02/02/2015

CẢNH GIÁC VỚI CHIÊU SÁCH NGOẠI GIAO NHÂN QUYỀN

Tác giả: Unknown viết lúc 02/02/2015 | 2.2.15


Trong những thập kỷ gần đây, vấn đề nhân quyền ngày càng lộ diện như một bộ phận luôn được đặt ở vị trí trung tâm của chiến lược đối ngoại thời hậu “chiến tranh lạnh” của Mỹ và phương Tây. Chính quyền Mỹ đã, đang và tiếp tục tìm mọi cách để áp đặt những “giá trị nhân quyền Mỹ” trên phạm vi toàn cầu. Trong chiến lược “diễn biến hòa bình”, Mỹ trương ngọn cờ “bảo vệ nhân quyền” để tạo cớ can thiệp vào công việc nội bộ của các nước khác và áp dụng chính sách “ngoại giao nhân quyền”, thuyết “Nhân quyển cao hơn chủ quyền”, “Nhân quyền không có biên giới quốc gia”, là những thủ đoạn xảo quyệt và nguy hiểm để chông các nước xã hội chủ nghĩa nói chung và Việt Nam nói riêng.

“Ngoại giao nhân quyền” trong chiến lược “diễn biến hòa bình” chống phá Việt Nam

“Ngoại giao nhân quyền” là một thuật ngữ dùng để chỉ chính sách ngoại giao của Mỹ, xuất hiện lần đầu tiên trong cuốn sách Ngoại giao nhân quyền, xuất bản tại Mỹ năm 1966 của Xanhđavít D.Niuxơn, Phó Quốc vụ khanh Mỹ. Trong đó nêu rõ vấn đề nhân quyền là hòn đá tảng trong các mối quan hệ đối ngoại của Mỹ. Từ khi Mỹ tuyên bố bình thường hóa quan hệ với Việt Nam đến nay, “ngoại giao nhân quvền” vẫn là một trong những chính sách cơ bản mà Mỹ áp dụng đối với Việt Nam.

Tuy nhiên, hoạt động ngoại giao nhân quyền của Mỹ đã có từ những năm đầu thế kỷ XX, vối “chính sách chiếc gậy”“ngoại giao đồng tiền”. Sau Chiến tranh thế giối thứ hai, Mỹ và các nước phương Tây ra sức sử dụng vâ'n đề nhân quyền để công kích, bôi nhọ Liên Xô và các nước xã hội chủ nghĩa. Dưới thời Tổng thống Đ.Đ.Aixenhao, hằng năm Mỹ tổ chức nhiều hoạt động kích động nhân dân các nước Đông Âu nổi dậy đòi “nhân quyền” và “tự do”, với cái gọi là “tuần lễ các nước bị nô dịch”. Năm 1961, Tổng thông Kennơđi tuyên bố: “hòa bình về căn bản là vấn đề nhân quvền”“phải lợi dụng triệt để vấn đề nhân quyền để phát huy ảnh hưởng đạo lý” (kiểu Mỹ). Năm 1974, Quốc hội Mỹ đã bổ sung Điểu 502B và 116 vào Dự luật Viện trợ, trong đó có điều khoản quy định bất cứ chính phủ nào vi phạm nhân quyền thì Mỹ sẽ không cấp viện trợ kinh tế, an ninh, quân sự. Năm 1975, Chính phủ Mỹ thành lập “ủy ban nhân quyền” và tuyên bố nhân quyền trở thành “vấn đề bức thiết nhất của thời đại chúng ta”. Sau khi Tổng thống G.Catơ lên cầm quyền (1977), “ngoại giao nhân quyền” đã chính thức trở thành một quốc sách trong chính sách đối ngoại của Mỹ từ đó đến nay.

