đường lối của đảng, nhằm chống phá đất nước. Bọn này cần phải được trừng trị thẳng tay

15:51 6 tháng 12, 2014 Reply

Đúng là trên mạng hiện nay xuất hiện nhiều kẻ tự xưng là đại diện cho nền dân chủ, nhân quyền, nhưng chẳng hiểu là chúng là kẻ nào và từ đâu đến cả. Không biết chúng có còn hiểu dân chủ, nhân quyền là gì không mà lại tự xưng như vậy nhỉ?

16:00 6 tháng 12, 2014 Reply

Sự khác nhau duy nhất đó là ở chế độ tư bản chủ nghĩa thì chỉ có dân chủ giữa giai cấp tư sản với nhau, còn với các giai cấp, tầng lớp khác thì lại không có điều này. Trong khi ở chế độ xã hội chủ nghĩa thì mọi người đều như nhau, từ lãnh đạo đến nhân dân đều bình đẳng như nhau mà thôi

Nặc danh
20:13 6 tháng 12, 2014 Reply

Sự hình thành và phát triển nền dân chủ xã hội chủ nghĩa là một quá trình khách quan do nhiều yếu tố xác định. Sự bình đẳng, công bằng xã hội, tự do cá nhân và quyền lực nhân dân là mục đích có tính chất lịch sử của nền dân chủ xã hội chủ nghĩa.

Nặc danh
20:15 6 tháng 12, 2014 Reply

Cái cốt lõi của nền dân chủ xã hội chủ nghĩa đã được xác định, đó là quyền lực của nhân dân. Tất cả các công dân đều có quyền tham gia vào công việc của nhà nước.

Nặc danh
20:17 6 tháng 12, 2014 Reply

Dân chủ xã hội chủ nghĩa đồng nghĩa với tính chủ động sáng tạo của quần chúng nhân dân hết sức rộng rãi. Hệ thống dân chủ của chủ nghĩa xã hội xây dựng trên những điều kiện mới của sự phát triển lực lượng sản xuất và quan hệ sản xuất

Nặc danh
20:18 6 tháng 12, 2014 Reply

Dưới chế độ xã hội chủ nghĩa, những hình thức dân chủ trực tiếp khác nhau cũng được phát triển rộng rãi, biểu hiện trong những hoạt động của các tổ chức xã hội. Nhà nước xã hội chủ nghĩa tạo cho công dân những khả năng rộng rãi để tự do bày tỏ nguyện vọng và trình bày những ý kiến của mình về những vấn đề thuộc về đời sống xã hội.

Nặc danh
20:19 6 tháng 12, 2014 Reply

Nền dân chủ xã hội chủ nghĩa tuyên bố bảo đảm những quyền xã hội của công dân, quyền đi lại, lao động, nghỉ ngơi, học hành, quyền tham gia vào những vấn đề chính trị, xã hội. Lực lượng chủ đạo của toàn bộ quá trình phát triển nền dân chủ xã hội chủ nghĩa là Đảng Cộng sản.

Nặc danh
20:30 6 tháng 12, 2014 Reply

Việt Nam đang từng bước khắc phục những hiện tượng vi phạm dân chủ ở cơ sở; làm rõ cơ sở lý luận dân chủ xã hội chủ nghĩa trong điều kiện một đảng cầm quyền và nhiều đoàn thể nhân dân. Đẩy lùi được những hiện tượng quan liêu, tham nhũng, cơ hội chính trị, mất dân chủ sẽ dần dần làm cho bộ mặt dân chủ xã hội chủ .

20:33 6 tháng 12, 2014 Reply

Nội dung của một nước dân chủ là: "Bao nhiêu lợi ích đều vì dân. Bao nhiêu quyền hạn đều của dân. Công việc đổi mới, xây dựng là trách nhiệm của dân. Sự nghiệp kháng chiến, kiến quốc là công việc của dân. Chính quyền từ xã đến Chính phủ Trung ương do dân cử ra. Đoàn thể từ Trung ương đến xã do dân tổ chức nên. Nói tóm lại, quyền hành và lực lượng đều ở nơi dân". Trong quá trình hoàn thiện nền dân chủ xã hội chủ nghĩa, nhân dân ta đang thực hiện lời giáo huấn của Người.

