20/02/2017

* Thế nào và vì sao "lợi dụng tôn giáo"

Tác giả: Mõ Làng viết lúc 20/02/2017 | 20.2.17

Mõ Làng


Đừng bao giờ mắc mưu kẻ xấu chia rẽ lương, giáo, phá hoại khối đoàn kết dân tộc. Tín đồ tôn giáo trước khi là tín đồ họ là công dân đất nước, được nhà nước bảo hộ, chăm lo cuộc sống. Quan trọng hơn cả, tín đồ chẳng có quyền hành gì với tôn giáo mà mình đang thờ phụng. Họ chỉ có bổn phận vâng phục. Chỉ có chức sắc tôn giáo mới có quyền hành với tín đồ, với tổ chức tôn giáo. Vì vậy họ mới là thành phần hội đủ những điều kiện để LỢI DỤNG TÔN GIÁO.

Vì sao lại lợi dụng tôn giáo. Vì động cơ thế tục, muốn khẳng định vị thế xã hội và can dự vào chính trị của giới chức sắc. Hoặc chí ít thì cũng tạo sức ép lên chính quyền để đạt những mục đích tôn giáo nào đó. 

Tôn giáo sinh ra chỉ để thỏa mãn đức tin của dân chúng. Nó vô hại và thậm chí, ở những khía cạnh nhất định giúp ích cho xã hội, chẳng hạn như những quy định về đạo đức tôn giáo. Tín đồ chỉ đến với tôn giáo vì đức tin được gải thoát, được cập bến thiện mỹ. 

Tuy nhiên, họ là lực lượng đông đảo, có sức mạnh tiềm tàng của lực lượng quần chúng. Tín đồ càng đông thì sức mạnh càng lớn và mỗi khi được tổ chức, liên kết lại, hướng dẫn hành động thì nó có sức mạnh vật chất to lớn, có thể đạt được những mục đích nhất định.

Hiểu được giá trị sức mạnh đó, các lực lượng chính trị, xã hội đều ra sức vận động, lôi kéo quần chúng. Chính đảng chính trị thì vận động nhân dân để làm cách mạng xã hội còn các tổ chức tôn giáo thì vận động, lôi kéo tín đồ để mở rộng ảnh hưởng thần quyền, làm sầm uất xứ đạo.

Trong cuộc đấu tranh giành giật quần chúng đó, ai mang lại lợi ích nhiều hơn cho quần chúng thì người đó thắng. Chính đảng chính trị thì dùng đường lối, chính sách "cơm no, áo ấm, tự do" để thu hút. Còn tôn giáo thì có gì, họ chỉ có đức tin. Mà đức tin thì đang bị xói mòn bởi kế mưu sinh và sự phát triển của khoa học kỹ thuật.

Chính vì vậy, muốn tồn tại và phát triển tôn giáo phải liên minh với chính trị. Trong những bối cảnh nhất định, để tạo lực lượng, chính trị đã giang tay chào đón tôn giáo. Điều này giải thích cho hiện tượng "quốc giáo" ở một số quốc gia hay "mặt trận" ở một số quốc gia khác. Và chính nó cũng giải thích cho hiện tượng tôn giáo chủ động móc nối, bắt tay với chính trị như trường hợp Công giáo bắt tay với thực dân Pháp, Tin lành bắt tay với đế quốc Mỹ ở Việt Nam.

Vì sao Công giáo, Tin lành không được chào đón ở Việt Nam và luôn bị nghi kỵ, đôi lúc còn bị phân biệt đối xử. Thời Tự Đức nhà Nguyễn đã có những chính sách "diệt đạo" tàn khốc. Vì rằng, Công giáo đã dựa thế thực dân để o ép, để bành trướng thế lực lấn át nhà vua. Thời kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ của đảng cộng sản, Công giáo là tay sai cho đế quốc, chống cộng. Họ rào làng chiến đấu, lùng bắt Việt minh, bạo động chính trị giúp Pháp. Họ thành lập đảng chính trị, bảo vệ chế độ Ngô Đình Diệm, xây dựng hệ thống cha tuyên úy trong quân đội Ngụy, tay sai của Mỹ.

