04/01/2016

*Cảnh giác với thủ đoạn phá hoại trước kỳ Đại hội Đảng

Tác giả: Mõ Làng viết lúc 04/01/2016 | 4.1.16

Mõ Làng

Đã từ lâu, như một bài bản được sắp đặt từ trước nhằm mục đích gây rối nội bộ, kiếm cớ can thiệp, các thế lực thù địch với những thủ đoạn chiến tranh tâm lý nhằm lung lạc niềm tin, xói mòn tư tưởng, gieo rắc hoài nghi trong nhân dân với Đảng, Nhà nước. Kịch bản đó được đẩy lên cao trào vào những dịp đất nước có những sự kiện chính trị lớn như bầu cử Quốc Hội, Đại hội Đảng. Nhận diện, vạch mặt chúng và có một chiến lược đấu tranh là công việc có ý nghĩa tư tưởng tạo sự đồng thuận trong nhân dân.

Nhận diện một số âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch trong và ngoài nước gần đây có thể thấy nổi lên mấy vấn đề sau:

Thứ nhất, tấn công vào nền tảng tư tưởng của Đảng.

Tập trung nhất, thường xuyên nhất là những luận điệu đòi xóa bỏ chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, phủ định những quan điểm, lý luận đổi mới của Đảng hiện nay; Cổ vũ cho những triết lý, học thuyết, giá trị của hệ tư tưởng tư sản phương Tây. 

Luận điểm mà chúng thường nhai đi, nhai lại là, chủ nghĩa Mác – Lênin đã “lỗi thời”, “lạc hậu”, đã “cáo chung”, cùng sự sụp đổ theo mô hình chủ nghĩa xã hội ở Liên Xô và các nước Đông Âu. Chúng cho rằng chủ nghĩa xã hội là “quái thai của lịch sử”, lựa chọn con đường xã hội chủ nghĩa là đưa dân tộc vào cảnh “nồi da xáo thịt”, làm cho đất nước “cứ luẩn quẩn trong cảnh đói nghèo”. Phủ định những thành tựu công cuộc đổi mới của đất nước do Đảng ta khởi xướng và lãnh đạo trong những năm qua một cách sống sượng… Chúng phát tán nhiều loại tài liệu chứa đựng những luận điệu phản động, xuyên tạc tư tưởng, đạo đức lãnh tụ Hồ Chí Minh, tạo hồ sơ giả về nhân thân, lối sống nhằm mục đích “hạ bệ thần tượng”.

Về hình thức, biện pháp. Các thế lực thù địch ở nước ngoài sử dụng mọi hình thức, biện pháp để thúc đẩy “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” nội bộ ta, trong đó tập trung vào những hình thức chúng cho là “khách quan”, “khoa học” như: Hội thảo khoa học, diễn đàn quốc tế, phát tán tài liệu về Việt Nam; phổ biến thông tin về dân chủ và nhân quyền thông qua hình thức “phiếu cung cấp thông tin” (Alert), thư điện tử và mạng Internet; viết “thư góp ý”, “hồi ký”; xuyên tạc các bài viết của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, của cán bộ lão thành cách mạng… Những ngày gần Đại hội Đảng, mạng xã hội xuất hiện dày đặc những "thư kiến nghị" với danh sách những gương mặt cơ hội chính trị; Những thông tin bịa đặt bôi nhọ Phó thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc là một ví dụ. 

Đồng thời với những luận điệu trên, chúng ra sức cổ súy, ca ngợi những giá trị phiến diện chủ nghĩa tư bản. Lờ đi những mâu thuẫn nội tại của chủ nghĩa tư bản; những vụ bắn giết có tính phân biệt chủng tộc; những cuộc xâm lăng bằng súng đạn, bằng cách mạng màu làm các dân tộc có xu hướng đi theo con đường XHCN như Iraq, Lybia, Xyria... vào cảnh nội chiến "nồi da xáo thịt".

Thứ hai, xuyên tạc vấn đề dân chủ, nhân quyền, dân tộc, tôn giáo ở Việt Nam.

Tấn công vào hệ thống quan điểm, lý luận của Đảng ta về dân chủ, về quyền con người, về vấn đề dân tộc, tôn giáo bất chấp bối cảnh kinh tế, văn hóa, xã hội Việt Nam. Bằng nhiều con đường tuyên truyền, phát tán tài liệu, sách báo, mạng xã hội chúng đã tung ra những luận điệu có tính chất vu khống, kích động rằng “ở Việt Nam thực hiện chế độ độc đảng lãnh đạo nên đã dẫn tới chế độ “đảng trị”, “độc đảng thì kéo theo độc tài, độc đoán, độc quyền”. “Để có dân chủ, Việt Nam thì phải đa nguyên về chính trị, đa đảng đối lập”.

Chúng lợi dụng, khoét sâu vào những khó khăn và cả khuyết điểm của chúng ta trong quá trình thực thi dân chủ xã hội chủ nghĩa để chống phá, để thúc đẩy “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. Đặc biệt, từ khi đất nước tiến hành công cuộc đổi mới đến nay, các thế lực thù địch trong và ngoài nước ra sức lợi dụng chiêu bài “nhân quyền”, “tôn giáo”, tìm mọi cách để áp đặt quan điểm và giá trị nhân quyền của họ đối với nước ta.

Chúng đẩy mạnh sự xuyên tạc, bịa đặt, vu khống quan điểm, lý luận của Đảng ta về những vấn đề tôn giáo, gieo rắc sự nghi ngờ trong các tầng lớp nhân dân đối với Đảng và Nhà nước ta về chính sách tôn giáo; kích động và khơi dậy sự phản kháng của những kẻ bất mãn, các phần tử cơ hội, thoái hóa, biến chất ở trong nước chống đối lại đường lối, quan điểm, chính sách của Đảng và Nhà nước trong công cuộc đổi mới hiện nay. Lợi dụng đức tin của tín đồ, một số chức sắc tôn giáo cực đoan đã kích động tín đồ ở một số giáo xứ vi phạm pháp luật, làm những việc trái với đạo với đời như Dòng chúa cứu thế, như giáo phận Vinh là những ví dụ.

