21/03/2017

* Về nội dung công văn ngày 17/3/2017 của UBND huyện Quỳnh Lưu (Nghệ An)

Tác giả: Mõ Làng viết lúc 21/03/2017 | 21.3.17

Chiềng Chạ

Lm. Lê Ngọc Thanh, nguyên trưởng ban Truyền thông Tỉnh dòng chúa cứu thế Việt Nam đã viết như sau về công văn số 33/UBND -NV ngày 17/3/2017 về việc đề nghị dừng các tôn giáo không đúng quy định pháp luật của Ủy ban nhân dân huyện Quỳnh Lưu (tỉnh Nghệ An): "CHÍNH SÁCH NHẤT QUÁN VỀ TỰ DO TÔN GIÁO CỦA CHXHCNVN LÀ ĐÂY!


Giáo dân muốn đi lễ ở giáo xứ khác phải xin phép !?
Linh mục muốn dâng lễ ở một giáo xứ khác phải được phép !?

Cả 2 phép này đều cho nhà nước "ban" cho". 


Nói về điều này, trang tin của Dòng chúa cứu thế Thái Hà (Hà Nội) - một cơ sở dòng thuộc Tỉnh dòng Chúa cứu thế Việt Nam cho rằng: "Huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An tùy tiện ra văn bản vi phạm quyền tự do tôn giáo" với cách lập luận nặng tính võ đoán như sau: "Ngày 17.03 vừa qua, UBND huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An đã ra một Văn bản cho rằng: “trên địa bàn huyện có một số giáo xứ đã tổ chúc cho bà con giáo dân đi làm lễ ngoài phạm vi giáo xứ, giáo họ mà không đảng ký với UBND huyện về nội dung, chương trình, thời gian, địa điểm thực hiện, quy mô, thành phần tham dự cuộc lễ” .


Trong văn bản, UBND huyện Quỳnh Lưu yêu cầu: “không tổ chức giáng đạo, truyền đạo, hành lễ ngoài giáo xứ, giáo họ phụ trách khi chưa được sự chấp thuận cùa UBND huyện “

Xét thấy đây là một Văn bản vi phạm đến quyền tự do tôn giáo, quyền tự do đi lại của người dân. Đâu là lý do UBND huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An đã ra một văn bản cho thấy cách hành xử tùy tiện, coi thường pháp luật như vậy. Câu trả lời không gì khác hơn là để bảo vệ cho Formosa như chính những lời trong Văn bản đã cho thấy điều đó:

“Việc bà con giáo dân tham gia các cuộc lễ ngoài địa bàn của giáo xứ, tham gia diễu hành phàn đối Công ty Formosa Hà Tĩnh gây ảnh hướng môi trường biến với số lượng đông là không đảm bảo an toàn giao thông, ảnh hường đến sản xuất, kinh doanh, phát triển kinh tế của các hộ gia đình”. 

Ở đây có một điều dễ thấy là cả Linh mục Lê Ngọc Thanh và trang tin của Nhà thờ Thái Hà (Hà Nội) đều quy kết công văn của Ủy ban nhân dân huyện Quỳnh Lưu (Tỉnh Nghệ An) là "vi phạm quyền tự do tôn giáo", là thiếu nhất quán trong chính sách tự do tôn giáo. Song điều họ thiếu là chứng cứ cũng như những phân tích có tính sâu sắc của vấn đề! 

Không có bất cứ một yếu tố pháp lý được chỉ ra. Trong khi đó, công văn của UBND tỉnh Nghệ An thì nêu ra không ít những căn cứ của pháp luật về việc tham gia các cuộc lễ ngoài địa bàn giáo xứ, giáo họ theo điều 11, Pháp lệnh Tín ngưỡng tôn giáo và điều 31, 32 của Nghị định 92/NĐ-CP ngày 09/11/2012 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành pháp lệnh Tín ngưỡng, tôn giáo. 


- Điều 11, Pháp lệnh Tín ngưỡng tôn giáo quy định như sau: 


1. Chức sắc, nhà tu hành được thực hiện lễ nghi tôn giáo trong phạm vi phụ trách, được giảng đạo, truyền đạo tại các cơ sở tôn giáo.2. Trường hợp thực hiện lễ nghi tôn giáo, giảng đạo, truyền đạo ngoài quy định tại khoản 1 Điều này phải có sự chấp thuận của Uỷ ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh (sau đây gọi chung là Uỷ ban nhân dân cấp huyện) nơi thực hiện.