Từ ngày hòa binh, thống nhất đất nước, Một bộ phận cực đoan trong Công giáo và Tinh lành luôn bác bỏ chính sách tự do tín ngưỡng, tự do tôn giáo của nhà nước, thường xuyên gây ra những vụ bạo động, nhận sự tài trợ của các thế lực thù địch để gây dựng tổ chức phản động, lợi dụng thần quyền để xô đẩy tín đồ vào các cuộc gây rối trật tự xã hội. 

Mục tiêu của họ là kích động tín đồ, chức sắc các tôn giáo chống lại chính tôn giáo của Đảng, Nhà nước; đối lập tôn giáo với sự lãnh đạo của Đảng nhằm xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng đối với sự nghiệp cách mạng Việt Nam; vô hiệu hoá sự quản lí của Nhà nước đối với các lĩnh vực đời sống xã hội, gây mất ổn định chính trị - xã hội, nhất là vùng tôn giáo. Hỗ trợ về vật chất, tinh thần để các phần tử chống đối trong các tôn giáo chống đối Đảng, Nhà nước, chuyển hoá chế độ chính trị ở Việt Nam.

Để đạt được mục tiêu đó, giới cực đoan trong chức sắc tôn giáo thường dùng những thủ đoạn:

+ Tìm mọi cách xuyên tạc chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, quan điểm, chính sách của Đảng, Nhà nước ta với xã hội, với tôn giáo. Thổi phồng những yếu kém, tiêu cực, biến chất của một bộ phận trong chính đảng cầm quyền.

+ Lợi dụng những thiếu sót, sai lầm trong thực hiện chính sách xã hội, chính sách tôn giáo để gây mâu thuẫn giữa tín đồ với Đảng, Nhà nước; kích động, chia rẽ quan hệ lương – giáo và giữa các tôn giáo khác nhau hòng làm suy yếu khối đại đoàn kết dân tộc

+ Kích động tư tưởng cực đoan, li khai; mua chuộc, lôi kéo, ép buộc tín đồ các tôn giáo chống đối chính quyền, gây mất ổn định chính trị - xã hội, bạo loạn, tạo các điểm nóng để vu khống Việt Nam đàn áp các tôn giáo vi phạm dân chủ, nhân quyền để cô lập, làm suy yếu cách mạng Việt Nam, tạo cớ can thiệp cho nước ngoài.

Dù sao, ngày nay bộ phận cực đoan, có âm mưu lợi dụng tôn giáo không nhiều, không đủ thế lực và ngày càng bị tín đồ nhận rõ chân tướng. Vì vậy, các cấp chính quyền cần tuyên truyền, giác ngộ vận động tranh thủ sự đồng tình ủng hộ của quần chúng. Đồng thời phải kiên quyết trừng trị những chức sắc cực đoan, vi phạm pháp luật, đi ngược lại lợi ích dân tộc và nhân dân.

48 nhận xét

19:18 20 tháng 2, 2017 Reply

Lũ rận, chúng luôn mượn tôn giáo làm cái cớ để chống phá nhà nước ta mà. Mục tiêu của chúng là kích động tín đồ, chức sắc các tôn giáo chống lại chính tôn giáo của Đảng, Nhà nước; đối lập tôn giáo với sự lãnh đạo của Đảng nhằm xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng đối với sự nghiệp cách mạng Việt Nam; vô hiệu hoá sự quản lí của Nhà nước đối với các lĩnh vực đời sống xã hội, gây mất ổn định chính trị - xã hội, nhất là vùng tôn giáo. Hỗ trợ về vật chất, tinh thần để các phần tử chống đối trong các tôn giáo chống đối Đảng, Nhà nước, chuyển hoá chế độ chính trị ở Việt Nam. nhưng tôi tin rằng với sự lãnh đạo sáng suốt của đảng và nhà nước ta, lũ rận chúng sẽ mãi mãi không bao giờ đạt được mục đích của chúng.