Để tăng cường sự chống phá, thúc đẩy “diễn biến hòa bình” về vấn đề dân tộc và tôn giáo, các thế lực thù địch từ nước ngoài đã lập một số tổ chức phản động ở hải ngoại như: Tổ chức Văn hóa – Chính trị do Giàng Chá Nhìa đứng đầu, Tổ chức của giới trí thức H’Mông hải ngoại do Yang Dao đứng đầu, Tổ chức Tôn giáo – Chính trị do Vàng Trứ Trới và Vàng Trứ Kùng đứng đầu. Trên đất Mỹ, chúng lập ra “Trung tâm bảo tồn văn hóa người H’Mông”, “Trung tâm chim én đưa tin”, “Hiệp hội Khmer Crôm thế giới”, “Uỷ ban mặt trận dân tộc FULRO”, “Hội người Thượng Đề-ga”, “Hội những người miền núi”, “Hội bảo vệ nhân quyền người Thượng”… Thông qua những tổ chức này, các thế lực thù địch từ nước ngoài đã chuyển về Việt Nam nhiều tài liệu có nội dung chống đối, phá hoại đường lối, quan điểm, lý luận và chính sách của Đảng, Nhà nước ta về đại đoàn kết dân tộc, kích động một số đồng bào dân tộc thiểu số ở trong nước đòi “ly khai”, “tự trị” dân tộc.

Thứ ba, lặp đi lặp lại việc xuyên tạc nền "kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa".

Cho rằng, đường lối, quan điểm, lý luận đổi mới của Đảng ta về xây dựng và phát triển nền kinh tế thị trường nhưng lại gắn thêm đuôi “định hướng xã hội chủ nghĩa” là sự lắp ghép khiên cưỡng, ví như “đầu Ngô, mình Sở”, nên không thể dung hợp kinh tế thị trường với chủ nghĩa xã hội. 

Thực chất những luận điệu này là phủ nhận mọi thành tựu của quá trình xây dựng và phát triển nền kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa đã và đang diễn ra ở Việt Nam trong những năm qua mà nhân dân và cả bạn bè quốc tế công nhận. Động cơ lộ liễu của chúng là cản trở sự hội nhập kinh tế quốc tế của nước ta hiện nay, mong muốn Việt Nam bị bao vây, cô lập không thể thực hiện được đường lối đổi mới, làm nảy sinh mâu thuẫn, bất mãn để chúng tạo dựng cơ hội cho "cách mạng màu". 


Để chủ động làm thất bại âm mưu, thủ đoạn thúc đẩy “diễn biến hòa bình”, “tự chuyển hóa” nội bộ ta của các thế lực thù địch, trong bối cảnh hiện nay, không cách nào khác là phải đẩy mạnh tuyền truyền, giáo dục nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên, nhân dân kiên quyết đấu tranh chống các quan điểm, luận điệu xuyên tạc, phản động của các thế lực thù địch âm mưu thúc đẩy “diễn biến hòa bình”, “tự chuyển hóa” nội bộ, "cách mạng màu" ở nước  ta.

Trong những năm qua, Bộ Chính trị và Ban Bí thư Trung ương Đảng ta thường xuyên quan tâm chỉ đạo toàn diện, cụ thể cuộc đấu tranh trên mặt trận tư tưởng, lý luận chống các quan điểm sai trái, thù địch; đồng thời, đã ban hành nhiều nghị quyết, chỉ thị xung quanh vấn đề này như: Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 04/ 01/ 2002 của Ban Bí thư về “Tăng cường cuộc đấu tranh chống các luận điệu sai trái và hoạt động tán phát tài liệu chống Việt Nam”; Thông báo Kết luận số 94, ngày 30/12/2002 của Ban Bí thư về “Nhiệm vụ tăng cường cuộc đấu tranh chống âm mưu “diễn biến hòa bình” trên lĩnh vực tư tưởng – văn hóa”… Đó là những định hướng cơ bản để tập trung tuyền truyền, giáo dục nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên và cho toàn dân về đẩy mạnh đấu tranh chống mọi âm mưu, thủ đoạn "diễn biến hòa bình", “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” của các thế lực thù địch. 

Xây dựng chiến lược công tác tư tưởng, lý luận trong tình hình mới làm cơ sở đẩy mạnh cuộc đấu tranh làm thất bại âm mưu, thủ đoạn thúc đẩy “diễn biến hòa bình”, “tự chuyển hóa” nội bộ ta của các thế lực thù địch.

Thực tiễn cuộc đấu tranh giai cấp, đấu tranh dân tộc ở nước ta trong giai đoạn hiện nay đã cho thấy, các thế lực thù địch chống phá cách mạng nước ta không phải là những hoạt động tự phát, đơn lẻ, rời rạc, mà nó đều có trong một chiến lược được xác định từ trước, rất cụ thể, từ mục đích, đối tượng đến nội dung, biện pháp, phương thức chống phá trên mọi lĩnh vực của đời sống xã hội. Trong chiến lược chống phá cách mạng nước ta của chúng, bộc lộ rõ nhất là chiến lược “diễn biến hòa bình”, có sự chỉ đạo khá chặt chẽ từ những trung tâm, căn cứ của bọn phản động quốc tế đặt ở một số nước cùng với những phần tử cơ hội chính trị trong nước. Vì thế, chúng ta cần phải có một chiến lược về công tác tư tưởng, lý luận trong tình hình mới, làm cơ sở đẩy mạnh đấu tranh chống các quan điểm, luận điệu phản động, xuyên tạc của các thế lực thù địch từ nước ngoài đối với quan điểm, lý luận đổi mới của Đảng ta nói chung, với cuộc đấu tranh làm thất bại âm mưu, thủ đoạn thúc đẩy "diễn biến hòa bình", “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” nói riêng của chúng.

Trước mắt, cần có những giải pháp nâng cao hiệu quả đấu tranh trên mặt trận tư tưởng, lý luận làm thất bại mọi âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch bằng những hình thức, tổ chức lực lượng và phương tiện đấu tranh phù hợp, hiệu quả.

Hình thức đấu tranh phải phong phú, đa dạng như hội thảo, tọa đàm khoa học trong nước và ở nước ngoài; viết các chuyên luận sắc bén, thuyết phục để phản bác các quan điểm sai trái, thù địch của chúng trên các phương tiện truyền thông đại chúng, mạng Internet… theo chuyên đề và yêu cầu của cuộc đấu tranh. Mỗi hình thức có những ưu trội riêng, cần được phối hợp chặt chẽ để tạo nên một hợp lực mạnh mẽ cho cuộc đấu tranh chống các thế lực thù địch hiện nay.