Trong thời kỳ Chiến tranh lạnh. Liên Xô và các nước xã hội chủ nghĩa ở Đông Âu đã trở thành trọng điểm thực hiện chính sách “ngoại giao nhân quyền” của Mỹ. Sự tác động nguy hiểm của “ngoại giao nhân quyền” đã đẩy nhanh hơn quá trình đổ vỡ cục diện Chiến tranh lạnh mà đặc trưng là tranh giành quyền bá chủ Mỹ - Xô và sự đối kháng Đông - Tây; đồng thời, tác động quan trọng vào sự sụp đổ và tan rã nhanh chóng chế độ và Nhà nước xã hội chủ nghĩa ở Liên Xô và các nước Đông Âu. Sau khi đạt được mục đích xóa bỏ chế độ xã hội chủ nghĩa ở các nước trên, Mỹ và một số nước phương Tây công khai coi “ngoại giao nhân quyền” là một mũi tiến công phi quân sự đế thực hiện “diễn biến hòa bình” đối với các nước xã hội chủ nghĩa còn lại và chuyển hóa lật đổ chính quyền sở tại các nước khác mà họ cho là “vi phạm lợi ích” của Mỹ.

Đối với Việt Nam, ngay sau thất bại trong cuộc chiến tranh xâm lược nước ta tháng 4-1975, Mỹ đã dựng lên “vấn đề nhân quyền” bằng âm mưu bịa đặt cực kỳ nham hiểm rằng sẽ có một cuộc “trả thù tắm máu của cộng sản”. Sau thất bại trong âm mưu đó, Mỹ lại dựng lên “vấn đề thuyền nhân”, trắng trợn vu cáo chính sách của Nhà nước ta trong vấn đề tỵ nạn chính trị của người Việt Nam đã cộng tác với chế độ cũ. Tiếp đó, Mỹ và một số nước phương Tây lại rùm beng lên án Việt Nam ngăn cản, không hợp tác vối Mỹ trong việc giải quyết vấn đề tù binh chiến tranh và người Mỹ mất tích trong chiến tranh (vấn đề POW/MIA). Năm 1979, lấy cố Việt Nam đưa quân đội vào Campuchia, Mỹ và một sô' nước Đồng minh đã dùng ngón đòn sở trường của “ngoại giao nhân quyền” là thực hiện triệt để chiến dịch phong tỏa về kinh tế và cô lập về ngoại giao chống Việt Nam. Mỹ đã vận động Ngân hàng Thế giới (WB), Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) và Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) không cho Việt Nam vay tiền. Mỹ thực hiện luật cấm vận vối Việt Nam; thông qua Dự luật về vấn đề nhân quyền và dân chủ tại Việt Nam, trong đó nhấn mạnh đòi Việt Nam phải “tôn trọng quyền con ngưòi”, thúc đẩy “tự do hóa chính trị”, Mỹ “ủng hộ quá trình cải cách dân chủ phi bạo lực ỏ Việt Nam”...

Ngày 11-7-1995, Tổng thông B.Clintơn tuyên bố Hoa Kỳ chính thức bình thường hóa quan hệ với Việt Nam. Nhưng nội dung, bản chất của “ngoại giao nhân quyền” trong chiến lược “diễn biến hòa bình” chống Việt Nam vẫn không đổi; nếu có thay đổi chỉ về thủ đoạn tiến hành. Tổng thông B.Clintơn tuyên bố việc bình thường hóa và tăng cường các cuộc tiếp xúc giữa người Mỹ và người Việt Nam “sẽ thúc đẩy sự nghiệp tự do ở Việt Nam như đã từng diễn ra ở Đông Ãu và Liên Xô trước đây”. Trong tuyên bố chính thức đề nghị Quốc hội Hoa Kỳ phê chuẩn Hiệp định Thương mại Việt Nam - Hoa Kỳ, Tổng thông G.Busơ trắng trợn khẳng định: "sẽ tiếp tục thúc đẩy để có những cải thiện về thành tích nhân quyền và tự do tôn giáo tổng thể ỏ Việt Nam”.