19:28 20 tháng 2, 2017 Reply

Các thành phần chống phá nhà nước ta, chúng luôn tìm mọi cách để vu cáo xuyên tạc nhà nước ta và tôn giáo luôn là công cụ để chúng xuyên tạc nhà nước ta. Chúng Lợi dụng những thiếu sót, sai lầm trong thực hiện chính sách xã hội, chính sách tôn giáo để gây mâu thuẫn giữa tín đồ với Đảng, Nhà nước; kích động, chia rẽ quan hệ lương – giáo và giữa các tôn giáo khác nhau hòng làm suy yếu khối đại đoàn kết dân tộc, nhưng các âm mưu kế hoạch của chúng cuối cúng cũng bị phá sản mà thôi, bởi nhân dân ta đã quá quen thuộc với bộ mặt bẩn thỉu của lũ rận rồi.

19:36 20 tháng 2, 2017 Reply

Rõ ràng đây là âm mưu đã được chuẩn bị trước của các thế lực tù địch mà, bởi thế mà khi sự cố môi trường đã qua lâu rổi, môi trường đã được khắc phục nhân dân cũng đã được đền bù thỏa đáng thế mà lũ rận chúng vẫn mang cái bức ảnh được chụp ảnh từ mấy năm trước rồi để làm cái cớ xuyên tạc nhà nước ta. Chúng Kích động tư tưởng cực đoan, li khai; mua chuộc, lôi kéo, ép buộc tín đồ các tôn giáo chống đối chính quyền, gây mất ổn định chính trị - xã hội, bạo loạn, tạo các điểm nóng để vu khống Việt Nam đàn áp các tôn giáo vi phạm dân chủ, nhân quyền để cô lập, làm suy yếu cách mạng Việt Nam, tạo cớ can thiệp cho nước ngoài. tôi thật quá kinh tởm với cái lũ này.

21:21 20 tháng 2, 2017 Reply

Lợi dụng tôn giáo, trò này giờ còn ai lạ nữa đâu. Lợi dụng sự cuồng tín lập nên nhà nước IS này, lợi dụng tôn giáo để giở trò đồi bại này và lợi dụng tôn giáo để chống phá nhà nước, nói xấu chính quyền. Không hiểu là họ có thật sự nghĩ cho lợi ích chung của đất nước, của mảnh đất họ sinh sống ko, không hiểu họ có nghĩ cho những tôn giáo không mà cứ mở mồm ra là auto chửi, auto biểu tình, xuyên tạc đủ đường. Tôn giáo tốt đẹp mà toàn bị lợi dụng.

21:29 20 tháng 2, 2017 Reply

từ thời pháp thuộc thì thiên chúa giáo đã trở thành thứ công cụ để phương tây lợi dụng xâm lược VN rồi.từ hàng trăm năm nay thiên chúa giáo là thứ tôn giáo bị lợi dụng để chống nhà nước ta nhiều nhất.từ thời các vua nguyễn để mất nước cho đến thời bình hiện nay.chả có giai đoạn nào mà kko bị lợi dung cả.bây giờ thì là một thứ công cụ để chống lại nhà nước cộng sản của bọn phương tây rồi.tất cả cũng chỉ vì đức tin trong giáo lý thiên chúa giáo quá mạnh

09:49 21 tháng 2, 2017 Reply

Hiểu được giá trị sức mạnh đó, các lực lượng chính trị, xã hội đều ra sức vận động, lôi kéo quần chúng. Chính đảng chính trị thì vận động nhân dân để làm cách mạng xã hội còn các tổ chức tôn giáo thì vận động, lôi kéo tín đồ để mở rộng ảnh hưởng thần quyền, làm sầm uất xứ đạo.

09:50 21 tháng 2, 2017 Reply


Tôn giáo sinh ra chỉ để thỏa mãn đức tin của dân chúng. Nó vô hại và thậm chí, ở những khía cạnh nhất định giúp ích cho xã hội, chẳng hạn như những quy định về đạo đức tôn giáo. Tín đồ chỉ đến với tôn giáo vì đức tin được gải thoát, được cập bến thiện mỹ.