Các lực lượng tham gia đấu tranh cần được tổ chức thống nhất, rộng khắp, nhiều cấp, nhiều tầng. Cần coi trọng xây dựng lực lượng nòng cốt và tạo sự phối hợp chặt chẽ giữa các lực lượng nhằm hình thành được một thế trận đấu tranh chung, vững chắc trong toàn xã hội, đủ sức tổ chức các chiến dịch phản công, tiến công, bẻ gãy tiến tới đánh bại tất cả các quan điểm, luận điệu phản động, xuyên tạc của các thế lực thù địch trong từng thời điểm và trong mọi lúc, mọi nơi.

Trong các lực lượng nòng cốt cần quan tâm đầu tư xây dựng đội ngũ các nhà khoa học, nhà lý luận, cán bộ nghiên cứu khoa học xã hội và nhân văn thực sự tâm huyết, có dũng khí đấu tranh, bản lĩnh chính trị vững vàng trên mặt trận đấu tranh tư tưởng lý luận; đồng thời, phải coi trọng phát huy vai trò của các viện nghiên cứu, trung tâm nghiên cứu, các học viện, nhà trường, các cơ quan báo chí, phát thanh, truyền hình, các cơ quan văn hóa… luôn xung kích, đi đầu cuộc đấu tranh trên mặt trận tư tưởng, lý luận, nhưng phải được tổ chức thành lực lượng mạnh, có lãnh đạo, chỉ đạo cụ thể, có định hướng nội dung đấu tranh, được cung cấp thông tin kịp thời, đầy đủ, được bồi dưỡng về phương pháp. 

Các thế lực thù địch đã và tiếp tục sử dụng các loại phương tiện truyền thông hiện đại vừa truyền bá các luận điểm lý luận, tuyên truyền các luận điệu phản động, vừa tung tin bịa đặt, xuyên tạc gây hoang mang trong dư luận xã hội, tạo cơ sở thúc đẩy “diễn biến hòa bình”. Vì vậy, đẩy mạnh cuộc đấu tranh này đòi hỏi phải vừa phát triển lý luận, bác bỏ các quan điểm, luận điệu phản động, xuyên tạc, vừa phải tăng cường thông tin nhanh nhạy, sắc bén để tạo thế chủ động, tích cực đấu tranh có hiệu quả chống lại những luận điệu xuyên tạc, vu cáo của kẻ địch không để thông tin xấu lan truyền rộng rồi mới đối phó.

Các phương tiện thông tin đại chúng phong phú, đa dạng như: đài phát thanh, truyền hình, sách, báo, cổ động, Internet… cần được đầu tư hiện đại để tạo dựng được sự “miễn dịch" hạn chế tối đa sự tuyên truyền chống phá của kẻ địch; nhanh chóng phủ sóng những “vùng lõm” về phát thanh, truyền hình ở vùng sâu, vùng xa… để nhân dân hiểu rõ đường lối, quan điểm, chính sách đổi mới của Đảng, Nhà nước ta và không tin vào những quan điểm, luận điệu phản động, xuyên tạc của các thế lực thù địch.

57 nhận xét

17:18 4 tháng 1, 2016 Reply

Những ngày này, trong lúc mà người dân cả nước đang háo hức chờ đón Đại hội Đảng Cộng sản Việt Nam lần thứ XII sắp diễn ra, một sự kiện chính trị có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với sự phát triển của đất nước thông qua việc đưa ra những quyết sách lớn, mang tính chiến lược thì đám rận chủ lại lên các trang mạng, lều báo lá cải tung ra các câu chuyện xuyên tạc về vấn đề nhân sự Đại hội, thư, kiến nghị giả mạo có nội dung xuyên tạc đời tư của một số lãnh đạo Đảng, Nhà nước hay các luận điệu đòi đa nguyên, đa đảng, chia rẽ đoàn kết nội bộ. Thông qua các hoạt động đó, chúng muốn gây tâm lý hoang mang trong quần chúng nhân dân, bôi nhọ, hạ uy tín của Đảng, cá nhân các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, tạo sự hoài nghi về đường lối phát triển đất nước… Lướt qua trang mạng của các “nhà dân chủ” như Dân làm báo, Con đường Việt Nam, Nhật ký yêu nước… đâu đâu cũng thấy “rôm rả” những câu chuyện xuyên tạc về Đại hội Đảng XII. Tất cả đều nằm trong âm mưu “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch với mục tiêu xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam và chế độ xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam.
Cộng đồng mạng đã quá quen với điệp khúc, luận điệu tuyên truyền chống phá đất nước của làng rận chủ trong nước. Thế nên, chúng nó sủa thì cứ sủa, chứ có chi phối được lòng tin của dân với Đảng, với chế độ này đâu?

17:25 4 tháng 1, 2016 Reply

Chúng ta có thể nhận thấy rằng đây rõ ràng là một âm mưu của các thế lực thù địch , trước những sự kiện quan trọng và gần đây sẽ là đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII thì chúng liên tục xuyên tạc , bôi nhọ danh dự nhân phẩm của các vị lãnh đạo cấp cao của Đảng và Nhà nước chúng ta . MỖi chúng ta hãy có một chính kiến thật vững chắc để không bị lừa gạt

19:48 4 tháng 1, 2016 Reply

Toàn chọn những người giỏi, có tiềm năng phát triển lên cao để chém gió, bôi lem chân dung lãnh đạo, viết nên những câu chuyện cứ như phim. Hết thủ tướng rồi đến phó thủ tướng đều là mục tiêu của tụi này. =,= Lâu lâu tạt qua Vịt Tần với Danlambao ngó qua tí mà bựa quá. Đăng bài toàn theo 1 lối mòn, đến nản với tụi này.

19:51 4 tháng 1, 2016 Reply

Đại hội Đảng lần thứ 12 là sự kiện quan trọng của Đảng và Nhà nước, có ý nghĩa rất quan trọng đối với sự phát triển của Đảng cũng như là tình hình đất nước, cũng là lúc mà bọn phản động thực hiện các hoạt động xuyên tạc, bôi nhọ danh dự Đảng và Nhà nước nhằm phá hoại kì đại hội.Mỗi người cần phải có tư tưởng lập trường vững vàng trước những âm mưu, thủ đoạn của bọn phản động, không để bị chúng lợi dụng vào các hoạt động chống nhằm chống phá Nhà nước.

