27/05/2015

CÂU NÓI CỦA ÔNG BAN KI MOON KHIẾN CÁC NHÀ DÂN CHỦ CUỘI TỊT NGÒI

Tác giả: Unknown viết lúc 27/05/2015 | 27.5.15

Mõ Làng

Trong chuyến thăm vừa rồi (22/5), ông Ban Ki Moon, Tổng thư ký Liên hợp quốc đã đến và phát biểu tại diễn đàn Quốc Hội Việt Nam. Ngưỡng mộ trước những thành công và thay đổi của một đất nước mới thoát khỏi chiến tranh, ông nói:
“Việt Nam đang cho cả thế giới thấy rằng một thảm họa trong quá khứ của chiến tranh tàn phá có thể trở thành một hiện tại và tương lai vô cùng cường thịnh, tôi rất tin tưởng rằng các bạn còn đạt được những phát triển mạnh mẽ hơn nữa trong tương lai”.

Bấy lâu nay các trí ngủ cùng đám dân chủ cuội ra sức gào thét đi lên CNXH là dẫn dân tộc vào chỗ chết. Họ đòi xóa điều 4 trong Hiến pháp, đổi tên nước, từ bỏ CHXH... Thậm chí dự báo CSVN sẽ sụp đổ vào năm 2015, chậm nhất là 2016, hô hào chuẩn bị cho một xã hội hậu cộng sản. Sau câu phát biểu của ông Ban Ki Moon, làng dân chủ cuội gần như tịt ngòi. Vì rằng, câu nói của ông Ban Ki Moon là đánh giá khái quát về thành công của một chế độ xã hội, về sự đúng đắn của con đường mà Việt Nam đã chọn.

Gần 30 năm đổi mới là một chặng đường lịch sử quan trọng trong sự nghiệp phát triển của đất nước và dân tộc Việt Nam. Đổi mới mang tầm vóc và ý nghĩa cách mạng, là quá trình cải biến sâu sắc, toàn diện, là sự nghiệp cách mạng to lớn của nhân dân Việt Nam vì “một nước Việt Nam hòa bình, thống nhất, độc lập, dân chủ và giàu mạnh” (Hồ Chí Minh), góp phần vào mục tiêu hòa bình, độc lập dân tộc, dân chủ và tiến bộ xã hội của thời đại.

Trong quá trình đổi mới, nhờ nắm vững, vận dụng và phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác-Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, bám sát tình hình thực tiễn thế giới và trong nước, từng bước tổng kết thực tiễn khái quát lý luận, khắc phục những quan điểm ấu trĩ, giáo điều, cực đoan, duy ý chí và bảo thủ, Đảng Cộng sản Việt Nam đã nâng cao nhận thức lý luận về chủ nghĩa xã hội, về con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam. Qua gần 30 năm đổi mới với 6 nhiệm kỳ đại hội Đảng, mỗi kỳ đại hội đánh dấu một bước tiến rõ rệt trong nhận thức lý luận của Đảng về kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại… trên con đường đổi mới theo định hướng xã hội chủ nghĩa. Những thành tựu lý luận về chủ nghĩa xã hội, về xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam được thể hiện tập trung trong Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá đội lên chủ nghĩa xã hội. Cương lĩnh (bổ sung, phát triển năm 2011) đã xác định tám đặc trưng cơ bản của xã hội xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam: “Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh; do nhân dân làm chủ; có nền kinh tế phát triển cao dựa trên lực lượng sản xuất hiện đại và quan hệ sản xuất tiến bộ phù hợp; có nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc; con người có cuộc sống ấm no, tự do, hạnh phúc, có điều kiện phát triển toàn diện; các dân tộc trong cộng đồng Việt Nam bình đẳng, đoàn kết, tôn trọng và giúp nhau cùng phát triển; có Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân do Đảng Cộng sản lãnh đạo; có quan hệ hữu nghị hợp tác với các nước trên thế giới”. Có thể coi đó là đường lối chung để xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam.