09:52 21 tháng 2, 2017 Reply

Trong cuộc đấu tranh giành giật quần chúng đó, ai mang lại lợi ích nhiều hơn cho quần chúng thì người đó thắng. Chính đảng chính trị thì dùng đường lối, chính sách "cơm no, áo ấm, tự do" để thu hút. Còn tôn giáo thì có gì, họ chỉ có đức tin. Mà đức tin thì đang bị xói mòn bởi kế mưu sinh và sự phát triển của khoa học kỹ thuật.

10:29 21 tháng 2, 2017 Reply

Như tác giả bài viết đã nói, thế lực nào đem lại nhiều lợi ích hơn cho quần chúng nhân dân, thế lực đó sẽ chiến thắng. Những kẻ lợi dụng tôn giáo, chúng có thể kích động, lôi kéo con chiên thực hiện mưu đồ chính trị của mình trong một giai đoạn. Nhưng sau một thời gian, người dân sẽ hiểu ra sự vô dụng của những cuộc gây rối an ninh trật tự đó và nhận ra những quyền lợi thiết thực mà nhà nước Việt Nam đem lại, từ đó niềm tin vào Đảng, vào Nhà nước sẽ càng mạnh mẽ hơn nữa

13:07 21 tháng 2, 2017 Reply

Thôi bọn dốt rận chủ viet tan không có hiểu lời mình nói đâu...bọn nó sủa quen rồi...ngay cả tiếng Việt còn viết không rành thì lấy gì mà đọc mà hỉu...bọn nó chỉ nhìn cái hình là chủi thôi...mà bọn nó không làm được cái đéo gì cho đất nước này đi lên...và bọn nó đi đem cái tư tưởng của một nước đi xâm lượt áp chế thuộc địa nước khác so với Việt Nam ttong khi đất nước mình đã gồng gánh boom đạn biết bao nhiu thế hệ.

13:11 21 tháng 2, 2017 Reply

theo mình chính vì bọn dận chủ chúng nó QUÁ DỐT nên mới để bọn phản động việt tân , nó xỏ mũi dắt đi như 1 lū thú , mình không biết dùng loại não cho loài SÚC VẬT nào để so sánh với bọn dận chủ phản động đó cho nó xứng vì nếu đem loài CỜ HÓ với BÒ thì sĩ nhục chúng nó quá !

13:13 21 tháng 2, 2017 Reply

Cái bọn 3/// giờ nó cũng như IS thôi bị tẩy não và đồng tiền làm lu mờ rồi, chỉ là họ muốn phục thù, kích động chia rẽ đồng bào mình thôi, cái loại mà tay sai cho thực dân mỹ ra tay giết hại hàng nghìn hàng vạn nhân dân Việt Nam để rồi kết quả là thất bại bỏ cả dinh độc lập chạy thoát chết sang mỹ, rồi quay lại cắn càn đòi dân chủ à? Thấy tội cho tổ tiên sinh ra nó k may sinh ra mấy thằng không não!

13:24 21 tháng 2, 2017 Reply

Những kẻ chống phá chế độ rất ngu xuẩn đến nổi k nhìn nhận 1 điều. Tiền thuế mà nhân dân ta đóng là nguồn kinh tế để xây dựng đất nước như hôm nay. Họ chỉ nghĩ đơn giản nó chỉ là nguồn Ngân sách để chi trả lương cho cán bộ phục vụ cho đất nước này nên họ chỉ việc bức xúc khi họ cảm thấy bất lợi điều gì đó. Lao động thì lười nhát k lo làm ăn để kiếm tiền. Thiết nghĩ những kẻ lôi kéo biểu tình này nọ nó có nuôi dân mình được ngày nào không mà s trung thành dữ v k biết, đứng dậy đánh đòi đánh đỗ chế độ mà ông cha ta đã hy sinh xây dựng nên.

13:24 21 tháng 2, 2017 Reply

Đúng là quá phản động,hànhvi này phải xét xử nghiêm minh để những thành phần khá noi theo. Lịch sử của ông thục là một trang dài chống phá đất nước. Thế mà mồm lão nào là yêu tổ quốc. Không biết cái tổ quốc của lão nằm ỏ đâu?