Trong trường hợp này, cha xứ bị bệnh đột xuất, Tòa giám mục cử cha Tuấn đến làm lễ thay, tức là cha Tuấn sẽ thực hiện nghi lễ tôn giáo ngoài phạm vi phụ trách (khoản 2), nên phải xin phép UBND huyện/thị xã". 

- Điều 31, 32 của Nghị định 92/NĐ-CP ngày 09/11/2012 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành pháp lệnh Tín ngưỡng, tôn giáo quy định: 


Điều 31 quy định về "Các cuộc lễ của tổ chức tôn giáo diễn ra ngoài cơ sở tôn giáo": 1. Tổ chức tôn giáo khi tổ chức các cuộc lễ ngoài cơ sở tôn giáo có sự tham gia của tín đồ trong phạm vi một huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh có trách nhiệm gửi văn bản đề nghị đến Ủy ban nhân dân cấp huyện. Văn bản đề nghị nêu rõ tên cuộc lễ, người chủ trì, nội dung, chương trình, thời gian, địa điểm thực hiện, quy mô, thành phần tham dự cuộc lễ.


Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản đề nghị hợp lệ, Ủy ban nhân dân cấp huyện có trách nhiệm trả lời bằng văn bản; trường hợp không chấp thuận phải nêu rõ lý do.

2. Việc tổ chức các cuộc lễ ngoài cơ sở tôn giáo có sự tham gia của tín đồ đến từ nhiều huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh hoặc đến từ nhiều tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, tổ chức tôn giáo có trách nhiệm gửi văn bản đề nghị đến Ủy ban nhân dân cấp tỉnh nơi tổ chức cuộc lễ ngoài cơ sở tôn giáo.

Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản đề nghị hợp lệ, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm trả lời bằng văn bản; trường hợp không chấp thuận phải nêu rõ lý do".
Toàn văn công văn của Ủy ban nhân dân huyện Quỳnh Lưu (tỉnh Nghệ An) trước thềm ngày 19/3/2017 - Nguồn: FB. 

Điều 32 quy định về việc "Giảng đạo, truyền đạo của chức sắc, nhà tu hành ngoài cơ sở tôn giáo": "1. Chức sắc, nhà tu hành giảng đạo, truyền đạo ngoài cơ sở tôn giáo có trách nhiệm gửi hồ sơ đến Ủy ban nhân dân cấp huyện nơi dự kiến giảng đạo, truyền đạo.

Hồ sơ gồm:

a) Văn bản đề nghị, trong đó nêu rõ lý do thực hiện giảng đạo, truyền đạo ngoài cơ sở tôn giáo, nội dung, chương trình, thời gian, địa điểm thực hiện, người tổ chức, thành phần tham dự;

b) Ý kiến bằng văn bản của tổ chức tôn giáo trực thuộc hoặc tổ chức tôn giáo trực tiếp quản lý chức sắc, nhà tu hành.

2. Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Ủy ban nhân dân cấp huyện có trách nhiệm trả lời bằng văn bản; trường hợp không chấp thuận phải nêu rõ lý do". 

Đối chiếu những quy định của Pháp luật được nêu ra thì công văn của Ủy ban nhân dân huyện Quỳnh Lưu hoàn toàn vận dụng đúng quy định của pháp luật! Và khuyến cáo sau đó hoàn toàn dựa trên pháp luật chứ không hề cảm tính hay xen lẫn ý chí chủ quan của nhà chức trách địa phương này cũng như các cơ quan chuyên môn! 

Những nhận định của Linh mục Lê Ngọc Thanh và trang tin nhà thờ Thái Hà vì thế là thiếu thuyết phục và có tính xuyên tạc. 

Cũng xin được nói thêm rằng, để quản lý nhà nước trên lĩnh vực tôn giáo, Nhà nước Việt Nam đã luật hóa các hành vi và quy định tại Pháp lệnh Tín ngưỡng tôn giáo năm 2004 và nay là Luật Tín ngưỡng, tôn giáo (có hiệu lực từ ngày 1/1/2018). Trước khi được công bố và đưa vào thực hiện trên thực tế, các văn bản luật này đã được lấy ý kiến công khai của nhiều giai tầng trong xã hội, chức sắc - tín đồ các tôn giáo góp ý, phản biện. Tính khách quan và dân chủ của các văn bản luật và dưới luật này đã được đảm bảo. Chính vì vậy, việc thực thi trên thực tế cần được tôn trọng và đó cũng là cách để các cơ quan thực thi pháp luật đảm bảo, tôn trọng quyền của các chủ thể liên quan trên thực tế! 

