21/01/2016

* Dự cảm về kỳ đại hội Đảng XII qua phiên khai mạc

Tác giả: Mõ Làng viết lúc 21/01/2016 | 21.1.16

Mõ Làng

Phiên khai mạc Đại hội XII đã diễn ra rất ngắn gọn. Thay vì trình bày nguyên văn các báo cáo như các kỳ trước, đại hội được nghe những đề dẫn hết sức súc tích làm nổi bật những vấn đề trọng yếu của đất nước và của Đảng.


Nhận diện thuận lợi, khó khăn, thành công, tồn tại, yếu kém

Trình bày những tư tưởng lớn và nội dung cốt lõi của các báo cáo, Tổng Bí thư nêu rõ 5 năm qua bên cạnh những thời cơ, thuận lợi, tình hình thế giới khu vực có nhiều diễn biến rất phức tạp; kinh tế thế giới phục hồi chậm, khủng hoảng chính trị ở nhiều nơi, khủng hoảng chính trị ở nhiều nơi, nhiều nước; các nước lớn cạnh tranh quyết liệt giành ảnh hưởng trong khu vực, diễn biến phức tạp, căng thẳng ở Biển Đông đã tác động bất lợi đến VN.

Trong nước cùng với những ảnh hưởng của khủng hoảng tài chính và suy thoái kinh tế toàn cầu, những hạn chế, khiếm khuyết vốn có của nền kinh tế chưa được giải quyết, những hạn chế, yếu kém trong lãnh đạo, quản lý và những vấn đề mới phát sinh đã làm cho lạm phát tăng cao, ảnh hưởng nghiêm trọng đến ổn định kinh tế vĩ mô, tốc độ tăng trưởng và đời sống nhân dân. Thiên tai, dịch bệnh, biến đổi khí hậu gây thiệt hại nặng nề...

Trong bối cảnh đó toàn Đảng, toàn dân, toàn quân đã nỗ lực phấn đấu thực hiện Nghị quyết ĐH XI của Đảng, đạt nhiều những thành quả quan trọng. Lạm phát được kiểm soát, kinh tế vĩ mô dần ổn định. Tăng trưởng kinh tế được duy trì ở mức hợp lý, từ năm 2013 dần phục hồi, năm sau cao hơn năm trước; chất lượng tăng trưởng được nâng lên. Cơ cấu lại nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng đạt kết quả tích cực bước đầu. Văn hoá, xã hội có bước phát triển, an sinh xã hội cơ bản được bảo đảm, đời sống nhân dân tiếp tục được cải thiện. Chính trị - xã hội ổn định; quốc phòng, an ninh được tăng cường; độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, hoà bình, ổn định được giữ vững để phát triển đất nước. Quan hệ đối ngoại, vị thế, uy tín quốc tế của nước ta tiếp tục được nâng cao. Dân chủ xã hội chủ nghĩa và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc tiếp tục được phát huy. Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị được chú trọng và đạt một số kết quả quan trọng.

Tuy nhiên, Tổng Bí thư cũng cho rằng việc đổi mới chưa đồng bộ và trọn vẹn. Mục tiêu đến 2020 cơ bản thành nước công nghiệp hiện đại không đạt được, đời sống của người dân ở nhiều khu vực còn khó khăn, tình trạng suy thoái về tư tưởng đạo đức lối sống của một bộ phận không nhỏ Đảng viên, tình trạng quan liêu tham nhũng chưa được đẩy lùi. Nguy cơ tụt hậu, diễn biến hòa bình, suy thoái về đạo đức chính trị lối sống, tự diễn biến, tự chuyển hóa… vẫn hiện hữu.

Thời gian tới, tình hình sẽ còn diễn biến phức tạp hơn trong đó xu hướng hội nhập vẫn là phổ biến. Việt Nam sẽ thực hiện đầy đủ các cam kết trong cộng đồng ASEAN và WTO. Thời cơ vận hội mở ra rất lớn nhưng cũng còn nhiều thách thức. Vì vậy, “Để tận dụng, phát huy tốt nhất thời cơ, thuận lợi, vượt qua khó khăn, thách thức, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân cần đoàn kết một lòng, quyết tâm : Tăng cường xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực và sức chiến đấu của Đảng, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh, Phát huy sức mạnh toàn dân tộc và dân chủ xã hội chủ nghĩa. Đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới; phát triển kinh tế nhanh, bền vững, phấn đấu đưa nước ta cơ bản thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại. Nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân. Kiên quyết, kiên trì đấu tranh bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, bảo vệ Đảng, Nhà nước, nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa. Giữ gìn hòa bình, ổn định, chủ động và tích cực hội nhập quốc tế, nâng cao vụ thế và uy tín của Việt Nam trong khu vực và trên thế giới”.