Trong nhiều năm qua, các thế lực thù địch phương Tây đã triệt để sử dụng chính sách “ngoại giao nhân quyền” để chống phá Việt Nam. Họ còn kích động và khơi dậy sự phản kháng mà lâu nay đã được giải tỏa trong số những người trước đây đã cộng tác với chế độ cũ hiện đang ở lại Việt Nam. Thủ đoạn “ngoại giao nhân quyền” của họ áp dụng tại Việt Nam cũng không có gì khác nhiều so với những thủ đoạn mà họ đã áp dụng ở Liên Xô và các nước Đông Âu; chỉ có khác ở chỗ: họ công khai nói rõ mục đích không những cho nhân dân Việt Nam mà cho cả toàn thế giới biết, họ sẵn sàng lật đổ sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, lật đổ Nhà nước xã hội chủ nghĩa Việt Nam, buộc Việt Nam phải đi theo con đường đã diễn ra ở Đông Âu và Liên Xô trước đây.

Hiện nay, công cuộc đổi mối đất nước ta đã diễn ra được 25 năm, đất nước đã đạt được nhiều thành tựu to lốn và toàn diện trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội. Quan hệ của Việt Nam vối các nưốc và các tổ chức quốc tế ngày càng được mở rộng; uy tín của nước ta trên trường quốc tế ngày càng nâng cao. Sự phát triển đất nước được mỗi người dân Việt Nam ở trong nước cũng như đồng bào ta đang làm ăn sinh sông ỏ nước ngoài cảm nhận sâu sắc, bạn bè quốc tế khâm phục, kể cả không ít những người trước đây đi theo hàng ngũ kẻ thù chống lại cách mạng cũng phải thừa nhận. Nhưng các thế lực thù địch càng thêm hằn học và ráo riết thực hiện chiến lược “diễn biến hòa bình” kết hợp với bạo loạn lật đổ, trong đó “ngoại giao nhân quyền” luôn được coi là một trọng tâm hoạt động chống phá của địch.

Âm mưu và mục tiêu “ngoại giao nhân quyền” trong chiến lược “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch chống phá nước ta hiện nay là áp đặt “giá trị nhân quyền” và tự do dân chủ (kiểu Mỹ), nhằm thay đổi cơ cấu kinh tế và chế độ xã hội chủ nghĩa mà Đảng, Bác Hồ và nhân dân ta đã lựa chọn.

Những thủ đoạn “ngoại giao nhân quyền” trong chiến lược “diễn biến hòa bình” của Mỹ hiện nay được tiến hành vừa ngấm ngầm, tinh vi, xảo quyệt, vừa công khai, trắng trợn. Các thế lực thù địch kết hợp chặt chẽ cả lực lượng bên ngoài và bên trong, tận dụng triệt để tất cả các phương tiện, các tình huống, các hình thức, biện pháp để phá hoại sự nghiệp cách mạng nước ta; có thể nhận dạng các thủ đoạn đó như sau:

Triệt để sử dụng các hình thức, phương tiện tuyên truyền để hỗ trợ cho chính sách “ngoại giao nhân quyền” trong chiến lược “diễn biến hòa bình” chống Việt Nam. Từ thòi kỳ Chiến tranh lạnh đến nay, Mỹ rất chú trọng sử dụng các phương tiện truyền thông để chống lại các nước xã hội chủ nghĩa và các nước thế giới thứ ba. Tổng thống Mỹ Đ.Đ.Aixenhao từng tuyên bố: “Chi một đôla cho tuyên truyền bằng chi năm đôla cho quốc phòng”. Những năm qua, Mỹ và các nước phương Tây triệt để thực hiện phương châm tuyên truyền đó trong thực thi chính sách “ngoại giao nhân quyền” chống Việt Nam và một số nước khác. Mỹ đặc biệt chú trọng tài trợ và huy động sử dụng hơn 60 nhà xuất bản ở một sô' nước sở tại, xuất bản hàng trăm tờ báo bằng tiếng Việt có nội dung chông Việt Nam, trong sô' đó có hàng chục tờ báo rất phản động; hớn 40 đài phát thanh, có những đài phát thanh dung híỢng phát sóng bằng tiếng Việt Nam rất cao như: “Đài châu Á tự do”, “Đài Chân trời mói”... Các thê lực thù địch còn tận dụng tối đa những hình thức, cách thức mà chúng cho là “khách quan”, “khoa học” như: Hội thảo, diễn đàn quốc tế, mạng internet, báo điện tử, các trang website, hình thức phổ biến thông tin bằng “phiếu cung cấp thông tin” (Alert), viết “thư góp ý”, viết “hồi ký”... để kích động các vấn đề nhân quyền, dân chủ, tự do tôn giáo; xuyên tạc đường lối, quan điểm, chính sách của Đảng, Nhà nước; thúc đẩy “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”“xâm lăng văn hóa”, hòng đẩy nhanh sự sụp đổ chế độ xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam.

