05/05/2018

* Đừng thấy mặt mà bắt hình dong

Tác giả: Mõ Làng viết lúc 05/05/2018 | 5.5.18

Mẹ Đốp

"Soi sáng Cách mạng 4.0 bằng tư tưởng của Các Mác". Đó là chủ đề mà mới đây của ông Nguyễn Xuân Thắng, Bí thư Trung ương đảng, Giám đốc Học viện chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng lí luận trung ương tại Hội thảo khoa học quốc tế "Di sản tư tưởng của Các Mác và ý nghĩa thời đại" do Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Ban Tuyên giáo T.Ư, Hội đồng Lý luận T.Ư tổ chức nhân dịp kỷ niệm 200 ngày sinh Các Mác.

Ở đây Mõ không có ý bàn cãi xung quanh chủ đề được ông Thắng phát biểu. Càng không nói tới việc tư tưởng của Các Mác có soi sáng cuộc Cách mạng 4.0 hiện nay hay không, bởi đó là vấn đề tế nhị và cần được suy xét kỹ. Và hơn hết, nó liên quan tới nền tảng của một chế độ, không thể bình luận theo kiểu tùy nghi, thích thì bình luận được. Mõ chỉ đề cập tới thuyết âm mưu xung quanh chuyện này! 

Theo đó, từ bài phát biểu quan trọng và được cho là đề dẫn tại Hội thảo vừa qua, không ít thuyết âm mưu đã được dựng lên xung quanh cá nhân ông Thắng. Stt ngắn sau đây của FB Nguyen Chí Tuyen: "Nguyễn Xuân Thắng - ngôi sao mới nổi đang chạy đua vào 1 trong 3 ghế trống và sắp trống của BCT.

Xin lỗi bà con nếu như ai bị nôn!" cho thấy rất rõ điều này. 

Và dù có phần hơi chủ quan nhưng tôi cho đây là một thứ âm mưu được dựng sẵn hòng chống phá hội nghị Trung ương 7 khóa XII sắp tới, một hội nghị được cho là quan trọng, đóng vai trò bản lề, định hướng cho nửa nhiệm kỳ còn lại của đại hội XII và tại đây cũng sẽ có rất nhiều quyết sách quan trọng được đưa ra. Cụ thể, với trò tung tin ai lên, ai xuống, ai thất sủng nên có thời điểm những thông tin như thế này đã làm rối loạn lòng dân. Tạo điều kiện cho một bộ phận kẻ xấu bên ngoài dựng chuyện, đặt điều về đảng cộng sản và những câu chuyện trong đó. 

Nhưng xin nói luôn, bản thân những kẻ duy trì cách hiểu này và đám lợi dụng sự việc để tung tin bịa đặt, thất thiệt quên mất rằng: Hội thảo nói trên với tư cách là bối cảnh của phát biểu từ ông Thắng diễn ra nhân 200 năm ngày sinh của Các Mác. Nghĩa là người ta sẽ không tổ chức hội thảo này vào ngày 4/5/2018 nếu đó không phải là ngày gần kề ngày sinh của Các Mác. 

Nó không hoàn toàn được sắp xếp tổ chức trước thềm Hội nghị Trung ương 7, khóa XII (hội nghị cũng được dự báo sẽ bổ sung thành phần Bộ chính trị và quyết định nhân sự chủ chốt ở một số vị trí khác). Từ chuyện này sẽ thấy, sẽ không có bất cứ mối liên quan nào để nói rằng, bài phát biểu của ông Thắng mang một tín hiệu đặc biệt cho tương lai chính trị của ông này. Và cần biết rằng, nếu ông đã được chọn vào "vị trị của Bộ chính trị" tại hội nghị tới đây thì âu cũng là chuyện được sắp đặt, lựa chọn từ trước, chứ không phải đến bây giờ mới được nói ra! 

14 nhận xét

22:12 5 tháng 5, 2018 Reply

Thật không thể chấp nhận được những lời xàm ngôn của nguyễn Chí Tuyên, ông lấy cơ sở nào để đưa ra là guyễn Xuân Thắng - ngôi sao mới nổi đang chạy đua vào 1 trong 3 ghế trống và sắp trống của BCT, hay chỉ là những lời vu khống bịa đặt để nói xấu cán bộ của Đảng. Loại thấy mặt mà bắt hình dong này thì chả có gì để cho người ta để ý đến và quan tâm, và sớm muộn thì cũng nhận cái giá phải trả cho những lời xàm ngôn đấy của mình.