Tổng Bí thư nhấn mạnh trong 5 năm tới phải phấn đấu quyết liệt hơn để thực hiện chiến lược ccoong nghiệp hóa, hieenj đại hóa thì phải nhận thức và thực hiện hiệu quả những định hướng lớn gồm: Tiếp tục đổi mới mô hình tăng trưởng, cơ cấu lại nền kinh tế; đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa gắn với phát triển kinh tế tri thức, hoàn thiện thể chế, phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; Đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục, đào tạo; phát triển, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực ; tăng cường tiềm lực và đẩy mạnh ứng dụng khoa học, công nghệ; Xây dựng phát triển văn hóa, con người; Quản lý phát triển xã hội; thực hiện tiến bộ công bằng xã hội; Quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường, chủ động ứng phó biến đổi khí hậu.

Những tư tưởng chỉ đạo lớn

Độc lập, chủ quyền, thống nhất toàn vẹn lãnh thổ là tiền đề để phát triển

Tổng Bí thư nhấn mạnh bảo vệ vững chắc độc lập chủ quyền, thống nhất toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, bảo vệ Đảng, Nhà nước, nhân dân, chế độ XHCN luôn gắn bó chặt chẽ, mật thiết với nhau; giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để phát triển đất nước là nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên của Đảng, Nhà nước, của cả hệ thống chính trị và toàn dân, trong đó Quân đội nhân dân và Công an nhân dân là nòng cốt.

Mục tiêu trọng yếu của quốc phòng, an ninh là phát huy mạnh mẽ sức mạnh tổng hợp của toàn dân lộc, của cả hệ thống chính trị, tranh thủ tối đa sự đồng tình, ủng hộ của cộng đồng quốc tế, kiên quyết, kiên trì đấu tranh bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, bảo vệ Đảng, Nhà nước, nhân dân và chế độ XHCN; bảo vệ công cuộc đổi mới, sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Bảo vệ lợi ích quốc gia - dân tộc; bảo vệ nền văn hóa dân tộc; giữ vững môi trường hòa bình, ổn định chính trị, an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội.

Tổng Bí thư nhấn mạnh việc thực hiện thắng lợi đường lối đối ngoại và hội nhập quốc tế, bảo đảm lợi ích tối cao của quốc gia - dân tộc, trên cơ sở các nguyên tắc cơ bản của luật pháp quốc tế, bình đẳng và cùng có lợi, thực hiện nhất quán đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, hòa bình, hợp tác và phát triển; đa dạng hóa, đa phương hóa trong quan hệ đối ngoại; chủ động và tích cực hội nhập quốc tế; là bạn, là đối tác tin cậy và thành viên có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế,... nhằm phục vụ mục tiêu giữ vững môi trường hòa bình, ổn định, tranh thủ tối đa các nguồn lực bên ngoài để phát triển đất nước, nâng cao đời sống nhân dân; nâng cao vị thế, uy tín của đất nước và góp phần vào sự nghiệp hòa bình, độc lập dân tộc, dân chủ và tiến bộ xã hội trên thế giới.

Sức mạnh Đại đoàn kết dân tộc là nền tảng

Khẳng định Đại đoàn kết toàn dân tộc là đường lối chiến lược của cách mạng Việt Nam, là động lực và nguồn lực to lớn trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Vì vậy, việc tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc trên nền tảng liên minh giai cấp công nhân với giai cấp nông dân và đội ngũ trí thức do Đảng lãnh đạo là điều kiện để phát huy mạnh mẽ mọi nguồn lực, mọi tiềm năng sáng tạo của nhân dân cho xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; lấy mục tiêu xây dựng một nước Việt Nam hòa bình, độc lập, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ, “dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh” làm điểm tương đồng; tôn trọng những điểm khác biệt không trái với lợi ích chung của quốc gia - dân tộc; đề cao tinh thần dân tộc, truyền thống yêu nước, nhân nghĩa, khoan dung để tập hợp, đoàn kết mọi người Việt Nam ở trong và ngoài nước, tăng cường quan hệ mật thiết giữa nhân dân với Đảng, Nhà nước, tạo sinh lực mới của khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Tiếp tục phát huy dân chủ XHCN, bảo đảm tất cả quyền lực nhà nước thuộc về nhân dân. Dân chủ phải được thực hiện đầy dủ, nghiêm túc trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội. Bảo đảm để nhân dân tham gia ở tất cả các khâu của quá trình đưa ra những quyết định liên quan đến lợi ích, cuộc sống của nhân dân. Phát huy dân chủ phải đi liền với tăng cường pháp chế, đề cao trách nhiệm công dân, giữ vững kỷ luật, kỷ cương và đề cao đạo đức xã hội. Phê phán những biểu hiện dân chủ cực đoan, dân chủ hình thức. Xử lý nghiêm những hành vi lợi dụng dân chủ làm mất an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội và những hành vi vi phạm quyền dân chủ và quyền làm chủ của nhân dân.