20:18 4 tháng 1, 2016 Reply

một công dân việt nam sẽ biết những gì đang xảy ra trong xã hội yên bình của họ và những con người theo đúng bản chất của chúng là chống phá những thứ gọi là trật tự của xã hội này một cách điên cuồng để nhận những gì gọi là tiền của chúng .. chẳng khác gì một lũ điên cuồng đi sau xã hội tiến bộ này. và chúng chẳng thể nào biết đc xã hội này quá tốt với chúng đâu mà

20:30 4 tháng 1, 2016 Reply

cứ đến mùa đại hội đảng thì mấy bác dân chủ phản động sừng sỏi lại ngóc đầu dậy để chống phá cách mạng.chúng rêu rao dân chủ,cải cách để đưa đất nước tiên lên.thế nhưng những ý kiến cua chúng đề là hoàn toàn là muốn kéo lùi sự phát triển của dân tộc,muốn kích động bà con nhân dân.phá đại hội đảng.những âm mưu của chúng rất nham hiểm.vì thế mọi người cân fphair chú ý và đề phòng không đc nhẹ dạ cả tin những điều chúng nói

20:35 4 tháng 1, 2016 Reply

Cứ như đến hẹn lại lên ý các bác nhỉ. Đại hội XII cứ như kiểu mùa kiếm ăn của bọn kền kền vậy, nên dạo này nó rất chi là nhiệt tình bôi nhọ danh dự của các cán bộ cấp cao nhằm mưu đồ chính trị cho riêng chủ của chúng.

20:45 4 tháng 1, 2016 Reply

Các âm mưu phá hoại của các chú thì kỳ nào cũng giống kỳ nào, vẫn là những bài cũ rích chủ yếu đánh vào tôn giáo rồi quyền tự do dân chủ này nọ, rồi Việt Nam và con đường đi lên xã hội chủ nghĩa, nghe riết rồi cũng nhàm. Toàn những lời lẽ mang tính chính trị , nào thì lật đổ chế độ, nào thì đánh vào hệ tư tưởng. Nhưng dân ta giờ cũng tỉnh lắm, không dễ gì mà làm lung lạc được.

20:59 4 tháng 1, 2016 Reply

Từ trước đến nay, mỗi kì đại hội Đảng đều là thời cơ để các thế lực phản động, thù địch với chế độ, với nhà nước ngoi lên chống phá, bằng đủ mọi hình thức, thủ đoạn chúng luôn tìm mọi cách để phá hoại, để chia rẽ tinh thần đoàn kết dân tộc, chia rẽ mối quan hệ giữa Đảng với nhân dân, bôi nhọ, vu khống nhằm phá hoại uy tín, hình ảnh của nhân sự lãnh đạo cấp cao...nhằm một mục đích duy nhất là xóa bỏ chế độ ta, Nhà nước ta, bằng "diễn biến hòa bình" để dẫn tới tự chuyển hóa từ bên trong, phá hoại tư tưởng, gây hoang mang trong quần chúng nhân dân... Nhưng dù làm gì đi nữa, suốt bao năm nay chúng đều thất bại, chúng bị nhân dân xem như những con ghẻ của xã hội, cần phải loại bỏ để thanh lọc xã hội, bởi vì sao? Vì dân tin vào Đảng, tin yêu chế độ và có một lòng yêu nước nồng nàn, sâu sắc đã trở thành truyền thống ngàn đời, hơn hết nhân dân biết rõ những kẻ phá hoại chính là những kẻ bán nước, là kẻ thù của dân tộc!

20:59 4 tháng 1, 2016 Reply

Từ trước đến nay, mỗi kì đại hội Đảng đều là thời cơ để các thế lực phản động, thù địch với chế độ, với nhà nước ngoi lên chống phá, bằng đủ mọi hình thức, thủ đoạn chúng luôn tìm mọi cách để phá hoại, để chia rẽ tinh thần đoàn kết dân tộc, chia rẽ mối quan hệ giữa Đảng với nhân dân, bôi nhọ, vu khống nhằm phá hoại uy tín, hình ảnh của nhân sự lãnh đạo cấp cao...nhằm một mục đích duy nhất là xóa bỏ chế độ ta, Nhà nước ta, bằng "diễn biến hòa bình" để dẫn tới tự chuyển hóa từ bên trong, phá hoại tư tưởng, gây hoang mang trong quần chúng nhân dân... Nhưng dù làm gì đi nữa, suốt bao năm nay chúng đều thất bại, chúng bị nhân dân xem như những con ghẻ của xã hội, cần phải loại bỏ để thanh lọc xã hội, bởi vì sao? Vì dân tin vào Đảng, tin yêu chế độ và có một lòng yêu nước nồng nàn, sâu sắc đã trở thành truyền thống ngàn đời, hơn hết nhân dân biết rõ những kẻ phá hoại chính là những kẻ bán nước, là kẻ thù của dân tộc!

21:00 4 tháng 1, 2016 Reply

Đúng là sau một vài kỳ Đại hội Đảng nhận thấy các hình thức phá hoại tuy bản chất vẫn vậy nhưng ngày càng tinh vi. Các nhà "rận chủ" luôn tìm cách luồn lách để phá hoại triệt để. Bây giờ các phương tiện thông tin lại quá nhiều, đặc biệt mạng xã hội --> tạo cơ hội cho những thành phần chống phá lợi dụng tuyên truyền. Nhưng giờ những ngừoi đọc họ có chọn lọc, không phải viết gì tin nấy, có điều thấy đó thật sự là mối đe dọa.

21:03 4 tháng 1, 2016 Reply

Người dân Việt Nam luôn tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng ta. Và sẽ cảnh giác cao độ trước các thông tin xuyên tạc của thế lực thế thù địch với âm mưu phá hoại Đại Hội, và với sự tin tưởng của nhân dân thì chúng không thể làm gì được trước sức mạnh của dân tộc. Sự chuẩn bị cho Đại Hội Đảng sẽ diễn ra thành công tốt đẹp.