Gần 30 năm qua, với quyết định từ bỏ mô hình tập trung bao cấp, chuyển sang phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, coi đó là mô hình kinh tế tổng quát của thời kỳ quá độ, với nhiều hình thức sở hữu, nhiều thành phần kinh tế, hình thức tổ chức kinh doanh và hình thức phân phối. Từng bước hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, trọng tâm là tạo lập môi trường cạnh tranh, bình đẳng, thúc đẩy cơ cấu lại nền kinh tế, chuyển đổi mô hình tăng trưởng, ổn định kinh tế vĩ mô, giải phóng mạnh mẽ lực lượng sản xuất.

Đảng Cộng sản Việt Nam xác định phát triển kinh tế là nhiệm vụ trung tâm; đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước gắn liền với phát triển kinh tế tri thức và bảo vệ tài nguyên, môi trường; xây dựng cơ cấu kinh tế hợp lý, hiện đại, có hiệu quả và bền vững, gắn kết chặt chẽ công nghiệp, nông nghiệp, dịch vụ, coi trọng phát triển các ngành công nghiệp nặng, công nghiệp chế tạo có tính nền tảng và các ngành công nghiệp có lợi thế; phát triển nông, lâm, ngư nghiệp ngày càng đạt trình độ công nghệ cao, chất lượng cao gắn với công nghiệp chế biến và xây dựng nông thôn mới . Bảo đảm phát triển hài hòa giữa các vùng miền; thúc đẩy phát triển nhanh các vùng kinh tế trọng điểm, đồng thời, tạo điều kiện phát triển các vùng có nhiều khó khăn, vùng sâu, vùng xa. Xây dựng nền kinh tế độ lập, tự chủ, đồng thời chủ động, tích cực hội nhập kinh tế quốc tế.

Nhờ có đường lối phát triển kinh tế đúng đắn và giải pháp phù hợp, trong gần 30 năm đổi mới, Việt Nam đã đạt được nhiều thành tựu phát triển kinh tế gây ấn tượng, được thế giới đánh giá cao, sức mạnh kinh tế của đất nước tăng lên nhiều. Sau 10 năm đổi mới (1996) đất nước đã thoát khỏi khủng hoảng kinh tế- xã hội; sau 25 năm đổi mới (năm 2010) đất nước đã ra khỏi tình trạng nước nghèo kém phát triển, bước vào nhóm nước có thu nhập trung bình. Trong giai đoạn 2001- 2010, kinh tế tăng trưởng nhanh, đạt tốc độ bình quân 7,26%/năm. Tổng sản phẩm trong nước (GDP) năm 2010 theo giá thực tế đạt 101,6 tỷ USD gấp 3,26 lần so với năm 2000, năm 2011 khoảng 170 tỷ USD. GDP bình quân đầu người năm 2010 đạt 1168 USD, năm 2014 ước tính khoảng 1900 USD/ người. Trong 5 năm 2011-2015, do sự tác động của khủng hoảng tài chính thê giới, suy thoái kinh tế toàn cầu nên nền kinh tế Việt Nam gặp nhiều khó khăn, tốc độ tăng GDP bị giảm sút. Tuy vậy, tốc độ tăng GDP bình quân vẫn ở mức khá, ước đạt 5,8%. Thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) trong 5 năm 2006-2010 đạt gần 45 tỷ USD, vượt 77,8% so với kế hoạch đề ra. Tổng vốn ODA cam kết đạt trên 31 tỷ USD, gấn hớn 1,3 lần so với mục tiêu đề ra; giải ngân ước đạt khoảng 13,8 tỷ USD, vượt 17,5%. Cơ cấu kinh tế được chuyển dịch theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa, tỷ trọng khu vực công nghiệp và dịch vụ tăng lên, khu vực nông nghiệp giảm xuống. Năm 2010, trong cơ cấu GDP, khu vực công nghiệp chiếm 41,1%, khu vực dịch vụ chiếm 38,3%, khu vực nông nghiệp chiếm 20,6%. Kết cấu hạ tầng ngày càng được xây dựng hiện đại, đồng bộ; nguồn nhân lực qua đào tạo ngày càng tăng lên ( năm 2013 là 49%), đời sống nhân dân ngày càng được cải thiện.