24 nhận xét

15:36 21 tháng 3, 2017 Reply

Để quản lý nhà nước trên lĩnh vực tôn giáo, Nhà nước Việt Nam đã luật hóa các hành vi và quy định tại Pháp lệnh Tín ngưỡng tôn giáo năm 2004 và nay là Luật Tín ngưỡng, tôn giáo (có hiệu lực từ ngày 1/1/2018). Trước khi được công bố và đưa vào thực hiện trên thực tế, các văn bản luật này đã được lấy ý kiến công khai của nhiều giai tầng trong xã hội, chức sắc - tín đồ các tôn giáo góp ý, phản biện. Tính khách quan và dân chủ của các văn bản luật và dưới luật này đã được đảm bảo. Chính vì vậy, việc thực thi trên thực tế cần được tôn trọng và đó cũng là cách để các cơ quan thực thi pháp luật đảm bảo, tôn trọng quyền của các chủ thể liên quan trên thực tế!

18:36 21 tháng 3, 2017 Reply

pháp luật Việt Nam đã nêu rõ công dân Việt Nam có quyền tự do tín ngưỡng tôn giáo. Như vậy công dân nói chung và cộng đồng tôn giáo nói riêng luôn được nhà nước quan tâm và có nhiều chính sách ưu tiên. Thế nhưng tại sao một hành động đơn giản là tuân thủ pháp luật thôi mà giáo xứ Quỳnh Lưu, Nghệ An có vẻ khó khăn quá vậy? phát ngôn của lm Lê Ngọc Thanh không khác nào lí cùn, ngụy biện

19:01 21 tháng 3, 2017 Reply

Cái cách mà lm Lê Ngọc Thanh đáp trả lại công văn của UBND tỉnh Nghệ An đúng như kiểu con cãi mẹ vậy. Trong khi bà mẹ thì nhẹ nhàng dùng lí lẽ răn dạy cho con hiểu ra cốt lõi vấn đề thì đứa con chỉ biết gân cổ lên cãi, rồi giở trò ăn vạ. Người ta bảo thương cho roi cho vọt, ghét cho ngọt cho bùi. Thiết nghĩ UBND tỉnh Nghệ An cần phải thay đổi cách giáo dục đứa con khó bảo này

19:20 21 tháng 3, 2017 Reply

Đã sai rành rành lại còn cố cãi. Có giỏi thì lm Lê Ngoc Thanh nêu ra căn cứ pháp luật chứng tỏ chính quyền Nghệ An ngăn cản tự do tín ngưỡng tôn giáo đi, trong khi UBND người ta có đầy đủ lí lẽ để chứng tỏ hành động của giáo xứ Quỳnh Lưu thời gian vừa qua là trái pháp luật. Đã dốt còn thích thể hiện!

19:27 21 tháng 3, 2017 Reply

Tự do gì thì tự do, tự do cũng phải có khuôn khổ của nó. Cứ ai thích làm gì thì làm, không có sự quản lý của nhà nước thì để xã hội loạn xì ngầu lên à? Còn nếu như ý thức người người đều tốt như nhau thì lúc đấy chẳng cần Nhà nước làm gì, và lúc đấy có lẽ pháp luật cũng chẳng tồn tại đâu. Nhưng đấy là trường hợp mà mọi người biết tự giới hạn quyền tự do của mình, không lạm dụng quyền tự do đó để xâm hại đến quyền, lợi ích hợp pháp của cá nhân, tổ chức khác.

19:51 21 tháng 3, 2017 Reply

ôi cái thằng linh cẩu liếm ngọc hành ấy mà lúc nào còn sủa được nó còn cố gân lên ẳng vài cái.

21:09 21 tháng 3, 2017 Reply

pháp luật Việt Nam đã nêu rõ công dân Việt Nam có quyền tự do tín ngưỡng tôn giáo. Như vậy công dân nói chung và cộng đồng tôn giáo nói riêng luôn được nhà nước quan tâm và có nhiều chính sách ưu tiên. Thế nhưng tại sao một hành động đơn giản là tuân thủ pháp luật thôi mà giáo xứ Quỳnh Lưu, Nghệ An có vẻ khó khăn quá vậy? phát ngôn của lm Lê Ngọc Thanh không khác nào lí cùn, ngụy biện..

21:18 21 tháng 3, 2017 Reply

Lại vẫn là những luận điệu cố đấm ăn sôi ấy, chúng hết lần này đến lần khác mượn cớ để đổ hết lỗi lầm cho nhà nước ta. Đã sai rành rành lại còn cố cãi. Có giỏi thì lm Lê Ngoc Thanh nêu ra căn cứ pháp luật chứng tỏ chính quyền Nghệ An ngăn cản tự do tín ngưỡng tôn giáo đi, trong khi UBND người ta có đầy đủ lí lẽ để chứng tỏ hành động của giáo xứ Quỳnh Lưu thời gian vừa qua là trái pháp luật. Đã dốt còn thích thể hiện!