21:08 4 tháng 1, 2016 Reply

vv

21:09 4 tháng 1, 2016 Reply

mấy thằng dân chủ đang lượi dụng việc này để kiếm miếng cơm nuôi bọn nó đay mấy bác ạ.chúng nó có vu không đặt diều bôi nhọ thì chúng mới có tiền để phục vụ mục đích riêng của chúng.thật đáng khinh cho 1 lũ sủa thuê,vì đồng tiền mà bán rẻ tổ tiên đât nước.quay lưng lại với dân tộc,để chúng chống pahs.đồng thời cũng thật đáng thương cho những gia đình có nhwungx loại người như thế

21:13 4 tháng 1, 2016 Reply

Lại là mùa cho mấy thằng bợ đít tụi phản động kiếm tý cơm. Một năm được mấy vụ phải kiếm để sống cả năm. Có mấy bài nhai đi nhai lại kiểu mưa dầm thấm lâu. Mấy chiêu bài về tư tưởng rồi kinh tế cứ nói mãi. Cơ bản cũng không thể bới móc được thêm nhiều mà nói. Thấy đáng thương cho một loại người.

21:14 4 tháng 1, 2016 Reply
Nhận xét này đã bị tác giả xóa.
21:19 4 tháng 1, 2016 Reply

những chiêu trò phá hoại chứ có thể làm được cái gì hơn đâu chứ cho nên đừng cố làm cái trò cá nhân của mình nhé, chẳng thể nào chấp nhận cho được đâu và chẳng có cái gì hơn được nếu chỉ thực hiện cái hành động không thể nào tha thứ đó. cái gì cũng nên có cái nhìn nhận cho khách quan chứ không thể bịa đặt được đâu,

21:20 4 tháng 1, 2016 Reply

Theo mình nền tảng của Đảng là thứ vững vàng nhất trải qua mọi biến cố của lịch sử vẫn kiên định một mục tiêu, một con đường. Không dễ gì mà nói xóa bỏ là xóa bỏ, tấn công để sụp đổ chế độ là có thể được. Những gì đã và đang làm hiện nay cũng vậy. Đảng đã thể hiện sự nhanh nhạy vững vàng và khó lay chuyển của mình.

21:24 4 tháng 1, 2016 Reply

cái gì cũng nên hành động cho đúng chứ không thể cho bất cứ cá nhân con người nào thích làm cái gì cũng được cả, cái trò cá nhân của những con người thực hiện cho mục đích cá nhân của mình thì làm sao có thể hơn đâu được chứ. không hiểu đám người chẳng hiểu được cái gì lại có thể thực hiện cái trò khốn nạn chứ

21:28 4 tháng 1, 2016 Reply

Đảng đã lãnh đạo nhân dân ta trải qua những biến cố khó khăn gian khổ của đất nước và đạt những thành tựu hết sức quan trọng như ngày hôm nay. Niềm tin của nhân dân với Đảng là không thay đổi. Tuy nhiên, mỗi chúng ta cũng cần hết sức cảnh giác và phát hiện những luận điệu xuyên tạc của chúng giữ vững niềm tin của dân với Đảng để ĐH sắp tới thành công tốt đẹp.

21:28 4 tháng 1, 2016 Reply

Đảng đã lãnh đạo nhân dân ta trải qua những biến cố khó khăn gian khổ của đất nước và đạt những thành tựu hết sức quan trọng như ngày hôm nay. Niềm tin của nhân dân với Đảng là không thay đổi. Tuy nhiên, mỗi chúng ta cũng cần hết sức cảnh giác và phát hiện những luận điệu xuyên tạc của chúng giữ vững niềm tin của dân với Đảng để ĐH sắp tới thành công tốt đẹp.

21:33 4 tháng 1, 2016 Reply

Những ngày trước kỳ Đại hội Đảng như thế này là lúc mà cái lũ phản động, rận chủ, Việt Tân,... hoạt động mạnh nhất nhằm đưa ra những quan điểm sai trái, xuyên tạc sự thật để gây chiến tranh tâm lý, khiến cho quần chúng nhân dân có những nhìn nhận một cách không đúng về Đảng, và nhà nước ta! Chúng ta cần phải nêu cao tinh thần cảnh giác để có thể chuẩn bị sẵn sàng ứng phó với những hoạt động của bọn chúng góp phần tạo nên một kỳ Đại hội Đảng thành công rực rỡ!

21:39 4 tháng 1, 2016 Reply

những gì mà những cá nhân con người đó có thể làm cũng không có cái gì hơn được ngoài cái trò cá nhân nhé cho nên đừng có thực hiện thêm cái trò nào hơn. cái gì cũng nên nhìn nhận cho đúng chứ không thể thích làm là được đâu nhé, người dân nên có cái nhìn nhận cho khách quan chứ không thể thích làm cái gì cũng xong được đâu, không có hiểu có cái gì hơn cho chúng chứ

21:51 4 tháng 1, 2016 Reply

trước mỗi kì đại hội những việc làm của những cá nhân con người thực hiện cho tham vọng của mình thì sao có thể thay đổi được gì hơn được ngoài cái trò cá nhân đâu chứ, cái gì cũng nên có cái nhìn nhận cho đúng chứ không thể nào thích làm cái gì cũng được cả đâu nhé, làm sao có thể thích làm là được đâu, hành động của những con người thực hiện cho tham vọng đó có thể hơn đâu được chứ

21:52 4 tháng 1, 2016 Reply

Dạo gần đây, những kẻ chống phá nhà nước ta đã bắt đầu tăng cường các hoạt động xuyên tạc, gây hoang mang cho người dân trước kỳ đại hội Đảng sắp diễn ra. Đó là lá thư giả mạo của một cán bộ về hưu bôi nhọ uy tín của ông phó thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, lá thư giả danh thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng gửi Bộ chính trị. Tất cả các nội dung trong đó đều sai trái, làm mất đoàn kết trong nội bộ đội ngũ cán bộ cấp cao và mất niềm tin của nhân dân. Vì vậy, chúng ta phải tỉnh táo và vạch trần những luận điệu sai trái này.