22:16 6 tháng 12, 2014 Reply

Nền dân chủ Việt Nam là nền dân chủ xã hội chủ nghĩa. Nhà nước của dân, do dân và vì dân. Quốc hội thay mặt nhân dân gửi tới Đảng và Nhà nước những ý kiến, quan điểm của mình

07:53 7 tháng 12, 2014 Reply

thực tế thì những cái gọi là dân chủ mà hiện này có một số kẻ đang lên tiếng đó . đều chỉ là những luận điệu nhằm hướng đến vấn đề chính trị mà bọn thế lực bên ngoài đang nhắm đến để tác động vào nhà nước ta mà thôi chứ không có cái khái niệm dân chủ kiểu phương tây vớ vẩn đó gì cả

08:15 7 tháng 12, 2014 Reply

chúng ta phải biết là dân chủ nhân quyền thực thụ là dân chủ nhân quyền phải thể hiện được cái quyền tự do dân chủ thực sự khiến cho người dân được bình yên ấm no hạnh phúc chứ không phải là cái thứ dân chủ mà cuộc sống của người dân không được bình yên như Mỹ . lúc nào cũng nơm nớp sợ hãi bởi cái tự do quá thái của chúng

08:58 7 tháng 12, 2014 Reply

thực tế mà nói thì những người luôn nói là đâu tranh vì dân chủ đó lại luôn ăn bám vào Mỹ để dựa vào đó để chống đối mà thôi. bỏi thực chất mà nói thì nhân quyền ở Mỹ có ra gì đâu mà nói được chuyện của Việt Nam chứ . đúng là quá vớ vẩn cho những luận điệu của chúng

15:15 7 tháng 12, 2014 Reply

Chẳng cần nói đâu xa hãy nhìn vào nền dân chủ của thiên đường của xã hội tư sản trong những ngày gần đây chúng ta thấy được sự khác nhau trong hai nền dân chủ, sự thật về cái gọi là nền dân chủ tư sản. cái mác mà những người luôn rêu rao cho nền dân chủ tư sản. Nạn phân biệt chủng tộc, những mâu thuẫn bất công tồn tại,...ngay trong lòng xã hội tư sản. Vậy ưu điểm của chúng ở đâu khi vẫn còn nhiều điều bất công như thế!

12:22 9 tháng 12, 2014 Reply

vấn đề dân chủ nhân quyền đó là con bài muôn thủa mà đám rận chủ vin vào đó để nói xấu nước ta mà thôi. thực chất bọn chúng hiểu được sự khác nhau đó , chế độ khác nhau đương nhiên quan niệm về vấn đề có sự khác nhau . quan trọng là quyền con người vẫn được đảm bảo , như vậy là đủ rồi . không biết đám rận chúng còn mong chờ điều gì nữa đây

Nặc danh
12:36 9 tháng 12, 2014 Reply

những cái gì là lí thuyết thì luôn tốt đẹp mà . chúng ta hãy nhìn vào thực tế để đánh giá về vấn đề này rõ hơn .tác giả bài viết đã phân tích rất chi tiết để thấy được phần nào sự giả dối trong việc thực hiện quyền dân chủ ở các nước tư bản . nó chỉ là một sự hào nhoáng của giới thượng lưu khá giả chứ nó không hề có đối với người dân nghèo. như vậy có thực sự được coi là dân chủ nhân quyền chăng?

09:28 11 tháng 12, 2014 Reply

Phải qua rất nhiều hiện tượng mới nhìn thấy được bản chất, nền dân chủ của TBCN cũng như vậy, thường xuyên biến đổi để hợp lý hoá ý đồ của những người cầm quyền, mị dân

18:43 14 tháng 12, 2014 Reply

d

18:51 14 tháng 12, 2014 Reply

Xã hội dân sự theo tôi nghĩ là một khái niệm thể hiện sự tự do, tự do đóng góp ý kiến trong xã hội. Nhưng nhiều cá nhân có lẽ đang giựa giẫm vào quá đà hay nói cách khác lợi dụng nó. Để ý kỹ, nó luôn mang hơi hướng của phương tây mà những cái đó chả bao giờ áp dụng ở VN được

18:53 14 tháng 12, 2014 Reply

Nó có những cái hay của nó, không thể khẳng định hết tư sản là xấu được. Nhưng phải thừa nhận chắc chắn một điều là TBCN không thể thực hiện được ở VN. Nếu nó xảy ra, VN sẽ là sân sau của các nước đế quốc khác, chịu sự chi phối mà thôi.

Đăng nhận xét

Cám ơn đã đọc bài viết!
- Mọi thắc mắc, gợi ý hoặc bình luận xin chia sẻ bên dưới hoặc Gửi thư hay Báo lỗi
- Hãy viết bằng tiếng Việt có dấu để mọi người dễ đọc hơn!
- Chèn link bằng thẻ: <a href="Link" rel="nofollow">Tên</a>
- Tạo chữ <b>đậm</b> <i>Ngiêng</i>
Thank You!