13:30 21 tháng 2, 2017 Reply

những kẻ mang cái mác là linh mục nhưng chẳng xứng đáng là linh mục khi suốt ngày kích động nhân dân phản đối chính quyền, gây rối trật tự...chỉ vì tiền để mang về cho bản thân B những kẻ này phải nên treo chén và rút phép thông công

13:33 21 tháng 2, 2017 Reply

Lý luận của đám bò đỏ này trông buồn cười quá ! Chúng cứ a dua theo bầy đàn sủa rộ khắp nơi. Thời đại thông tin chẳng còn ai nghe mấy thứ dối trá giẻ rách !Làm "cha" sướng thế. Đi xúi giục giáo dân làm bậy, làm giáo dân bị dính vào pháp luật. Còn "cha" ung dung đút túi vài tỷ bạc. Thâm nho thật

15:50 21 tháng 2, 2017 Reply

cùng với những chính sách, chủ trương của Đảng Nhà nước tạo điều kiện phát triển các hoạt động tôn giáo thì lại có những kẻ lợi dụng tôn giáo chống chính quyền nhân dân, xâm phạm an ninh quốc gia. thế nhưng khi toàn đảng toàn dân đã đồng lòng, thì những loại này sẽ sớm bị đưa ra ánh sáng và nhập kho sớm thôi

16:03 21 tháng 2, 2017 Reply

cộng đồng tôn giáo là một bộ phận quan trọng trong khối đại đoàn kết dân tộc. không thể để những kẻ chỉ vì mục đích xấu xa, tầm thường, phục vụ lợi ích bất chính của bản thân lợi dụng tôn giáo gây nguy hại khối đại đoàn kết dân tộc được. cần có những biện pháp ngăn chặn, đấu tranh, xử lý thật nghiêm minh với loại tội phạm nguy hiểm này

16:29 21 tháng 2, 2017 Reply

Lợi dụng tôn giáo nghĩa là sử dụng tôn giáo vào các mục đích khác với tôn chỉ ban đầu. Hay nói cách khác, tôn giáo được sử dụng như một công cụ để phục vụ cho chính trị, kinh tế, etc...
Cái này thì ở VN vô cùng nhiều.

18:41 21 tháng 2, 2017 Reply

Thôi bọn dốt rận chủ viet tan không có hiểu lời mình nói đâu...bọn nó sủa quen rồi...ngay cả tiếng Việt còn viết không rành thì lấy gì mà đọc mà hỉu...bọn nó chỉ nhìn cái hình là chủi thôi...mà bọn nó không làm được cái đéo gì cho đất nước này đi lên...và bọn nó đi đem cái tư tưởng của một nước đi xâm lượt áp chế thuộc địa nước khác so với Việt Nam ttong khi đất nước mình đã gồng gánh boom đạn biết bao nhiu thế hệ.

18:52 21 tháng 2, 2017 Reply

hiện nay có một nhóm người hay tổ chức luôn coi tôn giáo là công cụ để chống phá, phá hoại nhà nước ta.cùng với những chính sách, chủ trương của Đảng Nhà nước tạo điều kiện phát triển các hoạt động tôn giáo thì lại có những kẻ lợi dụng tôn giáo chống chính quyền nhân dân, xâm phạm an ninh quốc gia. thế nhưng khi toàn đảng toàn dân đã đồng lòng, thì những loại này sẽ sớm bị đưa ra ánh sáng và nhập kho sớm thôi

19:41 21 tháng 2, 2017 Reply

Những kẻ lợi dụng tôn giáo, chúng không chỉ phản bội Tổ quốc mà chính bàn tay chúng đang bóp nát bản chất trong sạch của tôn giáo mình. Đó là những đứa con ghẻ của tôn giáo, là sai lầm của tạo hóa. Chúa có thể nhào nặn ra những tâm hồn vấy bẩn đó nhưng liệu ai mới phải chịu trách nhiệm về hậu quả mà những con người này gây ra?