23:40 4 tháng 1, 2016 Reply

Rõ ràng đây là dịp để các thế lực thù địch trong và ngoài nước tăng cường các hoạt động chống phá,xuyên tạc phục vụ cho âm mưu đen tối của chúng là lật đổ Đảng và Nhà nước Việt Nam-thời điểm mà sẽ có rất nhiều biến động chính trị-xã hội để chúng có thể lợi dụng. Do đó,người dân phải hết sức cảnh giác trước những luận điệu kích động,xuyên tạc của chúng để tránh bị chúng lợi dụng vào các hoạt động xấu. đó là những việc làm của những cá nhân con người không thay đổi được cái gì cho cuộc đời này mà. cho nên có cố thực hiện thêm cũng chỉ là cái trò kích động chứ nào có thể hơn được cái gì chứ, không hiểu chúng có thể làm được cái gì hơn đâu chứ nên đừng có cố làm cái gì

23:43 4 tháng 1, 2016 Reply

Những sự kiện quan trọng diễn ra trong nước gần đây là chủ đề cho các thế lực phản động lợi dụng tung ra nhiều bài viết kích động và mang nhiều thủ đoạn, màu sắc chính trị riêng. đó là những việc làm mà chúng có thể thực hiện hòng có thể tạo chỗ đứng cho chúng mà thôi. những chiêu trò của chúng là cụ thể hóa cho mục đích cá nhân của mình chứ có cái gì hơn được đâu chứ. chúng chỉ có thể làm được cái trò đó chứ không thể nào hơn được đâu mà. cái gì cũng nên có cái nhìn nhận cho đúng chứ. không hiểu chúng có thể nghĩ được cái trò nào hay hơn chứ.

08:47 5 tháng 1, 2016 Reply

những việc làm của chúng không có cái gì khác hơn được ngoài cái trò cá nhân đâu nhé cho nên đừng cố thực hiện thêm làm cái gì cả. chẳng có cái gì có thể làm được đơn giản cả đâu, hơn nữa việc làm của chúng cũng không thể nào thực hiện được đơn giản cả nên đừng thể hiện mình là kẻ khác người đó nhé, chẳng có cái gì hay ho cả

10:53 5 tháng 1, 2016 Reply

chẳng có cái gì có thể thực hiện được dễ dàng cả đâu cho nên dừng có cố thực hiện thêm cái trò của những kẻ chẳng có cái gì hơn là phá hoại đâu nhé, cái gì cũng nên có cái nhìn nhận cho đúng chứ không thể nào thích làm cái gì cũng được cả đâu. không thể nào chấp nhận cho được việc làm của chúng đâu nên đừng cố thực hiện thêm cái gì

13:54 5 tháng 1, 2016 Reply

Bọn rận này chỉ chờ chích người thôi. Việc bọn nó chống phá, tuyên truyền đểu chống phá thì trước kỳ Đại hội nào cũng có, và ngày càng nhiều phương thức, thủ đoạn. Tuy nhiên, cho dù bọn chúng có đau đầu ủ mưu nhưng lần nào cũng thất bại thê thảm. Lần này cũng vậy thôi, bọn chúng cũng chỉ la lối ngậm máu phun người là hết trò. Nếu mọi người tỉnh táo thì sẽ dễ dàng nhận ra điều vu khống, dựng chuyện của bọn chúng thôi.

14:12 5 tháng 1, 2016 Reply

Nhiều năm trở lại đây cứ trước mỗi kỳ đại hội Đảng là lại thấy nhiều những ý kiến trái chiều khác nhau về vấn đề chính trị, tư tưởng, văn hóa...và nhiều các vấn đề khác nữa. Tuy vậy, Đại Hội Đảng vẫn diễn ra thành công...và chúng ta vẫn đứng vững trước những ý kiến trái chiều và xuyên tạc của các thế lực thù địch...Chúng ta tin tưởng Đảng, Đảng ta tin tưởng ở nhân dân...Nhân dân có quyền quyết định, đặt niềm tin sâu sắc vào sự lãnh đạo của Đảng...Đó là niềm tin tất thắng.

15:52 5 tháng 1, 2016 Reply

Đã từ lâu, như một bài bản được sắp đặt từ trước nhằm mục đích gây rối nội bộ, kiếm cớ can thiệp, các thế lực thù địch với những thủ đoạn chiến tranh tâm lý nhằm lung lạc niềm tin, xói mòn tư tưởng, gieo rắc hoài nghi trong nhân dân với Đảng, Nhà nước. Kịch bản đó được đẩy lên cao trào vào những dịp đất nước có những sự kiện chính trị lớn như bầu cử Quốc Hội, Đại hội Đảng. Càng tiến sát ngày đại hội đảng thì đám phản động và lũ rận lại tìm các chiêu bài khác nhau nhằm cách nói xấu các vị lãnh đạo cũng như nhà nước.

16:07 5 tháng 1, 2016 Reply

Những chiêu trò không bao giờ gọi là mà chỉ là biến tướng của những chiêu trò cũ mà thồi. Đúng là " Nhàn cư bất thiện mà", mục tiêu luôn là những cán bộ, lãnh đạo có năng lực, tâm huyết với đất nước để chúng bôi xâu, làm hạ uy tín của họ. Đúng là thủ đoạn bần hà của những kẻ cần tiền.

16:12 5 tháng 1, 2016 Reply

Bất di bất dịch là mỗi lần đất nước tổ chức những sự kiện mang tính chính trị lớn đều có sự nhào vô cào xé, cấu nghiến của những kẻ kiếm tiền, khát khao những đồng tiền bẩn đó mà. Nhưng biết phải làm sao khi xã hội có những kẻ nằm dưới đáy của xã hội như kiểu này. Đạo đức của chúng chắc chẳng còn gì nữa rồi

16:12 5 tháng 1, 2016 Reply

Bất di bất dịch là mỗi lần đất nước tổ chức những sự kiện mang tính chính trị lớn đều có sự nhào vô cào xé, cấu nghiến của những kẻ kiếm tiền, khát khao những đồng tiền bẩn đó mà. Nhưng biết phải làm sao khi xã hội có những kẻ nằm dưới đáy của xã hội như kiểu này. Đạo đức của chúng chắc chẳng còn gì nữa rồi

16:14 5 tháng 1, 2016 Reply

Đại hội Đảng lần thứ XII sắp diễn ra, đây là sự kiện chính trị quan trọng, có ý nghĩa lớn lao đối với con đường phát triển của dân tộc trong thời gian tới. Mong rằng, Đại hội sẽ sáng suốt lựa chọn những cán bộ có tâm, có tầm để lãnh đạo đất nước, mang lại cuộc sống phồn vinh cho nhân dân, cho dân tộc.