08:07 22 tháng 3, 2017 Reply

Trong khi Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An cố gắng ra làm việc Giám mục Giáo phận Vinh; các ban, ngành huyện Quỳnh Lưu trực tiếp trao đổi với Linh mục Nguyễn Đình Thục “để thông báo và đề nghị không tổ chức đông giáo dân kéo vào Hà Tĩnh dễ xảy ra phức tạp về an ninh, trật tự” thì Linh mục Thục lại xem đó là một bằng cớ cho thấy chính quyền ra sức ngăn cản người dân thực hiện quyền khởi kiện.

08:09 22 tháng 3, 2017 Reply

có lẽ những người đã, đang một mực, ra sức bảo vệ cho Linh mục Nguyễn Đình Thục sẽ từ bỏ ngay việc mình làm. Bởi, đây không phải là lần đầu mà là lần thứ hai, Linh mục này nói ra cái ý định thực sự của mình!

08:10 22 tháng 3, 2017 Reply

luận điệu của Linh mục Đặng Hữu Nam cho rằng “giáo dân xứ Song Ngọc trong lúc đi khiếu kiện bị lực lượng của chính quyền vây lại và đàn án đẫm máu” hoàn toàn là sự quy kết vô căn cứ, mang tính dựng chuyện và bịa đặt.

08:12 22 tháng 3, 2017 Reply

đã đến lúc, các cơ chức năng cần có những động thái mạnh tay hơn với những kẻ lợi dụng sự cố môi trường, nhân danh tôn giáo âm mưu kích động gây rối như Đặng Hữu Nam, Nguyễn Đình Thục, đảm bảo tính nghiêm minh của pháp luật.

08:24 22 tháng 3, 2017 Reply

để quản lý nhà nước trên lĩnh vực tôn giáo, Nhà nước Việt Nam đã luật hóa các hành vi và quy định tại Pháp lệnh Tín ngưỡng tôn giáo năm 2004 và nay là Luật Tín ngưỡng, tôn giáo (có hiệu lực từ ngày 1/1/2018). Trước khi được công bố và đưa vào thực hiện trên thực tế, các văn bản luật này đã được lấy ý kiến công khai của nhiều giai tầng trong xã hội, chức sắc - tín đồ các tôn giáo góp ý, phản biện. Tính khách quan và dân chủ của các văn bản luật và dưới luật này đã được đảm bảo. Chính vì vậy, việc thực thi trên thực tế cần được tôn trọng và đó cũng là cách để các cơ quan thực thi pháp luật đảm bảo, tôn trọng quyền của các chủ thể liên quan trên thực tế!

08:51 22 tháng 3, 2017 Reply

Tôn giáo được công nhận được phép hoạt độgn và có những đạo luật riêng ban hành để bảo vệ quyền lợi cho họ. Tuy nhiên, điều đó khoogn có nghĩa rằng dựa và đức tin thần quyền mà những người đúng đầu hay thậm chí những giáo dân họ có thể lợi dụng để hoạt động một cách trái pháp luật, Hãy nhớ trước khi là một con chiên các bạn phải là 1 công dân tốt đã

11:41 22 tháng 3, 2017 Reply

Linh mục chi mà toàn ăn gian nói dối .
Đúng là kẻ cướp ngoan đạo,kẻ cướp chăn con chiên.

14:45 22 tháng 3, 2017 Reply

Dòng Chó Cứu Thế chuyên đi sủa bậy, cắn càn

Nặc danh
17:00 22 tháng 3, 2017 Reply

những qui định của pháp luật luôn là tạo điều kiện tốt cho tôn giáo hoạt động nhưng mà những điều đấy hầu như không thể cho những linh mục được lợi ích gì mà phải làm trái với những qui định của pháp luật mới có thể tìm kiếm những nguồn lợi đấy , thử hiểu được rằng các linh mục có làm được những điều tốt đẹp cho xã hội không

23:11 22 tháng 3, 2017 Reply

bọn linh mục này đã chống đối thì dở chính sách hay công văn gì mà chúng chả ý kiến,cho chúng nó tự do muốn làm gì thì làm thì đất nước này có mà loạn à.cho tự do tôn giáo như thế rồi mà chúng vẫn còn lợi dụng để chống phá nhà nước được thì nới thêm để chúng coi trời bằng vung hả