20:11 21 tháng 2, 2017 Reply

Từ những biểu hiện của hoạt động lợi dụng tôn giáo, các cơ quan chức năng cần phải tích cực đào tạo trình độ năng lực cán bộ để nhận thức đúng đắn, phân biệt rõ ràng giữa hoạt động tôn giáo đơn thuần và lợi dụng tôn giáo, từ đó, có những biện pháp, đối sách thích hợp nhằm đảm bảo an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội

20:30 21 tháng 2, 2017 Reply

việc của những con người ở dưới bóng của chúa như thế để mà làm những cái điều ngu ngốc kia chắc chắn chẳng bao giờ có thể làm được điều gì tốt đẹp đâu , và những gì mà chúng làm chỉ là lợi dụng những mong muốn của người dân để lợi dụng làm việc xấu xa như lợi dụng tôn giáo để lấy tiền

22:58 21 tháng 2, 2017 Reply

Nó vô hại và thậm chí, ở những khía cạnh nhất định giúp ích cho xã hội, chẳng hạn như những quy định về đạo đức tôn giáo. Tín đồ chỉ đến với tôn giáo vì đức tin được gải thoát, được cập bến thiện mỹ

13:46 22 tháng 2, 2017 Reply

Đừng bao giờ mắc mưu kẻ xấu chia rẽ lương, giáo, phá hoại khối đoàn kết dân tộc. Tín đồ tôn giáo trước khi là tín đồ họ là công dân đất nước, được nhà nước bảo hộ, chăm lo cuộc sống. Quan trọng hơn cả, tín đồ chẳng có quyền hành gì với tôn giáo mà mình đang thờ phụng. Họ chỉ có bổn phận vâng phục. Chỉ có chức sắc tôn giáo mới có quyền hành với tín đồ, với tổ chức tôn giáo. Vì vậy họ mới là thành phần hội đủ những điều kiện để LỢI DỤNG TÔN GIÁO.

13:49 22 tháng 2, 2017 Reply

Từ ngày hòa binh, thống nhất đất nước, Một bộ phận cực đoan trong Công giáo và Tinh lành luôn bác bỏ chính sách tự do tín ngưỡng, tự do tôn giáo của nhà nước, thường xuyên gây ra những vụ bạo động, nhận sự tài trợ của các thế lực thù địch để gây dựng tổ chức phản động, lợi dụng thần quyền để xô đẩy tín đồ vào các cuộc gây rối trật tự xã hội.

20:27 22 tháng 2, 2017 Reply

Ngày nay các thế lực thù địch luôn triệt để lợi dụng vấn đề dân tộc tôn giáo để chống phá Đảng, Nhà nước. Chúng xuyên tạc chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, lợi dụng những sơ hở thiếu sót trong việc thực hiện chính sách của ta ở địa phương để kích động tư tưởng ly khai, dân tộc hẹp hòi trong quần chúng nhân dân để chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc và kích động bạo loạn biểu tình. Chính vì vậy các cơ quan ban ngành có liên quan cần đề ra các giải pháp phù hợp để giải quyết vấn đề này.

23:34 22 tháng 2, 2017 Reply

Những kẻ lợi dụng tôn giáo để gây hại cho đất nước cần phải bị nghiêm trị trước pháp luật. Chúng ta càng nhân nhượng bao nhiêu thì chúng càng lấn tới. Chứ tôi thấy theo đạo bây giờ lạ lắm. Niềm tin giờ là mù quáng chứ ko còn là vì mục tiêu hướng thiện nữa rồi. Điển hình như vụ việc gây rối vào ngày 14/02 vừa rồi tại giáo phận Vinh, qua vụ này tôi bỗng thấy sợ hãi khi nghe đến những con quỷ như Thục, như Nam, như Hợp...chúng đã biến giáo phận Vinh thành cái địa ngục rồi.

17:14 23 tháng 2, 2017 Reply

Lợi dụng tôn giáo tức là tôn giáo bản thân là tốt nhưng bị những kẻ nhân danh này nọ xuyên tạc và làm hỏng tôn chỉ mục đích đúng đắn của tôn giáo đi, không thể có chuyện đó được.