                           Thành phố Hồ Chí Minh bây giờ

Gần 30 năm qua, Đảng cộng sản VN đã đề ra chủ trương kết hợp chặt chẽ giữa tăng trưởng kinh tế và phát triển văn hóa, thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội ngay trong từng chính sách và từng bước phát triển. Phát triển toàn diện các lĩnh vực văn hóa, xã hội hài hòa với phát triển kinh tế; xây dựng nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, coi văn hóa vừa là mục tiêu vừa là động lực, là nguồn lực nội sinh của phát triển, giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc, đồng thời mở rộng giao lưu văn hóa thế giới, tiếp thu có chọn lọc tinh hoa văn hóa nhân loại, làm phong phú hơn đời sống văn hóa, con người Việt Nam.

Đảng đã quan tâm phát triển giáo dục, đào tạo và khoa học, công nghệ, coi phát triển giáo dục, đào tạo cùng với khoa học, công nghệ là quốc sách hàng đầu. Tiến hành đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục, đào tạo thực hiện đồng bộ các giải pháp phát triển và nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo ở các cấp học và ngành học. Mở rộng giáo dục mầm non 5 tuổi. Thực hiện phổ cập giáo dục tiểu học và trung học cơ sở. Phát triển mạnh dạy nghề và giáo dục chuyên nghiệp, nâng cao chất lượng giáo dục đại học. Phát triển khoa học công nghệ thực sự là động lực then chốt của quá trình phát triển nhanh và bền vững, góp phần tăng nhanh năng suất, chất lượng, hiệu quả, sức cạnh tranh của nền kinh tế. 

Trong những năm đổi mới, Việt Nam đã rất quan tâm thực hiện các chính sác xã hội vì hạnh phúc của con người, coi đây là thể hiện tính ưu việt, bản chất của chế độ xã hội chủ nghĩa và cũng là khắc phục mặt trái của cơ chế kinh tế thị trường. Chính sách xã hội bảo đảm và không ngững nâng cao đời sống vật chất của mọi thành viên xã hội về ăn, ở, đi lại, lao động, học tập, nghỉ ngơi, chữa bệnh và nâng cao thể chất. Mỗi năm tạo bình quân 1,5 đến 1,6 triệu việc làm mới, giảm tỷ lệ thất nghiệp. Xây dựng và triển khai Luật Việc làm; nghiên cứu xây dựng chương trình việc làm công.

Trong gần 30 năm đổi mới, chính sách nhất quán cuả Đảng và Nhà nước là giảm nghèo bền vững đi đôi với khuyến khích làm giàu hợp pháp, chính đáng; chú trọng các chính sách giảm nghèo đối với các huyện nghèo, ưu tiên người nghèo là đồng bào dân tộc thiểu số. Tỷ lệ hộ nghèo cả nước gỉam bình quân 1,5-2%/ năm. Năm 2011, tỷ lệ hộ nghèo cả nước giảm từ 60% trước đổi mới xuống còn 9,5%, năm 2013 còn 7,5%, phấn đấu đến năm 2015 còn dưới 5%. Thành tựu về giảm nghèo của Việt Nam được Liên Hiệp quốc công nhận và đánh giá cao.

Công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân có nhiều tiến bộ, hệ thống cơ sở y tế được hình thành rộng khắp trong cả nước; số bác sĩ, số giường bệnh trên một vạn dân tăng nhanh. Hệ thống dịch vụ y tế ngày càng được nâng cao chất lượng. Chính sách ưu đãi người có công với cách mạng được đặc biệt quan tâm, đảm bảo mức sống người có công bằng hoặc cao hơn mức sống trung bình của dân cư trên địa bàn cư trú. Đã xây dựng và hoàn thiện hệ thống an sinh xã hội đa dạng, ngày càng mở rộng và hiệu quả; phát triển mạnh hệ thống bảo hiểm như: Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp; khuyến khích và tạo điều kiện thuận lợi để người lao động tiếp cận và tham gia các loại hình bảo hiểm; mở rộng các hình thức cứu trợ xã hội; bảo đảm cung ứng một số dịch vụ xã hội cơ bản cho người dân, nhất là cho người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn và đồng bào dân tộc thiểu số.