08:59 6 tháng 5, 2018 Reply

Trong bài viết này, tác giả khẳng định rằng, trong hàng loạt nhân tố tạo nên sự thành công của quá trình đổi mới tư duy lý luận ở Việt Nam, triết học Mác - Lênin có vai trò đặc biệt quan trọng. Theo tác giả, trong điều kiện hiện nay, triết học Mác - Lênin vẫn giữ được tính khoa học và đúng đắn, vẫn giữ nguyên giá trị định hướng cho những người cách mạng; nó giúp cho Đảng Cộng sản và nhân dân Việt Nam nhận thức đúng các vấn đề của thời đại có liên quan chặt chẽ đến đổi mới tư duy lý luận; đồng thời, là cơ sở lý luận và phương pháp để tư duy đúng đắn về con đường phát triển của cách mạng Việt Nam. Trên cơ sở đó, tác giả nhấn mạnh rằng, nắm vững các vấn đề cơ bản của triết học mácxít và không ngừng hoàn thiện phương pháp tư duy có ý nghĩa vô cùng to lớn trong đổi mới nhận thức, đổi mới tư duy lý luận.

09:01 6 tháng 5, 2018 Reply

Công cuộc đổi mới đất nước đã trải qua 20 năm. Trong quá trình đó, Đảng Cộng sản Việt Nam là lực lượng định hướng chính trị, toàn dân là đội quân chủ lực của sự nghiệp đổi mới toàn diện về kinh tế, chính trị, văn hoá, khoa học, giáo dục... Kết quả của công cuộc đổi mới đã đ­ưa lại cho dân tộc ta một xu thế mới, một lực mới để cùng cộng đồng quốc tế bước vào thế kỷ XXI, thực hiện mục tiêu “dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh”. Trong hàng loạt các nhân tố tạo nên sự thành công của đổi mới tư duy lý luận của Đảng Cộng sản Việt Nam có vai trò đặc biệt quan trọng của triết học Mác - Lênin.

09:04 6 tháng 5, 2018 Reply

Nguyên tắc bất di, bất dịch trong sự nghiệp đổi mới đất nước nói chung và đổi mới tư duy lý luận nói riêng ở nước ta là giữ vững độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội. Chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh được xác định là nền tảng t­ư tưởng của Đảng, của dân tộc, là nguyên tắc và phương pháp luận của sự nghiệp đổi mới. Các nguyên tắc thế giới quan và phương pháp luận trong học thuyết mácxít, trong hệ thống quan điểm, tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh đã được các lãnh tụ của Đảng, các nhà khoa học, các nhà lý luận nhận thức lại và lựa chọn để vận dụng sáng tạo vào điều kiện mới.

09:06 6 tháng 5, 2018 Reply

Những người có trọng trách trong đổi mới tư duy lý luận của Đảng, của dân tộc đã nhận thức đúng đắn giá trị đích thực của chủ nghĩa Mác - Lênin nói chung và học thuyết triết học Mác - Lênin nói riêng đối với sự nghiệp đổi mới đất nước. Đó là bước đi đầu tiên để có sự đổi mới tư duy lý luận một cách đúng đắn, cách mạng và khoa học. Thực tế của một số nước xã hội chủ nghĩa trước đây, chẳng hạn như Liên Xô và các nước Đông Âu, cho thấy sai lầm từ việc lựa chọn, xác định bước đi trong quá trình cải cách, cải tổ đã đ­ưa cách mạng đến thất bại, chế độ xã hội chủ nghĩa bị sụp đổ.

09:08 6 tháng 5, 2018 Reply

Những người cộng sản ­ưu tú của Việt Nam cùng các nhà lý luận của Đảng đã rất cẩn trọng rà soát, nghiên cứu và nhận thức lại hệ thống quan điểm lý luận của các nhà kinh điển về triết học, về kinh tế – chính trị học cũng như về chủ nghĩa xã hội khoa học và đối chiếu nó với tình hình thực tế đang diễn ra trên thế giới và trong nước. Một số công trình nghiên cứu đã cho thấy rằng, có một số nội dung cụ thể, chi tiết trong học thuyết có thể đã bị lịch sử vượt qua; còn tuyệt đại bộ phận, đặc biệt các nguyên tắc, nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa duy vật biện chứng, chủ nghĩa duy vật lịch sử, nhất là học thuyết hình thái kinh tế - xã hội, học thuyết giá trị thặng dư, các nguyên lý, nguyên tắc xây dựng chủ nghĩa xã hội vẫn giữ được tính khoa học và đúng đắn, vẫn giữ nguyên giá trị định hướng cho những người cách mạng trong sự nghiệp đấu tranh chống lại trật tự xã hội cũ và xây dựng xã hội mới.