17:18 23 tháng 2, 2017 Reply

Tôn giáo về bản chất là tốt nhưng đã bị các đối tượng rận chủ lợi dụng làm những điều xằng bậy phục vụ cho một tổ chức phản động hoặc một cá nhân nào đó. Điều đó là điều không thể xảy ra được. Chính các tôn giáo phải tự lên án điều đó chứ không phải chờ chính quyền ra tay

17:20 23 tháng 2, 2017 Reply

Nếu các tôn giáo bị lợi dụng mà không lên án và tiêu diệt các cá nhân và tổ chức thì giáo lý, giáo luật mình gây dựng bao nhiêu năm sẽ bị hủy hoại và nhiều tín đồ đã theo thì nay sẽ không còn theo nữa, họ sẽ từ bỏ

17:23 23 tháng 2, 2017 Reply

Chúng ta nên hiểu thực tế tất cả những kẻ lợi dụng đều là không tốt dù là lợi dụng điều gi, ở đây là tôn giáo - một vấn đề mang tính tâm linh và tu hành rất lớn thế mà bị lợi dụng thì kẻ làm điều đó không thể tốt và chính nghĩa được

17:27 23 tháng 2, 2017 Reply

Không bao giờ lợi dụng được tôn giáo để xuyên tạc được tình hình ở Việt Nam vì không ai còn tin lũ rận chủ này nữa. Điều đó một lần nữa chứng tỏ chiêu bài của chúng là thất bại

22:46 23 tháng 2, 2017 Reply

Bọn khốn nạn này còn vẫn muốn tiếp tục tôn giáo sao, không sợ bị quả báo nhãn tiền hay sao mà vẫn cố tình chống phá, làm tiền bằng mọi giá. Chúng có thể can thiệp vào công việc nội bộ được hay không còn là ẩn số

22:52 23 tháng 2, 2017 Reply

Không có tôn giáo chấp nhận bị các đối tượng rận chủ lợi dụng mãi, nấp ở đó để chống phá cả. Mọi thứ chỉ là tạm thời mà thỗi không có vấn đề gì cả

10:39 25 tháng 2, 2017 Reply

Bài viết khá là đầy đủ, cái mình cũng muốn nói chính là sự lừa bịp của những kẻ đứng đầu mà lấy ví dụ là một số linh mục cực đoan gần đây. Miệng họ thì luôn luôn nói rằng vì lợi ích của người dân, nhưng thực chất chẳng cần biết đúng sai, miễn là cứ chống nhà nước là vui. Thật không hiểu nổi trong chính sách tôn giáo nhà nước ta có gì sai cho họ mà họ thích chống đến như thế. Vài vụ việc gần đây là minh chứng rõ nhất, ai cần có thể tìm hiểu!

00:08 26 tháng 2, 2017 Reply

Tôn giáo chính thống nào cũng nhằm hướng con người ta đến với cái đẹp cái thiện, sống tốt đời đẹp đạo chứ chẳng có tôn giáo nào là dạy con người ta làm điều xấu cả, một số linh mục biến chất đã lợi dụng tôn giáo để kích động lòng dân thực hiện những mưu đồ chính trị xấu xa, hèn bẩn, xui khiến họ để trục lợi cá nhân

18:31 26 tháng 2, 2017 Reply

hiện nay thấy rõ nhất là vấn đề lợi dụng tôn giáo đang là một xu hướng của những người làm cái nghề dân chủ nhân quyền đội lốt hay là những con người chuyển nghề theo đồng tiền , chẳng qua cuối cùng cũng là lợi dụng lòng tin của mọi người để mà phục vụ cho lợi ích cá nhân của mình mà thôi

22:43 26 tháng 2, 2017 Reply

có thể nói, các thế lực thù địch luôn lợi dụng các vấn đề về tôn giáo để kích động người dân, chống phá Đảng và Nhà nước, đặc biệt là thời gian vừa qua, tổ chức khủng bố Việt Tân đã liên tục móc nối với các đối tượng trong nước để chống phá chính quyền.

22:48 26 tháng 2, 2017 Reply

Đảng và Nhà nước ta luôn tôn trọng quyền và lợi ích hợp pháp cho các tôn giáo, và những người theo tôn giáo, đồng thời nghiêm cấm các hành vi lợi dụng tự do tín ngưỡng tôn giáo để gây rối trật tự xã hội, xâm phạm an ninh quốc gia.