Xây dựng, hoàn thiện Nhà nước pháp quyền XHCN phải tiến hành đồng bộ cả lập pháp, hành pháp, tư pháp và được tiến hành đồng bộ với đổi mới hệ thống chính trị theo hướng tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả; gắn với đổi mới kinh tế, văn hóa, xã hội. Hoàn thiện thể chế, chức năng, nhiệm vụ, phương thức và cơ chế vận hành, nâng cao hiệu lực, hiệu quả của Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa.

Xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt

Trong 5 năm qua thực hiện Nghị quyết Đại hội 11, Đảng ta đã kiên trì nghiêm túc thực hiện nhiệm vụ then chốt về xây dựng Đảng trên cả 3 mặt : chính trị, tư tưởng và tổ chức đạt được những kết quả quan trọng.

Các cấp ủy từ TW đến cơ sở đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện bài bản, quyết liệt nghị quyết TƯ 4 một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng trong tình hình hiện nay và đã đạt được những kết quả bước đầu quan trọng tạo chuyển biến tích cực trong hệ thống chính trị. Quá trình phê bình, tự phê bình theo tinh thần NQ TƯ4 và việc khắc phục sửa chữa hạn chế, khuyết điểm đã góp phần siết lại kỷ luật kỷ cương trong Đảng, tạo chuyển biến tích cực bước đầu trong việc ngăn chặn một số mặt tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống trong Đảng, khắc phục một số hạn chế khuyết điểm trong công tác cán bộ và trong công tác thực hiện tổ chức sinh hoạt Đảng nhất là nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách.

Bước đầu kiềm chế tình trạng tham nhũng, lãng phí. Nhiều vụ việc, vụ án tham nhũng đặc biệt nghiêm trọng, phức tạp đã được tập trung phát hiện, chỉ đạo điều tra, xử lý nghiêm minh theo đúng quy định của pháp luật, được cán bộ, đảng viên, nhân dân đồng tình ủng hộ.

Nhiều chủ trương, nguyên tắc giải pháp lớn về công tác cán bộ được thể chế cụ thể hóa bằng các quy chế, quy định, quy đình bảo đảm dân chủ chặt chẽ hơn. Công tác đào tạo quy hoạch, luân chuyển cán bộ được đẩy mạnh hơn.

Nhìn thẳng sự thật, báo cáo cũng đã đánh giá trong thực hiện NQTƯ 4 một số việc chưa đạt được mục tiêu nghị quyết đề ra. Trong phê bình và tự phê bình tình trạng nể nang, né tránh ngại va chạm còn khá phổ biến, một số cán bộ, đảng viên chưa tự giác nhìn nhận đúng trách nhiệm của mình trước những hạn chế, khuyết điểm trong công việc được giao. Chưa làm rõ thực chất mức độ nghiêm trọng của tình hình xảy ra ở đâu, ai chịu trách nhiệm. Việc sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành mới các quy định của Đảng, Nhà nước theo hướng đề cao hơn trách nhiệm, quyền hạn của người đứng đầu trong mối quan hệ giữa tập thể cá nhân chưa thực hiện được. Tình trạng tham nhũng lãng phí, vẫn còn nghiêm trọng với biểu hiện ngày càng tinh vi, phức tạp gây bức xúc dư luận, gây ảnh hưởng niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước. Tình trạng suy thoái về tư tưởng, đạo đức, lối sống của một bộ phận cán bộ, đảng viên chưa bị đẩy lùi, có mặt, có bộ phận còn diễn biến phức tạp hơn.

Nổi bật là việc dự báo hoạch định lãnh đạo tổ chức thực hiện các Nghị quyết chính sách của Đảng, Nhà nước chưa kịp thời đồng bộ, hiệu quả. Năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của không ít tổ chức Đảng còn thấp, có nơi mất sức chiến đấu. Công tác giáo dục, quản lý, rèn luyện đảng viên ở một số nơi chưa được quan tâm thường xuyên, chất lượng sinh hoạt Đảng, tính chiến đấu trong phê bình và tự phê bình còn yếu. Tổ chức bộ máy của Đảng và hệ thống chính trị còn cồng kềnh, nhiều tầng nấc hiệu quả hoạt động chưa cao.