Núp dưới danh nghĩa “bảo vệ nhân quyền” để giúp đỡ, tài trợ cho những tổ chức, phần tử đòi “nhân quyền”“những người bất đồng chính kiến”. Đó là một nội dung quan trọng của chính sách “ngoại giao nhân quyền” do Mỹ tiến hành trong chiến lược “diễn biến hòa bình” ở nước ta hiện nay.

Tại Hội nghị thường niên của Liên hợp quốc về vấn đề nhân quyền, Mỹ và đại diện một số nước phương Tây vẫn đưa ra những luận điệu cũ rích lốn tiếng đòi xếp Việt Nam vào nhóm nưốc vi phạm nghiêm trọng nhân quyền trên thê giói. Họ còn áp đặt lấy ngày 11-5 hằng năm là “Ngày nhân quyền cho Việt Nam”(!). Núp dưới danh nghĩa “bảo vệ nhân quyền”, từ năm 2001 đến nay, hằng năm Mỹ tự cho mình cái quyền đánh giá tình hình nhân quyền các nước và ra “Đạo luật nhân quyền Việt Nam”.

Để thực thi chính sách “ngoại giao nhân quyền” trong chiến lược “diễn biến hòa bình”, Mỹ đã tích cực giúp đỡ, tài trợ và thao túng hoạt động hàng trăm tổ chức ở nước ngoài, điển hình như: Tổ chức văn hóa - chính trị do Giàng Chá Nhìa đứng đầu; tổ chức của giới trí thức Mông hải ngoại do Yang Dao đứng đầu; tổ chức tôn giáo - chính trị do Vàng Trứ Trổi và Vàng Trứ Kùng đứng đầu. Trên đất Mỹ, chúng lập ra “Trung tâm bảo tồn văn hóa ngưòi Mông”, “Trung tâm chim én đưa tin”, “Hiệp hội Khmer Crôm thế giới”, “Uỷ ban mặt trận dân tộc FULRO”, “Hội ngưòi Thượng Đề Ga”, “Hội những người miền núi”, “Hội bảo vệ nhân quyền ngưòi Thượng”... gần đây là các tổ chức phản động: “Việt Tân”, “Đảng nhân dân hành động” ở Mỹ, “Tập hợp dân chủ đa nguyên” ở Pháp, “ủy ban bảo vệ người lao động Việt Nam” ở Ba Lan... Thông qua những tổ chức này, các thế lực thù địch đã chuyển về Việt Nam nhiều tài liệu có nội dung chống đối, phá hoại đường lối, quan điểm, lý luận và chính sách của Đảng, Nhà nước ta về đại đoàn kết dân tộc, kích động một số đồng bào dân tộc thiểu số ở trong nước đòi “ly khai”, “tự trị” dân tộc.

Lợi dụng các tổ chức tôn giáo, tổ chức phi chính phủ (NGO) và tập hợp đồng minh ở phương Tây để chống phá Việt Nam là thủ đoạn cố hữu của “ngoại giao nhân quyền” trong chiến lược “diễn biến hòa bình”.