16:16 5 tháng 1, 2016 Reply

Dường như bọn chúng đã lên kịch bản rõ ràng khi những trang mạng trên vừa "ra lò" các bài viết đầy vu khống trên thì ngay lập tức trên trang cá nhân của các "rận chủ" như Nguyễn Tường Thuỵ, JB Nguyễn Hữu Vinh, Huỳnh Thục Vy, Nguyễn Chí Tuyến, Nguyễn Lân Thắng... liền share (chia sẻ), like (thích) và comment (bình luận) tung - hứng nhịp nhàng, ăn ý với nhau.

16:17 5 tháng 1, 2016 Reply

Các thế lực thù địch đã và tiếp tục sử dụng các loại phương tiện truyền thông hiện đại vừa truyền bá các luận điểm lý luận, tuyên truyền các luận điệu phản động, vừa tung tin bịa đặt, xuyên tạc gây hoang mang trong dư luận xã hội, tạo cơ sở thúc đẩy “diễn biến hòa bình”. Do vậy chúng ta luôn cần phải nâng cao cảnh giác trước các thông tin này.

16:25 5 tháng 1, 2016 Reply

Những thời điểm nóng bỏng thì lũ rận và đám phản động luôn tìm cách để nói xấu chính quyền cũng như cá nhân các vị lãnh đạo, nhằm làm lung lay tư tưởng người dân. Do vậy chúng ta không nên nghe theo các lời dụ dỗ phản động của chúng.

16:37 5 tháng 1, 2016 Reply

Xây dựng chiến lược công tác tư tưởng, lý luận trong tình hình mới làm cơ sở đẩy mạnh cuộc đấu tranh làm thất bại âm mưu, thủ đoạn thúc đẩy “diễn biến hòa bình”, “tự chuyển hóa” nội bộ ta của các thế lực thù địch. Công tác tuyên truyền cho người dân cũng cần được đẩy mạnh, thì các thế lực thù địch mới không có cơ hội tiêm nhiễm vào người dân.

19:43 5 tháng 1, 2016 Reply

người dân phải hết sức cảnh giác trước những luận điệu kích động,xuyên tạc của những kẻ phá hoại để tránh bị chúng lợi dụng vào các hoạt động xấu. Đại hội Đảng đến gần rồi, đây là một kỳ đại hội quan trọng của Đảng đề ra chủ trương đường lối chính sách xây dựng và phát triển đất nước nên chúng ta cần có những việc làm thiết thực hơn cho kỳ đại hội này

20:45 5 tháng 1, 2016 Reply

TRước thềm đại hội đảng bọn dân chủ đang ngày càng tăng cường những hoạt động chống phá....chúng không ngừng xuyên tạc, bịa đặt còn ngụy tạo cả cuộc phỏng vẫn nói chung là không từ thủ đoạn để hạ bệ và gây nên những thông tin, lời đồn để làm lệch lạc thông tin gây mất niềm tin của nhân dân với chính quyền...mưu đồ, mục đích là bưng bô làm tay sai cho nước ngoài để lật đổ chế độ chiếm trọn đất nước...đây đúng là hành động nguy hiểm đáng phải nên án để được xử lý kịp thời chấm dứt nggya việc trên

21:26 5 tháng 1, 2016 Reply

cái gì cũng nên có cái giới hạn còn đám người chẳng có hiểu cái chạy đi thực hiện cho được mục đích cá nhân của mình thì làm sao chấp nhận cho được, chẳng có cái gì đơn giản cả nên đừng cố thực hiện thêm làm cái gì. chẳng thể nào chấp nhận cho việc làm của những cá nhân con người thực hiện cho được mục đích cá nhân đó đâu

21:31 5 tháng 1, 2016 Reply

thủ đoạn của đám người này có thể thay đổi được cái gì hơn được chứ, cái gì cũng nên có cái nhìn nhận cho đúng chứ không thể thích làm là được đâu. không hiểu được chúng làm được cái gì hơn được chứ. chẳng có cái gì đơn giản cả đâu cho nên đừng cố làm cái trò cá nhân của mình gì thêm

22:36 5 tháng 1, 2016 Reply

Thực sự trước thềm đại hội thì là thời cơ và cơ hội cho các thế lực phản động thù địch chống phá quyết liệt và dữ dội nhất. Có thể nói đây là cơ hội ngàn vàng của các thế lực thù địch với mục đích chính là phá bỏ sự trang nghiêm của đại hội, mục đích chính là gây ra các nhiễu loạn xã hội để làm cho kỳ đại hội không được thành công qua đó đạt được mục đích của chúng.

23:19 5 tháng 1, 2016 Reply

Gần đến đại hội đảng toàn quốc rồi các thế lực thù địch liên tục có những chiêu trò để boi xấu đảng, bôi xấu các vị lãnh đạo cấp cao trên các trang mạng xã hội, vì vậy vấn đề ở đay là phải giải quyết được những trang mạng pphanr động, các trang có tính chất bôi xấu đảng, nhà nước ta

23:49 5 tháng 1, 2016 Reply

như một thông lệ, trước các sự kiện lớn của đất nước hay có những nhân vật có tầm ảnh hưởng đến việt nam thì hội rận chủ lại hoạt động chống phá lại được tăng cường. việc đòi xét lại chủ nghĩa mác lê nin thì xuất hiện lâu rồi nhưng chỉ lấy được mỗi cái ví dụ về liên xô và đông âu, những mô hình cnxh đời đầu cũng như bị tập trung phá hoại cả bởi chiến tranh và diễn biến hòa bình, để mà nhai đi nhai lại, phủ nhận hoàn toàn những thành tựu mà liên xô nói riêng và các nước xhcn trên toàn thế giới nói chung đã đạt được.

09:22 6 tháng 1, 2016 Reply

Mỗi khi đất nước ta chuẩn bị tổ chức các sự kiện lớn, các thế lực thù địch, phản động ở ngoài nước lại tăng cường câu kết với các phần tử bất mãn, cơ hội chính trị trong nước ra sức chống phá Đảng, Nhà nước và chế độ ta với nhiều âm mưu, thủ đoạn tinh vi, nham hiểm. Đặc biệt là trước mỗi dịp đại hội Đảng các cấp, sự chống phá này ngày càng gia tăng, quyết liệt.thực ra những thủ đoạn các thế lực thù địch, phản động đưa ra rất cũ, nhưng tác hại, hậu quả lại hết sức khôn lường. Việc chúng cố tình rỉ tai nhau để “nói dối việc lớn”, ra sức nhào nặn, thêm thắt thông tin, lan truyền những tin đồn thất thiệt, bôi nhọ hình ảnh lãnh đạo cao cấp ở Trung ương và địa phương, thậm chí ngụy tạo băng ghi âm để xuyên tạc đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng…đã gây nhiễu thông tin, tạo sự hoài nghi, phân tâm trong xã hội, khiến một bộ phận người dân mất phương hướng.