Báo cáo đánh giá trong những năm tới yêu cầu nhiệm vụ nặng nề của thời kỳ phát triển mới yêu cầu phải đẩy mạnh hơn nữa công tác xây dựng Đảng, trọng tâm là kiên quyết, kiên trì tiếp tục thực hiện NQTƯ 4 khóa 11 . Để thực hiện công tác này, Tổng Bí thư nhấn mạnh việc trước hết phải chú trọng xây dựng Đảng về chính trị, kiên định chủ nghĩa Mác Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, vận dụng sáng tạo phù hợp thực tiễn Việt Nam. Kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, kiên định đường lối đổi mới, nâng cao bản lĩnh trí tuệ, tính chiến đấu của toàn Đảng, từng đảng viên mà trước hết là cán bộ lãnh đạo, quản lý, chủ chốt các cấp. Không dao động trong bất cứ tình hướng nào, giữ vững bản chất giai cấp công nhân của Đảng, vai trò tiên phong gương mẫu của cán bộ Đảng viên.

Cùng với đó là việc đổi mới công tác tư tưởng, lý luận, nâng cao tính chiến đấu tính thuyết phục của công tác tư tưởng phục vụ thực hiện yêu cầu nhiệm vụ chính trị, phù hợp từng giai đoạn, tạo sự thống nhất cao trong Đảng, đồng thuận xã hội. Tiếp tục đổi mới tư duy lý luận đẩy mạnh công tác tổng kết thực tiễn, nghiên cứu lý luận, cung cấp các luận cứ khoa học cho việc hoạch định chủ trương đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật nhà nước. Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập, làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với chống suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống và những biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa, tệ tham nhũng, quan liêu, lãng phí, bè phái, lợi ích nhóm, nói không đi đôi với làm…

Xác định 6 nhiệm vụ trọng tâm trong nhiệm kỳ XII

1 - Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ cấp chiến lược, đủ năng lực, phẩm chất và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ.

2 – Xây dựng tổ chức bộ máy của toàn hệ thống chính trị tin gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; đẩy mạnh đấu tranh phòng chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu.

3 – Tập trung nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng suất lao động và sức cạnh tranh của nền kinh tế. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả ba đột phát chiến lược; cơ cấu lại tổng thể và đồng bộ nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng; đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước , chú trọng công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn gắn với xây dựng nông thôn mới. Chú trọng giải quyết tốt vấn đề cơ cấu lại doanh nghiệp nhà nước, cơ cấu lại ngân sách nhà nước, xử lý nợ xấu và bảo đảm an toàn nợ công.

4 – Kiên quyết, kiên trì đấu tranh bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc; giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để phát triển đất nước. Mở rộng và đưa vào chiều sâu các quan hệ đối ngoại; thực hiện hiệu quả hội nhập quốc tế trong điều kiện mới, tiếp tục nâng cao vị thế và uy tín của đất nước trên trường quốc tế.

5 – Thu hút, phát huy mạnh mẽ mọi nguồn lực và sức sáng tạo của nhân dân. Chăm lo nâng cao đời sống vật chất, tinh thần, giải quyết tốt những vấn đề bức thiết, tăng cường quản lý phát triển xã hội, bảo đảm an ninh xã hội, an ninh con người; bảo đảm an sinh xã hội, nâng cao phúc lợi xã hội và giảm nghèo bền vững. Phát huy quyền làm chủ của nhân dân, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc.

6 - Phát huy nhân tố con người trong mọi lĩnh vực của đời sống xã hội; tập trng xây dựng con người về đạo đức, nhân cách, lối sống, trí tuệ và năng lực làm việc; xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh.

Có thể thấy, những gì mà Đảng mong muốn, nhân dân kỳ vọng đã được thể hiện đầy đủ trong một phiên khai mạc ngắn gọn, súc tích. Dự cảm về một kỳ đại hội thành công và sẽ mang lại sinh khí mới cho dân tộc đã hiện hữu.

35 nhận xét

15:53 21 tháng 1, 2016 Reply

Đại hội Đảng đã tiến hành một cách công khai đúng với dự kiến và cũng tự phê bình và phê một cách thẳng thắn, không che dấu khuyết điểm của mình. Qua kỳ Đại hội này sẽ là một lần tổng kết đúc rút kinh nghiệm của Đại hội đảng, tự thay đổi mình để phù hợp với xu thế, hòa nhập nhưng không hòa tan. Hi vọng là sau kỳ Đại hội này Đảng vẫn kiên định con đường của mình đưa đất nước tiến xa và tiến sâu hơn nữa trên con đường phát triển. Chúc Đại hội thành công.