Mỹ không những trực tiếp hoặc gián tiếp chỉ đạo lập ra và tài trợ cho các tổ chức phản động người Việt lưu vong ở hải ngoại ráo riết tuyên truyền, xuyên tạc tình hình nhân quyền, tôn giáo, tự do dân chủ ở Việt Nam, mà còn lợi dụng các tổ chức diễn đàn tôn giáo quốc tế trong thực thi chính sách “ngoại giao nhân quyền”. Với việc thành lập “Uỷ ban tự do tôn giáo quốc tế Hoa Kỳ” và sự ra đời cái gọi là “Đạo luật tự do tôn giáo quốc tế” (HR-2431), các thế lực hiếu chiến tự cho mình quyền phán quyết “Việt Nam là một trong số các nước cần phải giám sát chặt chẽ vì chính quyền có nhiều vi phạm vể tự do tôn giáo”. Thông qua Quỹ Ted Tunner (Hãng truyền hình CNN tài trợ) và “Hội nghị thượng đỉnh Tôn giáo thế giới” do Liên hợp quốc tổ chức, Mỹ mời bọn phản động cực đoan trong tôn giáo Việt Nam ở hải ngoại đến dự, lợi dụng diễn đàn đó để công khai vu cáo, xuyên tạc đường lối, quan điểm, chính sách về tôn giáo của Đảng, Nhà nước ta và tình hình tôn giáo ở Việt Nam hiện nay.

Mỹ rất chú trọng lợi dụng hoạt động của một số tổ chức phi chính phủ (NGO) ở nước ngoài vào các mục đích chính trị, can thiệp công việc nội bộ, xâm hại an ninh và chủ quyền của Việt Nam. Đặc biệt, thông qua việc hợp tác, đầu tư, tài trợ cho các chương trình, dự án để tìm hiểu, nghiên cứu lịch sử phát triển, phong tục, tập quán... phục vụ ý đồ móc nối, tuyển lựa, cài cắm người, thu thập tin tức, kết hợp với tăng cường tuyên truyền, tác động “giá trị dân chủ, nhân quyền” theo quan niệm của Mỹ và phương Tây vào Việt Nam. Mỹ còn tập hợp một số nước Đồng minh ở phương Tây, một số tổ chức quốc tế thông qua con đường “ngoại giao nhân quyền” để chống Việt Nam rất quyết liệt, nhất là về lĩnh vực nhân quyền, dân chủ, dân tộc, tự do tôn giáo.

Rõ ràng là, âm mưu và thủ đoạn “ngoại giao nhân quyền” của Mỹ trong chiến lược “diễn biến hòa bình” chống phá sự nghiệp cách mạng của nhân dân ta là vô cùng thâm độc và nguy hiểm. Sau khi bình thường hóa quan hệ với Việt Nam, Mỹ không những chủ trương tiếp tục mà còn đẩy mạnh “ngoại giao nhân quyền” với cấp độ và cường độ ngày càng cao. Chính sách “ngoại giao nhân quyền” của Mỹ còn lấn át các công việc quốc tê của Liên hợp quốc. Bản chất “ngoại giao nhân quyển” của Mỹ đi ngược với tinh thần cơ bản của Công ước quốc tế về nhân quyền hiện nay. Thậm chí, chính quyền Mỹ đã và đang đẩy mạnh thực thi luận thuyết phản động: “Nhân quyển cao hơn chủ quvền”, “Nhân quyền không có biên giới quốc gia", để tìm cớ can thiệp vào công việc nội bộ các nước khác dưới chiêu bài “can thiệp nhân đạo”.