14:27 6 tháng 1, 2016 Reply

cảnh giác nhưng các cơ quan chức năng cũng cần làm rõ những thông tin nhạy cảm cho người dân biết, như những thông tin về một số cán bộ lãnh đạo từ tỉnh đến trung ương thì cần phải làm rõ ra, và công bố rộng rãi, chứ đừng để cho nó cứ đồn lên thế mà không làm gì, rất ảnh hưởng đến uy tín của các cán bộ và đặc biệt là uy tín của Đảng, của chính quyền

15:12 6 tháng 1, 2016 Reply

Lần nào vào dịp bầu cử Đại Hội mà bọn zân chủ không lôi chiêu trò cũ rích này ra chứ. Chúng lập blog, web... viết bài bôi xấu, xuyên tạc các vị lãnh đạo nước ta, điển hình là vụ vu khống PTT. Nguyễn Xuân Phúc vừa qua. Cái trò này được chúng coi là kim chỉ nam cho hoạt động phá hoại đất nước Việt Nam của bọn phản động rồi. "Chó vẫn cứ sủa và đoàn người vẫn cứ đi " mà thôi !!!

21:56 6 tháng 1, 2016 Reply

Đến gần các kỳ Đại hội Đảng là chúng ta lại đau đầu về vấn nạn xuyên tạc, bóp méo, đả kích, bịa đặt, vu khống các lãnh đạo, thậm chí là cả chế độ. Không ít giấy mực dành để chống lại các quan điểm và luận điệu của bọn chúng. Nhưng kỳ lạ là nhân dân ta ít khi bị sao nhãng bởi những thông tin mà chúng bịa đặt ra

10:45 7 tháng 1, 2016 Reply

việc nói rằng chuyến thăm của Tổng bí thư Tập Cận Bình sang Việt Nam bày tỏ lời mời Nguyễn Tấn Dũng là ý biểu lộ “sự ủng hộ”. Nhưng đây là hình thức ngoại giao bình thường trên bất kì nước nào trên thế giới. Chả hiểu sao, các “chân viết” của BBC với đầu óc ở một nước phát triển hàng đầu như Anh Quốc mà không biết điều đó.

10:46 7 tháng 1, 2016 Reply

Đại hội bầu ra ban chấp hành đảng bộ (bầu cử trực tiếp); sau đó, ban chấp hành đảng bộ (thay mặt đảng bộ) bầu ra ban thường vụ trong số ủy viên ban chấp hành và bầu bí thư, phó bí thư trong số ủy viên ban thường vụ (bầu cử gián tiếp). Các quy định này vừa bảo đảm phát huy dân chủ, vừa tăng cường tập trung và đề cao kỷ cương, kỷ luật của Đảng. Như vậy, sẽ không có chuyện một thế lực nào bên ngoài hoặc bên trong có thể thao túng được nội bộ và thay đổi tính chất phiếu bầu.

10:47 7 tháng 1, 2016 Reply

lợi dụng sự quan tâm của quần chúng nhân dân về vấn đề tranh chấp chủ quyền giữa nước ta với TQ trên Biển Đông để thu hút quan tâm của một bộ phận nhân dân, làm cho họ tin rằng “Chính quyền cộng sản bán đất, theo TQ”. Từ đó làm nảy sinh các tư tưởng bất mãn, hạ niềm tin, uy tín của lãnh đạo Đảng và Nhà nước.

17:27 9 tháng 1, 2016 Reply

Cứ hở khi những ngày lễ lớn của dân tộc đến chúng này lại nấp dưới những ngòi bút xấu xa để chống phá. Với đại hội 12 chúng sử dụng những hình thức đấu phong phú, đa dạng như hội thảo, tọa đàm khoa học trong nước và ở nước ngoài; viết các chuyên luận sắc bén, thuyết phục để phản bác các quan điểm sai trái, thù địch của chúng trên các phương tiện truyền thông đại chúng, mạng Internet. Tất cả che đậy âm mưu xấu xa mà bản thân chúng ta ai cũng biết. nên phản bác nó

17:27 9 tháng 1, 2016 Reply

Cứ hở khi những ngày lễ lớn của dân tộc đến chúng này lại nấp dưới những ngòi bút xấu xa để chống phá. Với đại hội 12 chúng sử dụng những hình thức đấu phong phú, đa dạng như hội thảo, tọa đàm khoa học trong nước và ở nước ngoài; viết các chuyên luận sắc bén, thuyết phục để phản bác các quan điểm sai trái, thù địch của chúng trên các phương tiện truyền thông đại chúng, mạng Internet. Tất cả che đậy âm mưu xấu xa mà bản thân chúng ta ai cũng biết. nên phản bác nó

23:19 23 tháng 1, 2016 Reply

Rõ ràng cứ mỗi dịp nước ta có sự kiện quan trọng thì các thế lực thù địch chống phá lại lại dụng liên tục đăng tải các tin bài có nội dung sai lệch, xuyên tạc, chống phá. Và Đại hội Đảng lần thứ XII cũng không ngoại lệ, tầm quan trọng của nó thì không phải bàn cãi nữa rồi, và dĩ nhiên việc lựa chọn những người hiền đức ra lãnh đạo cũng sẽ trở thành cái cớ không thể tốt hơn để cho chúng xuyên tạc, nhạo báng các vị nguyên thủ nước nhà

Đăng nhận xét

Cám ơn đã đọc bài viết!
- Mọi thắc mắc, gợi ý hoặc bình luận xin chia sẻ bên dưới hoặc Gửi thư hay Báo lỗi
- Hãy viết bằng tiếng Việt có dấu để mọi người dễ đọc hơn!
- Chèn link bằng thẻ: <a href="Link" rel="nofollow">Tên</a>
- Tạo chữ <b>đậm</b> <i>Ngiêng</i>
Thank You!