16:06 21 tháng 1, 2016 Reply

Đại hội là dịp để ta có thể nhìn lại những gì mình làm được, những gì còn khiếm khuyết , tồn tại chưa giải quyết được để có những biện pháp cải cách mới. Đấy thực sự là điều đáng phải làm,cho nên Đại hội diễn ra là một tất yếu rồi. Không có đại hội thì ta khó có thể đổi mới tư duy, tự làm mới mình được

16:40 21 tháng 1, 2016 Reply

Phiên khai mạc diễn ra ngắn gọn nhưng đã phân tích được những khó khăn, thuận lợi, những thành công đã đạt được, tư tưởng chỉ đạo, xác định nhiệm vụ đặt ra. Trong một thời gian ngắn mà đã thể hiện được những gì mà Đảng mong muốn, nhân dân kì vọng cho thấy Đảng đã làm việc rất nghiêm túc, tích cự, khẩn trương. Hi Vọng kì đại hội Đảng sẽ diễn ra thành công và mang laijsinh khí mới cho dân tộc.

17:44 21 tháng 1, 2016 Reply

đại hooiju là dịp để chúng ta nhìn nhận lại,chúng ta đã làm đc những gì và những gì còn yêu còn hạn chế để kịp thời khắc phục.địa hooijddangr 12 diên ra trong không khí rộn ràng cả nước.tất cả nhân dân đều tin tưởng và mong chờ đại hội sẽ thành công,tìm ra người có đức có tài để đưa đất nước pahts triển

17:47 21 tháng 1, 2016 Reply

Mong muốn sau kỳ đại hội, Đất nước ta sẽ có những cải cách mạnh mẽ trên tất cả các lĩnh vực, cải thiện đời sống nhân dân, quan tâm, chăm lo đời sông nhân dân ở các khu vực, địa điểm là vùng sâu, vùng sa còn nghèo khó. Để cả nước ta ở đâu cũng ấm no, ở đâu cũng hạnh phúc. Có vậy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân mới ngày càng được cũng cố, phát triển mạnh mẽ hơn.

19:43 21 tháng 1, 2016 Reply

Phiên khai mạc đại hội là phiên mở đầu kỳ đại hội nên thực tế nó rất có ý nghĩa đối với tiến trình của cả đại hội, như đã nói phiên khai mạc đã diễn ra ngắn gọn đề cập đến vấn đề một cách trực tiếp với những quan điểm rõ ràng và những nhiệm vụ, điểm mấu chốt đã được đưa ra trong phiên khai mạc, phiên khai mạc đã diễn ra và tiến hành một cách công khai với những ý thức phê bình và tự phê bình rõ ràng và nghiêm túc tiếp thu ý kiến

20:10 21 tháng 1, 2016 Reply

Đại Hội Đảng đang diễn ra và chúng ta chuẩn bị biết được kết quả là những người đủ tài đủ đức lên lãnh đạo đất nước ta phát triển trong giai đoạn tới để hoàn thành mục tiêu công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước. Và đây là thời gian nhạy cảm của đất nước ta vì các thế lực phản động luôn manh động với các hành vi không thể đoán trước được, vì vậy toàn thể dân tộc Việt Nam cùng chung sức đấu tranh với các thế lực phản động để góp phần làm cho Đại Hội diễn ra thành công tốt đẹp.

20:35 21 tháng 1, 2016 Reply

Toàn thể nhân dân đã và luôn tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của ĐẢNG cộng sản VN. sựu thành công của đại hội mong rằng sẽ mở ra nhiều điều mới mẻ cho đất nước ngày càng phát triển. chúc ĐẠi Hội ĐẢNG lần thứ XII thành công tốt đẹp.

20:49 21 tháng 1, 2016 Reply

tôi tin những gì đảng đã và đang almf sẽ đưa đất nước chúng ta đi lên.toàn dân luôn tin tưởng vào sự lãnh đạo của đảng.mong răng kì đại hội này sẽ thành công tốt đẹp.bầu chọn ra những có tâm có tầm để lãnh đạo đất nuwocs trong giao đoạn phát triển quan trọng này

20:54 21 tháng 1, 2016 Reply

Chúc Đại hội Đảng thành công tốt đẹp!
Chúc luôn các anh hùng dự báo thêm một mùa thấy bại nữa
Chúc mấy vị đấy sập tiệm để mọi người khỏi đau đầu nữa.
Đại hội Đảng thành công sẽ có tác động lớn đến mọi mặt của nước ta, mong sẽ có sự khởi sắc mới, phát triển mới!

20:55 21 tháng 1, 2016 Reply

Khát vọng Đổi mới, khát vọng đưa Việt Nam ngày một thịnh vượng hơn một lần nữa được thắp lên, ngời sáng. Vì thế, cán bộ, Đảng viên và nhân dân cả nước đang rất mong chờ và đặt nhiều kỳ vọng vào thành công của Đại hội. Chúc Đại hội thành công tốt đẹp!