24 nhận xét

16:30 2 tháng 2, 2015 Reply

Vấn đề nhân quyền thì là vấn đề nóng rồi, nhưng việt nam không có gì vi phạm nhân quyền cả, chỉ có mỹ, những kẻ gây ra những cuộc chiến tranh trên khắp thế giới gây ra biết bao nhiêu tội ác, đó mới gọi là nhân quyền, mỹ mở mồm ra nói nhân quyền thì không khác nào chúng đang tự vả vào mặt mình nữa, mỹ không có quyền nói đến nhân quyền đối với Việt Nam

17:18 2 tháng 2, 2015 Reply

Nhân quyền thì là vấn đề quan trọng số một hiện nay rồi, đảng nhà nước ta luôn quan tâm đến vấn đề nhân quyền này, còn nhớ nước ta bầu vào hội đồng nhân quyền với số phiếu cao nhất, chứng tỏ một điều nền nhân quyền của việt nam rất tốt, qua sự việt này nó như 1 gáo nước lạnh dội vào mặt những nước nào cho rằng việt nam không có nhân quyền.

17:35 2 tháng 2, 2015 Reply

Nhân quyền thì việt nam có thể tự tin khẳng định với thế giới là viêt nam có thừa nhân quyền nhé, nền nhân quyền này nó thể hiện ở nhiều lĩnh vực, người dân có cuộc sống ấm no hạnh phúc, tin tưởng vào đảng vào chế độ, đất nước thì ổn định, Việt Nam đúng là một đất nước đáng sống, nên chiêu bài thúc đẩy nhân quyền của bọn xấu thì đã lỗi thời rồi, không phù hợp với việt nam đâu nhé

19:53 2 tháng 2, 2015 Reply

Nhân quyền gì chứ.nhắc đi nhắc lại nhiều thế không biết...Nhân quyền như Việt Nam chúng ta tôi thấy là hơn cả mấy cái nước tự nhận là cái nôi của nhân quyền đấy >Việt Nam xuất phát từ cuộc sống công bằng của nhân dân của con người , vì cuộc sống con người giá trị dân tộc mà đi lên chứ đâu phải là tự dưng mà có được như ngày hôm nay...tất cả những gì VN chúng ta đã trải qua cũng đều tìm đến cho con người VN một cuộc sống tốt tự do hạnh phúc hơn đó thôi

20:57 2 tháng 2, 2015 Reply

Nhân quyền chỉ là cái cớ để cho chúng lợi dụng phá hoại chúng ta mà thôi chứ bản chất của chúng đâu có được hơn chúng ta đâu chứ.Mỹ là một trong những kẻ dùng thủ đoạn bảo vệ nhân quyền để can thiệp vào các nước khác thế nhưng chính chúng là những kẻ không tôn trọng nhân quyền gì cả...chúng chỉ là mượn cớ nhân quyền để đi thực hiện âm mưu đen tối của chúng đối với đất nước của chúng thôi

21:11 2 tháng 2, 2015 Reply

Cho dù nước Mỹ hay nhiều nước khác trên thế giới với tham vọng bá quyền từ chủ nghĩa tư bản của mình luôn coi việc phổ biến giá trị buộc nước khác phụ thuộc mình là một ưu tiên hàng đầu trong chính sách ngoại giao của mình thì việc họ đi kèm những yêu trong quan hệ đối ngoại là điều dễ hiểu. Tuy nhiên cần phải luôn cảnh giác trong môi trường hội nhập nhưng đầy thách thức!

13:55 3 tháng 2, 2015 Reply

Khi chiến tranh kết thúc, VN với mỹ thế như nước với lửa, VN thì yếu hơn "đóng cửa không tiếp khách". Đến thời điểm đổi mới đói quá mới ra chơi với thế giới, lúc đó mỹ cũng có những thay đổi trong đối sách với VN, không phải công khai đấu đá nữa mà chơi cái bài cao tay hơn là diến biễn hòa bình thông qua ngoại giao để từng bước lật đổ chế độ ta. Rất nguy hiểm

