18/01/2018

* Ông Đinh La Thăng và Chùa Liên Trì

* Ông Đinh La Thăng và Chùa Liên Trì

Tác giả: Bien Che viết lúc 18/01/2018 | 18.1.18

16/01/2018

* 25.1.2018: Xét xử vụ Hoàng Đức Bình

* 25.1.2018: Xét xử vụ Hoàng Đức Bình

Tác giả: Bien Che viết lúc 16/01/2018 | 16.1.18

15/01/2018

Đinh La Thăng, như một vĩ thanh

Đinh La Thăng, như một vĩ thanh

Tác giả: Nam Nguyễn viết lúc 15/01/2018 | 15.1.18

14/01/2018

no image

* Ai xin đi tù thay cho Đinh La Thăng vậy?

Tác giả: Nam Nguyễn viết lúc 14/01/2018 | 14.1.18

13/01/2018