21:18 21 tháng 1, 2016 Reply

Chúng ta đã có nhiều những thành tựu qua nhiều năm đổi mới và đang trên đã đi nên nhưng đang gặp thật sự nhiều khó khăn...cso cả chuyện tự chuyển háo trong đảng và cả nhữung nhân tó ngoài đảng...chính vì vậy mà yêu cầu nhân dân phải cso ý thức trách nhiệm..6 nhiệm vụ này là nhiệm vụ hết sức trọng tâm và cấp thiết trong giai đoạn này và nó là nhiệm vụ của tòan đảng tòan dân chứ không phải của riêng ai khác đâu nhé...nhân dân cần phải ủng hộ chính quyền và nhà nước cố gắng không để phụ sự kì vọng của nhân dân

21:24 21 tháng 1, 2016 Reply

Chúng ta đã có nhiều những thành tựu qua nhiều năm đổi mới và đang trên đã đi nên nhưng đang gặp thật sự nhiều khó khăn...cso cả chuyện tự chuyển háo trong đảng và cả nhữung nhân tó ngoài đảng...chính vì vậy mà yêu cầu nhân dân phải cso ý thức trách nhiệm..6 nhiệm vụ này là nhiệm vụ hết sức trọng tâm và cấp thiết trong giai đoạn này và nó là nhiệm vụ của tòan đảng tòan dân chứ không phải của riêng ai khác đâu nhé...nhân dân cần phải ủng hộ chính quyền và nhà nước cố gắng không để phụ sự kì vọng của nhân dân

21:27 21 tháng 1, 2016 Reply

Bây giờ cách làm việc của chúng ta đang rất dân chủ và hiện đại , không còn thủ tục rườm rà , không câu nệ ai cả . Giờ chỉ tuân theo nguyên tắc là đúng thì khen , sai thì chê thẳng thắn , không đi vòng vo để mọi người dễ hiểu và không mất thời gian . Biết nhìn thẳng sự thật , biết đặt ra mục tiêu và phấn đấu đạt được mục tiêu đó thì chúng ta mới có thể phát triển được !

22:20 21 tháng 1, 2016 Reply

Bên cạnh việc cần ngăn chặn những biểu hiện "tự diễn biến" thì còn cần phải mạnh tay hơn nữa trong việc xử lý những quan chức tham nhũng, bắt đầu từ cấp trung ương cho đến cơ sở, đây chính là "thù trong" song song với "giặc ngoài" ở Biển Đông. Nhiệm vụ cho toàn Đảng toàn Dân vô cùng lớn, chỉ có sức mạnh đoàn kết của Đảng và toàn dân mới có thể thực hiện được

22:20 21 tháng 1, 2016 Reply

Trưởng thành rồi! Cứ thay đổi một cách tích cực như thế này người dân ai chả thích. Cứ đúng nguyên tắc mà làm, làm đúng chẳng ai chê được. Và cứ theo cái diễn biến này thì có lẽ Đại hội Đảng chắc chắn sẽ thành công, để đập nát cái miệng lưỡi gian trá của bọn tin vịt kia.
6 nhiệm vụ được đề ra thật sự đã bao quát hết toàn bộ phương hướng đất nước ta cần phải làm trong thời gian tới, mong rằng đất nước ta sẽ phát triển mạnh hơn nữa.

22:22 21 tháng 1, 2016 Reply

Những quan điểm tư tưởng chỉ đạo của Đảng tại kỳ đại hội này đều rất hợp lý, sáng suất, hợp với đông đảo lòng quần chúng nhân dân ta. Với những mục tiêu và mục đích rất hợp lý nhằm thẳng vào tình hình thực tế của đất nước chúng ta nên đã làm thỏa lòng của quần chúng nhân dân. Chúc cho đại hội thành công tốt đẹp tạo bước chuyển mới cho đất nước trong những năm tới.

22:26 21 tháng 1, 2016 Reply

Có lẽ như vậy sẽ tốt hơn rất nhiều so với việc là cứ trình bày dài dòng, mà cô đọng lại cũng chỉ ngần ấy ý... hi vọng với những nhận diện khó khắn, thách thức, yếu kém còn tồn tại và những thuận lợi mà đất nước ta đang có thì đại hội XII sẽ đề ra các đường lối, chủ trương đúng đắn, góp phần đưa đất nước ngày càng phát triển hơn trong nhiệm kỳ tới.