Gần 30 năm qua, thực hiện nhất quán đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, hòa bình, hợp tác và phát triển; đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ, chủ động và tích cực hội nhập quốc tế; là bạn, là đối tác tin cậy và thành viên có trách nhiệm trong cộng đồng quốc tế, vì lợi ích quốc gia, dân tộc, góp phần tích cực vào cuộc đấu tranh vì hòa bình, độc lập, dân tộc, dân chủ và tiến bộ xã hội trên thế giới.

Nhờ chủ động và tích cực hội nhập quốc tế bằng những chính sách phù hợp nên Việt Nam dã phát huy được nội lực, tranh thủ ngoại lực, tiếp thu những thành tựu về khoa học- công nghệ, về kinh tế trí thức, kinh nghiệm quốc tế, văn minh của nhân loại… để phát triển, hiện đại hóa lực lượng sản xuất, xây dựng đất nước. Trong những năm đổi mới, Đảng và Nhà nước Việt Nam đã có nhiều chủ trương, chính sách, biện pháp để tăng cường, mở rộng hợp tác quốc tế, tham gia các quan hệ song phương và tổ chức đa phương như ASEAN, APEC, ASEM, WTO…, thu hút mạnh mẽ vốn đầu tư nước ngoài (FDI,ODA), xúc tiến mạnh thương mại và đầu tư, mở rộng thị trường xuất nhập khẩu, khai thác hiệu quả các cơ chế hợp tác quốc tế, các nguồn lực về vốn, khoa học-công nghệ, trình độ và kinh nghiệm quản lý tiên tiến. Đến nay, Việt Nam đã thiết lập quan hệ ngoại giao với 170 nước ( trong đó xác lập quan hệ đối tác chiến lược với 15 nước), quan hệ thương mại với 230 nước và vùng lãnh thổ, ký trên 90 hiệp định thương mại song phương, gần 60 hiệp định khuyến khích và bảo hộ đầu tư. Hội nhập quốc tế của Việt Nam ngày càng sâu rộng, vị thế và uy tín quốc tế của Việt nam ngày càng được nâng lên.

Việt Nam đã đẩy mạnh việc xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của Nhân dân, do Nhân dân, vì Nhân dân; khẳng định nguyên tắc quyền lực nhà nước là thống nhất, có sự phân công; phối hợp, kiểm soát giữa các cơ quan nhà nước trong việc thực hiện các quyền lập pháp, hành pháp, tư pháp; tất cả quyền lực nhà nước thuộc về Nhân dân. Trong thời kỳ đổi mới, Việt Nam đã ban hành Hiến pháp năm 1992 và Hiến pháp năm 2013 và một loạt các bộ luật, luật và pháp lệnh theo hướng hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, đề cao vai trò tối cao của Hiến pháp, pháp luật trong đời sống xã hội. Trên cơ sở đó tiến hành đổi mới tổ chức và hoạt động của Quốc hội, của Chính phủ, các cơ quan tư pháp và chính quyền địa phương các cấp.

Ở Việt Nam việc đổi mới hệ thống chính trị, xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa nhằm xây dựng và phát huy dân chủ xã hội chủ nghĩa. Dân chủ là bản chất của chế độ xã hội chủ nghĩa, vừa là mục tiêu, là động lực của sự ngiệp đổi mới. Dân chủ gắn liền với kỷ luật, kỷ cương và được thể chế hóa bằng pháp luật, được pháp luật bảo đảm.