14:00 3 tháng 2, 2015 Reply

Đối với chúng, nhân quyền của mỹ là thanh gươm đi đầu trong việc chĩa vào các nước bé, những nước mà chúng ngắm vào để tạo ra sự lệ thuộc vào nó. Ở hầu hết các quốc gia đó đều có tay chân chúng dựng lên như những "nhà truyền giáo" truyền bá cái học thuyết vớ vẩn của nó. Ở VN gọi là "rân chủ"

15:49 3 tháng 2, 2015 Reply

Ngoại giao là con đường các quốc gia thể hiện những chính sách của mình đối với các nước khác thông qua ảnh hưởng một cái gì đấy. Những gì mỹ mang lại cho ta có thể là miếng mồi béo bở nhưng nhiều cocain gây nghiện và cuối cùng cái giá phải trả của chúng ta để đáp lại những gì nó cho là lệ thuộc nó. Cực kỳ nguy hiểm cho nên ngoại giao là phải tỉnh táo

22:56 5 tháng 2, 2015 Reply

Ở chính cái nôi của "nhân quyền" như nước Mỹ mà đâu đó chúng ta vẫn có thể bắt gặp những hình ảnh "vi phạm quyền con người" một cách trầm trọng. Chẳng cần tung hô cái khẩu hiệu nhân quyền kia là gì, chỉ cần người Việt Nam chung sống với nhau trên lãnh thổ Việt Nam biết yêu thương, đùm bọc, giúp đỡ lẫn nhau thì ắt hẳn sẽ văn minh chẳng kém một quốc gia nhân quyền nào.

09:11 12 tháng 2, 2015 Reply

Chính sách Ngoại giao nhân quyền của đế quốc Mỹ là một chính sách cực ki nguy hiểm mà chúng ta cần phải hết sức cảnh giác. TÍnh nguy hiểm của nó đã được chứng minh trong lịch sử khi nó đã góp phần làm sụp đổ chế độ xã hội chủ nghĩa ở Liên XÔ và ĐÔng Âu

09:12 12 tháng 2, 2015 Reply

Như chúng ta thấy đấy đến một thành trì của chế độ xã hội chủ nghĩa ở liên XÔ và đông Âu như vậy còn không chống lại nỗi chính sách phá hoại đó của Mỹ. NHưng không có nghĩa là VIệt Nam mình không làm được. CHÚng nó thành công ở các nước này đơn giản là họ thiếu cảnh giác mà thôi

09:13 12 tháng 2, 2015 Reply

CHính sách lợi dụng vấn đề dân chủ nhân quyền này của Mỹ đó là một chính sách cực kì thâm độc nhằm đánh lừa một bộ phận quần chúng nhân dân/ HƠn nữa thông qua đó chúng nó muốn gây sức ép lên các nước khác trong đo có Việt Nam ta đấy

09:14 12 tháng 2, 2015 Reply

Sau khi thất bại một cách thảm hại ở chiến trường VIệt Nam ta thì lũ đế quốc mỹ đã nhanh chóng chuyển đổi chiến thuật phá hoại . NHưng làm sao chúng nó có thể qua mặt được nhân dân chính quyền VIệt Nam ta được chứ. CHúng ta vẫn luôn đế cao cảnh giác

09:15 12 tháng 2, 2015 Reply

Có thể nói hiện nay ở nước ta vẫn đang tồn tại một bộ phận nhỏ nhân dân bị thủ đoạn thâm độc của chúng đánh lừa tin vào sự mù quáng mà chúng đưa ra. Chính vì thế nhiệm vụ của nhân dân ta là làm rõ âm mưu thủ đoạn của chúng để mọi người dân được rõ

09:16 12 tháng 2, 2015 Reply

Ông cha mình đã có công dựng nước thì chúng ta thế hệ trẻ hôm nay cần tăng cường tinh thần đoàn kết trách nhiệm để có thể bảo vệ đất nước ngày hôm nay ngày một tốt đẹp hơn. Nhất là khi mà ở ngoài kia vẫn có những kẻ chỉ chờ chúng ta sơ sẩy để ra tay phá hoại