08:23 23 tháng 3, 2017 Reply

để quản lý nhà nước trên lĩnh vực tôn giáo, Nhà nước Việt Nam đã luật hóa các hành vi và quy định tại Pháp lệnh Tín ngưỡng tôn giáo năm 2004 và nay là Luật Tín ngưỡng, tôn giáo (có hiệu lực từ ngày 1/1/2018). Trước khi được công bố và đưa vào thực hiện trên thực tế, các văn bản luật này đã được lấy ý kiến công khai của nhiều giai tầng trong xã hội, chức sắc - tín đồ các tôn giáo góp ý, phản biện. Tính khách quan và dân chủ của các văn bản luật và dưới luật này đã được đảm bảo. Chính vì vậy, việc thực thi trên thực tế cần được tôn trọng và đó cũng là cách để các cơ quan thực thi pháp luật đảm bảo, tôn trọng quyền của các chủ thể liên quan trên thực tế!

09:52 23 tháng 3, 2017 Reply

Đối chiếu những quy định của Pháp luật được nêu ra thì công văn của Ủy ban nhân dân huyện Quỳnh Lưu hoàn toàn vận dụng đúng quy định của pháp luật nhưng Linh mục Lê Ngọc Thanh và trang tin của Nhà thờ Thái Hà đều quy kết công văn của Ủy ban nhân dân huyện Quỳnh Lưu là "vi phạm quyền tự do tôn giáo", là thiếu nhất quán trong chính sách tự do tôn giáo,họ không hề đưa ra chứng cứ cũng như những phân tích có tính sâu sắc của vấn đề, do đó nếu họ muốn được người khác tôn trọng thì trước hết họ nên tôn trọng pháp luật đi đã

13:58 29 tháng 3, 2017 Reply

Ở đây có một điều dễ thấy là cả Linh mục Lê Ngọc Thanh và trang tin của Nhà thờ Thái Hà (Hà Nội) đều quy kết công văn của Ủy ban nhân dân huyện Quỳnh Lưu (Tỉnh Nghệ An) là "vi phạm quyền tự do tôn giáo", là thiếu nhất quán trong chính sách tự do tôn giáo. Song điều họ thiếu là chứng cứ cũng như những phân tích có tính sâu sắc của vấn đề!

13:59 29 tháng 3, 2017 Reply

Đối chiếu những quy định của Pháp luật được nêu ra thì công văn của Ủy ban nhân dân huyện Quỳnh Lưu hoàn toàn vận dụng đúng quy định của pháp luật! Và khuyến cáo sau đó hoàn toàn dựa trên pháp luật chứ không hề cảm tính hay xen lẫn ý chí chủ quan của nhà chức trách địa phương này cũng như các cơ quan chuyên môn!

23:51 7 tháng 5, 2017 Reply


Đối chiếu những quy định của Pháp luật được nêu ra thì công văn của Ủy ban nhân dân huyện Quỳnh Lưu hoàn toàn vận dụng đúng quy định của pháp luật! Và khuyến cáo sau đó hoàn toàn dựa trên pháp luật chứ không hề cảm tính hay xen lẫn ý chí chủ quan của nhà chức trách địa phương này cũng như các cơ quan chuyên môn!

07:29 8 tháng 5, 2017 Reply

Cũng xin được nói thêm rằng, để quản lý nhà nước trên lĩnh vực tôn giáo, Nhà nước Việt Nam đã luật hóa các hành vi và quy định tại Pháp lệnh Tín ngưỡng tôn giáo năm 2004 và nay là Luật Tín ngưỡng, tôn giáo (có hiệu lực từ ngày 1/1/2018). Trước khi được công bố và đưa vào thực hiện trên thực tế, các văn bản luật này đã được lấy ý kiến công khai của nhiều giai tầng trong xã hội, chức sắc - tín đồ các tôn giáo góp ý, phản biện. Tính khách quan và dân chủ của các văn bản luật và dưới luật này đã được đảm bảo. Chính vì vậy, việc thực thi trên thực tế cần được tôn trọng và đó cũng là cách để các cơ quan thực thi pháp luật đảm bảo, tôn trọng quyền của các chủ thể liên quan trên thực tế

Đăng nhận xét

Cám ơn đã đọc bài viết!
- Mọi thắc mắc, gợi ý hoặc bình luận xin chia sẻ bên dưới hoặc Gửi thư hay Báo lỗi
- Hãy viết bằng tiếng Việt có dấu để mọi người dễ đọc hơn!
- Chèn link bằng thẻ: <a href="Link" rel="nofollow">Tên</a>
- Tạo chữ <b>đậm</b> <i>Ngiêng</i>
Thank You!