14:56 6 tháng 5, 2018 Reply

Ngày 4/5/2018, trên trang cá nhân Facebook, Lê Công Định đã đăng tải bài viết tuyên truyền xuyên tạc, phủ nhận về vai trò, sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân nói chung và giai cấp công nhân ở Việt Nam nói riêng, gây bức xúc trong quần chúng nhân dân. Đây không phải là lần đầu tiên Lê Công Định có những phát ngôn ngông cuồng, thiếu suy nghĩ nhưng cũng giống như bao lần trước thì hắn đã thể hiện rõ bản chất phản động, chống phá chính quyền nhân dân một cách điên cuồng và ảo tưởng.

17:16 7 tháng 5, 2018 Reply

Chúng ta phải biết rằng sắp tới sẽ diễn ra Hội nghị Trung ương 7, khóa XII (đây là hội nghị được dự báo sẽ bổ sung thành phần Bộ chính trị và quyết định nhân sự chủ chốt ở một số vị trí khác). Việc bài phát biểu của ông Nguyễn Chí Tuyên nhắn nhủ đến đồng chí khác như vậy, sẽ không có chuyện như này vậy.

23:03 7 tháng 5, 2018 Reply

Những thông tin chúng đưa ra hoàn toàn là vu khống và bịa đặt, đằng sau câu chuyện đó chúng muốn phá hoại không cho hội nghị TƯ 7 diễn ra, phá hoại và bôi xấu hình ảnh của những con người nhân sự trong đại hội. Nhưng dù chúng có xuyên tạc như thế nào đi nữa, thì sự thật sẽ vẫn là sự thật và không thể bị bóp méo được.

08:04 8 tháng 5, 2018 Reply

Những lời xàm ngôn cuả ông ta không thể chấp nhận, bản thân những kẻ duy trì cách hiểu này và đám lợi dụng sự việc để tung tin bịa đặt, thất thiệt quên mất rằng: Hội thảo nói trên với tư cách là bối cảnh của phát biểu từ ông Thắng diễn ra nhân 200 năm ngày sinh của Các Mác. Nghĩa là người ta sẽ không tổ chức hội thảo này vào ngày 4/5/2018 nếu đó không phải là ngày gần kề ngày sinh của Các Mác.

08:26 8 tháng 5, 2018 Reply

Với mục đích chia ré khội đại đoàn kết dân tộc, những thông tin chúng đưa ra hoàn toàn là vu khống và bịa đặt, đằng sau câu chuyện đó chúng muốn phá hoại không cho hội nghị TƯ 7 diễn ra, phá hoại và bôi xấu hình ảnh của những con người nhân sự trong đại hội. Thế nhưng chúng không bao giờ có thể làm được điều đó nếu dân ta có niềm tin vững chắc

23:02 8 tháng 5, 2018 Reply

Mục đích cuối cùng của đám này đó là phá hoại và xuyên tạc hội nghị Trung Ương 7, hội nghị được xem là một giải pháp cần thiết để chấn chỉnh lại bộ máy đất nước trong tình hình hiện nay,nhất là khi nhiều kẻ cố tình lợi dụng chức vụ quyền hạn, làm trái quy định làm suy giảm nghiêm trọng niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước.

09:36 11 tháng 5, 2018 Reply

Chủ nghĩa Mác lê nin đến với Việt Nam không phải vì nó được chủ tịch Hồ Chí Minh mang về , mà là do nó là một học thuyết khoa học, phù hợp với hoàn cảnh, điều kiện lịch sử của Việt Nam lúc bấy giờ. Trong bối cảnh mà đất nước lầm than, bị ngoại bang giày xéo thì chủ nghĩa Mác đã vạc ra con đường đấu tranh giải phóng dân tộc cho nhân dân ta, và đó là sự lựa chọn tất yếu của lịch sử chứ không phải của riêng cá nhân nào cả.

09:54 30 tháng 5, 2018 Reply

Những công việc cần phải họp và thống nhất thông qua trong Hội nghị Trung ương 7 Khóa XII đã và đang được xây dựng đảm bảo sự đồng bộ, hiệu quả với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và Nghị quyết Trung ương 6 về sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Nhân dân cả nước đang mong chờ sự kiện này.

Đăng nhận xét

Cám ơn đã đọc bài viết!
- Mọi thắc mắc, gợi ý hoặc bình luận xin chia sẻ bên dưới hoặc Gửi thư hay Báo lỗi
- Hãy viết bằng tiếng Việt có dấu để mọi người dễ đọc hơn!
- Chèn link bằng thẻ: <a href="Link" rel="nofollow">Tên</a>
- Tạo chữ <b>đậm</b> <i>Ngiêng</i>
Thank You!