09:18 12 tháng 2, 2015 Reply

Mỹ đúng là một tên láu cá còn thâm độc hơn cả thằng KHưa. CHúng nó bình thường hóa quan hệ với VIệt Nam với mục đích là làm cho nước ta sơ sẩy để cho chúng chen chân vào tác động đây mà. NHưng chúng nó đã nhầm người dân VIệt Nam ta luôn nâng cao tinh thần cảnh giác với chúng

09:18 12 tháng 2, 2015 Reply

Không cần nghiên cứu sâu vấn đề thì chúng ta cũng thấy được âm mưu rõ nét của đế quốc mỹ đối với đất nước và nhân dân ta. Thất bại thảm hại trong chiến trường sung đạn nên chúng dung cách tấn công ngầm vào nước ta đây mà. Nếu chúng ta không cảnh giác thì sẽ hết sức nguy hiểm đấy

09:21 12 tháng 2, 2015 Reply

ĐÚng là không phải tư nhiên mà mỸ lại chấp nhân bình thường hóa quan hệ với việt Nam ta và nước bạn CU ba đó đâu. CHúng làm gì muốn cho đất nước mình phát triển đâu chứ. CHúng chỉ muốn lợi dụng sự cảnh giác của ta trong thời bình để đâm ta sau lưng mà thôi đó

09:22 12 tháng 2, 2015 Reply

Nhân quyền là một lĩnh vực hết sức nhạy cảm vì nó liên quan đến quyền của mỗi con người chúng ta. Biết được điều đó nên Đảng nhà nước ta luôn đảm bảo và quan tâm đến vấn đề này. Tuy nhiên rõ ràng vấn đề này vẫn đang bị các thế lực thù địch lợi dụng

09:24 12 tháng 2, 2015 Reply

Hiện nay theo tôi thấy thì đối với một số kẻ trong xã hội ta như con ả BÙi Hằng hay Lân THắng … lúc nào cũng bô bô cái mồm là vì dân chủ nhân quyền của người VIệt Nam nhưng thực chất chúng chỉ vì tiền mà thôi. CHúng chẳng khác gì một công cụ cho lũ Mỹ nó sử dụng

09:24 12 tháng 2, 2015 Reply

Như ta thấy đấy hiện nay bây giờ đây tất cả cuộc họp mặt vấn đề viện trợ hay là hợp tác giao lưu phát triển kinh tế thì phía đế quốc Mỹ chúng nó luôn lồng ghép các vấn đề dân chủ nhân quyền vào. Nhằm từ đó gây sức ép lên chính quyền ta mà thôi

09:26 12 tháng 2, 2015 Reply

Ngay sau khi thất bại ở chiến trường Việt Nam thì đế quốc mỹ đã lập sẵn kế hoạch phá hoại ngầm như thế này rồi thông qua chiến lược diễn biến hòa bình. ĐÓ là một chiến lược ngầm hết sức nguy hiểm ở đó chúng ta không biết mất nước bất cứ lúc nào nếu không có sự cảnh giác cao độ

09:26 12 tháng 2, 2015 Reply

CÓ thể nói thời đại bây giờ ai lại chơi súng đạn như trước nữa. MÀ giờ đây người ta quan tâm đến các vụ chiến tranh mềm như chiến tranh tiền tệ, chiến tranh kinh tế, chiến tranh tâm lý, chiến tranh tư tưởng mà thôi/ ĐÓ là những cuộc chiến không có tiếng súng mà thôi

Đăng nhận xét

Cám ơn đã đọc bài viết!
- Mọi thắc mắc, gợi ý hoặc bình luận xin chia sẻ bên dưới hoặc Gửi thư hay Báo lỗi
- Hãy viết bằng tiếng Việt có dấu để mọi người dễ đọc hơn!
- Chèn link bằng thẻ: <a href="Link" rel="nofollow">Tên</a>
- Tạo chữ <b>đậm</b> <i>Ngiêng</i>
Thank You!