00:20 22 tháng 1, 2016 Reply

Với chủ đề của Đại hội là "Tăng cường xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh; phát huy sức mạnh toàn dân tộc và dân chủ xã hội chủ nghĩa; đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới; bảo vệ vững chắc Tổ quốc, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định; phấn đấu sớm đưa nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại", Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII đã diễn ra thành công tốt đẹp và đem lại nhiều hi vọng vào một tương lai tươi sáng, phồn thịnh của đất nước!

08:24 22 tháng 1, 2016 Reply

Mừng cho Đảng, mừng cho Tổ quốc và nhân dân Việt Nam. ĐCSVN vẫn là người tổ chức mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam, dù lũ cơ hộ, lũ rận và phản động trong và ngoài nước – chúng vẫn đang điên cuồng chông phá, nhưng bọn chúng chắc chắn sẽ chẳng làm được gì như Lịch sử của đất nước gần 86 năm qua đã khẳng định từ khi có Đảng ra đời lãnh đạo cách mạng Việt Nam.

09:57 22 tháng 1, 2016 Reply

Chỉ rõ 4 nguy cơ và nêu ra 6 nhiệm vụ trọng tâm trong nhiệm kỳ tới tôi cho rằng rất là thiết thực. Trong giai đoạn hiện nay cần có sự minh bạch và có mục tiêu rõ ràng để tất cả các nguồn lực đều chung tay xây dựng đạt được mục tiêu đó

13:55 22 tháng 1, 2016 Reply

Phiên khai mạc ngắn gọn, súc tích đã thể hiện được những điều mà Đảng muốn, những gì nhân dân kì vọng. Chúc cho đại hội đảng sẽ thành công rực rỡ, Đảng luôn là người lãnh đạo nhân dân trong công cuộc xây dụng, phát triển đất nước và mang lại nguồn sinh khí mới cho nhân dân, cho dân tộc Việt Nam và chắc chắn là đại hội đảng sẽ thành công tốt đẹp.

14:46 22 tháng 1, 2016 Reply

6 nhiệm vụ trong tâm nhưng còn ti tỉ những điều cần làm trong 6 cái nhiệm vụ đó. Trong 6 cái đó cái nào cũng là quan trọng hàng đầu nhưng tôi nghĩ quan trọng nhất vẫn là trong sạch đội ngũ, chống thoái hóa biến chất về đạo đức và xuống cấp về năng lực

19:10 22 tháng 1, 2016 Reply

có thể nói trong tình hình hiện nay đám người thực hiện cho mục đích phá hoại đại hội đảng đang tranh thủ mọi cơ hội thực hiện cho công cuộc phá hoại của chúng, cái đó là không thể nào chấp nhận cho được đâu nên cố thực hiện thêm cũng nên có cái nhìn nhận cho đúng chứ không thể nào thích làm là được đâu nhé. cái gì cũng cần có cái nhìn nhận cho đúng chứ không thể thích làm là được đâu

19:30 22 tháng 1, 2016 Reply

trước kì đại hội thì đám người thực hiện cho mục đích phá hoại lại có cơ hội thực hiện cho tham vọng cá nhân của mình thì sao chấp nhận cho được chứ, vì cái gì cũng cần có cái nhìn nhận cho đúng chứ, không có hiểu được đám người chẳng có hiểu lý gì lại thực hiện cho được mục đích phá hoại chứ, không có cái gì đơn giản cả đâu nhé nên cố thực hiện cũng cần có cái nhìn nhận và việc làm cụ thể thể hiện cho tinh thần chung chứ

20:09 22 tháng 1, 2016 Reply

có thể nói trong tình hình hiện nay có nhiều thách thức đối với đảng và nhà nước Việt Nam khi đứng trước những thời cơ cũng như khó khăn mà Việt Nam không làm tốt công việc của mình thì khó có thể đảm bảo được điều gì được cho nên người dân nên có cái nhìn nhận cũng như việc làm cho đúng đắn chứ không chấp nhận cho bất cứ cá nhân nào có thể thực hiện thêm cái trò phá hoại nào đâu nhé

20:38 22 tháng 1, 2016 Reply

những dự cảm hoàn toàn có khi có những sự kiện đang xảy ra nhất là việc ra đi của cụ rùa trước khi đại hội đảng diễn ra, sự trùng hợp này là cơ hội cho đám cẩu tặc thực hiện cho được mục đích phá hoại đại hội đảng đó mà. cái đó chẳng có cái gì có thể thực hiện được dễ dàng cả đâu nên cố thực hiện thêm cũng nên có cái nhìn nhận cho đúng chứ không thể thích làm là được đâu nhé

23:30 22 tháng 1, 2016 Reply

ngắn gọn, xúc tích, đi thẳng vào những vấn đề cốt lõi, chỉ ra thách thức cũng như thời cơ chính là thể hiện sự đổi mới quan trọng của đại hội lần này. điều đó cho thấy mọi người có thể tự tin tin tưởng vào sự thành công của đại hội lần này, sẽ đạt được những mục tiêu đã đề ra.
hy vọng, nhiệm kỳ mới, Đảng sẽ khắc phục những thiếu sót, có đủ bản lĩnh để vượt qua những thách thức mới, phức tạp hơn.