Nhịp độ phát triển toàn diện, nhanh và bền vững của Việt Nam trong những năm vừa qua đã làm cho vị thế đất nước ngày một nâng cao như cảm nhận của vị Tổng thư ký LHQ: “Việt Nam đang cho cả thế giới thấy rằng một thảm họa trong quá khứ của chiến tranh tàn phá có thể trở thành một hiện tại và tương lai vô cùng cường thịnh, tôi rất tin tưởng rằng các bạn còn đạt được những phát triển mạnh mẽ hơn nữa trong tương lai”.

Hà cớ gì những nhà "dân chủ cuội" cứ khăng khăng đòi phế bỏ, lật đổ nó?

18 nhận xét

10:08 27 tháng 5, 2015 Reply

Tôi không muốn bình luận về những lời khách quan sáo rỗng của ông moon. Nhưng đổi lại đó là điều bình thường trong đời sống chính trị hay là quan hệ quốc tế. Cái tôi muốn nói là nhân dân tin tưởng vào Đảng và Nhà nước thì Đảng và Nhà nước phải giữ vững đừng có tâm lý hưởng thụ, xa rời lý tưởng

10:14 27 tháng 5, 2015 Reply

Vấn đề tự thỏa mãn, tự đề cao là vấn đề có ảnh hưởng nguy hại đến sự phát triền và bền vững của tổ chức Đảng. Cho nên là dù người ta nói ngược nói xuôi, nói lên nói xuống gì thì Đảng vẫn phải giữ vững lí tưởng của mình để tiến lên phía trước

10:28 27 tháng 5, 2015 Reply

Đừng vội mừng nhé VN!
Hãy nhìn vào tình hình còn khó khăn của đất nước mà phấn đấu chứ đừng sướng với thành quả đạt được. Nó có nhiều lỗ hổng nếu chúng ta không rà soát lại mà cứ phăn phăng đi về phía trước là không được

17:39 27 tháng 5, 2015 Reply

Các nhà dân chủ chúng chẳng bao giờ đi khen nước ta được một câu, chúng chỉ đi nói xấu Việt nam đối với thế giới mà thôi, việc ông Ban Ki Moon đến thăm Việt Nam chúng ta đã cho ông ta thấy được hình ảnh một nước Việt Nam giàu đẹp, tươi mới, hình ảnh của Việt Nam sẽ ngày càng phát triển trong tương lai.

17:40 27 tháng 5, 2015 Reply

Các nhà dân chủ chúng chẳng bao giờ đi khen nước ta được một câu, chúng chỉ đi nói xấu Việt nam đối với thế giới mà thôi, việc ông Ban Ki Moon đến thăm Việt Nam chúng ta đã cho ông ta thấy được hình ảnh một nước Việt Nam giàu đẹp, tươi mới, hình ảnh của Việt Nam sẽ ngày càng phát triển trong tương lai.

17:48 27 tháng 5, 2015 Reply

Hình ảnh của một nước Việt Nam trong mắt bạn bè quốc tế lúc nào cũng là tốt đẹp, chiến tranh đã lùi xa, đất nước Việt Nam đã phát triển rất mạnh và đẩy lùi những khó khăn lại phía sau rồi, có những luận điệu cho rằng Việt Nam còn yếu kém, khó khăn, người dân còn chịu khổ là chưa hoàn toàn đúng, việc ông Ban Ki Moon đến Việt nam chúng ta đã cho ông ta thấy hình ảnh của một nước Việt Nam hoàn toàn khác xưa.

22:12 27 tháng 5, 2015 Reply

Mình nghĩ rằng ông Ban Ki Moon là người rất am hiểu quá khứ và hiện tại của đất nước Việt Nam chúng ta đấy chứ. Trải qua chiến tranh chúng ta đã vực dậy tuy vẫn còn những thiếu sót trên con đường xây dựng đất nước nhưng mà nhiệm vụ chính của đất nước là vì nhân dân mà thôi.