22:54 26 tháng 2, 2017 Reply

có thể thấy, vấn đề tín ngưỡng tôn giáo luôn là một vấn đề hết sức phức tạp và nhạy cảm, các thế lực thù địch luôn không ngừng lợi dụng tôn giáo và các vấn đề liên quan đến tín ngưỡng tôn giáo để hoạt động chống phá chính quyền, chống phá đất nước.

22:56 26 tháng 2, 2017 Reply

thời gian qua chúng ta đã thấy rất rõ biểu hiện của việc lợi dụng tôn giáo của các tổ chức phản động, các thế lực thù địch, đặc biệt là tổ chức việt tân đã lợi dụng đồng bào giáo dân tại các tỉnh hà tĩnh, nghệ an để phản đối formosa.

14:15 27 tháng 2, 2017 Reply

Những kẻ đội lốt tôn giáo để thực hiện những hành vi nhằm phục vụ cho lợi ích của riêng mình, đồng thời tiếp tay cho kẻ xấu phá hoại đất nước lộ mặt ngày càng nhiều, thể hiện ở những hành vi đi ngược lại những quy định của pháp luật, đi ngược lại giáo lý tôn giáo. Do vậy người dân cần phải nâng cao cảnh giác đối với các thủ đoạn của chúng để không bị lôi kéo làm tay sai con cờ cho chúng.

14:18 27 tháng 2, 2017 Reply

Từ khi Formosa nổi lên đình đám với nhiều vi phạm gây thiệt hại rất lớn cho Nhà nước ta và sát nhất là quyền lợi của quần chúng nhân dân tại đây, có thể thấy đây là địa điểm luôn nóng hơn bao giờ hết mà các thể lực phản động, bọn cha xứ “quạ đen chuyên làm việc xấu” đang tích cực lợi dụng làm quần chúng nhân dân, giáo dân mù quáng đứng lên dùng các hành động “phá hoại” để đòi quyền lợi cho mình.

20:40 28 tháng 2, 2017 Reply

Đáng buồn nhất là lợi dụng tôn giáo dành cho việc vụ lợi cá nhân hoặc chống đối người khác một cách tiêu cực, không đúng. Qua vụ formosa vừa rồi mới thấy nó đáng lo đến như thế nào, vậy mà người dân theo đạo hình như chỉ nghe lời "cha" không cần biết đâu là đúng và đâu là sai nữa.

14:56 2 tháng 3, 2017 Reply

Tôn giáo sinh ra chỉ để thỏa mãn đức tin của dân chúng. Nó vô hại và thậm chí, ở những khía cạnh nhất định giúp ích cho xã hội, chẳng hạn như những quy định về đạo đức tôn giáo. Tín đồ chỉ đến với tôn giáo vì đức tin được gải thoát, được cập bến thiện mỹ. CHo đến khi trong tôn giáo tồn tại những con người không có đức tin lên nắm quyền. Khi đó họ sẽ làm những điều mà họ muốn. Và đương nhiên không thể không tránh khỏi những điều không tốt!

14:36 27 tháng 6, 2018 Reply

Có thể nói không một quốc gia đa tôn giáo nào trên thế giới mà các tôn giáo lại sống bình đẳng như ở Việt Nam, không có xung đột sắc tộc, xung đột tôn giáo; việc giới rận chủ vu cáo ta vi phạm tự do tôn giáo, tín ngưỡng là hoàn toàn bịa đặt, chỉ là hình thức để chúng xuyên tạc, bôi nhọ về tình hình tôn giáo ở Việt Nam hòng chia rẽ tôn giáo với chính quyền

Đăng nhận xét

Cám ơn đã đọc bài viết!
- Mọi thắc mắc, gợi ý hoặc bình luận xin chia sẻ bên dưới hoặc Gửi thư hay Báo lỗi
- Hãy viết bằng tiếng Việt có dấu để mọi người dễ đọc hơn!
- Chèn link bằng thẻ: <a href="Link" rel="nofollow">Tên</a>
- Tạo chữ <b>đậm</b> <i>Ngiêng</i>
Thank You!