11:45 23 tháng 1, 2016 Reply

Trong thời gian qua chúng ta đã đạt được nhiều thành tựu đáng kể trong công cuộc xây dựng đất nước, phát triển nước nhà. Công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa có những bước nhảy vọt nhưng không thể phủ nhận một điều rằng vẫn còn đó những vấn đề tồn đọng gây dư luận xấu cũng như để lại hậu quả nghiêm trọng. Mong rằng, đại hội XII sẽ có những chủ trương, đường lối để tiếp tục phát triển nước nhà cũng như khắc phục khuyết điểm yếu kém còn tồn tại

16:07 23 tháng 1, 2016 Reply

Có thể thấy, những gì mà Đảng mong muốn, nhân dân kỳ vọng đã được thể hiện đầy đủ trong một phiên khai mạc ngắn gọn, súc tích. Dự cảm về một kỳ đại hội thành công và sẽ mang lại sinh khí mới cho dân tộc đã hiện hữu. Trong đó ta có thể thấy bài phát biểu Có thể thấy, những gì mà Đảng mong muốn, nhân dân kỳ vọng đã được thể hiện đầy đủ trong một phiên khai mạc ngắn gọn, súc tích. Dự cảm về một kỳ đại hội thành công và sẽ mang lại sinh khí mới cho dân tộc đã hiện hữu.

23:54 23 tháng 1, 2016 Reply

Chúc cho đại hội đảng sẽ thành công rực rỡ, Đảng luôn là người lãnh đạo nhân dân trong công cuộc xây dụng, phát triển đất nước và mang lại nguồn sinh khí mới cho nhân dân, cho dân tộc Việt Nam và chắc chắn là đại hội đảng sẽ thành công tốt đẹp. Toàn thể nhân dân đã và luôn tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của ĐẢNG cộng sản VN. sựu thành công của đại hội mong rằng sẽ mở ra nhiều điều mới mẻ cho đất nước ngày càng phát triển. chúc ĐẠi Hội ĐẢNG lần thứ XII thành công tốt đẹp.

09:08 25 tháng 1, 2016 Reply

Thiết nghĩ chế độ một Đảng nó sẽ trong sạch hơn chứ đa đảng thì việc chạy chức chạy quyền và đầu tiên là chạy phiếu để vào đại biểu thứ 2 là các chức vụ chủ chốt và đằng sau đó là thế lực tập đoàn trong khi đấu tranh chống lợi ích nhóm...vv và mây mây

14:21 25 tháng 1, 2016 Reply

Khẳng định một điều là Đại hội lần này cũng như bao lần trước mục tiêu cao nhất là dân chủ và thể hiện ý chí của toàn dân. Báo cáo kiểm điểm trước nhân dân và đưa ra định hướng trong năm tới. Thực sự là một Đại hội của một Đảng vì nhân dân

15:13 25 tháng 1, 2016 Reply

Chắc chắn rồi bạn. Tạo sự ổn định về chính trị thì sẽ thuận lợi hơn cho phát triển kinh tế. Đừng nghĩ sẽ thiếu hụt về ý tưởng cũng như tư duy khi một Đảng, cái quan trọng là điều hành như thế nào thôi. Cần phải vạch ra lộ trình và đổi mới tư duy chính trị XHCN cho phù hợp với kinh tế thị trường định hướng xhcn

15:30 25 tháng 1, 2016 Reply

Tuy nhiên là chỉ ra được là tốt nhưng có thực hiện như lời hứa cũng như tuyên thệ trước Tổ quốc và Nhân dân hay không thôi. Biết là cực kỳ khó khăn và áp lực cho các vị lãnh đạo nhưng mà nhiệm vụ đặt ra là thế, không cho phép họ buông xuôi sự cố gắng và nỗ lực

Đăng nhận xét

Cám ơn đã đọc bài viết!
- Mọi thắc mắc, gợi ý hoặc bình luận xin chia sẻ bên dưới hoặc Gửi thư hay Báo lỗi
- Hãy viết bằng tiếng Việt có dấu để mọi người dễ đọc hơn!
- Chèn link bằng thẻ: <a href="Link" rel="nofollow">Tên</a>
- Tạo chữ <b>đậm</b> <i>Ngiêng</i>
Thank You!