22:24 27 tháng 5, 2015 Reply

Tôi thấy rằng không chỉ Tổng thư ký Liên hợp quốc Ban Ki Moon mà còn nhiều vị lãnh đạo khác trên thế giới nói như vậy khi đặt chân tới đất nước Việt Nam của chúng ta, những câu nói đó như tát vào mặt lũ giận chủ về những gì mà suốt thời gian qua chúng xuyên tạc về đất nước mình vậy.

22:29 27 tháng 5, 2015 Reply

Mục đích của những kẻ rận chủ này là muốn phá hủy đất nước của dân, để xây dựng một đất nước với những người lãnh đạo là những kẻ tay sai, phục vụ cho chúng đây mà. Chính vì thế dù đất nước mình có phát triển, tốt đẹp đến đâu chúng cũng sẽ xuyên tạc, chống phá đất nước mà thôi.

22:44 27 tháng 5, 2015 Reply

Dù câu nói của ông Ban Ki Moon đúng đắn về sự thành công trên con đường phát triển đất nước, vì cuộc sống bình yên của người dân nhưng mình tin rằng lũ giận chủ vẫn cố gắng xuyên tạc, chống phá nhà nước, bởi vì chúng làm như vậy để kiếm tiền bẩn thỉu từ việc bán nước mà.

10:11 28 tháng 5, 2015 Reply

Đất nước ta ngày càng phát triển cường thịnh hơn xưa đã chứng tỏ con đường tiến lên chủ nghĩa xã hội là đúng đắn. Thế mà một số kẻ chống đối cứ luôn tuyên truyền rằng đất nước ta tụt hậu, nảy sinh toàn tiêu cực, con đường tiến lên chủ nghĩa xã hội là sai lầm. Thực tế đã chứng minh tất cả và ông Ban-ki-moon đã bác bỏ toàn bộ luận điệu xuyên tạc của bọn rận chủ.

23:15 30 tháng 5, 2015 Reply

Không phải một mà rất nhiều bạn bè quốc tế một lần đến Việt Nam đều dành cho Việt Nam những tình cảm tốt đẹp, ngưỡng mộ vì một Việt Nam đang thay da đổi thịt từng ngày. Ấy vậy mà có những thành phần mang danh là người Việt Nam, ở trong nước và cả nước ngoài, luôn miệng cho rằng Việt Nam đang bị tụt hậu so với chính mình. Thêm một lần nữa chúng lại ăn một phát tát rõ đau vào cái mồm thối của mình.

06:30 31 tháng 5, 2015 Reply

Bấy lâu nay các trí ngủ cùng đám dân chủ cuội ra sức gào thét đi lên CNXH là dẫn dân tộc vào chỗ chết. Họ đòi xóa điều 4 trong Hiến pháp, đổi tên nước, từ bỏ CHXH... Thậm chí dự báo CSVN sẽ sụp đổ vào năm 2015, chậm nhất là 2016, hô hào chuẩn bị cho một xã hội hậu cộng sản. Bọn này đang mắc căn bệnh ảo tưởng, đất nước đang yên ổn thì cứ thích tạo sóng. Một lũ ngu

Nặc danh
07:22 31 tháng 5, 2015 Reply

“Việt Nam đang cho cả thế giới thấy rằng một thảm họa trong quá khứ của chiến tranh tàn phá có thể trở thành một hiện tại và tương lai vô cùng cường thịnh, tôi rất tin tưởng rằng các bạn còn đạt được những phát triển mạnh mẽ hơn nữa trong tương lai”. Tôi rất hy vọng ở câu nói của ông này .

22:34 31 tháng 5, 2015 Reply

Chẳng phải các bạn dâm chủ luôn miệng xuyên tạc rằng nước ta đang thụt lùi so với quá khứ, so sánh các kiểu với các nước thời kì trước sao. Chẳng qua mấy cái câu nói xưa kia chỉ là xã giao, mà tôi cũng chẳng thấy nó có gì đáng tin cậy khi cái danh hiệu mỹ miều hòn ngọc viễn Đông chỉ là do Pháp bịa ra nhằm khai thác thuộc địa mà thôi.

16:37 1 tháng 6, 2015 Reply

Việt Nam đi lên từ một nước trải qua quá nhiều chiến tranh, xâm lược của các thế lực thù địch. Với những tổn thất quá lớn của chiến tranh dưới sự lãnh đạo đúng đắn và tài tình của Đảng Cộng sản Việt Nam đã đưa đất nước đi lên vượt qua khó khăn và đã giành được nhiều thành tựu to lớn cả về kinh tế, văn hóa, giáo dục.

Việc các đối tượng là trí ngủ, rận chủ lớn tiếng kêu gọi xóa bỏ điều 4 của Hiến pháp, nói con đường đi lên CNXH là đưa dân tộc vào chỗ chết là sai lầm và hoàn toàn không phù hợp với xu hướng khách quan, hiện thực khách quan hiện nay. Cộng đồng thế giới, những người từng theo Việt Nam đi qua các cuộc chiến tranh có thể thấy rõ sự chuyển mình và phát triển vượt bậc của Việt Nam và họ lạc quan tin tưởng vào con đường Việt Nam đang đi. Nhân dân Việt Nam cũng sẽ luôn tin vào sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam.

09:16 5 tháng 6, 2015 Reply

Càng ngày người ta càng đút rút kinh nghiệm và chọn những con đường ngắn hơn để đạt được các mục tiêu cao cả khác nhau, nước ta cũng vậy nhìn thấy các nước tư bản chọn con đường kia đầy rẩy những bất ổn và trước sau gì cũng phải tiến lên CNXH, trong khi đó Việt Nam đã chọn con đường ngắn nhất để đưa mọi người đến cuộc sống tốt đẹp hơn, vậy àm một số người không hiểu, hay trình độ nhận thức thấp mà không thấy được cái hay cái tốt của CNXH, giờ nhiều người có lối tư duy thực dụng của phương tây, không kể đến luân thường đạo lý, không còn giữ bản sắc truyền thống tốt đẹp của dân tộc nữa, sao mọi người không nghĩ, đến một ngày chủ nghĩa tư bản bị lép vế thì mọi người sẽ ra sao, và đơn giản thôi, hay xem cuộc sống mà nhân dân các nước tư bản phải chiu đưng, so với cuộc sống ở các nước CNXH như thế nào thì mọi người sẽ rõ ngay thôi.

09:17 5 tháng 6, 2015 Reply

Càng ngày người ta càng đút rút kinh nghiệm và chọn những con đường ngắn hơn để đạt được các mục tiêu cao cả khác nhau, nước ta cũng vậy nhìn thấy các nước tư bản chọn con đường kia đầy rẩy những bất ổn và trước sau gì cũng phải tiến lên CNXH, trong khi đó Việt Nam đã chọn con đường ngắn nhất để đưa mọi người đến cuộc sống tốt đẹp hơn, vậy àm một số người không hiểu, hay trình độ nhận thức thấp mà không thấy được cái hay cái tốt của CNXH, giờ nhiều người có lối tư duy thực dụng của phương tây, không kể đến luân thường đạo lý, không còn giữ bản sắc truyền thống tốt đẹp của dân tộc nữa, sao mọi người không nghĩ, đến một ngày chủ nghĩa tư bản bị lép vế thì mọi người sẽ ra sao, và đơn giản thôi, hay xem cuộc sống mà nhân dân các nước tư bản phải chiu đưng, so với cuộc sống ở các nước CNXH như thế nào thì mọi người sẽ rõ ngay thôi.

Đăng nhận xét

Cám ơn đã đọc bài viết!
- Mọi thắc mắc, gợi ý hoặc bình luận xin chia sẻ bên dưới hoặc Gửi thư hay Báo lỗi
- Hãy viết bằng tiếng Việt có dấu để mọi người dễ đọc hơn!
- Chèn link bằng thẻ: <a href="Link" rel="nofollow">Tên</a>
- Tạo chữ <b>đậm</b> <i>Ngiêng</i>
Thank You!